Paušálne výdavky v roku 2022

Ktoré fyzické osoby – podnikatelia si môžu v roku 2022 uplatniť v daňovom priznaní paušálne výdavky, v akej výške, aké sú ich výhody a komu sa oplatia?

Uplatňovanie výdavkov živnostníka (SZČO) v roku 2022

Jednou z dôležitých otázok, ktoré si musí zodpovedať fyzická osoba – podnikateľ v roku 2022 je to, akým spôsobom si bude uplatňovať výdavky spojené so svojim podnikaním. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) má fyzická osoba – podnikateľ na výber z týchto možností:

 • skutočne preukázateľné výdavky – a to na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo na základe daňovej evidencie,
 • výdavky percentom z príjmov – t. j. paušálne výdavky.

Spôsob uplatňovania výdavkov, ktorý si podnikateľ (napr. živnostník) zvolil sa musí dodržať počas celého zdaňovacieho obdobia, teda celého kalendárneho roka 2022. Ak by sa rozhodol zmeniť spôsob uplatňovania výdavkov, musí tak spraviť k 1. januáru daného kalendárneho roka, avšak rozhodnúť sa môže až do lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31. marca (v prípade, ak nepodáva odklad daňového priznania).

Čo sú to paušálne výdavky – výdavky percentom z príjmov?

Uplatnením „paušálnych výdavkov„ sa označuje situácia, keď sa podnikateľ rozhodne uplatniť výdavky spojené s podnikaním nie v skutočnej (preukázateľnej) výške, ale percentom z príjmov, ktoré určuje zákon o dani z príjmov.

Výhodou paušálnych výdavkov je napríklad to, že sa spájajú s menšiu časovou náročnosťou, treba viesť menšiu evidenciu, ktorú zvládne viesť pravdepodobne aj sám podnikateľ a v neposlednom rade sa najviac oplatí podnikateľom s nízkymi skutočnými výdavkami.

Možnosť uplatniť paušálne výdavky však nemajú všetci podnikatelia, ale iba tí, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v zákone o dani z príjmov.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2022?

Paušálne výdavky – výdavky percentom z príjmov – si môže v roku 2022 uplatniť fyzická osoba - podnikateľ, ktorý:

 • má príjmy z podnikania – teda príjmy podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov (napr. živnostník),
 • má príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti – teda príjmy podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov (napr. príjem z vytvorenia diela),
 • má príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu – teda príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov (napr. licenčný príjem), a zároveň
 • nie je platiteľom DPH, resp. bol platiteľom DPH iba časť roka 2022.

Zároveň platí výnimka pre uplatnenie paušálnych výdavkov v prípade osôb registrovaných pre platenie DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH). Tieto osoby nie sú „platiteľmi DPH“ a paušálne výdavky uplatniť môžu.

Výška paušálnych výdavkov v roku 2022

Ďalším podstatným bodom je výška paušálnych výdavkov v roku 2022.

Výška paušálnych výdavkov je rozdelená do dvoch kategórii podľa toho, aké druhy príjmu mal podnikateľ počas roka 2022. Fyzická osoba – podnikateľ si v roku 2022 môže uplatniť paušálne výdavky:

 • v sume 60 % z úhrnu (súčtu) príjmov z podnikania (§6 ods. 1 zákona) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona), a to maximálne do sumy 20 000 €,
 • v sume 60 % z príjmu z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona), tiež maximálne do výšky 20 000 €.
Prečítajte si tiež

Z uvedeného vyplýva, že ak daňovník mal počas roka 2022 príjmy aj z podnikania a aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti, tak si nemôže uplatniť paušálne výdavky pre každú z týchto činností zvlášť, ale paušálne výdavky uplatní zo súčtu týchto príjmov.

Ak by mal podnikateľ počas roka 2022 príjmy z podnikania a zároveň aj z použitia diela, tak si môže paušálne výdavky uplatniť na každý z týchto príjmov samostatne.

Príklad na výpočet maximálnej výšky paušálnych výdavkov v roku 2022:

Šimon bol v roku 2022 poradcom v oblasti podnikania a riadenia firiem. Počas roka 2022 mal príjem z podnikania v sume 35 000 €. Nebol platiteľom DPH. Šimon nemal vysoké skutočné výdavky na svoje podnikanie – pracoval z domu, a tak neplatil nájom za kanceláriu a ani nezamestnával žiadnych zamestnancov. Jeho výdavky predstavoval najmä nákup nového počítača, náklady na telefón, internet, školenia a odborné materiály, čo bolo v sume 5 700 €. Šimon sa preto rozhodol uplatniť výdavky percentom z príjmov, ktoré budú v maximálne možnej sume 20 000 €, pretože 60 % z 35 000 € = 21 000 €, avšak je určená zákonom maximálna suma paušálnych výdavkov 20 000 €.

Pre ľahší výpočet výšky paušálnych výdavkov v roku 2022 môžete použiť mašu kalkulačku paušálnych výdavkov.

Upozornenie: V prípade, ak podnikateľ podnikal iba časť roka 2022, tak vo výpočte paušálnych výdavkov sa nič nemení a fyzická osoba má nárok taktiež na paušálne výdavky maximálne do sumy 20 000 €.

Paušálne výdavky a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022

Paušálne výdavky v sebe zahŕňajú všetky daňové výdavky daňovníka počas zdaňovacieho roka, t. j. roka 2022, avšak okrem povinne zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

Znamená to, že k sume paušálnych výdavkov vypočítaných ako 60 % z príjmov (max. 20 000 €) sa ešte pripočítajú odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktorých úhradu vie podnikateľ dokázať (napr. výpisom z bankového účtu) a ktoré neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Príklad na paušálne výdavky a zaplatené odvody v roku 2022:

Alžbeta bola v roku 2022 živnostníčkou, poskytovala účtovné služby. Jej príjem z podnikania za tento rok bol v sume 23 000 €, pričom paušálne výdavky boli v sume 13 800 € (60 % z 23 000 €). V tejto sume sú zahrnuté všetky daňové výdavky okrem zaplatených odvodov. Alžbeta počas roka 2022 zaplatila spolu odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v sume 4 300 €. Výška výdavkov Alžbety je 18 100 € (13 800 € + 4 300 €) a základ dane sa vypočíta ako 23 000 € - 18 100 € = 4 900 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Paušálne výdavky a vedenie evidencie v roku 2022

Uplatňovanie paušálnych výdavkov sa spája s vedením relatívne malej evidencie podľa požiadaviek zákona o dani z príjmov (napr. v porovnaní s vedením jednoduchého alebo podvojného účtovníctva).

Fyzická osoba – podnikateľ je podľa zákona o dani z príjmov pri uplatnení paušálnych výdavkov povinná viesť evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane), vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • zásobách,
 • pohľadávkach.

Zákon o dani z príjmov neurčuje formu, akú by mali mať tieto evidencie, a preto je najčastejším nástrojom vedenia napríklad program Excel, avšak efektívne je využiť aj účtovné softvéry či aplikácie. Údaje z týchto evidencii sa vyplnia do daňového priznania, avšak netvoria jeho prílohu.

Ak bol daňovník platiteľom DPH časť zdaňovacieho obdobia a rozhodol sa uplatňovať paušálne výdavky, musí okrem vyššie spomenutých evidencií viesť aj evidenciu potrebnú na účely zákona o DPH.

Paušálne výdavky vs. skutočné výdavky v roku 2022

Rozhodnutie, či uplatniť paušálne výdavky alebo skutočne preukázateľne výdavky je relatívne jednoduché, avšak nedá sa určiť na 100 %.

Prečítajte si tiež

Cieľom podnikateľa by mal byť výber spôsobu uplatnenia výdavkov, pri ktorom dosiahne najnižšiu daň na úhradu v podanom daňovom priznaní. Zároveň treba brať do úvahy aj faktory ako je rozsah vedenia povinnej evidencie, finančné alebo časové náklady na jej vedenie, poprípade dodatočná nutnosť viesť aspoň nejakú formu evidencie pre získanie prehľadu vo výdavkoch.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza porovnanie uplatnenia paušálnych výdavkov so skutočnými výdavkami – daňovou evidenciou a vedením účtovníctva:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Paušálne výdavky Skutočné výdavky
Daňová evidencia Vedenie účtovníctva
Zostavenie daňového priznania áno áno áno
Zostavenie účtovnej závierky nie nie áno
Preukazovanie výdavkov nie áno áno
Rozsah povinnej evidencie malá stredná veľká
Náročnosť vedenia evidencie zvládne pravdepodobne aj podnikateľ vhodnejší účtovník najčastejšie účtovník
Spôsob vedenia evidencie Excel Excel/účtovný softvér účtovný softvér
Časová náročnosť menšia stredná veľká
Platiteľ DPH (celý rok) nemôže uplatniť môže uplatniť môže uplatniť
Právne predpisy zákon o dani z príjmov zákon o dani z príjmov zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, postupy účtovania pre podnikateľov

Komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2022?

V roku 2022 sa oplatí uplatniť paušálne výdavky tým daňovníkom, ktorých paušálne výdavky prevýšia tie skutočné. Ide najmä o povolania, ktoré pre svoj výkon nepotrebujú veľa výdavkov. Môže ísť napríklad o grafikov, dizajnérov, finančných poradcov, právnikov, notárov, účtovníkov alebo spisovateľov.

Uplatniť paušálne výdavky sa taktiež môže oplatiť osobám, ktorých skutočné výdavky o trochu prevýšia paušálne výdavky, pretože s uplatňovaním preukázateľných výdavkov sa spájajú väčšie požiadavky na vedenie evidencie, čo sa rovná vyšším nákladom na prípadného účtovníka. Veľkou výhodou je najmä to, že daňovník nemusí paušálne výdavky nijako dokladovať.

Príklad na výhodnejšie uplatnenie paušálnych výdavkov v roku 2022:

Filip je architekt, v roku 2022 nebol platiteľom DPH a dosiahol príjem z podnikania v sume 27 000 €. Na svoju činnosť nemal vysoké náklady – platil účty za telefón, nakúpil potrebný softvér, chodil na školenia a za klientami. Výsledné skutočné náklady boli v sume 3 400 €. Taktiež platil povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v sume 3 500 €. Pri uplatnení skutočných výdavkov by bol základ dane 20 100 € (27 000 € - 3 400 € - 3 500 €). Filip sa rozhodol prepočítať si aj paušálne výdavky. Paušálne výdavky Filipa sú 16 200 €. Keďže paušálne výdavky sú vyššie ako skutočné výdavky, rozhodne sa pre ich uplatnenie. Filipove výdavky tak budú 19 600 € (16 200 € + 3 400 €) a základ dane 27 000 € - 19 600 € = 7 400 €.

Príklad na výhodnejšie uplatnenie skutočných výdavkov v roku 2022:

Andrea je kaderníčka, v roku 2022 nebola platiteľom DPH a dosiahla príjem z podnikania v sume 25 000 €. Na svoju činnosť mala vyššie výdavky, nakoľko platila prenájom priestorov, nakúpila nové zariadenie a časť roka platila aj brigádničku. Výsledné skutočné náklady boli v sume 17 000 €. Taktiež platila povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v sume 4 000 €. Pri uplatnení skutočných výdavkov by Andrea dosiahla základ dane 4 000 € (25 000 € - 17 000 € - 4 000 €). Andrea sa rozhodla prepočítať si aj paušálne výdavky – tie by boli v sume 15 000 €. Základ dane pri paušálnych výdavkoch by bol 6 000 € (27 000 € - 15 000 € - 4 000 €). Andrea sa preto rozhodla pre uplatnenie skutočných výdavkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Konateľ/spoločník a používanie majetku firmy z daňového hľadiska

Môže konateľ/spoločník používať firemné vozidlo aj na súkromné účely? Musí byť úročená poskytnutá pôžička od spoločníka spoločnosti a naopak? Za akých podmienok môže spoločník využívať firemnú nehnuteľnosť?

Mikrodaňovník v roku 2023: podmienky a výhody

Kto sa môže v roku 2023 považovať za mikrodaňovníka a aké daňové výhody mu z tohto postavenia vyplývajú napríklad pri odpisovaní majetku či odpočte daňovej straty?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2023

Medzi spôsoby zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb patrí uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Aké sú podmienky a výška pre uplatnenie nároku v roku 2023?

Stravné od 1.6.2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.6.2023 opäť zvýši. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako sa zmení minimálny gastrolístok či suma daňových výdavkov pre SZČO?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky