Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 a 1.1.2023

Od 1. júla 2022 sa mení výška daňového bonusu na dieťa a podmienky pre jeho vyplácanie. Ďalšie zmeny vo výške bonusu budú platiť od 1. januára 2023.

Po hodinách diskusií Národná rada SR schválila v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej súčasťou je aj novelizácia ustanovení zákona o dani z príjmov týkajúcich sa daňového bonusu na dieťa. Ide o tzv. protiinflačný balíček, ktorý má pomôcť rodinám s deťmi, pričom hlavné zmeny (mimo daňového bonusu) sú:

 • na voľnočasové aktivity dostanú deti od 5 do 18 rokov každý mesiac finančný príspevok vo výške 60 eur mesačne. Zoznam voľnočasových aktivít, na financovanie ktorých možno použiť príspevok, pripravia ministerstvo školstva a rezort kultúry;
 • súčasný mesačný prídavok na dieťa vo výške 25,88 eura sa od 1. júla 2022 zvýši na 30 eur a od 1. januára 2023 na 40 eur. Vzhľadom na trvalé zvýšenie sumy prídavku na dieťa dochádza k zrušeniu jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.

V tomto článku sa budeme venovať zmene týkajúcej sa daňového bonusu na dieťa. S účinnosťou od 1. júla 2022 totiž nastáva zmena v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa v dvoch smeroch – zvýšením súm daňového bonusu so súčasnou úpravou vekových hraníc dieťaťa a podmienok pre uplatnenie daňového bonusu.

Zámerom tejto novely podľa jej predkladateľa – Ministerstva financií SR je:

 • rozšíriť cieľovú skupinu daňovníkov uplatňujúcich si nárok na daňový bonus na dieťa aj na daňovníkov, ktorých zdaniteľný príjem zo zamestnania alebo zo živnosti za zdaňovacie obdobie nedosahuje aspoň 6-násobok sumy minimálnej mzdy (za rok 2022 je to 3 876 eur);
 • zvýšiť sumu daňového bonusu a zabezpečiť tak vyšší čistý disponibilný príjem v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov (pozn. red.: čo sa však nepodarí v každom prípade).

Namiesto pôvodných troch vekových hraníc sa budú uplatňovať už len dve – pre deti do 15 rokov a po dovŕšení 15 rokov veku (do 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom), pričom sa sumy daňového bonusu zvyšujú, a to prvýkrát od 1. júla, následne opäť od 1. januára 2023. Zároveň je doplnené ustanovenie o maximálnej sume daňového bonusu. Ide o rastúci percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus v závislosti od počtu vyživovaných detí – od 20 % do 55 %.

O tom, aké sumy a podmienky platia pre daňový bonus na dieťa do 30.6.2022, nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2022.

Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 do 31.12.2022

Od 1. júla 2022 platí, že daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

 • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo
 • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Pre obdobie od 1. júla do konca roka 2022 platí ustanovenie, ktoré upravuje, že aj v tomto čase je možné postupovať spôsobom a po splnení podmienok pre daňový bonus, ktorý bol účinný do 30. júna 2022, ak je to pre daňovníka výhodnejšie. Zamestnávateľ pri priznaní daňového bonusu za mesiace júl až december 2022 musí postupovať vždy tak, aby zamestnancovi priznal vyšší nárok na daňový bonus. Po vykonaní ročného zúčtovania (pri podaní daňového priznania) sa nárok opätovne prepočíta a priznaná bude vyššia suma.

S účinnosťou od 1. júla 2022 sa podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy neuplatňuje, ale zavádza sa obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane v závislosti od počtu detí.

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového ZD)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Pri výpočte sumy daňového bonusu:

 • zamestnanci vychádzajú z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (teda z hrubej mzdy zníženej o odvody zamestnanca) za príslušný kalendárny mesiac,
 • v ročnom zúčtovaní (príp. v daňovom priznaní za rok) zamestnanca sa vychádza z polovice čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2022. Ak zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2022,
 • v daňovom priznaní živnostníka alebo inej SZČO sa vychádza z polovice čiastkového základu dane (príjmy mínus výdavky) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022. Ak živnostník, resp. iná SZČO začala vykonávať činnosť až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022.

Náš tip: Na výpočet základu dane zamestnanca použite našu mzdovú kalkulačku. Od hrubej mzdy odpočítate odvody (zamestnanca) spolu, čím zistíte, aký máte základ dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na uplatnenie daňového bonusu u zamestnanca za mesiace júl 2022 – december 2022

V dôvodovej správe k návrhu zákona sa uvádza nasledujúci príklad:

Daňovník v roku 2022 dosahuje zdaniteľný príjem mesačne vo výške 650 eur. Za mesiac júl a december 2022 mu zamestnávateľ vyplatil odmenu 250 eur. Zdaniteľný príjem za mesiac júl a december bol 900 eur. Daňovník má 4 deti (vo veku 6, 8, 10, 14) a uplatňuje si na všetky deti daňový bonus za celé obdobie (podpísal vyhlásenie podľa zákona o dani z príjmov).

Prečítajte si tiež

Za kalendárne mesiace január až jún 2022 si daňovník uplatní nárok na daňový bonus v sume 174,40 eur (4 x 43,60 eur) za každý mesiac.

2022 január až jún
Zdaniteľný príjem (v dostatočnej výške) 6 x 650 = 3 900 eur
Daňový bonus 6 x 174,40 = 1 046,40 eur

Za kalendárne mesiac júl až december 2022 môže zamestnávateľ použiť spôsob výpočtu sumy daňového bonusu podľa legislatívy platnej do 30.6.2022 a taktiež podľa novej úpravy platnej od 1.7.2022, pričom zamestnávateľ bude postupovať spôsobom, ktorý je pre daňovníka (zamestnanca) výhodnejší. Suma daňového bonusu od 1.7.2022 pre dieťa do 15 rokov je vo výške 70 eur (4 x 70 = 280 eur) a zároveň, vzhľadom na počet detí je najviac vo výške 41 % z čiastkového základu dane (ČZD).

2022 júl august september október november december
Zdaniteľný príjem 900,00 650,00 650,00 650,00 650,00 900,00
ČZD 779,40 562,90 562,90 562,90 562,90 779,40
41 % z ČZD 319,55 230,79 230,79 230,79 230,79 319,55
Daňový bonus 280,00 230,79 230,79 230,79 230,79 280,00

Pri výpočte sumy daňového bonusu za mesiace júl až december 2022 použije zamestnávateľ „nový“ postup. Za mesiace júl a december 2022 zamestnávateľ uplatní nárok na plnú sumu daňového bonusu, čo pri 4 deťoch vo veku do 15 rokov predstavuje sumu 280 eur. Za ostatné mesiace tohto polroka, t. j. za august až november 2022 uplatní zamestnancovi daňový bonus na všetky deti v sume najviac 41 % z čiastkového základu dane, čo predstavuje sumu 230,79 eur za mesiac.

Pozn.: Spôsob platný do 30.6.2022, ktorý je možné použiť do 31.12.2022, zamestnávateľ nepoužije, nakoľko by mohol zamestnancovi uplatniť najviac 174,40 eur.

Pri ročnom zúčtovaní zamestnávateľ prepočíta sumu daňového bonusu obidvoma spôsobmi a v prípade, ak by zamestnancovi vznikol „nedoplatok“ na daňovom bonuse, tento mu doplatí. V danom prípade je situácia opačná:

41 % z ½ ČZD = 41% x (10 x 562,90 + 2 x 779,40) / 2 = 0,41 x 7 187,80 / 2 = 1 473,50 eur

Pri porovnaní vypočítanej sumy daňového bonusu s úhrnnou sumou daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ v priebehu roka daňovníkovi vyplatil t. j. 6 x 174,40 + 2 x 280 + 4 x 230,79 = 1046,40 + 560 + 923,16 = 2 529,56 eur, daňovník nestráca nárok na už priznaný bonus a nie je povinný vzniknutý rozdiel vrátiť správcovi dane.

Viac informácií a ďalšie príklady nájdete v článku Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 – príklady pre zamestnancov

Daňový bonus od 1.1.2023

Upozornenie: Dňa 6.12.2022 bola schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorá mení maximálnu výšku aj niektoré podmienky pre daňový bonus na dieťa na prechodné obdobie dvoch rokov, od 1.1.2023. Aktuálne informácie o daňovom bonuse po tejto novele nájdete v článku Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

S účinnosťou od 1.1.2023 sa ruší valorizácia sumy daňového bonusu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia koeficientom, akým sa zvyšovala k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia suma životného minima.

Prečítajte si tiež

Od 1. januára 2023 platí, že daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

 • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo
 • 100 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.
Prečítajte si tiež

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu, takto:

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového ZD)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Pri výpočte sumy daňového bonusu:

 • zamestnanci vychádzajú z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (teda z hrubej mzdy zníženej o odvody zamestnanca) za príslušný kalendárny mesiac,
 • v ročnom zúčtovaní (príp. v daňovom priznaní) zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2023,
 • v daňovom priznaní živnostníka alebo inej SZČO sa vychádza z čiastkového základu dane (príjmy mínus výdavky) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.
Prečítajte si tiež

Upozornenie: koncom augusta 2022 Vláda SR schválila návrh novely zákona o dani z príjmov, pričom zmeny v tomto návrhu sa týkajú aj daňového bonusu na dieťa za rok 2022. Návrh novely zákona o dani z príjmov plánuje zmenu, ktorá bude platiť pre daňovníkov, u ktorých sa v priebehu kalendárneho roka zmení počet detí, a to tak, že maximálna možná suma daňového bonusu na dieťa sa určí ako súčet maximálnych možných súm v pomernej výške, a to podľa počtu mesiacov, v ktorých si daňovník uplatňoval nárok na príslušný počet detí (napr. ak si rodič uplatňoval za mesiace január až máj 2023 daňový bonus na 1 dieťa a za jún až december 2023 na 2 deti, maximálna možná suma daňového bonusu sa určí nasledovne: (5/12 z 20 % zo základu dane za rok 2023) + (7/12 z 27 % zo základu dane za rok 2023). Túto zmenu plánuje novela zákona o dani z príjmov uplatniť do praxe už pri podávaní daňového priznania za rok 2022, ako aj pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2022. Zmeny v zákone o dani z príjmov a v daňovom bonuse na dieťa však ešte musí schváliť parlament a musia byť podpísané prezidentkou SR, o čom vás budeme informovať.

Príklad na výpočet daňového bonusu v roku 2023 u živnostníka

Živnostník dosahuje príjmy 1 000 eur mesačne, platí minimálne odvody vo výške 285,49 eur. Uplatňuje si paušálne výdavky a daňový bonus na dieťa do 6 rokov. Aká bude výška daňového bonusu živnostníka od januára 2023?

Pozn.: Príklad počítame na mesačnom základe, hoci živnostník má možnosť uplatniť si daňový bonus za celý rok až v daňovom priznaní.

Zdaniteľné príjmy (nie je podmienka minimálnej sumy) 1000 eur
Čiastkový základ dane (pri uplatnení paušálnych výdavkov) 1000 – 600 – 285,49 = 114,51 eur
Daňový bonus (najviac 20 % z ČZD) 114,51 x 20 % = 22,90 eur
Daňový bonus (platný do 30.6.2022) 47,14 eur

Uvedenému živnostníkovi sa daňový bonus na dieťa kvôli nízkemu základu dane od roku 2023 zníži oproti súčasnému stavu až o 24,24 eur mesačne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky