Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020

Daňovým bonusom na zaplatené úroky si môže daňovník priamo znížiť svoju daň. Kto má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky a aká je jeho výška v roku 2020?

Daňový bonus na zaplatené úroky upravuje § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Čo je daňový bonus na zaplatené úroky?

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky predstavuje pre daňovníka, t. j. fyzickú osobu položku, ktorá mu priamo zníži už vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.

Daň z príjmov fyzickej osoby sa však najskôr zníži o sumu daňového bonusu na dieťa, t. j. daňový bonus podľa § 33 (ak si daňovník tento daňový bonus uplatňuje) a následne sa zníži aj o daňový bonus na zaplatené úroky. Informácie o daňovom bonuse na dieťa si môžete prečítať v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020

Daňový bonus na zaplatené úroky je možné uplatniť si len raz ročne, a to v ročnom zúčtovaní dane alebo v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže po splnení zákonom stanovených podmienok uplatniť len tá osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o úvere na bývanie po 31.12.2017. Uvedené znamená, že daňový bonus na zaplatené úroky si nemôžu uplatniť osoby, ktoré uzatvorili zmluvy o úvere so štátnym príspevkom pre mladých, ktoré boli poskytované do konca roka 2017.

Podmienky získania nároku na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2020 vzniká daňovníkovi, ak splní podmienky uvedené v nasledovnej tabuľke:

Podmienky získania nároku na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020
Vek daňovníka Príjem daňovníka
najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov, a to ku dňu podania žiadosti o úver priemerný mesačný príjem daňovníka vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie je najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie

Priemerný mesačný príjem daňovníka sa vypočíta ako 1/12 z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) alebo osobitného základu dane. Zdaniteľným príjmom daňovníka rozumieme nasledovný príjem alebo kombináciu týchto príjmov:

  • zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania: podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
  • z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z príjmov z prenájmu nehnuteľností a z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu: podľa § 6 zákona,
  • z kapitálového majetku: podľa § 7 zákona,
  • z ostatných príjmov: podľa § 8 zákona,
  • z podielov na zisku, vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku: podľa § 51e zákona.

Informácie o daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky si môžete tiež prečítať v článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 a v roku 2021.

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky sa v roku 2020 oproti minulým rokom nemení. V roku 2020 naďalej platí nasledovný výška daňového bonusu na zaplatené úroky:

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020
50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období maximálne do výšky 400 € za rok

Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2020 je možné podľa § 33a ods.1 vypočítať len z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac  však zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (byt alebo rodinný dom). V prípade, ak je výška poskytnutého úveru na bývanie vyššia ako 50 000 €, je možné uplatniť si 50 % zo zaplatených úrokov len z výšky úveru, ktorá neprekračuje hranicu 50 000 €.

Prečítajte si tiež

Ak 50 % zo zaplatených úrokov prekračuje hranicu 400 €, daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky len vo výške 400 € (napr. ak 50 % zo zaplatených úrokov bude vo výške 600 €, daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus len vo výške 400 €).

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020, ak daňovník nie je jediným dlžníkom

V prípade, ak daňovník nie je jediným dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, t. j. úver na bývanie spláca viacero osôb (napr. manželia), nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť len jedna z týchto osôb, t. j. jeden dlžník (napr. ak si uplatní nárok na daňový bonus na zaplatené úroky manželka, manžel si ho už uplatniť nemôže).

Prečítajte si tiež

Je veľmi dôležité vedieť, že nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vznikne vtedy, ak nielen dlžník splní podmienky nároku na daňový bonus, ale aj každý jeden zo spoludlžníkov splní podmienku veku, ako aj podmienku výšky príjmu. To, či je splnená podmienka výšky príjmu v takomto prípade zistíme, ak súčet príjmov dlžníka a všetkých spoludlžníkov nepresiahne 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy, ktorú vynásobíme počtom dlžníkov (t. j. napr. ak dlžník je manžel a spoludlžník je manželka, tak ich príjem nesmie presiahnuť spolu 2,6 – násobok priemernej mesačnej mzdy (1,3x 2 osoby).

Upozorňujeme, že daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť len dlžník, spoludlžník takúto možnosť nemá.

Článok pokračuje pod reklamou

Koľko rokov je možné uplatňovať nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky?

Daňovník má nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, od mesiaca, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

Prečítajte si tiež

V prvom roku úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok len na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnaký postup sa uplatní aj v roku, v ktorom uplynie lehota piatich rokov úročenia úveru. Po uplynutí päťročnej lehoty si daňovník uplatní len pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky. Nárok na daňový bonus skončí mesiacom, v ktorom táto 5-ročná lehota skončila.

Príklad na výpočet pomernej časti daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky:

Ján uzatvoril v roku 2020 zmluvu o úvere na bývanie, úročenie tejto zmluvy začne v apríli 2020. Päťročná lehota úročenia tejto zmluvy o úvere na bývanie skončí v mesiaci marec 2025. V akej pomernej časti je možné uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?

Nakoľko prvý rok úročenia začne mesiacom apríl 2020, Ján má nárok na  pomernú časť daňového bonusu vo výške 9/12, maximálne vo výške 300 €. Päťročná lehota uplynie v roku 2025, a to v mesiaci marec. Ján bude mať v roku 2025 nárok na daňový bonus na zaplatené úroky len v pomernej časti, a to vo výške 3/12, maximálne vo výške 100 €.

Postup pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky v roku 2020

Každý daňovník by v prvom rade mal vedieť, či spĺňa zákonom stanovené podmienky nároku na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky.

Ak podmienky nároku na daňový bonus spĺňa, daňovník musí svoju banku, ktorá mu poskytla úver na bývanie požiadať o „Potvrdenie o zaplatených úrokoch“. Upozorňujeme, že toto potvrdenie banky nevydávajú automaticky a zákonná lehota na vydanie tohto upozornenie je 30 kalendárny dní od podania žiadosti dlžníka, preto je potrebné požiadať o takéto potvrdenie včas.

Daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus len raz ročne, a to po uplynutí zdaňovacieho obdobia, buď:

  • prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň: potrebné zamestnávateľovi doručiť „Potvrdenie o zaplatených úrokoch“ a v žiadosti o ročné zúčtovanie podpísať čestné vyhlásenie o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých, alebo
  • prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby: daňovník je povinný k daňovému priznaniu predložiť kópiu potvrdenia, ktoré mu vystaví banka (veriteľ). Toto potvrdenie je samotnou prílohou daňového priznania.

Ako sme už uviedli daňový bonus na zaplatené úroky priamo znižuje daň z príjmov. Môžu nastať však tieto situácie:

Poznámka: preplatok na dani bude daňovníkovi, ktorý požiadal o ročné zúčtovanie preddavkov na daň poukázaný zamestnávateľom najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl, t. j. v máji. Preplatok na dani bude daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie poukázaný správcom dane v zákonom stanovenej lehote, t. j. najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku.
Zníženie dane z príjmov fyzickej osoby pomocou uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky v roku 2020
suma dane z príjmov > suma daňového bonusu na zaplatené úroky (napr. daň z príjmov 800 €, daňový bonus na zaplatené úroky 350 €) suma daňového bonusu na zaplatené úroky sa započíta a zníži sumu dane z príjmov (800 € - 350 € = 450 € daňová povinnosť na úhradu)
suma dane z príjmov < suma daňového bonusu na zaplatené úroky (napr. daň z príjmov 300 €, daňový bonus na zaplatené úroky 380 €) rozdiel súm je preplatkom na dani a bude poukázaný daňovníkovi (300 € - 380 € = 80 € preplatok na dani)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky