Založenie živnosti v roku 2020 – postup a povinnosti

Ako založiť živnosť v roku 2020, čo všetko potrebujete a koľko stojí založenie živnosti? Aké povinnosti po založení živnosti vás čakajú?

Podnikať je možné na základe niekoľkých oprávnení. Jedným z oprávnení je živnostenské oprávnenie. Napríklad, finančný sprostredkovateľ podniká na základe oprávnenia z Národnej banky Slovenska, preto nepatrí medzi živnostníkov. V súlade s § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “živnostenský zákon”) je živnosťou sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku.

Pred založením živnosti by ste si mali premyslieť:

 • aké bude vaše obchodné meno,
 • kde budete podnikať,
 • aké budú vaše predmety podnikania.

Kto môže založiť živnosť v roku 2020

Živnosť môže založiť fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, je spôsobilá na právne úkony a dosiahla 18 rokov veku. U právnickej osoby musia tieto podmienky spĺňať fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.

Fyzická, resp. právnická osoba môže založiť voľnú, viazanú alebo remeselnú živnosť. Na založenie voľnej živnosti nie je potrebné splniť ďalšie podmienky okrem vyššie uvedených podmienok.

Pri založení remeselnej živnosti je potrebné preukázať aj odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore. Remeselnou živnosťou je napríklad murárstvo, tesárstvo, mäsiarstvo, kaderníctvo, kozmetické služby.

Medzi viazané živnosti patria napríklad očná optika, zubná technika, činnosť stavbyvedúceho. Na založenie viazanej živnosti musí fyzická osoba preukázať splnenie podmienok uvedených prílohe č. 2 živnostenského zákona. Napríklad, zubný technik musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore zubnej techniky alebo ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore zubný technik a 5 ročnú odbornú prax alebo ukončené vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaný zubný technik.

Prečítajte si aj: Otvorenie prevádzky v SR - povinnosti

Ako založiť živnosť v roku 2020

Živnosť je možné založiť dvoma spôsobmi:

 1. osobne alebo
 2. elektronicky.

Ohlásenie živnosti osobne je potrebné vykonať na miestne príslušnom živnostenskom úrade podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Ohlásenie živnosti osobne sa vykonáva na okresných úradoch, odbor živnostenského podnikania, označované tiež ako jednotné kontaktné miesta.

Elektronické ohlásenie živnosti je možné prostredníctvom webovej stránky www.slovensko.sk. Na elektronické ohlásenie živnosti musí mať fyzická osoba aktivovaný elektronický občiansky preukaz aj s aktuálnym podpisovým certifikátom. Viac o elektronickom založení živnosti sa dozviete v článku Založenie živnosti online v roku 2020.

Prečítajte si tiež

Pri založení živnosti musí fyzická osoba vyplniť formulár pre fyzickú osobu na ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti. Formulár je možné stiahnuť na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, alebo je možné vyplniť formulár až na okresnom úrade, kde vám s tým pomôže pracovníčka odboru živnostenského podnikania (jednotného kontaktného miesta).

Vo formulári je potrebné vyplniť údaje o sebe - fyzickej osobe:

 • titul, meno, priezvisko,
 • rodné číslo, rodné priezvisko,
 • pohlavie, miesto narodenia,
 • štátnu príslušnosť,
 • bydlisko podnikateľa.

Ďalej vo formulári uvedie dodatok obchodného mena a miesto podnikania. V prípade, že fyzická osoba zakladá viazanú alebo remeselnú živnosť, uvedie v Časti A.3 popis dokladov, na základe ktorých preukazuje odbornú spôsobilosť. V Časti A.3 uvedie fyzická osoba popis dokladu, na základe ktorého preukazuje oprávnenie užívať nehnuteľnosť. Doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť je potrebné pripojiť k formuláru na ohlásenie živnosti v prípade, ak miesto podnikania je odlišné od miesta bydliska fyzickej osoby.

Pod časťou A.3 uvedie fyzická svoj podpis, dátum a miesto vyplnenia formulára na ohlásenie živnosti.

V časti B. uvedie fyzická osoba predmety podnikania, deň začatia živnosti, či má v rámci daného predmetu podnikania ustanoveného zodpovedného zástupcu a adresu a typ prevádzkarne podľa živnostenského zákona.

Odporúčané predmety podnikania pre voľnú živnosť je možné nájsť na stránke ministerstva vnútra v časti Živnostenské podnikanie. Zoznam remeselných živností je uvedený v prílohe č. 1 živnostenského zákona a zoznam viazaných živností je uvedený v prílohe č. 2 živnostenského zákona.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ fyzická osoba nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie viazanej alebo remeselnej živnosti, musí mať zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa osobitné podmienky. Údaje o zodpovednom zástupcovi je potrebné uviesť vo formulári na ohlásenie živnosti. Napríklad fyzická osoba musí ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak si chce otvoriť kozmetický salón, ale nie je vyučená v odbore.

V časti o zodpovednom zástupcovi uvedie zodpovedný zástupca svoj podpis, dátum a miesto podpísania formulára.

Súčasťou formulára na ohlásenie živnosti sú aj:

 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • prihláška na verejné zdravotné poistenie a
 • prihláška k registrácii daňovníka k dani z príjmov fyzickej osoby (na základe ktorej bude živnostníkovi pridelené DIČ).

Vyplnením oboch prihlášok vo formulári na ohlásenie živnosti si fyzická osoba splní oznamovaciu povinnosť vo svojej zdravotnej poisťovni aj na daňovom úrade. Znamená to, že nemusí osobitne ísť do zdravotnej poisťovni a na daňový úrad a ohlásiť, že si založila živnosť. Všetko vybaví na jednotnom kontaktnom mieste.

Článok pokračuje pod reklamou

Dokumenty potrebné pri založení živnosti v roku 2020

Fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku zakladajúca voľné živnosti, ktorá bude mať miesto podnikania v mieste bydliska, potrebuje pripojiť len jedinú prílohu, a to doklad o zaplatení správneho poplatku. V prípade elektronického ohlásenia voľnej živnosti nie je potrebné pripojiť doklad o zaplatení správneho poplatku, pretože správny poplatok sa neplatí pri elektronickom ohlásení voľnej živnosti.

Prečítajte si tiež

V prípade, že miesto podnikania bude odlišné od miesta bydliska, je potrebné pripojiť doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (napríklad súhlas vlastníka s užívaním nehnuteľnosti).

Fyzická osoba zakladajúca viazanú alebo remeselnú živnosť musí k formuláru pripojiť doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, napríklad doklad o ukončení stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania príslušného odboru podľa podmienok uvedených v živnostenskom zákone.

Pokiaľ má fyzická osoba ustanoveného zodpovedného zástupcu, musí pripojiť pri ohlásení živnosti doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu a súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, pripája k ohláseniu živnosti aj výpis z registra trestov. U občanov Slovenskej republiky vyžiada výpis z registra trestov samotný okresný úrad (jednotné kontaktné miesto).

Aktualizovaný zoznam voľných živností od roku 2021 nájdete v článku Voľné živnosti od roku 2021.

Aké správne poplatky sa platia pri založení živnosti v roku 2020

Za každú voľnú živnosť (predmet podnikania) uvedenú v ohlásení živnosti sa platí správny poplatok vo výške 5 eur. Správny poplatok vo výške 15 eur sa platí za každú remeselnú alebo viazanú živnosť uvedenú v ohlásení živnosti. V prípade elektronického ohlásenia živnosti sa za voľné živnosti neplatí žiaden správny poplatok. Za remeselnú a viazanú živnosť sa pri elektronickom ohlásení platí poplatok vo výške 7,50 eur.

Správne poplatky je možné platiť elektronickým kolkom, poštovým poukazom alebo bezhotovostne - prevodom z účtu.

Od kedy je možné začať prevádzkovať živnosť

Prevádzkovať živnosť je možné už dňom ohlásenia živnosti alebo neskorším dňom, ktorý je v ohlásení uvedený ako deň začatia živnosti. To znamená, že fyzická osoba môže prevádzkovať živnosť hneď po ohlásení, pokiaľ si nezvolila neskorší deň začatia živnosti.

Pri elektronickom ohlásení živnosti odporúčame skontrolovať na stránke www.zrsr.sk, či už je vaša živnosť zapísaná. Pokiaľ ohlásenie živnosti nemá všetky potrebné náležitosti, oprávnenie prevádzkovať živnosť vznikne až po odstránení nedostatkov v ohlásení. Na odstránenie nedostatkov v ohlásení živnosti Vás vyzve pracovník jednotného kontaktného miesta.

Čo je živnosť a čo je iná samostatná zárobková činnosť? Odpoveď nájdete v článku Kto je SZČO a čo je SZČ (samostatná zárobková činnosť)?

Povinnosti po založení živnosti v roku 2020

Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu sú splnené prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. Čo však vybavené nemáte, je elektronická komunikácia s daňovým úradom. Fyzická osoba má po založení živnosti povinnosť zriadiť elektronický prístup na komunikáciu s daňovým úradom. Od 1.7.2018 majú všetci podnikatelia - fyzické osoby povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Môže sa stať, že prvýkrát budete potrebovať s daňovým úradom komunikovať až v období podávania prvého daňového priznania (obvykle v marci), ale je lepšie, ak si vybavíte elektronický prístup skôr, aby ste v čase, kedy potrebujete nejaký dokument finančnej správe doručiť, mali prístup aktivovaný. Oznamovať daňovému úradu číslo vášho účtu už od roku 2020 nie je potrebné.

Vybavenie elektronického prístupu na doručovanie dokumentov daňovému úradu je možné tromi spôsobmi:

 • prostredníctvom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s aktivovaným a aktuálnym podpisovým certifikátom,
 • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu,
 • prostredníctvom elektronickej značky, cez pridelené ID a heslo (na základe podpísanej dohody s finančnou správou o elektronickom doručovaní).

V prvom kroku sa daňovník registruje na stránke finančnej správy. Pokiaľ sa chce prihlasovať cez ID a heslo, musí po prijatí registračného mailu osobne navštíviť daňový úrad a podpísať dohodu o elektronickom doručovaní. Podpísanie dohody o elektronickom doručovaní je možné na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Prečítajte si tiež

V prípade registrácie prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo kvalifikovaného elektronického podpisu nie je potrebná návšteva daňového úradu. Na to, aby fyzická osoba mohla podávať dokumenty na daňový úrad elektronicky, musí vykonať krok autorizácie. Na autorizáciu služieb sa prihlási na stránke finančnej správy do svojej osobnej zóny a klikne na moje autorizácie k subjektom, kde vyplní Žiadosť o autorizáciu.

Čo sa týka ďalších povinností:

 • voči Sociálnej povinnosti nemáte žiadne – až po prekročení ročnej hranice príjmov od 1. júla, príp. 1. októbra nasledujúceho roka, avšak zdravotnej poisťovni platíte obvykle mesačné odvody hneď od začatia živnosti (výnimky sú v prípade súbehu platiteľov zdravotného poistenia); viac informácií nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2020
 • je vhodné zabezpečiť si program na vystavovanie faktúr, aby ste vystavovali faktúry správne; viac informácií nájdete v článku Faktúra – vzor a povinné náležitosti v roku 2020
 • taktiež je vhodné, nie však povinné, mať pečiatku; viac informácií nájdete v článku Musí mať podnikateľ pečiatku?
 • ak chcete byť platiteľom DPH hneď od začiatku podnikania, môžete požiadať o dobrovoľnú registráciu na DPH; viac informácií o všetkých typoch registrácií nájdete v článku Registrácia na DPH
 • taktiež je namieste otázka ohľadne vedenia účtovníctva (či daňovej evidencie, no možno postačia aj paušálne výdavky), avšak vždy je lepšie mať po ruke skúseného účtovníka, ktorý vás v oblasti účtovníctva a daní vie usmerniť; viac informácií nájdete v článku Účtovníctvo živnostníka
 • ďalšie povinnosti vás čakajú v súvislosti so založením prevádzkarne, napríklad označenie prevádzky či zabezpečenie eKasy, špecifické povinnosti prinášajú aj jednotlivé typy prevádzok, napr. reštaurácia, kozmetický salón a pod.; viac informácií nájdete v článku Otvorenie prevádzky v SR - povinnosti
 • a množstvo povinností vás čaká s prijatím prvého zamestnanca, napríklad registračné povinnosti voči Sociálnej, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu, ale aj mnohé ďalšie; viac informácií nájdete v článku Povinnosti zamestnávateľa pri prijatí prvého zamestnanca

Porovnanie živnosti a s.r.o. z pohľadu daňového a odvodového zaťaženia v roku 2020 nájdete v článku Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky