13. a 14. plat v roku 2020, v roku 2021 a neskôr

Prehľad daňového a odvodového zaťaženia zamestnanca a zamestnávateľa pri výplate tzv. 13. a 14. platu v roku 2020, v roku 2021 a neskôr, aj na praktických príkladoch.

Tzv. 13. plat – plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a tzv. 14. plat – plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré poskytne zamestnávateľ zamestnancovi najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov je aj v roku 2020 oslobodený od dane z príjmov, a to po splnení zákonom stanovených podmienok.

V článku prinášame informácie o tom, aké podmienky musia byť splnené pre oslobodenie dane z príjmov pri výplate tzv. 13. a 14. platu v roku 2020 a neskôr, ako aj to, či sa z tohto príjmu platia odvody na sociálne, či zdravotné poistenie.

13. a 14. plat z hľadiska dane z príjmov v roku 2020, 2021 a neskôr

Podľa § 5 ods. 7 písm. n) je suma peňažného plnenia – tzv. 13. plat vyplatený v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov oslobodený od dane z príjmov. Uvedené platí pre poukázanie 13. platu zamestnancovi v roku 2020 a neskôr (t. j. v roku 2021 a ďalej). Pre oslobodenie však musia byť splnené tieto podmienky:

 • suma vyplateného peňažného plnenia – tzv. 13. platu je najmenej vo výške 500 € od jedného zamestnávateľa, a
 • pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Preddavok na daň z príjmov sa podľa uvedeného bude platiť z výšky 13. platu, ktorá bude prevyšovať sumu 500 €.

Podľa § 5 ods. 7 písm. o) je suma peňažného plnenia – tzv. 14. plat vyplatený v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov oslobodená od dane z príjmov. Uvedené platí pre poukázanie 14. platu zamestnancovi v roku 2020 a neskôr (t. j. v roku 2021 a ďalej). Pre oslobodenie však musia byť splnené tieto podmienky:

 • suma vyplateného peňažného plnenia – tzv. 14. platu je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca, a
 • pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov, a
 • zamestnancovi bol vyplatený v danom kalendárnom roku tzv. 13. plat.

Preddavok na daň z príjmov sa podľa uvedeného bude platiť z výšky 14. platu, ktorá bude prevyšovať sumu 500 €.

13. a 14. plat z hľadiska odvodov na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2020

Tzv. 13. a 14. plat vyplatený v roku 2020 bude podliehať odvodom na sociálne a zdravotné poistenie nasledovne:

1. odvody na sociálne poistenie:

 • peňažné plnenie vyplatené v júni 2020 – tzv. 13. plat bude podliehať odvodom v plnej výške (t. j. aj do sumy 500 €),
 • peňažné plnenie vyplatené v decembri 2020 – tzv. 14. plat bude podliehať odvodom len vo výške presahujúcej oslobodenú časť od dane z príjmov, t. j. len tá časť presahujúca sumu 500 €. Toto oslobodenie od odvodov na sociálne poistenie sa pritom uplatní na 14. plat najviac do sumy 500 €, vyplatený každým jeho zamestnávateľom (t. j. nie v úhrne, ako to platí pri oslobodení od dane z príjmov).

2. odvody na zdravotné poistenie:

 • peňažné plnenie vyplatené v júni 2020 (13. plat) a v decembri 2020 (14. plat) bude podliehať odvodom len vo výške presahujúcej oslobodenú časť od dane z príjmov, t. j. len tá časť presahujúca sumu 500 €.

13. a 14. plat z hľadiska odvodov na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2021 a neskôr

Tzv. 13. a 14. plat vyplatený v roku 2021 a neskôr bude podliehať odvodom na sociálne a zdravotné poistenie nasledovne:

1. odvody na sociálne poistenie:

 • peňažné plnenie vyplatené v júni 2021 – tzv. 13. plat bude podliehať odvodom len vo výške presahujúcej oslobodenú časť od dane z príjmov, t. j. len tá časť presahujúca sumu 500 €,
 • peňažné plnenie vyplatené v decembri 2021 – tzv. 14. plat bude podliehať odvodom len vo výške presahujúcej oslobodenú časť od dane z príjmov, t. j. len tá časť presahujúca sumu 500 €.
Prečítajte si tiež

Pri vyplatenom 13. a 14. plate v roku 2021 platí, že oslobodenie od platenia odvodov na sociálne poistenie sa uplatní najviac do sumy 500 €, a to na vyplatenú odmenu každým zamestnávateľom (t. j. nie v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ako to je pri oslobodení od dane z príjmov).

2. odvody na zdravotné poistenie:

 • peňažné plnenie vyplatené v júni 2021 (13. plat) a v decembri 2021 (14. plat) bude podliehať odvodom len vo výške presahujúcej oslobodenú časť od dane z príjmov, t. j. len tá časť presahujúca sumu 500 €.

Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplatení 13. a 14. platu v roku 2020 a neskôr – tabuľka

Poznámka: informácie o neplatí dane z príjmov, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré sú uvedené v tabuľke sa vzťahujú na tú časť vyplateného 13. a 14. platu vo výške najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov. V prípade, ak 13. a 14. plat presiahne sumu 500 €, suma prevyšujúca 500 € bude podliehať dani z príjmov, odvodom na sociálne, ako aj zdravotné poistenie.
Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplatení 13. a 14. platu v roku 2020 a neskôr najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov
ROK 2020
Daň z príjmov Odvody na sociálne poistenie Odvody na zdravotné poistenie
13. plat vyplatený v mesiaci jún 2020 neplatí sa platia sa neplatia sa
14. plat vyplatený v mesiaci december 2020 neplatí sa neplatia sa neplatia sa
ROK 2021 a neskôr
13. plat vyplatený v mesiaci jún 2021 neplatí sa neplatia sa neplatia sa
14. plat vyplatený v mesiaci december 2021 neplatí sa neplatia sa neplatia sa

Porovnanie čistej mzdy pri vyplatení 13. a 14. platu v roku 2020 a neskôr

Príklad na výpočet čistej mzdy, ak bol zamestnancovi vyplatený 13. plat v mesiaci jún 2020 vo výške 900 €

Ján je zamestnaný na pracovnú zmluvu u zamestnávateľa od 1.2.2015. Hrubá mzda Jána je každý mesiac vo výške 900 €. Jeho zamestnávateľ mu v mesiaci jún 2020 (t. j. v mzde za máj) vyplatí 13. plat vo výške 900 € (uvádzame túto výšku 13. platu pre porovnanie s výpočtom 14. platu, hoci je možnosť vyplatiť odmenu len vo výške 500 €). Aká bude výška 13. platu v čistom, ktorú mu vyplatí zamestnávateľ?

*pri výpočte preddavku na daň z príjmov sme nerátali s nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka, nakoľko je predpoklad, že tá bola uplatnená už pri výpočte bežnej mesačnej mzdy za mesiac máj 2020
Výpočet čistej mzdy – 13. platu vyplateného v mesiaci jún 2020
Názov položky Zamestnanec Zamestnávateľ
Suma 13. platu 900 € 900 €
Odvody na sociálne poistenie 84,6 € (9,4 % z 900 €) 226,8 € (25,2 % z 900 €)
Odvody na zdravotné poistenie 16 € 4 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené) 40 € 10 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené)
Preddavok na daň z príjmov 56,88 €* (400 – 84,6 – 16) * 19 % x
Čistá mzda zamestnanca 742,52 € (900 – 84,6 – 16 – 56,88) x
Celkové náklady zamestnávateľa x 1 166,80 €

Príklad na výpočet čistej mzdy, ak bol zamestnancovi vyplatený 14. plat v mesiaci december 2020 vo výške 900 €

V príklade vypočítame výšku 14. platu v čistom, ktorú vyplatí zamestnávateľovi Jánovi z predošlého príkladu v novembrovej mzde. Výška 14. platu je 900 €, nakoľko jednou z podmienok pre oslobodenie od dane z príjmov je, že musí byť táto odmena vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, čo v našom prípade je.

*pri výpočte preddavku na daň z príjmov sme nerátali s nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka, nakoľko je predpoklad, že tá bola uplatnená už pri výpočte bežnej mesačnej mzdy za mesiac november 2020
Výpočet čistej mzdy – 14. platu vyplateného v mesiaci december 2020
Názov položky Zamestnanec Zamestnávateľ
Suma 13. platu 900 € 900 €
Odvody na sociálne poistenie 37,60 € 9,4 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené) 100,8 € 25,2 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené)
Odvody na zdravotné poistenie 16 € 4 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené) 40 € 10 % z 400 € (900 € -500 € oslobodené)
Preddavok na daň z príjmov 65,81 €* (400 – 37,6 – 16) * 19 % x
Čistá mzda zamestnanca 780,59 € (900 – 84,6 – 16 – 56,88) x
Celkové náklady zamestnávateľa x 1 040,80 €

Ako môžeme vidieť, tým, že v roku 2020 je rozdiel vo výplate 13. a 14. platu v tom, že výplata 13. platu podlieha v celkovej výške sociálnym odvodom, zatiaľ čo výška 14. platu podlieha odvodom na sociálne poistenie len vo výške rozdielu, ktorý prevyšuje sumu 500 €, je rozdiel v čistej odmene 38,07 € (13. plat vyplatený v roku 2020 v čistom 742,52 € a 14. plat vyplatený v roku 2020 v čistom 780,59 €).

Ak bude Jánovi vyplatený 13. a 14. plat v roku 2021 v rovnakej výške, t. j. 900 €, dostane 13. a 14. plat v čistom v rovnakej výške – 780,59 €, nakoľko v roku 2021 platí, že zdravotným a aj sociálnym odvodom podlieha len tá výška odmeny, ktorá presahuje sumu 500 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet čistej mzdy, ak bol zamestnancovi vyplatený 13. plat a 14. plat v mesiaci jún a december 2020 v najnižšej možnej výške – 500 €

Poznámka: vychádzame z predpokladu, že pre oslobodenie tohto príjmu od dane z príjmov je 500 € výška priemerného mesačného zárobku daného zamestnanca, avšak pri aktuálnej minimálnej mzde 580 eur by muselo ísť napríklad o kratší pracovný úväzok, aby bola výška mzdy v súlade s legislatívou.

Výpočet čistej mzdy – 13. platu vyplateného v mesiaci jún 2020
Názov položky Zamestnanec Zamestnávateľ
Suma 13. platu 500 € 500 €
Odvody na sociálne poistenie 47 € 126 €
Odvody na zdravotné poistenie 0 € 0 €
Preddavok na daň z príjmov 0 € x
Čistá mzda zamestnanca 453 € x
Celkové náklady zamestnávateľa x 626 €
Výpočet čistej mzdy – 14. platu vyplateného v mesiaci december 2020
Názov položky Zamestnanec Zamestnávateľ
Suma 14. platu 500 € 500 €
Odvody na sociálne poistenie 0 € 0 €
Odvody na zdravotné poistenie 0 € 0 €
Preddavok na daň z príjmov 0 € x
Čistá mzda zamestnanca 500 € x
Celkové náklady zamestnávateľa x 500 €

O tom, čo sa zmenilo v 13. a 14. plate z hľadiska dane a odvodov si prečítajte v článku 13. a 14. plat - zmeny od roku 2021

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky