Paušálne výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2020

Paušálne výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby si môže fyzická osoba v roku 2020 uplatniť vo výške 25 % z príjmov. Ich výška je však limitovaná.

Príjmy z poľnohospodárskej výroby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) rozčleňujeme na:

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva podľa § 6 ods. 1 písm. a), a
 • príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva podľa § 8 ods. 1 písm. a).

V prípade, ak je fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z poľnohospodárskej výroby, registrovaná na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade a je zapísaná v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov, ide o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a). V tomto prípade ide o fyzickú osobu, ktorú nazývame samostatne hospodáriaci roľník. O tom, akú činnosť vykonáva, kde sa musí registrovať, či aké dane a odvody musí tento samostatne hospodáriaci roľník platiť, si môžete prečítať v článku SHR – samostatne hospodáriaci roľník

V tomto článku sa budeme ďalej venovať fyzickej osobe, ktorá dosahuje príjmy z poľnohospodárskej výroby príležitostne, a to podľa § 8 ods. 1 písm. a).

Zdaňovanie príležitostných príjmov z poľnohospodárskej výroby v roku 2020

Ak fyzická osoba dosahuje príjem z poľnohospodárskej výroby len príležitostne, je povinná aj napriek tomu zdaniť tento príjem po skončení zdaňovacieho obdobia v daňovom priznaní k dani z príjmov, nakoľko ide o príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov.

Pri zdaňovaní príležitostných príjmov z poľnohospodárskej výroby podľa § 8 ods. 1 písm. a) je potrebné vedieť, že tieto príjmy sa nezdaňujú v plnom rozsahu (v celej ich výške), nakoľko môžu byť oslobodené od dane z príjmov do výšky 500 €, a to podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov.

Podľa uvedeného § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona a príjmy z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. ), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 €. V prípade, ak tieto vymedzené príjmy presiahnu sumu 500 €, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad sumu 500 €.

Uvedené znamená, že ak fyzická osoba, ktorá má príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške napr. 450 €, nemusí zdaniť tento príjem v podanom daňovom priznaní, ak si naň uplatní oslobodenie od dane z príjmov. Ak by však táto fyzická osoba mala aj príjem z prenájmu nehnuteľností a aj príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, pričom by si uplatnila oslobodenie od dane vo výške 500 € na príjem z prenájmu nehnuteľností, musela by príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby v celkovej sume zdaniť v daňovom priznaní.

Upozorňujeme, že ďalej v článku píšeme aj o možnosti, kedy fyzická osoba síce má príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby, ale daňové priznanie k dani z príjmov, podať nemusí.

Príklady na uplatnenie oslobodenia od dane vo výške 500 € pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2020

Príklad na uplatnenie oslobodenia od dane vo výške 500 € pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby, ak fyzická osoba mala iba tento typ príjmu

Marián v roku 2020 dosiahol príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby vo výške 5 600 €. V akej výške ho uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020?

Nakoľko Marián mal len príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby, môže si uplatniť oslobodenie od dane vo výške 500 € na tento príležitostný príjem a uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. a) vo výške 5 100 € (5 600 – 500).

Príklad na uplatnenie oslobodenia od dane vo výške 500 € pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby, ak fyzická osoba mala aj iné druhy príjmov

Prečítajte si tiež

František v roku 2020 dosiahol príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby vo výške 2 000 €, príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona vo výške 15 000 € a príjem zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania vo výške 25 000 €. V akej výške uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby?

František má dve možnosti, a to nasledovné:

 • uplatní oslobodenie od dane vo výške 500 € iba na jeden typ príjmu, t. j. buď na príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby alebo na príjem z prenájmu nehnuteľnosti, alebo
 • rozdelí oslobodenie od dane vo výške 500 € na tieto dva druhy príjmu v ľubovoľnej výške.

František sa rozhodol, že uplatní oslobodenie od dane vo výške 500 € rovnakým dielom na obe druhy príjmov, to znamená, že v daňovom priznaní uvedie nasledovnú výšku príjmov:

 • príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby: 1 750 € (2 000 – 250),
 • príjem z prenájmu nehnuteľnosti: 14 750 € (15 000 – 250),
 • príjem zo závislej činnosti: 25 000 €.

Pozor, v týchto prípadoch nejde o príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby

S účinnosťou od 1.1.2018 sa za príjem z príležitostnej činnosti, t. j. vrátane príjmu z príležitostnej poľnohospodárskej výroby nepovažuje príjem, ktorý plynie z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príjmy podľa § 6 a môže si vyplatenou odmenou za poľnohospodársku výrobu znížiť základ dane.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak má fyzická osoba uzatvorený takýto zmluvný vzťah, na základe ktorého dosahuje príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, nejde o príjem podľa § 8 ods. 1 písm. a), na ktorý si môže uplatniť oslobodenie od dane vo výške 500 €. Viac informácií si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príležitostných príjmov od roku 2018.

Uvedené znamená, že napríklad ak Ján, ktorý si občas v lete, privyrobí popri svojom zamestnaním, predajom zemiakov zo svojej súkromnej záhrady spoločnosti ABCX, s. r. o., a to na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu, neuvedie v daňovom priznaní tento príjem ako príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby podľa § 8 ods. 1 písm. a), ale uvedie ho ako ostatný príjem podľa § 8, pričom si na neho nemôže uplatniť oslobodenie od dane vo výške 500 €.

Aké výdavky si môže uplatniť fyzická osoba, ktorá dosahuje príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby v roku 2020?

Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby podľa § 8 ods. 1 písm. a), si môže uplatniť v podanom daňovom priznaní:

 • skutočne preukázateľné výdavky, alebo
 • výdavky percentom z príjmov, tzv. paušálne výdavky.

Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, spravidla uplatňujú tzv. paušálne výdavky, ktoré sú vo výške 25 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však do výšky 5 040 € ročne. V prípade, ak však fyzická osoba uplatní tieto paušálne výdavky, nemôže si k nim pripočítať aj zaplatené poistné na zdravotné poistenie v roku 2020.

Ak sa fyzická osoba rozhodne pre uplatnenie skutočne preukázateľných výdavkov, je potrebné upozorniť na to, že si môže uplatniť len také výdavky, ktoré skutočne vynaložila na dosiahnutie príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby a ktoré vie preukázať aj príslušnými dokladmi. V tomto prípade si môže fyzická osoba ku skutočne preukázateľným výdavkom pripočítať aj zaplatené poistné na zdravotné poistenie v roku 2020.

Ak fyzická osoba, ktorá pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby uplatnila oslobodenie od dane vo výške 500 € a rozhodne sa uplatniť skutočne preukázateľné výdavky, výdavky prislúchajúce k tomuto príjmu sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Príklady na výpočet výšky paušálnych výdavkov pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2020

Príklad na výpočet výšky paušálnych výdavkov pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2020, ak je suma paušálnych výdavkov nižšia ako 5 040 €

Marián v roku 2020 dosiahol príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby vo výške 5 000 €. Na tento príjem si uplatní oslobodenie od dane vo výške 500 €. Aká bude výška paušálnych výdavkov, ktoré si môže pri tomto príjme uplatniť?

Marián v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 uvedie:

 • zdaniteľný príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 4 500 €,
 • paušálne výdavky vo výške 1 125 € (t. j. 4 500*0,25).

Rozdiel príjmov a výdavkov bude teda vo výške 3 375 € (4 500 - 1 125).

Príklad na výpočet výšky paušálnych výdavkov pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2020, ak je suma paušálnych výdavkov vyššia ako 5 040 €

Marián v roku 2020 dosiahol príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby vo výške 25 000 €. Na tento príjem si uplatní oslobodenie od dane vo výške 500 €. Aká bude výška paušálnych výdavkov, ktoré si môže pri tomto príjme uplatniť?

Marián v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 uvedie:

 • zdaniteľný príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 24 500 €,
 • paušálne výdavky vo výške 5 040 € (t. j. 24 500*0,25= 6 125 €, maximálne je však možné uplatniť len 5 040 € ročne).

Rozdiel príjmov a výdavkov bude teda vo výške 19 460 € (24 500 – 5 040).

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy vzniká fyzickej osobe povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020?

To, že príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby fyzická osoba v roku 2020 dosiahla a že tento príjem je predmetom dane z príjmov, neznamená, že je potrebné podať automaticky aj daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020.

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 vtedy, ak súhrn jej zdaniteľných príjmov presiahne sumu 2 207,10 €. To znamená, že v prípade, ak fyzická osoba mala príjem len z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, ktorý je v sume nižšej ako 2 207,10 €, daňové priznanie podať nemusí. Ak fyzická osoba mala príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby nižší ako 2 207,10 €, ale mala aj iné druhy príjmov, ktorých súčet je vyšší ako 2 207,10 €, daňové priznanie podať musí.

Čo by mala vedieť fyzická osoba pri podávaní daňové priznania k dani z príjmov za rok 2020 pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby

Príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby zaradzujeme medzi pasívny príjem, a to znamená, že pri tomto type príjmu nie je možné:

Prečítajte si tiež

Výhodou tohto príjmu je však to, že nepodlieha odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne. Preddavky do zdravotnej poisťovne (resp. nedoplatok na zdravotnom poistení) však môže príslušná zdravotná poisťovňa fyzickej osobe vypočítať vo vykonanom ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Viac informácií o tom, čo znamená aktívny alebo pasívny príjem nájdete v článku Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby.

To, akú daň z príjmov zaplatí fyzická osoba pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby závisí predovšetkým od výšky základu dane (rozdiel príjmov a výdavkov) a sadzby dane. Všetky potrebné informácie nájdete v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020.

Príklad na výpočet dane z príjmov pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2020

Jozef v roku 2020 dosiahol len príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby, a to výške 15 000 €. V daňovom priznaní si uplatní paušálne výdavky. Aká bude daň z príjmov, ktorú bude povinný zaplatiť za rok 2020?

Názov položky Suma Výpočet
Príjmy 14 500 € 15 000 € - 500 €
Výdavky 3 625 € 14 500 € * 0,25
Základ dane 10 875 € 14 500 € - 3 625 €
Sadzba dane 19 % zo základu dane
Daň z príjmov za rok 2020 2 066,25 € 10 875 € * 0,19

Jozef je povinný za rok 2020 zaplatiť daň z príjmov vo výške 2 066,25 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky