Daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2020

Kedy je SZČO, napr. živnostník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, aké sú lehoty na jeho podanie a zaplatenie dane, sadzby dane a aké sú možnosti uplatnenia výdavkov?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby upravuje § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V tomto článku nájdete všetky základné informácie, ktoré potrebuje fyzická osoba – SZČO (živnostník) k podaniu daňového priznania za rok 2020.

Kto je SZČO?

SZČO je skratka je pre samostatne zárobkovo činnú osobu, t. j. fyzickú osobu, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Ide teda o fyzickú osobu, ktorá napr.:

 • prevádzkuje živnosť, t. j. podniká na základe živnostenského oprávnenia (t. j. živnostník),
 • vykonáva slobodné povolanie (t. j. napr. daňový poradca),
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu (tzv. samostatne hospodáriaci roľník).

Viac informácií o samostatnej zárobkovej činnosti nájdete v článku Kto je SZČO a SZČ (samostatná zárobková činnosť)?

Ďalej sa v článku budeme venovať predovšetkým daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. SZČO – živnostníkovi za rok 2020.

Kedy je SZČO povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020?

SZČO (napr. živnostník) je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahnu sumu 2 207,10 €, alebo v prípade, ak vykazuje daňovú stratu.

Upozorňujeme však, že správca dane (t. j. daňový úrad) môže vyzvať SZČO (živnostníka) na podanie daňového priznania k dani z príjmov, a to i napriek tomu, že mu povinnosť podať daňové priznanie, nevznikla.

Pod celkovými zdaniteľnými príjmami sa rozumie akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Uvedené znamená, že v prípade, ak SZČO (živnostník), ktorý nie je zamestnávateľom v roku 2020 prijal príspevky na prekonanie koronakrízy z projektu Prvá pomoc a Prvá pomoc plus, výška týchto príjmov je oslobodená od dane, a teda sa do zdaniteľných príjmov nezapočítava. Rovnako, ak ste v roku 2020 mali príjmy zo sociálnych dávok, napríklad nemocenské (PNka) či ošetrovné (OČR), ide o príjmy od dane oslobodené. Viac informácií si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príspevkov prvej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO v daňovom priznaní.

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov SZČO za rok 2020 je do 31.3.2021

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, t. j. SZČO (živnostníka) za rok 2020 je do 31. marca 2021 (vrátane).

Uvedená lehota platí aj pre fyzickú osobu – živnostníka, ktorý v roku 2020 ukončil, či pozastavil svoju živnosť.

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 si môže fyzická osoba – živnostník aj v tomto roku predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktoré musí byť podané najneskôr v lehote do 31.3.2021 (vrátane). Termín na podanie daňového priznania je možné predĺžiť:

 • najviac o tri celé kalendárne mesiace: nová lehota na podanie daňového priznania môže byť 30.4.2021, 31.5.2021, alebo 30.6.2021,
 • najviac o šesť kalendárnych mesiacov: ak mal živnostník v roku 2020 príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí, pričom nová lehota na podanie daňového priznania môže byť až 30.9.2021.

Splatnosť dane z príjmov za rok 2020 a číslo účtu

Fyzická osoba, t. j. SZČO (živnostník) je povinný v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov aj daň zaplatiť. Uvedené znamená, že daň z príjmov fyzickej osoby je splatná dňom 31.3.2021.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak si SZČO (živnostník) predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, daň je splatná v tomto novom termíne, t. j. napr., ak si živnostník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.6.2021, splatnosť dane je v tomto termíne. Uvedené platí aj v prípade, ak sa SZČO (živnostník) rozhodne, že daňové priznanie podá ešte pred uplynutím tejto predĺženej lehoty, napr. daňové priznanie podá 30.4.2021, ale daň z príjmov bude splatná až 30.6.2021.Viac o odklade daňového priznania nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2020 (v roku 2021) - vzor.

Pre zaplatenie dane z príjmov za rok 2020 musí SZČO (živnostník) poznať svoj OÚD, t. j. osobný účet daňovníka, nakoľko úhradu splatnej dane z príjmov vykoná SZČO (živnostník) na nasledovné číslo účtu, ktoré je potrebné previesť do formátu IBAN:

500208 – OÚD / 8180

Typ daňového priznania k dani z príjmov (tlačivo) a spôsob jeho podania za rok 2020

SZČO (živnostník) podáva daňové priznanie k dani z príjmov – typ B, pričom je povinný daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 podať výlučne elektronicky. Upozorňujeme, že za rok 2020 sa tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B menilo, a je teda potrebné podať daňové priznanie na tomto novom tlačive. Vzor daňového priznania si môžete pozrieť v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2020 ( v roku 2021).

Prečítajte si tiež

V prípade, ak v priebehu roka 2020 fyzická osoba zrušila živnosť a tým ukončila výkon podnikateľskej činnosti, nie je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 elektronicky, nakoľko už naďalej nie je osobou registrovanou pre daň z príjmov. Táto fyzická osoba teda môže podať daňové priznanie k dani z príjmov aj listinne.

Ak však v priebehu roka 2020 fyzická osoba prevádzkovanie svojej živnosti len pozastavila (prerušila), je naďalej povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 elektronicky.

Ak ste začínajúci živnostník, ktorý sa ešte nezaregistroval na elektronickú komunikáciu so správcom dane (t. j. daňovým úradom), pomôže vám článok Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Vyčíslenie základu dane z príjmov za rok 2020 a uplatnenie výdavkov u SZČO

Pre výpočet dane z príjmov za rok 2020, musí v prvom rade SZČO (živnostník) vyčísliť základ dane (resp. čiastkový základ dane), ktorý spravidla zistíme, ak od zdaniteľných príjmov odpočítame daňové výdavky a zaplatené poistné (t. j. odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne).

Ako vyčísliť základ dane a vypočítať daň z príjmov nájdete v článkoch

SZČO (živnostník) si môže pri uplatnení výdavkov, vybrať z dvoch nasledujúcich možností:

 1. tzv. paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov, alebo
 2. preukázateľné daňové výdavky.

Paušálne výdavky SZČO (živnostníka) za rok 2020

SZČO (živnostník) si môže podľa § 6 ods. 10 uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne však do výšky 20 000 € ročne. K takto vypočítanej sume daňových výdavkov (60 % z príjmov) je potrebné pripočítať ešte výšku zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2020, ako aj prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorý SZČO (živnostník) zaplatil v roku 2020.

Tip: použite našu kalkulačku paušálnych výdavkov a vypočítajte správne ich výšku, aj výšku dane na zaplatenie.

Paušálne výdavky si môže uplatniť len SZČO (živnostník), ktorý nebol v roku 2020 platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo bol platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia. Upozorňujeme, že za podnikateľ, ktorý je registrovaný pre platenie DPH napr. podľa § 7a, či § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nie je „klasickým“ platiteľom DPH a preto si môže napriek vyššie uvedenému uplatniť paušálne výdavky.

Ak SZČO (živnostník) vykonával svoju podnikateľskú činnosť v roku 2020 len časť roka, má nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov v plnej výške (t. j. 60 % zo zdaniteľných príjmov, max. 20 000 €), bez ohľadu na počet kalendárnych mesiacov, v ktorých vykonával podnikateľskú činnosť.

Paušálne výdavky sú výhodné najmä z toho hľadiska, že pre určenie ich výšky, musí SZČO (živnostník) poznať len výšku zdaniteľných príjmov, pričom nie je potrebné ich nijako preukazovať, či dokazovať ich uznanie v daňových výdavkoch.

Článok pokračuje pod reklamou

Preukázateľné výdavky SZČO (živnostníka) v roku 2020

SZČO (živnostník) si môže podľa § 2 písm. i) uplatniť do daňových výdavkov výdavok (náklad), ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie jeho zdaniteľných príjmov, pričom tento výdavok (náklad) musí byť:

 • zaevidovaný v daňovej evidencii, alebo
 • zaúčtovaný v jednoduchom účtovníctve, alebo
 • zaúčtovaný v podvojnom účtovníctve.

Uvedené znamená, že SZČO (živnostník) si môže do daňových výdavkov uplatniť len tie výdavky (náklady), ktoré môže skutočne preukázať (t. j. napr. pokladničným dokladom z eKasy, úhradou z bankového účtu, faktúrou atď.) a ktoré súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou. V tomto prípade je preto potrebné posúdiť, či všetky výdavky (náklady), ktoré v roku 2020 SZČO (živnostník) vynaložil, sú aj podľa zákona o dani z príjmov daňovo uznateľné.

Spravidla si môže SZČO (živnostník) uplatniť do daňových výdavkov nasledovné výdavky (náklady):

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že ak sa SZČO (živnostník) rozhodne účtovať v systéme jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, stáva sa tým účtovnou jednotkou, čo pre neho znamená to, že nielen bude povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov, ale taktiež mu vznikne povinnosť zostaviť účtovnú závierku, či inventarizovať majetok. Ak sa rozhodne, že bude uplatňovať daňové výdavky, ktoré bude viesť v daňovej evidencii, povinnosť zostaviť účtovnú závierku, mu nevzniká.

Viac informácií o vedení účtovníctva, či daňovej evidencii u SZČO (živnostníka) sa dozviete v článku Účtovníctvo živnostníka alebo Daňová evidencia v praxi.

SZČO s príjmami do 100 000 € uplatní v roku 2020 zníženú sadzbu dane z príjmov

Prvýkrát za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2020 je možné uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov, a to vo výške 15 %, avšak len pre tie SZČO (živnostníkov), ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nepresiahnu za rok 2020 hranicu 100 000 €.

Poznámka: za zdaňovacie obdobie roku 2021 si budú môcť uplatniť 15 %-nú sadzbu dane len tie fyzické osoby, ktorých príjmy (výnosy) za rok 2021 nepresiahnu sumu 49 790 €

V prípade, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) SZČO (živnostníka) presiahnu za rok 2020 hranicu 100 000 €, uplatní sadzbu dane z príjmov:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 €,
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (t. j. 37 163,37 € a viac).

Poznámka: suma 37 163,36 € je vypočítaná ako 176,8 – násobok sumy platného životného minima

Informácie o sadzbách dane z príjmov nájdete v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020.

Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2020

SZČO (živnostník), t. j. fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 zákona si môže podľa § 11 uplatniť nasledovné nezdaniteľné časti základu dane, ktorými si zníži vypočítaný základ dane, resp. čiastkový základ dane:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (poslednýkrát v roku 2020).

To, aká je výška nezdaniteľných častí základu dane, ako aj podmienky na ich uplatnenie nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020.

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa a zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020

Uplatnením nároku na daňový bonus na dieťa a na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020, si SZČO (živnostník) môže znížiť priamo vypočítanú daň z príjmov. Musí však splniť zákonom stanovené podmienky.

Ak zdaniteľné príjmy SZČO (živnostníka) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2020 dosiahli hranicu aspoň 3 480 €, pričom tento živnostník nevykázal daňovú stratu, má nárok na uplatnenie daňového bonusu na každé vyživované dieťa žijúce so živnostníkom v domácnosti.

SZČO (živnostník) si môže daňový bonu na dieťa uplatniť v podanom daňovom priznaní raz ročne, pričom je jeho ročná výška nasledovná:

 • 545,28 € (dieťa do 6 rokov),
 • 272,64 € (dieťa nad 6 rokov).

Viac informácií o daňovom bonuse na dieťa nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020 si môže uplatniť ten živnostník, ktorý uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie po 31.12.2017 a ktorý má najmenej 18 rokov veku a najviac 35 rokov, a to ku dňu podania žiadosti o úver, pričom jeho priemerný mesačný príjem nepresiahol zákonom stanovenú hranicu.

Daňový bonus na zaplatené úroky je možné uplatniť vo výške 50 % zaplatených úrokov v roku 2020, maximálne však do výšky 400 € za rok.

Viac informácií nájdete v článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky