PN zamestnanca v roku 2021 - náhrada príjmu a nemocenské

Náhradu príjmu počas PN vypláca prvých desať dní zamestnávateľ. Pri pandemickej PN platí nemocenské hneď Sociálna poisťovňa. Aké povinnosti má zamestnávateľ a zamestnanec pri PN?

Kedy môže byť zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného (PN a pandemická PN)?

Zamestnanec môže byť uznaný dočasne práceneschopným (ďalej len „PN“) na výkon zárobkovej činnosti, z dôvodu:

 • choroby,
 • úrazu,
 • nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Zamestnanec, ktorý je uznaný za dočasne PN má nárok na:

 • náhradu príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti, a to počas prvých desiatich dní trvania PN. Náhradu príjmu počas dočasnej PN vypláca zamestnancovi zamestnávateľ,
 • nemocenské, resp. nemocenskú dávku, a to od jedenásteho dňa dočasnej PN. Nemocenské vypláca zamestnancovi Sociálna poisťovňa.

Upozorňujeme však, že v prípade, ak bol zamestnanec uznaný za dočasne PN z dôvodu nariadenej karantény a izolácie v súvislosti s nákazou koronavírusom (COVID-19), zamestnávateľ zamestnancovi nevypláca náhradu príjmu pri dočasnej PN, nakoľko v tomto prípade na ňu zamestnanec nemá nárok. Zamestnanec, ktorému bola priznaná dočasná PN v súvislosti s koronavírusom, má nárok na tzv. pandemické nemocenské.

Aktualizácia k 30.11.2021: Od 1.12.2021 sa ruší tzv. pandemické nemocenské. Ak dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény a izolácie v súvislosti s nákazou koronavírusom (COVID-19) vznikla po 30. novembri 2021, použijú sa ustanovenia ako pri klasickej" PN-ke a aj pre tieto prípady platia pravidlá, o ktorých píšeme ďalej v článku ako o bežnej PN.

Zároveň podľa novelizovaného ustanovenia platí, že v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

V praxi to znamená, že zamestnancovi bude vyplácaná náhrada príjmu prvých 10 dní od zamestnávateľa a až od jedenásteho dňa by nemocenské vyplácala Sociálna poisťovňa. Uvedené predstavuje záťaž pre zamestnávateľov, ktorí v týchto prípadoch do 30.11.2021 náhradu príjmu vyplácať nemuseli. Pre zamestnancov to znamená zníženie príjmu, nakoľko v prípade klasickej" PN sa vypláca prvé tri dni PN-ky náhrada príjmu len 25 % denného vymeriavacieho základu. 

Podmienky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ke), ktorú vypláca zamestnávateľ zamestnancovi, legislatívne upravuje zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca v znení neskorších predpisov.

Prečítajte si tiež

Nemocenské, tzv. PN-ku, ktorú vypláca zamestnancovi príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, t. j. podmienky nároku na nemocenské (tzv. PN-ku), poskytovanie nemocenského, či výšku nemocenského upravuje § 33 až § 38 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

V tomto článku sa budeme predovšetkým venovať podmienkam náhrady príjmu počas dočasnej PN, ktorú vypláca zamestnávateľ svojmu zamestnancovi.

Tip: V praxi sa však častokrát stáva, že zamestnanec, ktorý je chorý, príde do práce, čo v takomto prípade robiť? Dozviete sa v článku Čo robiť, keď príde chorý zamestnanec do práce?.

Aké podmienky musí splniť zamestnanec, aby mal nárok na náhradu príjmu počas dočasnej PN a na nemocenské v roku 2021?

Na náhradu príjmu má nárok ten zamestnanec, ktorý je uznaný za dočasne PN a nevykonáva zárobkovú činnosť (môže mať však príjem, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu).

Na nemocenské má nárok ten zamestnanec, ktorý je uznaný za dočasne PN, nevykonáva zárobkovú činnosť a dočasná PN mu vznikla počas trvania nemocenského poistenia (t. j. v čase, kedy je zamestnancom) alebo v ochrannej lehote.

Ochranná lehota je pritom:

 • sedem dní po skončení nemocenského poistenia (napr. ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na ukončení pracovného pomeru k 31.1.2021, ochranná lehota bude trvať a nárok na nemocenské bude mať zamestnanec do 7.2.2021 vrátane),
 • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
 • ak je osoba, ktorá je uznaná za dočasne PN tehotná a nemocenské poistenie jej zaniklo v období tehotenstva, ochranná lehota je osem mesiacov.

Akú výšku náhrady príjmu počas dočasnej PN vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi v roku 2021?

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu počas dočasnej PN za kalendárne dni, počas ktorých je zamestnanec uznaný za dočasne PN, najviac však po dobu desať kalendárnych dní (vrátane). Uvedené znamená, že napríklad ak je zamestnanec uznaný za dočasne PN od 2.1.2021 do 10.1.2021, zamestnávateľ mu za týchto 9 kalendárnych dní vyplatí náhradu príjmu počas dočasnej PN. Ak by však táto PN-ka trvala napríklad do 30.1.2021, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za obdobie desať kalendárnych dní, t. j. od 2.1.2021 do 11.1.2021 (vrátane) a od 12.1.2021 mu vyplatí nemocenské príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Výška náhrady príjmu je:

 • 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) zamestnanca, a to od prvého dňa dočasnej PN do tretieho dňa dočasnej PN, a
 • 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) zamestnanca, a to od štvrtého dňa dočasnej PN do desiateho dňa dočasnej PN.

Uvedenú výšku náhrady príjmu je však možné v kolektívnej zmluve dohodnúť vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). Napr. zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve dohodnúť, že bude zamestnancom vyplácať už od prvého dňa dočasnej PN napr. 65 % DVZ.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že ak sa zamestnanec stal dočasne PN v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, má nárok na náhradu príjmu len vo výške 50 % náhrady príjmu, ktorú uvádzame vyššie (t. j. napríklad za prvé tri dni dočasnej PN nárok na náhradu príjmu vo výške 12,5 % DVZ).

Ak bol zamestnanec uznaný za dočasne PN a má nárok na tzv. pandemické nemocenské, Sociálna poisťovňa mu bude vyplácať dávku nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), a to od prvého dňa vzniku tejto dočasnej PN, ktorá vznikla v súvislosti s koronavírusom.

Aktualizácia k 30.11.2021: Od 1.12.2021 už uvedené neplatí, pravidlá platia ako pri klasickej" PN.

Ako vypočítať denný vymeriavací základ (DVZ) pre výpočet náhrady príjmu zamestnanca počas dočasnej PN v roku 2021?

Ako sme uviedli vyššie, výšku náhrady príjmu počas dočasnej PN vypočítame percentuálnym podielom (25 % počas prvých troch dní dočasnej PN, 55 % počas štvrtého až desiateho dňa dočasnej PN) z denného vymeriavacieho základu (DVZ). Tento denný vymeriavací základ pre výpočet výšky náhrady príjmu vypočítame nasledovne:

Poznámka: vypočítaný DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol a suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor
Poznámka: vypočítaný DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol a suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, trvalo pred vznikom dočasnej PN najmenej 90 dní, bude nasledovné:

 • predchádzajúci kalendárny rok: u zamestnanca, ktorý pracoval u zamestnávateľa nepretržite počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka (napr. ak dočasná PN zamestnanca, ktorý pracuje u zamestnávateľa od 1.5.2019, vznikla 2.2.2021, rozhodujúce obdobie bude rok 2020),
 • obdobie od vzniku nemocenského poistenia (t. j. pracovného pomeru) do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu: u zamestnanca, ktorý začal pracovať u zamestnávateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná PN (napr. ak dočasná PN zamestnanca, ktorý pracuje u zamestnávateľa od 1.5.2020, vznikla 2.2.2021, rozhodujúce obdobie bude od 1.5.2020 do 31.1.2021).

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, trvalo pred vznikom dočasnej PN menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia (t. j. pracovného pomeru) do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná PN (napr. ak dočasná PN zamestnanca, ktorý pracuje u zamestnávateľa od 1.2.2021, vznikla 3.4.2021, rozhodujúce obdobie bude od 1.2.2021do 2.4.2021).

Prečítajte si tiež

Stáva sa však aj to, že zamestnanec v rozhodujúcom období nemá vymeriavací základ na platenie poistného (t. j. nemá príjem, napr. matka po návrate z rodičovskej dovolenky), v tomto prípade sa DVZ určí vo výške, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná PN.

Príklad na výpočet DVZ a výpočet výšky náhrady príjmu počas dočasnej PN zamestnanca v roku 2021:

František je zamestnancom spoločnosti Podnikajte.sk, s. r. o. od 1.3.2018. Jeho hrubá mzda je od začiatku pracovného pomeru vo výške 850 €. Bol uznaný dočasne PN z dôvodu choroby v období od 4.1.2021 do 10.1.2021. Aká bude výška náhrady jeho príjmu počas dočasnej PN ?

Nakoľko je František zamestnancom od roku 2018, to znamená, že pracoval u zamestnávateľa aj celý predchádzajúci kalendárny rok 2020. Práve ten bude rozhodujúcim obdobím pre výpočet DVZ a následne pre výpočet náhrady príjmu počas dočasnej PN.

DVZ vypočítame nasledovne: (850 € * 12 mesiacov) / 366 dní= 10 200 €/366 = 27,8688 €.

Náhrada príjmu počas dočasnej PN bude vo výške 82,2129 € (po zaokrúhlení 82,30 €, ktorú sme vypočítali nasledovne:

 • 1. až 3. deň PN, t. j. 4.1. až 6.1.2021: (25 % z 27,8688 €) * 3 dni=20,9016 €
 • 4. až 7. deň PN, t. j. 7.1. až 10.1.2021: (55 % z 27,8688 €) * 4 dni=61,3113 €.
Článok pokračuje pod reklamou

Aká je maximálna výška náhrady príjmu počas dočasnej PN zamestnanca v roku 2021?

Vypočítaný denný vymeriavací základ (DVZ) zamestnanca na účely výpočtu náhrady príjmu počas dočasnej PN nesmie presiahnuť zákonom stanovený maximálny denný vymeriavací základ. Od 1.1.2021 do 31.12.2021 je platná výška maximálneho denného vymeriavacieho základu: 71,8028 €/ deň a to znamená, že maximálna denná výška náhrady príjmu počas dočasnej PN v roku 2021 môže byť:

 • v 1. až 3. deň dočasnej PN 25 % z 71,8028 € = 17,9507 €,
 • v 4. až 10. deň dočasnej PN 55 % z 71,8028 € = 39,49154 €.

Informácie o maximálnom nemocenskom v roku 2021 nájdete v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2021 (PN, OČR, materské).

Povinnosti zamestnanca pri vzniku dočasnej PN v roku 2021

Prvou z povinností zamestnanca pri vzniku dočasnej PN je uplatniť si nárok na náhradu príjmu počas dočasnej PN u svojho zamestnávateľa. Zamestnanec tak urobí predložením potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Ide o päťdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré zamestnancovi vydal jeho ošetrujúci lekár. Lekár odovzdáva zamestnancovi diel číslo I., II. + II.a a IV. diel „Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti“.

Zamestnanec s uvedenými časťami potvrdenia urobí nasledovné úkony:

 • I. diel potvrdenia si zamestnanec necháva, nakoľko tento diel slúži ako legitimácia dočasnej pracovnej neschopnosti a je potrebné, aby ho zamestnanec preukázal v prípade kontroly dodržiavania liečebného režimu. Po skončení dočasnej PN tento diel odovzdá zamestnanec späť ošetrujúcemu lekárovi,
 • II. a II.a diel potvrdenia zamestnanec bezodkladne odovzdá svojmu zamestnávateľovi,
 • IV. diel potvrdenia si zamestnanec necháva až do skončenia dočasnej PN, následne po uvedení dátumu skončenia dočasnej PN ošetrujúcim lekárom, odovzdá zamestnanec tento diel zamestnávateľovi.

V praxi sa často stáva, že sa zamestnanec zabudne na príslušných dieloch „Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti“ podpísať, či uviesť spôsob, akým si žiada vyplatiť prípadnú nemocenskú dávku (ak bude dočasná PN trvať viac ako 10 kalendárnych dní), preto odporúčame zamestnancom vykonať kontrolu pred odovzdaním príslušných dokladov zamestnávateľovi.

V prípade, ak bol zamestnanec uznaný za dočasne PN v súvislosti s koronavírusom a má nárok na tzv. pandemické nemocenské, neuplatňuje si nárok na náhradu príjmu počas dočasnej PN podľa vyššie uvedeného, nakoľko na ňu nemá nárok. (Pozn. red: Od 1.12.2021 už neplatí.) Jeho povinnosťou je kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý zamestnancovi na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú PN z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne. Následne zamestnanec vyplní a odošle elektronický formulár, ktorý nájde na webovej stránke Sociálnej poisťovne – „Žiadosť o nemocenské“, ktorým si uplatní nárok na výplatu pandemického nemocenského.

Ďalšou a veľmi dôležitou povinnosťou zamestnanca je samotné dodržiavanie liečebného režimu, ktorý mu určil lekár a dodržiavanie vychádzok z domu, len v čase na to určenom.

Pri uplatnení nároku na pandemické nemocenské, z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie v súvislosti s koronavírusom, je zamestnanec povinný bezodkladne informovať o vzniku tejto prekážky v práci.

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku dočasnej PN zamestnanca v roku 2021

Zamestnávateľ po obdržaní „Potvrdenia o dočasnej PN“ zamestnanca je povinný:

 • nahlásiť vznik a zánik dočasnej PN zamestnanca príslušnej zdravotnej poisťovni, a to do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vznikla alebo zanikla dočasná PN,
 • odovzdať do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne II. diel potvrdenia o dočasnej PN (t. j. žiadosť o nemocenské alebo úrazový príplatok), a to do troch dní po 10. dni trvania dočasnej PN zamestnanca,
 • odovzdať do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne IV. diel potvrdenia o dočasnej PN (t. j. hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o ukončení dočasnej PN), a to po skončení dočasnej PN zamestnanca (ak trvala viac ako 10 dní).

Ako môžeme vidieť, v prípade, ak dočasná PN zamestnanca trvá menej ako 10 dní, zamestnávateľ nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.

Okrem doručenia žiadosti o nemocenské alebo úrazový príplatok, môže zamestnávateľ doručiť pobočke Sociálnej poisťovne aj „Preukaz o trvaní dočasnej PN“, a to v prípade dlhodobej PN, ktorá prechádza z jedného mesiaca do druhého.

Prečítajte si tiež

Ďalšou z povinností zamestnávateľa je aj samotné vyplatenie náhrady príjmu, a to vo výplatnom termíne, ktorý je určený na výplatu mzdy, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na náhradu príjmu.

Informujeme aj o novej povinnosti Sociálnej poisťovne vo vzťahu k zamestnávateľovi, a to od 1.1.2021, ktorou je sprístupnenie niektorých informácií o jeho zamestnancovi v systéme elektronických služieb, ide napr. o údaje, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého nie je zamestnanec povinný platiť poistné na sociálne poistenie z dôvodu, že bol uznaný za dočasne PN.

Čo hrozí zamestnancovi, ak nebude dodržiavať liečebný režim počas dočasnej PN v roku 2021?

Podľa § 9 ods. 4 zákona o náhrade príjmu pri dočasnej PN má zamestnávateľ právo vykonať kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava na mieste určenom počas dočasnej PN. Ide však, len o vykonanie kontroly zdržiavania sa na mieste svojho obydlia alebo iného miesta, kde je predpoklad, že sa dočasne zdržiava, nie kontrolu dodržiavania liečebného režimu.

V prípade, že zamestnávateľ pri kontrole zdržiavania sa na mieste určenom počas dočasnej PN zistí, že sa zamestnanec nenachádza na tomto mieste bez súhlasu lekára, od tohto dňa mu nepatrí nárok na náhradu príjmu počas dočasnej PN.

Okrem zamestnávateľa však môže vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu aj Sociálna poisťovňa (po 10. dni trvania dočasnej PN). Ak Sociálna poisťovňa na základe výsledkov prešetrenia o nedodržiavaní liečebného režimu rozhodne, že došlo k porušeniu liečebného režimu, zamestnanec stratí nárok na výplatu nemocenského, a to odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia PN, najdlhšie však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu.

Viac informácií o kontrolách a porušení liečebného režimu nájdete v článku Zamestnanec na PN - kontrola a porušenie liečebného režimu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky