PN a nemocenské živnostníka v roku 2021

Živnostník má nárok na nemocenské počas jeho dočasnej PN po splnení dvoch základných podmienok. O ktoré ide a akú výšku nemocenského mu vyplatí Sociálna poisťovňa?

Dočasná pracovná neschopnosť (tzv. PN) živnostníka v roku 2021

Živnostník môže byť uznaný za dočasne práceneschopného (ďalej len „PN“) z dôvodu:

 1. choroby,
 2. úrazu,
 3. nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Po uznaní dočasne PN ošetrujúcim lekárom, má živnostník nárok na nemocenské, resp. nemocenskú dávku po splnení zákonom stanovených podmienok uvedených v § 33 až § 38 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

V prípade, ak bol živnostník uznaný za dočasne PN z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie v súvislosti s nákazou koronavírusom (COVID-19), má nárok na tzv. pandemické nemocenské.

V tomto článku sa budeme venovať odpovediam na otázky:

 • aké podmienky musí splniť živnostník, aby mal nárok na nemocenské (nemocenskú dávku)?
 • aká je výška nemocenského (nemocenskej dávky) v roku 2021?
 • ako má živnostník požiadať o nemocenskú dávku?
 • platí živnostník počas dočasnej PN povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?
 • aké povinnosti má živnostník v súvislosti s dočasnou PN?

Podmienky, ktoré musí splniť živnostník, aby mal v roku 2021 nárok na nemocenské (resp. nemocenskú dávku)

Živnostník, ktorý bol uznaný v roku 2021 dočasne PN, bude mať nárok na nemocenské, resp. nemocenskú dávku po splnení dvoch nasledujúcich podmienok:

 1. podmienka: dočasná pracovná neschopnosť vznikne živnostníkovi počas trvania nemocenského poistenia alebo po skončení nemocenského poistenia v ochrannej lehote.
  1. Ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia trvá:

  2. sedem dní (napr. ak živnostníkovi k 30.6.2021 zanikne povinnosť platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne, bude mu trvať ochranná lehota do 7.7.2021 vrátane a do uvedeného termínu bude mať nárok na nemocenské),
  3. toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie (ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní),
  4. osem mesiacov v prípade živnostníčky, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva.
 2. podmienka: živnostník má zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume za obdobie posledných 5 rokov, a to od prvého vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná PN. Nedoplatok nepresahujúci sumu 5 eur sa toleruje.

V prípade, ak živnostník nemá zaplatené poistné na nemocenské poistenie a chce mať nárok na nemocenské, resp. nemocenskú dávku počas jeho PN, zaplatením dlžnej sumy na nemocenskom poistení, sa považuje táto podmienka za splnenú a živnostníkovi vznikne nárok na nemocenské.

Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že napr. živnostník, ktorý začal v roku 2021 podnikať a ktorému nevznikla povinnosť platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne, nebude mať nárok počas PN na nemocenské, resp. nemocenskú dávku z nemocenského poistenia SZČO (ak nie je dobrovoľne nemocensky poistenou osobou).

Výška nemocenského (resp. nemocenskej dávky) počas PN živnostníka v roku 2021

Živnostníkovi, ktorý spĺňa podmienky nároku na nemocenské, vyplatí príslušná pobočka Sociálnej poisťovne nemocenské v nasledovnej výške:

 • od. 1. do 3. dňa dočasnej PN: 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ),
 • od. 4 dňa dočasnej PN: 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ak bol živnostník uznaný za dočasne PN v súvislosti s koronavírusom a má nárok na tzv. pandemické nemocenské, výška tohto nemocenského je 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), a to už od 1. dňa vzniku tejto dočasnej PN.

Poznámka: postup na určenie denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) prinášame ďalej v článku.

Uvedenú výšku nemocenského vyplatí živnostníkovi Sociálna poisťovňa od prvého dňa dočasnej PN, pričom nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej PN, najneskôr však uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej PN.

Živnostníkovi, ktorý sa stal dočasne PN v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, zníži Sociálna poisťovňa nemocenské na polovicu.

Postup na určenie denného vymeriavacieho základu (DVZ) pre výpočet nemocenského u živnostníka v roku 2021

Pre výpočet výšky nemocenského v roku 2021 potrebujeme v prvom rade poznať výšku denného vymeriavacieho základu (DVZ). Denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenského živnostníka určíme nasledovne:

Poznámka: vypočítaný DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol a suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor
Poznámka: vypočítaný DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol a suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor

Ak ide o dočasnú PN živnostníka, ktorý platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne, výšku denného vymeriavacieho základu, vie jednoducho určiť aj sám, a tak si predbežne vypočítať, akú výšku nemocenského mu prizná Sociálna poisťovňa. Vymeriavací základ sa živnostník dozvie z listu, ktorým mu Sociálna poisťovňa oznámila vznik, resp. trvanie odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne k 1.7., resp. k 1.10 (v roku 2021 budú pravdepodobne termíny ešte stále posunuté kvôli prebiehajúcej pandémii, mnohým živnostníkom sa vymeriavací základ mení k 1.2.2021 namiesto 1.7.2020, resp. 1.10.2020).

V prípade, ak si chce však živnostník vypočítať denný vymeriavací základ, v prvom rade musí určiť správne rozhodujúce obdobie a následne vypočítať denný vymeriavací základ podľa vyššie uvedeného vzorca. Prinášame pomôcku pre určenie rozhodujúceho obdobie pre výpočet DVZ a následne nemocenského u živnostníka v roku 2021 v nasledovnej tabuľke:

Určenie rozhodujúceho obdobia u živnostníka pre výpočet DVZ a následne výpočet nemocenského v roku 2021
Začiatok nemocenského poistenia Rozhodujúce obdobie Príklad
k 1.januáru predchádzajúceho roka alebo skôr predchádzajúci kalendárny rok vznik dočasnej PN 18.2.2021,
povinné odvody platí živnostník od 1.7.2019,
rozhodujúce obdobie: rok 2020
počas predchádzajúceho roka obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia
do konca predchádzajúceho roka
vznik dočasnej PN: 18.2.2021,
povinné odvody platí živnostník od 1.7.2020,
rozhodujúce obdobie: 1.7.2020 – 31.12.2020
počas aktuálneho roka obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia
do konca predchádzajúceho mesiaca
vznik dočasnej PN: 16.11.2021, povinné odvody platí živnostník od 1.7.2021, rozhodujúce obdobie: 1.7.2021 – 31.10.2021
v mesiaci, v ktorom vznikla dočasná PN obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia
do predchádzajúceho dňa
vznik dočasnej PN: 20.7.2021,
odvody platí živnostník od 1.7.2021,
rozhodujúce obdobie: 1.7.2021 – 19.7.2021

Upozorňujeme, že vypočítaný denný vymeriavací základ (DVZ) však nesmie presiahnuť zákonom stanovený maximálny denný vymeriavací základ, ktorý je v roku 2021 platný vo výške 71,8028 €/deň. To znamená, že maximálna denná suma nemocenského, ktorú môže Sociálna poisťovňa vyplatiť živnostníkovi je:

 • v 1. až 3. deň dočasnej PN 25 % z 71,8028 € = 17,9507 €,
 • v 4. až 10. deň dočasnej PN 55 % z 71,8028 € = 39,49154 €.

Príklad na výpočet DVZ a výpočet výšky nemocenského (nemocenskej dávky) počas dočasnej PN živnostníka v roku 2021:

Pri výpočte DVZ živnostníka, ktorý potrebujeme pre výpočet výšky nemocenského u živnostníka Jána, ktorý bol uznaný za dočasne PN z dôvodu choroby v roku 2021 budeme vychádzať z nasledovných údajov:

 • dočasná PN trvala od 15.2.2021 do 28.2.2021,
 • nemocenské poistenie (povinné odvody do Sociálnej poisťovne) vzniklo 1.7.2016,
 • rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ je rok 2020, v ktorom Ján platil odvody z nasledovného mesačného vymeriavacieho základu za obdobie:
 1. od 1.1.2020 do 30.6.2020: 650 €,
 2. od 1.7.2020 do 31.12.2020: 620 €.

DVZ vypočítame nasledovne:

(650 € x 6 mesiacov) + (620 € x 6 mesiacov) / 366 dní = (3 900 + 3 720 = 7 620 €) / 366 = 20,8196 €/ deň.

Nemocenská dávka bude vyplatená v nasledovnej výške:

 • 1. až 3. deň, t. j. od 15.2. do 17.2.2021: (25 % z 20,8196 €) = 3 dni x 5,2049 € = 15,6147 €
 • 4. až 11. deň , t. j. od 18.2.2021 do 28.2.2021: (55 % z 20,8196 €) = 11 dní x 11,4507 € = 125,9577 €,

t. j. spolu: 15,6147 € + 125,9577 € = 141,5724 €, po zaokrúhlení: 141,60 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadosť o vyplatenie nemocenského (tzv. PN) u živnostníka v roku 2021

Živnostník si uplatní nárok na nemocenské predložením potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý mu vystaví jeho ošetrujúci lekár. Ide o päťdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii, pričom lekár odovzdá živnostníkovi nasledovné časti (zvyšné časti, ktoré neuvádzame odovzdáva lekár Sociálnej poisťovni):

 • I. diel – Legitimácia dočasne práceneschopného poistenca: dôležitý diel, ktorý slúži živnostníkovi na preukázanie sa zamestnancovi Sociálnej poisťovne v prípade kontroly dodržiavania liečebného režimu. Na tomto tlačive má živnostník uvedený aj nasledujúci dátum kontroly. V prípade, ak je dočasná PN ukončená, tento diel odovzdá živnostník späť lekárovi,
 • II. diel – Žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok: diel, ktorým si živnostník uplatňuje nárok na nemocenskú dávku, a preto je potrebné ho čo najskôr odovzdať na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne (najlepšie ihneď po vystavení potvrdenia o dočasnej PN). Je veľmi dôležité, aby živnostník na tomto tlačive vyplnil o akú dávku žiada (nemocenské, resp. úrazový príplatok) a na zadnej strane tlačiva vyplnil ďalšie informácie, ako napr. spôsob poukazovania dávky a podpísal ho,
 • IV. diel – Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti: diel, ktorý živnostník odovzdá pobočke Sociálnej poisťovne po ukončení dočasnej PN. Odovzdať toto tlačivo je živnostník povinný bezodkladne, taktiež je potrebné ho podpísať.

V prípade, ak dočasná PN živnostníka trvá aj v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, lekár vystaví živnostníkovi tlačivo s názvom „Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti“, ktoré je potrebné odovzdať miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.

Prečítajte si tiež

Pozor, ak bol však živnostník uznaný za dočasne PN v súvislosti s koronavírusom a žiada o vyplatenie dávky – tzv. pandemické nemocenské, v prvom rade kontaktuje ošetrujúceho lekára, ktorý potvrdí dočasnú PN z dôvodu karantény a zašle toto potvrdenie do Sociálnej poisťovne. Následne živnostník vyplní a odošle elektronický formulár – „Žiadosť o nemocenské“, ktoré nájde na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Termín na vyplatenie nemocenského je určený Sociálnou poisťovňou do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca (v prípade, ak sú doklady predložené včas). Nemocenské vyplatí Sociálna poisťovňa živnostníkovi od prvého dňa vzniku dočasnej PN až do dňa ukončenia dočasnej PN, maximálne však do uplynutia 52 týždňov od vzniku dočasnej PN.

Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne počas dočasnej PN v roku 2021

Živnostník počas doby, kedy je uznaný za dočasne PN a ktorému bolo priznané nemocenské (resp. nemocenská dávka) neplatí povinné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne.

V prípade, ak však živnostník bol uznaný za dočasne PN, ale nemá nárok na nemocenské, t. j. nepoberá dávku, počas tohto obdobia je povinný naďalej platiť odvody do zdravotnej poisťovne, pričom odvody do Sociálnej poisťovne platiť, nemusí.

Prečítajte si tiež

Ak je živnostník uznaný za dočasne PN a má nárok na nemocenské od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, neplatí celú výšku mesačných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, za príslušný kalendárny mesiac. V prípade, ak však má nárok na nemocenské len za časť mesiaca , musí zaplatiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne alikvotnú výšku odvodov, a to podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých nebol uznaný za dočasne PN (napr. ak dočasná PN vznikne do 12.1.2021, živnostník zaplatí za január 2021 odvody len za 11 kalendárnych dní).

Výšku alikvotných odvodov, ktoré má živnostník zaplatiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, si môže overiť u zamestnancov aj telefonicky. Postup výpočtu alikvotných odvodov vám prinášame aj v článku Odvody SZČO (živnostníka) počas PN a OČR.

Povinnosťou živnostníka počas trvania dočasnej PN je dodržiavať liečebný režim

Dodržiavanie liečebného režimu, ktorý určil živnostníkovi, ktorý je dočasne PN jeho ošetrujúci lekár, môže skontrolovať určený zamestnanec Sociálnej poisťovne, pričom kontrolu organizuje posudkový lekár sociálneho poistenia. Úlohou posudkového lekára sociálneho poistenia je posúdiť predovšetkým dĺžku liečebného procesu vo vzťahu k dĺžke trvania dočasnej PN živnostníka.

Prečítajte si tiež

Ak živnostník poruší liečebný režim, Sociálna poisťovňa odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej PN, najviac však v rozsahu 30 dní, nevyplatí nemocenskú dávku.

Upozorňujeme, že Sociálna poisťovňa môže živnostníkovi uložiť pokutu, napr. za tieto povinnosti, ktoré si mal voči pobočke Sociálnej poisťovne splniť:

 • neoznámenie zmeny adresy, na ktorej sa počas PN zdržiava,
 • neodstránenie prekážky (po upozornení) na výkon kontroly (napr. pes, pokazený zvonček, a iné).

Pokuta sa pritom pohybuje zväčša vo výške do 100 €, ak sa však porušenie povinností živnostníka opakuje, pokuta sa môže pohybovať do výšky 170 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky