Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022

Aké nezdaniteľné časti základu dane a v akej výške si môže daňovník uplatniť v roku 2022? Aké podmienky je treba splniť a čo sa oproti minulému roku zmenilo?

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022

V roku 2022 si bude môcť daňovník uplatniť (v prípade, ak mu vznikne nárok) tieto nezdaniteľné časti základu dane:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu  (III. pilier).

Nárok na uplatnenie týchto nezdaniteľných častí, ako aj ich výšku, upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Výška dvoch z troch nezdaniteľných častí sa odvíja od výšky životného minima. V prípade nezdaniteľných častí základu dane pre rok 2022 ide o životné minimum platné od 1.7.2021 vo výške 218,06 €. Zvýšením sumy životného minima (o 3,23 € oproti roku 2021) sa tak zvýšia aj niektoré nezdaniteľné časti základu dane pre rok 2022.

Prečo a ako si uplatniť nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022?

Odpoveď na otázku, prečo si uplatniť nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022, je jednoduchá. Ako už zo samotného názvu „nezdaniteľná časť“ vyplýva – ide o časť príjmu, ktorá nepodlieha dani. Uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane získa daňovník daňovú výhodu zaplatenia nižšej dane (či už dane z príjmov fyzických osôb alebo dane zo závislej činnosti).

Daňovník si môže uplatniť všetky tri nezdaniteľné časti, ak mu vznikne nárok na ich uplatnenie podľa zákona o dani z príjmov. A tu prichádza druhá otázka - ako si uplatniť nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – túto nezdaniteľnú časť si možno uplatniť mesačne u svojho zamestnávateľa – podmienky sa nachádzajú nižšie v článku, alebo ročne v daňovom priznaní fyzickej osoby – typ A alebo typ B (mesčná nezdaniteľná časť je pre rok 2022 vo výške 381,61 €),
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela – túto nezdaniteľnú časť si možno uplatniť iba ročne, a to buď v daňovom priznaní fyzickej osoby - typ A alebo typ B alebo v ročnom zúčtovaní dane vykonanom zamestnávateľom,
 • nezdaniteľná časť základu dane na III. pilier – túto nezdaniteľnú časť si možno uplatniť iba ročne, a to buď v daňovom priznaní fyzickej osoby - typ A alebo typ B alebo v ročnom zúčtovaní dane vykonanom zamestnávateľom.

Príjmy na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2022

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022 si môže daňovník odpočítať iba od základu dane, resp. čiastkového základu dane, ktorý dosiahol z tzv. aktívnych príjmov, medzi ktoré patria:

 • príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov – napríklad mzdy z pracovnoprávnych vzťahov,
 • príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov – napríklad príjmy zo živnosti alebo poľnohospodárskej výroby,
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov – napríklad príjmy z vytvorenia diela alebo príjmy znalcov a tlmočníkov.

Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období aj iné príjmy, napríklad príjem z prenájmu alebo z kapitálového majetku, tak od základu dane z týchto príjmov si nezdaniteľné časti základu dane odpočítať nemôže.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a jej výška v roku 2022

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je najviac využívanou nezdaniteľnou časťou. Je to tak najmä preto, že podmienky pre jej uplatnenie sú takmer žiadne.

Prečítajte si tiež

Nezdaniteľnú časť na daňovníka si môžu uplatniť zamestnanci u svojho zamestnávateľa (pozor: ak má daňovník viacerých zamestnávateľov, nezdaniteľnú časť si môže uplatniť iba u jedného z nich) po vypísaní a predložení tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Ak daňovník nemá zamestnávateľa, ale je napríklad živnostníkom, tak nezdaniteľnú časť si uplatní v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia, pričom nárok na jej uplatnenie nemusí nijako dokladovať.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovník v roku 2022 a závisí od:

 • výšky životného minima pre rok 2022,
 • výšky základu dane daňovníka – ak je základ dane vyšší ako je určená hranica, tak dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti na daňovníka.

 V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2022:

* ak je výsledkom nula, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je vo výške 0,00 €
Zdroj: Vlastné spracovanie
Ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2022
výška základu dane daňovníka suma ročnej nezdaniteľnej časti
ak je nižší alebo rovný ako 92,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. 20 235,97 € 21-násobok sumy platného životného minima, t. j. 4 579,26 €
ak je vyšší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. 20 235,97 € rozdiel 44,2-násobku platného životného minima a ¼ základu dane,
t. j. 9 638,25 € - ¼ základu dane*

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa v roku 2022 zvýšila o 67,83 € v porovnaní s rokom 2021.

V niektorých prípadoch si však daňovník nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka, ide najmä o prípady, keď je daňovník poberateľom rôznych typov dôchodkov. Presné znenie týchto prípadov prináša zákon o dani z príjmov:

 • ak je daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistia rovnakého druhu alebo poberateľom výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok“),
 • ak bol daňovníkovi priznaný dôchodok spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období,
 • ak je suma dôchodku daňovníka vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, a teda vyššia ako suma 4 579,26 €.

Pozor: ak je daňovník poberateľom dôchodku a celková vyplatená suma jeho dôchodku za rok 2022 je nižšia ako 4 579,26 €, tak sa jeho základ dane zníži o sumu rozdielu vypočítanú ako: 4 579,26 € - suma vyplateného dôchodku za rok 2022.

Uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane si môže aj nerezident SR.

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy zamestnanca využite našu mzdovú kalkulačku, pričom zadáte, či si chcete alebo nechcete pri výpočte uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela a jej výška v roku 2022

Druhou nezdaniteľnou časťou je nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela. Ako z jej názvu vyplýva, táto nezdaniteľnú časť predstavuje daňové zvýhodnenie pre manželov (pozor, nie pre družky, resp. druhov), v prípade, ak jeden z manželov dosahuje nižší príjem a spĺňa jednu z podmienok určenú zákonom o dani z príjmov.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela v roku 2022 závisí od:

 • výšky základu dane daňovníka,
 • výšky vlastného príjmu manželku, resp. manžela,
 • splnenia podmienok kladených na manželku/manžela daňovníka určených zákonom o dani z príjmov.
Prečítajte si tiež

Pred samotným výpočtom výšky tejto nezdaniteľnej časti si popíšeme podmienky, ktoré musí splniť manželka/manžel daňovníka. V prípade, ak nespĺňa ani jednu, tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela nemôže byť daňovníkom uplatnená. Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela sa považuje manželka/manžel žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá:

 • sa v roku 2022 starala o vyživované maloleté dieťa* žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
 • v roku 2022 poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, resp. s ťažkým zdravotným postihnutím.

* Za maloleté dieťa sa považuje dieťa do 3 rokov alebo do 6 rokov pri dieťati s trvalo nepriaznivým stavom alebo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov.

* Ak je výsledkom výpočtu nula, suma nezdaniteľnej časti sa rovná 0,00 €
Zdroj: Vlastné spracovanie
Suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)
výška základu dane vlastný príjem manželky (manžela) suma nezdaniteľnej časti
základ dane nižší alebo rovný ako 176,8 – násobok sumy životného minima,
t. j. 38 553,01 €
0,00 € 4 186,75 € (19,2 – násobok sumy životného minima)
menej ako 19,2 – násobok sumy životného minima,
t. j. 4 186,75 €
suma rozdielu sumy 4 186,75 € a vlastného príjmu manželky
viac alebo rovný sume
4 186,75 €
0,00 €
základ dane vyšší ako 176,8 – násobok sumy životného minima,
t. j. 38 553,01 €
0,00 € rozdiel 63,4 – násobku sumy životného minima a ¼ základu dane,
t. j. rozdiel 13 825,00 € a ¼ základu dane daňovníka*
viac ako 0,00 € 13 825,00 € - (1/4 základu dane – vlastný príjem manželky) *

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa v roku 2022 zvýšila o 62,01 € v porovnaní s rokom 2021.

Pre určenie výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela v roku 2022 je potrebné vedieť správne určiť vlastný príjem manželky/manžela za rok 2022. Vlastný príjem manželky/manžela predstavuje príjem manželky/manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré musela manželka/manžel z tohto príjmu v roku 2022 zaplatiť.

Podrobne popísané príjmy, ktoré sa do vlastného príjmu zahŕňajú, resp. nezahŕňajú a ďalšie informácie o tejto nezdaniteľnej časti sa dočítate v článku Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2022.

Uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môže aj nerezident SR, ak zdaniteľné príjmy nerezidenta zo zdrojov na území SR predstavujú za zdaňovacie obdobie najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov (dosiahnutých na celom svete). Zároveň platí, že musí splniť aj podmienky uvedené vyššie v článku.

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a jej výška v roku 2022

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie možno odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, avšak v úhrne maximálne vo výške 180 € za rok 2022.

Síce ide o nezdaniteľnú časť s najnižšou výškou, avšak aj na jej uplatnenie je potrebné splniť podmienky zákona o dani z príjmov:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré daňovník zaplatil boli z titulu účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013, resp. z titulu zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemôže mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, ktorá by nespĺňala podmienky stanovené v prvom bode.

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sa v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 nezmenila.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2024

Nezdaniteľné časti základu dane sa v roku 2024 opätovne zvyšujú, a to vplyvom zmeny výšky životného minima. Aké sú podmienky pre ich uplatnenie?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2023

Medzi spôsoby zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb patrí uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Aké sú podmienky a výška pre uplatnenie nároku v roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky