Zmeny v daňovom poriadku od 1.9.2018 a 1.1.2019

V roku 2018 dochádza k viacerým zmenám v daňovom poriadku. Časť je účinná od 1.9.2018, iné od 1.1.2019. Prinášame ich prehľad.

Zmeny v daňovom poriadku od 1.9.2018

Úprava elektronického doručovania písomností správcu dane do elektronickej osobnej schránky

Novela zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) mení definíciu § 32 z pôvodného znenia „elektronický dokument musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom“ na nové znenie „ elektronický dokument musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu“. Osobitným predpisom sa pritom rozumie zákon č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente a uvedená úprava tejto definície znamená, že podanie vykonané elektronickými prostriedkami bude možné len cez autorizáciu konkrétnej osoby, na ktorú sa použije kvalifikovaný elektronický podpis.

Rozhodnutie uložené podľa daňového poriadku musí obsahovať vlastnoručný podpis oprávnenej osoby

V § 63 daňového poriadku je uvedené, že ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona je možné len rozhodnutím, ktoré musí byť doručené podľa tohto zákona. Zákon však stanovuje aj to, čo má rozhodnutie obsahovať, od 1.9.2018 má každé vydané rozhodnutie obsahovať okrem iného aj vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky. V prípade, ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe, rozhodnutie neobsahuje vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky, ale autorizáciu spomínanú v predchádzajúcej zmene daňového poriadku.

Právnická osoba, ktorá je dražiteľom nie je povinná predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra

V § 122 ods. 3 daňového poriadku dochádza k zmene preukázania totožnosti právnickej osoby, ktorá je dražiteľom hnuteľnej veci. Kým do schválenej novely zákona musel štatutárny zástupca právnickej osoby predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac alebo úradne overenú kópiu a preukázať svoju totožnosť, od 1.9.2018 stačí ak tento štatutárny zástupca len preukáže svoju totožnosť. Správca dane si výpis z obchodného registra príslušnej právnickej osoby vyžiada priamo z obchodného registra v aktuálnom znení.

Touto zmenou nie je potrebné, aby zoznam dražiteľov hnuteľnej veci podľa § 123 ods. 2 písm. c) a individuálna prezenčná listina dražiteľa nehnuteľnosti po 1.9.2018 obsahovali aj výpis z obchodné registra alebo jeho úradne overenú kópiu.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2019

Rovnopis zápisnice alebo jeho kópiu môže odovzdať príslušný orgán aj elektronicky

Podľa § 19 ods. 5 zašle rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice o ústnom pojednávaní alebo vykonaní úkonu príslušný orgán osobám, ktoré sa na danom ústnom pojednávaní alebo vykonaní úkonu zúčastnili. Uvedené však od 1.1.2019 neplatí, nakoľko ak je zápisnica podpísaná biometrickým elektronickým podpisom, tak príslušný orgán je povinný zaslať zápisnicu do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu alebo inej osoby.

Prečítajte si tiež

Uvedená zmena zákona platí aj pre zápisnicu, ktorú zamestnanec správcu dane spíše o miestnom zisťovaní podľa § 37 ods. 4 daňového poriadku.

Finančné riaditeľstvo bude zverejňovať v zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH aj dátum zmeny registrácie

S účinnosťou od 1.1.2019 bude Finančné riaditeľstvo SR zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaný pre daň z pridanej hodnoty a pre spotrebné dane, ktorý bude okrem údajov ako je meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie aj dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Do konca prvého štvrťroka 2019 finančné riaditeľstvo po prvýkrát zverejní nové zoznamy daňových subjektov v súvislosti s platením osobitných odvodov

Do konca prvého štvrťroka kalendárneho roka, po prvýkrát v roku 2019 je finančné riaditeľstvo povinné na svojom webovom sídle podľa § 52 ods. 13 zverejniť zoznam vybraných finančných inštitúcií (banky, pobočky zahraničných bánk), a to za prechádzajúci kalendárny rok (t.j. za rok 2018) na základe evidencie úhrad osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií. V zozname budú zverejnené informácie ako obchodné meno alebo názov vybranej finančnej inštitúcie, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené a výška uhradeného osobitného odvodu vybraných inštitúcií za príslušný kalendárny rok.

Po prvýkrát zverejní finančné riaditeľstvo tento zoznam finančných inštitúcií o platení osobitného odvodu najneskôr do 31. marca 2019 za kalendárny rok 2018.

Do konca každého štvrťroka bežného roka je finančné riaditeľstvo povinné zverejňovať zoznam regulovaných osôb na základe rozhodnutí o zúčtovaní osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach, ktoré nadobudli právoplatnosť v prechádzajúcom štvrťroku bežného roka. V zozname budú zverejnené informácie ako je meno a priezvisko fyzickej osoby, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, súčet osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia, ako aj dlžná suma nedoplatku zo zúčtovania týchto osobitných odvodov po lehote splatnosti a príslušné účtovné obdobie.

Po prvýkrát zverejní finančné riaditeľstvo tento zoznam regulovaných osôb najneskôr do 31. marca 2019 za odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, t. j. za kalendárny rok 2018 alebo hospodársky rok podľa osobitného predpisu.

Zmeny pre daňový poriadok boli schválené aj v roku 2019 a účinnosť nadobudnú v roku 2020. Viac o novele zákon sa dočítate v článku Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?

Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky