Kto musí viesť účtovníctvo

Účtovné jednotky sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva, niektoré z nich si však môžu vybrať aj účtovanie v jednoduchom účtovníctve. O ktoré účtovné jednotky ide?

Povinnosť vedenia účtovníctva primárne upravuje § 35 až § 37 Hlava IV zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a taktiež zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

V tomto článku sa zameriame na to, kto je povinný viesť podvojné účtovníctvo a kto si môže vybrať účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.

Kto je účtovná jednotka?

Podľa zákona o účtovníctve, je účtovná jednotka povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou, kedy si môže táto účtovná jednotka vybrať účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.

Účtovnou jednotkou je:

 • právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
 • zahraničná osoba, ak na území Slovenskej republiky podniká alebo vykonáva inú činnosť podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Účtovnou jednotkou nie je teda fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak uplatňuje preukázateľné výdavky a vedie daňovú evidenciu alebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov, tzv. paušálne výdavky. Z uvedeného vyplýva, že takáto osoba nie je povinná účtovať v žiadnom zo systémov účtovníctva.

Aké sústavy účtovníctva poznáme?

Účtovné sústavy upravuje § 9 zákona o účtovníctve. Poznáme dva typy účtovnej sústavy, a to:

 • sústava jednoduchého účtovníctva,
 • sústava podvojného účtovníctva.

Podľa § 36 Obchodného zákonníka podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Zároveň v § 37 Obchodného zákonníka je uvedené, že pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, v sústave jednoduchého účtovníctva (osobitný predpisom môže byť napr. zákon o účtovníctve, či iné ustanovenia zákonov).

Účtovné jednotky, ktoré sú povinné viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo postupujú aj podľa opatrení o postupoch účtovania, ktoré vydáva Ministerstvo financií SR.

Kto je povinný viesť podvojné účtovníctvo?

Účtovanie v sústave podvojného účtovníctva je:

 • povinné pre všetky účtovné jednotky, ktoré sú zapísané v obchodnom registri (t. j. pre všetky obchodné spoločnosti, ako napr. s. r. o., a. s. a pre družstvá),
 • povinné pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, ktoré podnikajú (t. j. cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu alebo občianske združenia, ich organizačné zložky a iné po splnení podmienok, ktoré uvádzame nižšie),
 • dobrovoľné pre všetky ostatné účtovné jednotky.

Ako sme už vyššie uviedli, podľa zákona o účtovníctve, v sústave podvojného účtovníctva sú povinné účtovať aj občianske združenia, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a iné uvedené v § 9 ods. 2 písm. c) zákona o účtovníctve (ak nie sú subjektom verejnej správy), ak:

 • podnikajú a
 • ich príjmy v prechádzajúcom účtovnom období presiahli hranicu 200 000 €.

Avšak pri vedení účtovníctva pre vyššie uvedené spoločnosti nezaložené za účelom podnikania, je možné, že osobitný predpis, ktorý upravuje podmienky ich prevádzkovania, môže uvádzať povinnosť účtovania v sústave podvojného účtovníctva už hneď od začiatku (nie až po dosiahnutí zákonom stanovenej výšky príjmov).

Čo znamená viesť podvojné účtovníctvo?

Účtovná jednotka, ktorá účtuje alebo sa rozhodne účtovať v sústave podvojného účtovníctva sa okrem zákona o účtovníctve, či zákona o dani z príjmov riadi aj Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie o tom, kto musí viesť podvojné účtovníctvo a osobitosti sústavy podvojného účtovníctva nájdete v článku Kto musí viesť podvojné účtovníctvo

Spravidla platí, že účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa musí zatriediť do jednej z nasledovných veľkostných skupín:

 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka,
 • veľká účtovná jednotka.

Ako zatriediť účtovnú jednotku do veľkostnej skupiny si môžete prečítať v článku Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka

Pri vzniku účtovného prípadu (napr. vystavenie faktúry za poskytnutie služby) v sústave podvojného účtovníctva a pre následné vykonanie účtovného zápisu používa účtovná jednotka jednotlivé účty z účtovej osnovy, ktorá je platná pre dané zdaňovacie obdobie. To znamená, že každý účet účtovej osnovy má svoj obsah, t. j. používa sa v určitých účtovných prípadoch. Aktuálnu účtovú osnovu spolu s ďalšími informáciami nájdete v článku Účtová osnova pre rok 2019 a 2020 na stiahnutie.

Účtovná jednotka účtuje v podvojnom účtovníctve o:

 • stave a pohybe majetku a záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov (o vlastnom imaní),
 • výnosoch a nákladoch,
 • príjmoch a výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia.

V sústave podvojného účtovníctva účtuje účtovná jednotka v týchto knihách:

 • v denníku, ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období – účtovné zápisy sa usporadúvajú chronologicky,
 • v hlavnej knihe, v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období – účtovné zápisy sa usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky.

Jednou z hlavných a najdôležitejších odlišností účtovania v systéme podvojného účtovníctva oproti účtovaniu v systéme jednoduchého účtovania je zisťovanie výsledku hospodárenia a následne aj základu dane. V systéme podvojného účtovníctva zistíme výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, pričom nie je dôležité to, či výnos je zároveň aj príjem a náklad je zároveň aj výdavok (ako je to v systéme jednoduchého účtovníctva). To, že sa nesleduje počas roka príjem a výdavok, ale výnos a náklad je určitou nevýhodou v tom, že účtovná jednotka nevie zistiť hneď v priebehu zdaňovacieho obdobia naozaj to, ako sa jej darí, nakoľko to zistí až po úprave výsledku hospodárenia na základ dane. Viac informácií sa dozviete v článku Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018

Po skončení zdaňovacieho obdobia je účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva povinná zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju do registra účtovných závierok, a to v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Okrem všeobecných náležitostí obsahuje účtovná závierka v podvojnom účtovníctvo aj tieto súčasti:

 • súvahu,
 • výkaz ziskov a strát,
 • poznámky.

Viac informácií o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve si môžete prečítať v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)

Článok pokračuje pod reklamou

Kto si môže zvoliť jednoduché účtovníctvo?

Zákon o účtovníctve neustanovuje povinnosť účtovania v systéme jednoduchého účtovníctva. Tieto účtovné jednotky si môžu vybrať, že nebudú účtovať v sústave podvojného účtovníctva, ale budú účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva:

 • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane (okrem fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu), t. j. osoby, ktoré majú príjem z podnikania podľa § 6 ods. 1 alebo inej SZČO podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov,
 • podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu (ak nepodnikajú),
 • občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 €, ak nie sú subjektom verejnej správy).

V prípade, ak sa chcete naučiť sami účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, pomôže vám náš článok Jednoduché účtovníctvo pre samoukov

Čo znamená viesť jednoduché účtovníctvo?

Rovnako ako pri účtovaní v systéme podvojného účtovníctva, aj tu platí, že účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva sa musí riadiť ustanoveniami zákona o účtovníctve, ako aj zákonom o dani z príjmov. Pri účtovaní v systéme jednoduchého účtovníctva sa však musí účtovná jednotka riadiť Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky MF č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Účtovná jednotka účtuje v jednoduchom účtovníctve o:

 • stave a pohybe majetku a záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov,
 • príjmoch a výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia.

V sústave jednoduchého účtovníctva účtuje účtovná jednotka v týchto knihách:

 • v peňažnom denníku – poskytuje prehľad o peňažných prostriedkoch v hotovosti a na účtoch v bankách, priebežných položkách, či príjmoch a výdavkoch zahrňovaných do základu dane a príjmoch a výdavkov, ktoré základ dane neovplyvňujú,
 • v knihe pohľadávok – prehľad o pohľadávkach z obchodného styku, pohľadávkach z finančných vzťahov – úvery, voči zamestnancom a pod.,
 • v knihe záväzkov – prehľad o záväzkov z obchodného styku, záväzkov z finančných vzťahov – úvery, voči zamestnancom a pod.,
 • v pomocných knihách (ak sú potrebné, napr. kniha cenín, kniha zásob a pod.).

Odlišnosťou účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva je to, že účtovná jednotka porovnáva svoje (zdaniteľné) príjmy a (daňové) výdavky pre účely zistenia základu dane (nie výnosy a náklady ako je to v podvojnom účtovníctve). Uvedené znamená, že v sústave jednoduchého účtovníctva je dôležitý moment príjmu alebo výdavku. Nakoľko je dôležité už pri účtovaní rozoznávať to, či ide o zdaniteľný príjem (ktorý ovplyvňuje základ dane), alebo či preukázateľný výdavok je daňovým výdavkom účtovnej jednotky, kladie sa dôraz na znalosť zákona o dani z príjmov.

Prečítajte si tiež

Aj účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva je povinná zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve. Okrem všeobecných náležitostí, obsahuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve aj:

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
 • výkaz o majetku a záväzkoch.

Viac informácií o účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve si môžete prečítať v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Kedy je povinný prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva?

Účtovná jednotka je povinná uskutočniť prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva, ak nespĺňa podmienky pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.

Prechod z jednej účtovnej sústavy do druhej účtovnej sústavy sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom pre zmenu účtovnej sústavy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovanie stravného v podvojnom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v podvojnom účtovníctve? Dozviete sa v článku.

Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky