Stravné v roku 2020 - sadzby

Sadzby stravného (diéty) v roku 2020 sú upravené opatrením od júla 2019 a platiť by mali aj v roku 2021. Sadzba pre pásmo 5-12 hodín ovplyvňuje minimálnu výšku gastrolístka či daňové výdavky živnostníka a zamestnávateľa.

Sadzby stravného pre jednotlivé časové pásma platné v roku 2020 sú upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného. Mechanizmus na zvyšovanie súm stravného je uvedený v § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Sumy stravného sa zvyšujú na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 % (sumy stravného sa zvýšia o percento príslušného rozdielu). Posledné zvýšenie bolo vykonané k 1. júlu 2019.

Upozornenie: V súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo zákonom č. 127/2020 Z. z. účinným od 21. mája 2020 stanovené, že uvedené automatické zvyšovanie stravného sa nebude uplatňovať až do 31. decembra 2021. V roku 2021 by mali preto platiť rovnaké sumy stravného, ako uvádzame v článku. Vláda však chystá zmeny v možnosti výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Po schválení vás budeme o zmenách informovať. 

Nezvyšovanie sumy až do 31.12.2021 platí aj pre sumu základnej náhrady. Viac informácií o základnej náhrade nájdete v článku Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1.6.2019.

Aktuálne informácie o sadzbách stravného v roku 2021 nájdete v článku Stravné v roku 2021.

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách (diéty) v roku 2020

Zamestnanec na tuzemskej pracovnej ceste má nárok okrem iných cestovných náhrad podľa zákona o cestovných náhradách aj nárok na stravné, a to za každý kalendárny deň pracovnej cesty, ak je jej trvanie viac ako 5 hodín. Viac informácií platných aj pre rok 2020 nájdete v článku Cestovné náhrady v roku 2019.

Od 1. júla 2019, t.j. aj v roku 2020 sú platné nasledovné sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty pre jednotlivé časové pásma:    

Účinnosť Časové pásmo
5 – 12 hod. 12 – 18 hod. nad 18 hod.
v roku 2020 (od 1.7.2019) 5,10 € 7,60 € 11,60 €

Vývoj sadzieb stravného od roku 2014 po súčasnosť ilustruje nasledujúci graf.

Sadzba stravného pre prvé časové pásmo je dôležitá aj pre ďalšie veličiny. Ovplyvňuje maximálnu výšku daňového výdavku na stravovanie u podnikateľa – fyzickej osoby (napr. živnostníka), maximálnu výšku daňového výdavku u zamestnávateľa, ako aj minimálnu hodnotu gastrolístka.

Prehľad poplatkov za stravné lístky, ale aj aké alternatívy má zamestnávateľ, nájdete v článku Poplatky za nákup stravných lístkov.

Stravné podnikateľa (živnostníka) v roku 2020

Zákon o dani z príjmov uznáva za daňové výdavky stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1, 2 (príjmy z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, teda napríklad živnostníkom) za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na  kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. V roku 2020 ide teda o sumu 5,10 € za každý odpracovaný deň.

Prečítajte si tiež

Sumu daňového výdavku na stravné do výšky maximálne 5,10 € za deň si môže podnikateľ uplatniť len vtedy, ak mu súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti, nemá ako zamestnanec nárok na stravné pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách alebo neuplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s výkonom činnosti vykonávanej na inom mieste, ako je táto pravidelne vykonávaná.

Zároveň je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

  • výdavky na stravovanie sú preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov – preukaznosť zabezpečí podnikateľ (napr. živnostník) dokladom o nákupe stravných lístkov, príp. stravovacích poukážok, faktúrou vystavenou stravovacím zariadením, dokladom z eKasy o zakúpení hlavného jedla; preukázať je tiež potrebné, že šlo o odpracovaný deň;
  • výdavky sú zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka.
Prečítajte si tiež

Ak si podnikateľ v určitý deň, kedy pracuje, zakúpi hlavné jedlo za menej ako 5,10 €, napr. za 4,50 €, do daňových výdavkov si môže uplatniť sumu 4,50 €. Naopak, ak si v iný odpracovaný deň zakúpi jedlo napr. za 6 €, do daňových výdavkov si môže uplatniť maximálne sumu 5,10 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na stravné zamestnancov v roku 2020

Daňovými výdavkami sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených v Zákonníku práce. Zo Zákonníka práce vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie, a to:

  • vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, 
  • najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín. Maximálna suma daňovo uznaných výdavkov od 1. júla 2019, teda aj v roku 2020, je 2,81 € (55% zo sumy 5,10 €).

Minimálna výška stravovacích poukážok (gastrolístkov) v roku 2020

Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky (gastrolístku), ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, teda hodnota stravovacej poukážky od 1. júla 2019, teda aj v roku 2020, musí predstavovať najmenej 3,83 € (75% zo sumy 5,10 €).

Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách v roku 2020

Pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnancovi patrí za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty za podmienok ustanovených zákonom o cestovných náhradách stravné v eurách alebo v cudzej mene. Stravné v cudzej mene je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na časové pásma do 6 hodín vrátane, 6 až 12 hodín a nad 12 hodín.

Prečítajte si tiež

Ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni:

  • do 6 hodín vrátane, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,
  • nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,
  • nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

Viac informácií a sadzby stravného pre jednotlivé krajiny nájdete v článku Stravné (diéty) – zahraničné pracovné cesty 2019, informácie sú aktuálne aj pre rok 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky