Zmeny v živnostenskom zákone od 1.1.2019

Od roku 2019 dochádza k viacerým zmenám v živnostenskom zákone. Rozšírenie definície priestorov súvisiacich s podnikaním, zmeny v definícii pohostinskej činnosti, povinnosť predložiť výpis z registra trestov aj pre zahraničnú osobu, či zmeny v niektorých viazaných živnostiach.

Rozšírenie definície priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti od 1.1.2019

Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) sa považujú za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti najmä:

  • priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
  • stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
  • miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
  • výstavné priestory a vzorkové predajne,
  • priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

Od 1.1.2019 sa považuje za priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti aj predajné miesto, zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Táto zmena súvisí s online predajom a sprostredkovaním zájazdov a spojených cestovných služieb, a to kvôli tomu, že predajným miestom, resp. prevádzkarňou môžu byť aj webové sídla, či iné prostriedky diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez prítomnosti oboch zmluvných strán.

V súvislosti s danou zmenou súvisia aj ustanovenia o označovaní prevádzkarne, ktoré sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Zmena v definícii pohostinskej činnosti a zmena názvu v remeselnej živnosti od 1.1.2019

Od 1.1.2019 sa mení definícia v § 38 ods. 2 písm. c), v ktorej bolo uvedené, že pohostinskou činnosťou nie je predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál. Z tejto definície sa vypúšťajú bezmäsité jedlá, to znamená, že od 1.1.2019 sa môže ich predaj na priamu konzumáciu považovať za pohostinskú činnosť.

Zmenou živnostenského zákona sa mení aj názov jednej z najčastejšie zakladaných živností, ktoré súvisia s pohostinskou činnosťou, a to z pôvodného názvu: „Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne“ na nový názov: „Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov“.

Povinnosť predložiť výpis z registra trestov aj pre zahraničnú právnickú osobu od 1.1.2019

S účinnosťou od 1.1.2019 sa menia ustanovenia týkajúce sa ohlásenia živnosti a náležitostí ohlásenia u zahraničnej osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky a ktorá podľa schválenej novely bude povinná pripojiť k ohláseniu živnosti výpis z registra trestov. Ide o zmenu pre vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

V novelizovanom znení živnostenského zákona je v § 46 ods. 5 uvedené aj to, čo sa považuje za výpis z registra trestov pre zahraničnú osobu.

Zmeny vo viazaných živnostiach od 1.1.2019

Vo viazaných živnostiach nastali od 1.1.2019 tieto zmeny:

  • skupina 214 – poradie 53 „Masérske služby“: vypúšťa sa v stĺpci Preukaz spôsobilosti nasledovné: absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy. Uvedené znamená, že na založenie viazanej živnosti „Masérske služby“ bude potrebné len absolvovanie strednej zdravotníckej školy, alebo lekárskej fakulty, či zdravotníckej univerzity alebo vysokej školy telovýchovného smeru,
  • skupina 214 – poradie 53a „Wellness masérske služby“: nová viazaná živnosť, ktorú si môže založiť osoba, ktorá vlastní osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii,
  • skupina 214 – poradie 56a „Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime“: nová viazaná živnosť, ktorú si bude môcť založiť osoba, ktorá má napríklad vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v ktorej vykonal skúšku vzťahujúcu sa na rybárstvo), či osoba, ktorá má stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár a iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky