13. a 14. plat v roku 2020, v roku 2021 a neskôr

Prehľad daňového a odvodového zaťaženia zamestnanca a zamestnávateľa pri výplate tzv. 13. a 14. platu v roku 2020, v roku 2021 a neskôr, aj na praktických príkladoch.

Tzv. 13. plat – plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a tzv. 14. plat – plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré poskytne zamestnávateľ zamestnancovi najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov je aj v roku 2020 oslobodený od dane z príjmov, a to po splnení zákonom stanovených podmienok.

V článku prinášame informácie o tom, aké podmienky musia byť splnené pre oslobodenie dane z príjmov pri výplate tzv. 13. a 14. platu v roku 2020 a neskôr, ako aj to, či sa z tohto príjmu platia odvody na sociálne, či zdravotné poistenie.

13. a 14. plat z hľadiska dane z príjmov v roku 2020, 2021 a neskôr

Podľa § 5 ods. 7 písm. n) je suma peňažného plnenia – tzv. 13. plat vyplatený v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov oslobodený od dane z príjmov. Uvedené platí pre poukázanie 13. platu zamestnancovi v roku 2020 a neskôr (t. j. v roku 2021 a ďalej). Pre oslobodenie však musia byť splnené tieto podmienky:

 • suma vyplateného peňažného plnenia – tzv. 13. platu je najmenej vo výške 500 € od jedného zamestnávateľa, a
 • pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Preddavok na daň z príjmov sa podľa uvedeného bude platiť z výšky 13. platu, ktorá bude prevyšovať sumu 500 €.

Podľa § 5 ods. 7 písm. o) je suma peňažného plnenia – tzv. 14. plat vyplatený v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov oslobodená od dane z príjmov. Uvedené platí pre poukázanie 14. platu zamestnancovi v roku 2020 a neskôr (t. j. v roku 2021 a ďalej). Pre oslobodenie však musia byť splnené tieto podmienky:

 • suma vyplateného peňažného plnenia – tzv. 14. platu je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca, a
 • pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov, a
 • zamestnancovi bol vyplatený v danom kalendárnom roku tzv. 13. plat.

Preddavok na daň z príjmov sa podľa uvedeného bude platiť z výšky 14. platu, ktorá bude prevyšovať sumu 500 €.

13. a 14. plat z hľadiska odvodov na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2020

Tzv. 13. a 14. plat vyplatený v roku 2020 bude podliehať odvodom na sociálne a zdravotné poistenie nasledovne:

1. odvody na sociálne poistenie:

 • peňažné plnenie vyplatené v júni 2020 – tzv. 13. plat bude podliehať odvodom v plnej výške (t. j. aj do sumy 500 €),
 • peňažné plnenie vyplatené v decembri 2020 – tzv. 14. plat bude podliehať odvodom len vo výške presahujúcej oslobodenú časť od dane z príjmov, t. j. len tá časť presahujúca sumu 500 €. Toto oslobodenie od odvodov na sociálne poistenie sa pritom uplatní na 14. plat najviac do sumy 500 €, vyplatený každým jeho zamestnávateľom (t. j. nie v úhrne, ako to platí pri oslobodení od dane z príjmov).

2. odvody na zdravotné poistenie:

 • peňažné plnenie vyplatené v júni 2020 (13. plat) a v decembri 2020 (14. plat) bude podliehať odvodom len vo výške presahujúcej oslobodenú časť od dane z príjmov, t. j. len tá časť presahujúca sumu 500 €.

13. a 14. plat z hľadiska odvodov na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2021 a neskôr

Tzv. 13. a 14. plat vyplatený v roku 2021 a neskôr bude podliehať odvodom na sociálne a zdravotné poistenie nasledovne:

1. odvody na sociálne poistenie:

 • peňažné plnenie vyplatené v júni 2021 – tzv. 13. plat bude podliehať odvodom len vo výške presahujúcej oslobodenú časť od dane z príjmov, t. j. len tá časť presahujúca sumu 500 €,
 • peňažné plnenie vyplatené v decembri 2021 – tzv. 14. plat bude podliehať odvodom len vo výške presahujúcej oslobodenú časť od dane z príjmov, t. j. len tá časť presahujúca sumu 500 €.
Prečítajte si tiež

Pri vyplatenom 13. a 14. plate v roku 2021 platí, že oslobodenie od platenia odvodov na sociálne poistenie sa uplatní najviac do sumy 500 €, a to na vyplatenú odmenu každým zamestnávateľom (t. j. nie v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ako to je pri oslobodení od dane z príjmov).

2. odvody na zdravotné poistenie:

 • peňažné plnenie vyplatené v júni 2021 (13. plat) a v decembri 2021 (14. plat) bude podliehať odvodom len vo výške presahujúcej oslobodenú časť od dane z príjmov, t. j. len tá časť presahujúca sumu 500 €.

Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplatení 13. a 14. platu v roku 2020 a neskôr – tabuľka

Poznámka: informácie o neplatí dane z príjmov, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré sú uvedené v tabuľke sa vzťahujú na tú časť vyplateného 13. a 14. platu vo výške najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov. V prípade, ak 13. a 14. plat presiahne sumu 500 €, suma prevyšujúca 500 € bude podliehať dani z príjmov, odvodom na sociálne, ako aj zdravotné poistenie.
Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplatení 13. a 14. platu v roku 2020 a neskôr najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov
ROK 2020
Daň z príjmov Odvody na sociálne poistenie Odvody na zdravotné poistenie
13. plat vyplatený v mesiaci jún 2020 neplatí sa platia sa neplatia sa
14. plat vyplatený v mesiaci december 2020 neplatí sa neplatia sa neplatia sa
ROK 2021 a neskôr
13. plat vyplatený v mesiaci jún 2021 neplatí sa neplatia sa neplatia sa
14. plat vyplatený v mesiaci december 2021 neplatí sa neplatia sa neplatia sa

Porovnanie čistej mzdy pri vyplatení 13. a 14. platu v roku 2020 a neskôr

Príklad na výpočet čistej mzdy, ak bol zamestnancovi vyplatený 13. plat v mesiaci jún 2020 vo výške 900 €

Ján je zamestnaný na pracovnú zmluvu u zamestnávateľa od 1.2.2015. Hrubá mzda Jána je každý mesiac vo výške 900 €. Jeho zamestnávateľ mu v mesiaci jún 2020 (t. j. v mzde za máj) vyplatí 13. plat vo výške 900 € (uvádzame túto výšku 13. platu pre porovnanie s výpočtom 14. platu, hoci je možnosť vyplatiť odmenu len vo výške 500 €). Aká bude výška 13. platu v čistom, ktorú mu vyplatí zamestnávateľ?

*pri výpočte preddavku na daň z príjmov sme nerátali s nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka, nakoľko je predpoklad, že tá bola uplatnená už pri výpočte bežnej mesačnej mzdy za mesiac máj 2020
Výpočet čistej mzdy – 13. platu vyplateného v mesiaci jún 2020
Názov položky Zamestnanec Zamestnávateľ
Suma 13. platu 900 € 900 €
Odvody na sociálne poistenie 84,6 € (9,4 % z 900 €) 226,8 € (25,2 % z 900 €)
Odvody na zdravotné poistenie 16 € 4 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené) 40 € 10 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené)
Preddavok na daň z príjmov 56,88 €* (400 – 84,6 – 16) * 19 % x
Čistá mzda zamestnanca 742,52 € (900 – 84,6 – 16 – 56,88) x
Celkové náklady zamestnávateľa x 1 166,80 €

Príklad na výpočet čistej mzdy, ak bol zamestnancovi vyplatený 14. plat v mesiaci december 2020 vo výške 900 €

V príklade vypočítame výšku 14. platu v čistom, ktorú vyplatí zamestnávateľovi Jánovi z predošlého príkladu v novembrovej mzde. Výška 14. platu je 900 €, nakoľko jednou z podmienok pre oslobodenie od dane z príjmov je, že musí byť táto odmena vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, čo v našom prípade je.

*pri výpočte preddavku na daň z príjmov sme nerátali s nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka, nakoľko je predpoklad, že tá bola uplatnená už pri výpočte bežnej mesačnej mzdy za mesiac november 2020
Výpočet čistej mzdy – 14. platu vyplateného v mesiaci december 2020
Názov položky Zamestnanec Zamestnávateľ
Suma 13. platu 900 € 900 €
Odvody na sociálne poistenie 37,60 € 9,4 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené) 100,8 € 25,2 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené)
Odvody na zdravotné poistenie 16 € 4 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené) 40 € 10 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené)
Preddavok na daň z príjmov 65,81 €* (400 – 37,6 – 16) * 19 % x
Čistá mzda zamestnanca 780,59 € (900 – 84,6 – 16 – 56,88) x
Celkové náklady zamestnávateľa x 1 040,80 €

Ako môžeme vidieť, tým, že v roku 2020 je rozdiel vo výplate 13. a 14. platu v tom, že výplata 13. platu podlieha v celkovej výške sociálnym odvodom, zatiaľ čo výška 14. platu podlieha odvodom na sociálne poistenie len vo výške rozdielu, ktorý prevyšuje sumu 500 €, je rozdiel v čistej odmene 38,07 € (13. plat vyplatený v roku 2020 v čistom 742,52 € a 14. plat vyplatený v roku 2020 v čistom 780,59 €).

Ak bude Jánovi vyplatený 13. a 14. plat v roku 2021 v rovnakej výške, t. j. 900 €, dostane 13. a 14. plat v čistom v rovnakej výške – 780,59 €, nakoľko v roku 2021 platí, že zdravotným a aj sociálnym odvodom podlieha len tá výška odmeny, ktorá presahuje sumu 500 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet čistej mzdy, ak bol zamestnancovi vyplatený 13. plat a 14. plat v mesiaci jún a december 2020 v najnižšej možnej výške – 500 €

Poznámka: vychádzame z predpokladu, že pre oslobodenie tohto príjmu od dane z príjmov je 500 € výška priemerného mesačného zárobku daného zamestnanca, avšak pri aktuálnej minimálnej mzde 580 eur by muselo ísť napríklad o kratší pracovný úväzok, aby bola výška mzdy v súlade s legislatívou.

Výpočet čistej mzdy – 13. platu vyplateného v mesiaci jún 2020
Názov položky Zamestnanec Zamestnávateľ
Suma 13. platu 500 € 500 €
Odvody na sociálne poistenie 47 € 126 €
Odvody na zdravotné poistenie 0 € 0 €
Preddavok na daň z príjmov 0 € x
Čistá mzda zamestnanca 453 € x
Celkové náklady zamestnávateľa x 626 €
Výpočet čistej mzdy – 14. platu vyplateného v mesiaci december 2020
Názov položky Zamestnanec Zamestnávateľ
Suma 14. platu 500 € 500 €
Odvody na sociálne poistenie 0 € 0 €
Odvody na zdravotné poistenie 0 € 0 €
Preddavok na daň z príjmov 0 € x
Čistá mzda zamestnanca 500 € x
Celkové náklady zamestnávateľa x 500 €

O tom, čo sa zmenilo v 13. a 14. plate z hľadiska dane a odvodov si prečítajte v článku 13. a 14. plat - zmeny od roku 2021

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce)

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda. Jej výška sa uvádza v hrubom. Ako to ovplyvní daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku.

Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Zmena minimálnej mzdy na rok 2024 ovplyvní aj výšku minimálnych mzdových nárokov pre rôzne stupne náročnosti práce. Ako sa premietne do odmeňovania jednotlivých pracovných pozícií?

Pohonné látky ako daňové výdavky (náklady) firmy

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo, si môže do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Ako na to?

Nová dorovnávacia daň na úrovni 15 % (návrh)

Ministerstvo financií plánuje zaviesť globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku. Návrh zákona o dorovnávacej dani predložilo do pripomienkového konania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky