Odvody SZČO od 1.7.2022

Odvody SZČO od 1.7.2022
Zdroj: Pexels.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ktoré SZČO sú povinné platiť odvody od 1.7.2022 a kedy až od 1.10.2022? Aká je minimálna hranica príjmov pre (ne)platenie sociálnych odvodov od júla, resp. októbra?

Zdravotné odvody sú upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a sociálne odvody upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

Aktualizácia k 15.7.2022: Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela samostatne zárobkovo činným osobám listy, v ktorých im oznamuje vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2022. Týka sa to aj SZČO s prerušeným poistením, ktorým je táto informácia doručovaná z informačných dôvodov.

Oznámenie teda dostanú aj tie SZČO, ktoré momentálne neplatia poistné z dôvodu prerušenia poistenia (napr. z dôvodu pozastavenia svojej činnosti, poberania rodičovského príspevku a pod.) alebo z dôvodu vylúčenia povinnosti platiť poistné (napr. z dôvodu poberania materského). Napriek tomu, že v súčasnosti nie sú povinné platiť poistné, oznámenie im Sociálna poisťovňa zasiela, aby v budúcnosti vedeli, v akej výške budú poistné platiť v prípade, ak prerušenie alebo vylúčenie ukončia. Poistné začnú platiť odo dňa nasledujúceho po ukončení prerušenia alebo vylúčenia.

Sociálna poisťovňa tiež pripomína, že SZČO, ktorých prerušenie povinného poistenia (napr. z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti) nastalo pred dňom vzniku povinného poistenia uvedeného v oznámení a povinnosť platiť poistné im vznikla od 1. júla 2022, sú povinné oznámiť Sociálnej poisťovni vznik prerušenia poistenia. Je zároveň potrebné, aby SZČO podľa konkrétneho dôvodu prerušenia poistenia buď v lehote do 30 dní alebo v lehote do 8 dní oznámili Sociálnej poisťovni aj skončenie prerušenia poistenia prostredníctvom Registračného listu FO – zánik prerušenia. Uvedenú povinnosť oznámiť vznik a zánik prerušenia poistenia SZČO nemá v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva.  

Aktualizácia k 3.10.2022: Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, dostanú v októbri oznámenia o ich odvodovej povinnosti. Tieto informácie im Sociálna poisťovňa zašle automaticky, nemusia o nič žiadať. Dozvedia sa z nich, či im od 1. októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie. Zároveň v nich nájdu informáciu o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne. Spolu ide o 62 229 SZČO. Najvyšší počet oznámení bude zo Sociálnej poisťovne smerovať tým SZČO, ktorým sa na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok zmenil vymeriavací základ pre platbu poistného – takých je 45 209. O vzniku povinného sociálneho poistenia sa dozvie 13 072 SZČO. Naopak, povinné poistenie k 30. septembru 2022 zanikne pre 3 948 SZČO. Sociálna poisťovňa všetky dôležité informácie zašle SZČO poštou alebo do ich e-schránky (ak ju majú aktivovanú) do 20. októbra 2022. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za mesiac október so splatnosťou do 8 . novembra 2022.

Prečo je pre SZČO dôležitý dátum 1.7. resp. (1.10) každého roka? 

Od 1.7. (resp. 1.10.) roka 2022 sa pre časť samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) mení výška ich sociálnych odvodov platených do Sociálnej poisťovne. Pre iných, napr. pre nové SZČO, ktoré začali podnikať v roku 2021, kedy sociálne odvody ešte neplatili, môže nastať situácia, že od 1.7.2022 (resp. 1.10.2022) im vznikne prvýkrát povinnosť tieto odvody platiť.  

Vznik povinnosti platenia sociálnych odvodov, či zmena výšky sociálnych odvodov od 1.7.2022 (resp. 1.10.2022) sa posudzuje na základe podaného daňového priznania za rok 2021, teda za základe dosiahnutých príjmov a základu dane za rok 2021. 

Ak SZČO podala daňové priznania k dani z príjmov do 31.3.2022, zmena sociálnych odvodov sa uplatní od 1.7.2022. Ak si SZČO predĺžila lehotu na podanie daňového priznania, zmena v platení odvodov, či vznik povinnosti platenia sociálnych odvodov sa uplatňuje až k 1.10.2022. 

V daňovom priznaní sa však posudzuje len výška príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním SZČO a ak SZČO podá daňové priznanie, kde uvedie aj iné príjmy, napr. príjmy z predaja nehnuteľnosti alebo predaja kryptomeny, ktorý nespadá do jej samostatne zárobkovej činnosti, tieto výnosy sa z hľadiska platenia sociálnych odvodov posudzovať nebudú. 

Čo sa týka zdravotných odvodov, povinnosť platiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne spravidla vzniká už prvým dňom vykonávania činnosti SZČO. Platenie zdravotných odvodov funguje na preddavkovom princípe, čiže fyzická osoba platí preddavky na zdravotné poistenie, pričom zdravotná poisťovňa po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) vykona ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotnom poistení, výsledkom ktorého môže byť preplatok či nedoplatok. U SZČO tak v prípade platenia zdravotných odvodov dátum 1.7., resp. 1.10. nie je smerodajný, pretože zdravotné odvody platí mesačne už od prvého dňa vykonávania samostatne zárobkovej činnosti a zmeny nastávajú obvykle od 1. januára. Výnimku z platenia zdravotných odvodov však majú tie SZČO, ktoré majú iného platiteľa zdravotného poistenia, napríklad zamestnávateľa (ak SZČO je zároveň aj v pracovnoprávnom vzťahu) alebo ak SZČO poberá materské (zdravotné odvody platí za SZČO štát). 

Vymeriavací základ pre platenie odvodov od 1.7.2022 

Podľa vymeriavacieho základu sa určuje, v akej výške bude platiť SZČO mesačné sociálne odvody. 

Vymeriavací základ SZČO v súvislosti so vznikom či trvaním povinného platenia sociálnych odvodov SZČO sa posudzuje  1.7. kalendárneho roka, resp. k 1.10. kalendárneho roka.

Prečítajte si tiež

Vymeriavací základ  SZČO od 1.7.2022 alebo od 1.10.2022, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2021, je podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2021 okrem príjmov dosiahnutých na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné, upraveného o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu a koeficientu 1,486. Vymeriavací základ sa následne zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. 

Výška vymeriavacieho základu sa tak zjednodušene a praktickejšie povedané, dá zistiť z čiastkového základu dane z riadku 45 daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2021, ku ktorému sa pripočítajú zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2021 a výsledok sa vydelí koeficientom 1,486.  

Mesačný vymeriavací základ pre platenie: 

  • odvodov do Sociálnej poisťovne vypočíta SZČO, ak výsledok vydelí číslom 12, t. j. počtom kalendárnych mesiacov v roku, 
  • odvodov do zdravotnej poisťovne vypočíta SZČO, ak výsledok vydelí počtom kalendárnych mesiacov, v ktorých bola vykonávaná samostatná zárobková činnosť (napr. vydelí sa číslom 6, ak SZČO začala podnikať od júla 2021). 

Príklad na výpočet mesačného vymeriavacieho základu SZČO od 1.7.2022 

Petra má postavenie SZČO od januára 2020. Za rok 2021 podala daňové priznanie k dani z príjmov do lehoty 31.3.2022. Jej daňové priznanie vyzeralo nasledovne: 

  • čiastkový základ dane z riadku 45: 20 000 eur, 
  • preukázateľne zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne: 3 500 eur, 
  • preukázateľne zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne: 1 650 eur. 

Vymeriavací základ pre platenie sociálnych a zdravotných odvodov si Petra vypočíta nasledovne: 20 000 eur + 3 500 eur + 1 650 eur = 25 150 eur / koeficient 1,486 = 16 924,62. Po vydelení počtom kalendárnych mesiacov 12 je mesačný vymeriavací základ vo výške 1 410,38 eur.  

Petra tak bude od 1.7.2022 platiť odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu ( t.j. 33,15 % x 1 410,38 eur = 467,54 eur) V takejto výške bude platiť mesačné sociálne odvody aj v roku 2023, až kým sa k 1.7.2023 opätovne neprehodnotí výška jej sociálnych odvodov na základe podaného daňového priznania za rok 2022. 

Zdravotné odvody, ako už bolo vysvetlené, sa od 1.7.2022 pre Petru nemenia, ale podľa výšky mesačného vymeriavacieho základu si vie vypočítať mesačné preddavky na zdravotné poistenie od 1.1.2023 ako 14 % z vymeriavacieho základu (t.j. 14% x 1 410,38 eur = 197,45 eur).

Článok pokračuje pod reklamou

Výška odvodov SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.7.2022 – sadzby

Percentuálna výška odvodov, ktorá bola počítaná v predošlom príklade, je pevne stanovená na každý rok. Do Sociálnej poisťovne odvádza SZČO odvody vo výške 33,15 % z jej vymeriavacieho základu spolu a do zdravotnej poisťovne 14%, resp. 7% z jej vymeriavacieho základu. Percentá sú uvedené v tabuľke nižšie.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.7.2022
odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2022 odvody do zdravotnej poisťovne od 1.7.2022
4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie 14 % z vymeriavacieho základu, resp. 7 % v prípade, ak je SZČO osobou so zdravotným postihnutím
18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie
6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie
4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity
spolu 33,15 % z vymeriavacieho základu

Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre odvody SZČO od 1.7.2022 

Nový minimálny vymeriavací základ a nový maximálny vymeriavací základ je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t.j. od 1.1 do 31.12. Pre rok 2022 je minimálny vymeriavací základ 566,50 eur a maximálny vymeriavací základ 7 931,00 eur.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ závisí od výšky priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu.

Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne už neplatí, pretože bol zrušený od 1.1.2017.

Minimálne a maximálne odvody SZČO od 1.7.2022

V prípade sociálnych odvodov platia pravidlá pre minimálne a maximálne sociálne odvody.

Ak je mesačný vymeriavací základ SZČO:

  • rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. 566,50 eur, je SZČO povinná v roku 2022 platiť minimálne mesačné sociálne odvody vo výške 187,78 eur,
  • vyšší ako maximálny vymeriavací základ, t. j. 7 931 eur, je SZČO povinná v roku 2022 platiť maximálne mesačné sociálne odvody vo výške 2 629,12 eur,
  • vyšší ako 566,50 eur a zároveň nižší alebo rovný ako 7 931 eur, je SZČO povinná v roku 2022 platiť mesačné sociálne odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu.

V prípade zdravotných odvodov platia len minimálne zdravotné odvody, pričom maximálny zdravotný odvod nie je ohraničený.

Ak je mesačný vymeriavací základ SZČO:

  • rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. 566,50 eur, je SZČO povinná v roku 2022 platiť minimálne mesačné zdravotné odvody vo výške 79,31 eur (resp. 39,65 eur v prípade osoby so zdravotným postihnutím, kedy pre ňu platí polovičná sadzba),
  • vyšší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. vyšší ako 566,50 eur, bude SZČO povinná v roku 2022 platiť mesačné zdravotné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu, t.j. neexistuje horná hranica.

Spolu sú tak minimálne odvody SZČO v roku 2022 vo výške 267,09 eur.

Prečítajte si tiež

Keďže nový minimálny vymeriavací základ a nový maximálny vymeriavací základ je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t.j. od 1.1 do 31.12, pre každý kalendárny rok platia aj iné minimálne a maximálne odvody. Na obdobie od 1.1.2023 do 1.7.2023 (resp. 31.12.2023) už budú platiť nové minimálne a maximálne odvody. Výška minimálnych mesačných odvodov SZČO vzrastie v roku 2023 na sumu 285,49 eur (zdravotné odvody vo výške  84,77 eur a sociálne odvody 200,72 eura). Ak teda SZČO zaplatí za december 2022 ešte minimálny odvod vo výške 267,09 eur, v januári 2023 si už musí dať pozor a prestaviť si aj prípadne nastavené opakujúce sa platby tak, aby SZČO odviedla za január 2023 správnu výšku minimálnych odvodov, po novom. 

Ktorá SZČO platí sociálne odvody od 1.7.2022 prvýkrát? 

Ak v predošlom období SZČO podnikateľskú činnosť nevykonáva, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Povinnosť poistenia vzniká od 1. júla 2022 tým SZČO, ktoré za kalendárny rok 2021 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 798 eur (čiže 6 799 eur a viac) a zároveň nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ďalej je podstatné aj to, aby mali stále k 1.7. 2022 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. 

Do hranice príjmu 6 798 eur sa zarátavajú dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za rok 2021 bez odpočítania výdavkov.

Prečítajte si tiež

V niektorých prípadoch je možné využiť predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov práve pre tie SZČO, ktoré podnikajú prvý rok a v prípade, že vedia, že hranicu príjmov prekročili, môžu si tak „posunúť“ povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne o 3 mesiace. 

Ak SZČO vznikne povinnosť platenia sociálnych odvodov od 1.7.2022, prvá platba do Sociálnej poisťovne je splatná do 8.8.2022

Oznámenie povinnosti platenia odvodov pre SZČO od 1.7.2022 

Platí, že ak SZČO podali daňové priznanie za rok 2021 do 31.3.2022, Sociálna poisťovňa do 21. júla 2022 písomne (ak má SZČO aktivovanú e-schránku, tak elektronicky) informuje o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia od 1.7.2022. Oznámenie obsahuje všetky potrebné informácie o platení poistného.  

SZČO sa tak do Sociálnej poisťovne nemusí prihlasovať, ani sa z nej po zániku povinnosti platenia odvodov odhlasovať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky