Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2021

Komu sa viac oplatí živnosť a komu s.r.o.? Aké kritériá zvažovať pri rozhodovaní a aké zmeny nastali od roku 2021?

Vybrať si živnosť alebo s. r. o.? Podľa čoho sa rozhodnúť v roku 2021?

Na začiatku podnikania jednotlivca prichádza na rad otázka právnej formy podnikania. Najčastejšie do úvahy prichádzajú dve možnosti:

  1. buď bude fyzická osoba podnikať ako živnostník alebo
  2. prostredníctvom s. r. o.

Každá z týchto právnych foriem má svoje špecifiká a existujú medzi nimi v mnohých oblastiach veľké rozdiely. Najzásadnejšie rozdiely medzi živnosťou a s. r. o. sa týkajú týchto oblastí:

  1. časová, finančná a administratívna náročnosť začatia podnikania,
  2. rozsah ručenia za záväzky vyplývajúce z podnikania,
  3. daňové a odvodové zaťaženie konkrétnej právnej formy,
  4. verejne dostupné finančné údaje týkajúce sa podnikania,
  5. možnosti vyberania peňazí z podnikania a obmedzenia s tým spojené,
  6. možnosť vstupu partnera alebo investora do podnikania,
  7. imidž právnej formy podnikania v očiach obchodných partnerov,
  8. časová, finančná a administratívna náročnosť skončenia podnikania.

Časová, finančná a administratívna náročnosť začatia podnikania

V prípade živnosti je možné začať podnikať už odo dňa ohlásenia živnosti jednotnému kontaktnému miestu (okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania). Na ohlásenie živnosti (a teda aj začatie podnikania) postačuje vyplniť jednoduchý formulár. Za každú voľnú živnosť sa platí poplatok 5 eur, za každú viazanú alebo remeselnú živnosť sa platí poplatok 15 eur. V prípade, že by ste ohlasovali živnosť elektronicky, za voľnú živnosť neplatíte nič, za viazanú a remeselnú živnosť zaplatíte po 7,50 eura. Aj v prípade, že by ste využili služby niektorého z poradcov, založenie živnosti vás nevyjde draho. Výhodou živnosti oproti s. r. o. je aj to, že na začatie podnikania nepotrebujete žiaden počiatočný kapitál.

Živnostník začne podnikať s minimálnymi nákladmi hneď, u s. r. o. je to drahšie a zdĺhavejšie.

Založenie s. r. o. v porovnaní so živnosťou je zložitejšie, zdĺhavejšie a aj drahšie. Na založenie s. r. o. potrebujete spísať niekoľko zakladateľských dokumentov. Potom musíte získať oprávnenie na podnikanie (najčastejšie živnostenské oprávnenie) a až potom môžete podať návrh na zápis s. r. o. do obchodného registra, ktorý stojí 150 eur (od 1. októbra 2020 je možné ho podať výhradne elektronicky). Ak bude všetko v poriadku, súd zapíše vašu s. r. o. do obchodného registra do dvoch pracovných dní. Od založenia až po vznik s. r. o. však v praxi ubehne niekoľko týždňov. Začať podnikať prostredníctvom s. r. o. si vyžaduje aj preukázanie štartovacieho kapitálu. Minimálna výška základného imania s. r. o. je 5 000 eur a v prípade jednoosobovej s. r. o. musí byť splatená v plnej výške ešte pred jej zápisom do obchodného registra. Základné imanie možno splatiť na účet alebo v hotovosti.

Rozsah ručenia za záväzky vyplývajúce z podnikania

Ručenie za záväzky vyplývajúce z podnikania je jednou zo záležitostí, pri ktorej sa živnosť a s. r. o. od seba diametrálne odlišujú. Práve spôsob ručenia za záväzky vyplývajúce z podnikania môže rozhodnúť v prospech alebo v neprospech niektorej z týchto právnych foriem.

Prečítajte si tiež

Živnostník ručí za svoje záväzky neobmedzene, celým svojím majetkom. Myslí sa tým celý majetok fyzickej osoby, osobný aj obchodný. Spoločnosť s ručením obmedzeným ako samostatný subjekt ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom. Spoločník ale ručí za záväzky s. r. o. len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Ak má teda spoločník splatený svoj vklad v s. r. o., neručí svojím osobný majetkom za záväzky tejto obchodnej spoločnosti vôbec. Môže prísť maximálne o svoj vklad do základného imania s. r. o., ale na jeho osobný majetok mu nemôže byť siahnuté.

Príklad na ručenie pri živnosti a pri s. r. o.

Predstavme si situáciu, že podnikateľ neúmyselným konaním (ľudskou chybou) spôsobí svojmu obchodnému partnerovi škodu vo výške 30 000 eur.

Ak by podnikateľ podnikal ako živnostník, bude musieť 30 000 eur odškodné zaplatiť svojmu obchodnému partnerovi bez ohľadu na to, aký veľký je jeho obchodný majetok. Za svoje záväzky však ručí neobmedzene, teda aj svojím osobným majetkom. Znamená to, že v horšom prípade sa takáto nepríjemná situácia môže skončiť aj exekúciou jeho osobného majetku (napríklad aj nehnuteľnosti, v ktorej žije so svojou rodinou).

Ak by podnikateľ podnikal prostredníctvom s. r. o., vyjde z tejto nepríjemnej situácie lepšie. S. r. o. ručí za svoje záväzky do výšky svojho majetku. Ak by podnikateľova s. r. o. mala majetok len vo výške 10 000 eur, môže prísť maximálne o tento majetok. Spoločník s. r. o., ktorý mal úplne splatený svoj vklad v tejto spoločnosti, by nebol povinný vložiť do spoločnosti 20 000 eur, aby bola škoda spôsobená obchodnému partnerovi uhradená v plnej výške. Takisto by nikto nemohol siahnuť na osobný majetok tohto spoločníka, pretože ten za záväzky s. r. o. ručí len do výšky svojho nesplateného vkladu.

Daňové a odvodové zaťaženie živnosti a s.r.o. v roku 2021

Daňové a odvodové zaťaženie živnosti v porovnaní so s. r. o. je jeden z rozhodujúcich aspektov, ktoré mnohí podnikatelia berú do úvahy pri voľbe medzi týmito právnymi formami. Vysloviť verdikt pri tejto téme nie je vôbec jednoduché. Daňové a odvodové zaťaženie podnikania na základe živnosti a prostredníctvom s. r. o. totižto závisí od mnohých faktorov a životných situácií.

Prečítajte si tiež

Za predpokladu, že uvažujeme nad malým podnikaním jednej osoby a jej príjmy (výnosy) za rok nepresiahnu sumu 49 790 eur, budú živnostník aj s. r. o. zo svojho základu dane platiť rovnakú 15 % daň z príjmov. Dôležitou otázkou ohľadom daňového a odvodového zaťaženia je to, či podnikateľ potrebuje príjmy z podnikania „vyberať“ na osobné účely aj priebežne počas roka, alebo nie. Ak podnikateľovi postačuje vyberať si peniaze z podnikania vo väčšom množstve len raz za rok, tak v prípade s. r. o. nemusí platiť žiadne zdravotné a sociálne poistenie, len zo zisku po zdanení pri jeho výplate sa spoločníkovi zrazí 7 % daň z príjmov.

Nevýhodou takéhoto riešenia pre niekoho môže byť to, že spoločník si takýmto spôsobom neprispieva na dôchodok z prvého piliera (vyplácaný Sociálnou poisťovňou). Okrem toho musí byť takáto osoba tzv. „samoplatiteľom zdravotného poistenia“ a platiť minimálne zdravotné poistenie. Tieto nevýhody je možné vyriešiť uzatvorením nejakého vzťahu so spoločnosťou, ale tam už je potrebné počítať aj so zdravotným a sociálnym poistením. Ak by nešlo o mzdu, ale o odmenu za výkon funkcie konateľa, jej výška môže byť ľubovoľná.

Pozrite si tiež

Živnostník v priebehu roka (s výnimkou prvého roka podnikania) bude platiť aj nejaké zdravotné a sociálne poistenie, ktorým si ale sporí aj na dôchodok. Výška zdravotného a sociálneho poistenia zásadným spôsobom ovplyvní čisté príjmy živnostníka. V porovnaní so s. r. o. má živnostník výhodu v tom, že si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov, kdežto s. r. o. si môže uplatňovať len skutočné náklady. V podnikaní pri nízkych skutočných nákladoch môže kalkulácia paušálnych výdavkov hovoriť v prospech živnostníka.

Na tomto mieste je vhodné spomenúť aj to, že s. r. o. môže viesť len podvojné účtovníctvo, za vedenie ktorého je cena vo všeobecnosti vyššia. Živnostník má na výber medzi paušálnymi výdavkami, daňovou evidenciou, jednoduchým účtovníctvom a podvojným účtovníctvom.

Prečítajte si tiež

Ak si nevyberie práve podvojné účtovníctvo, za tieto služby zaplatí menej ako v prípade, keby za rovnakých okolností podnikal formou s. r. o. a povinne viedol podvojné účtovníctvo.

Ďalej si môže živnostník uplatniť aj rôzne nezdaniteľné časti základu dane (na daňovníka, na manželku/-la), či daňový bonus na dieťa alebo zaplatené úroky z úveru na bývanie).

Spoločník s. r. o. si tieto zvýhodnenia môže uplatniť len vtedy, ak bude pracovať a dosahovať príjmy zo závislej činnosti, prípadne príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Celkom inak sa dá pozerať na túto tému v prípade, ak chce niekto mať podnikanie len ako vedľajší zdroj príjmu a zatiaľ chce byť zamestnaný u svojho zamestnávateľa.

Otázka daňového a odvodového zaťaženia závisí od konkrétnej situácie podnikateľa.

Ako je možné vidieť, otázka daňového a odvodového zaťaženia je veľmi individuálna a závisí od podmienok konkrétneho podnikateľa. Môže tu nastať veľmi veľa kombinácií. Pred prijatím konečného rozhodnutia je potrebné si všetko prepočítať tak, ako sme to prepočítali v článku Živnosť alebo s.r.o. z hľadiska daní a odvodov alebo v článku Živnosť alebo s. r. o. – porovnanie na príklade v roku 2021

Na záver tejto témy je vhodné spomenúť aj to, že za zváženie môže stáť aj kombinácia súbežného podnikania na základe živnosti aj s.r.o.

Verejne dostupné finančné informácie o podnikaní

Na odlišnosť medzi živnosťou a s. r. o. v prístupe verejnosti k údajom týkajúcich sa podnikania je dobré myslieť hneď na začiatku podnikania. Ide o pomerne citlivú tému, v ktorej medzi týmito právnymi formami existuje zásadný rozdiel.

Prečítajte si tiež

V prípade živnostníka verejnosť nemá žiadny prístup k údajom týkajúcich sa výsledkov jeho podnikateľskej činnosti. Nikto nemá prístup k daňovému priznaniu, k daňovej evidencii, prípadne k účtovným závierkam fyzickej osoby – podnikateľa. Ide o osobné údaje fyzickej osoby, ktoré je možné považovať za veľmi citlivé. Ak si vyberiete živnosť ako právnu formu podnikania, nikto sa nedozvie to, koľko ste za minulý rok zarobili, či ste skončili v zisku alebo v strate, prípadne na čo ste v súvislosti s podnikaním minuli najviac peňazí.

V prípade s. r. o. je to úplne inak. Daňové priznania s. r. o. sa síce tiež nezverejňujú, ale to, čo sa zverejňuje v registri účtovných závierok, sú účtovné závierky s. r. o. Údaje z nich je možné ľahko nájsť aj v rôznych komerčných databázach. Ktokoľvek sa ľahko z týchto údajov dozvie to, koľko ste za minulý rok zarobili, či je vaše podnikanie v zisku alebo v strate a aký máte v podnikaní majetok. Ak budete podnikať ako jednoosobová s. r. o., pôjde o citlivé údaje.

Možnosti vyberania peňazí z podnikania a obmedzenia s tým spojené

Ďalšou z dôležitých skutočností, nad ktorou je potrebné pri výbere právnej formy podnikania uvažovať, sú možnosti vyberania peňazí z podnikateľského subjektu na osobné použitie.

V tejto veci je byť živnostníkom výhodou. Všetky príjmy plynúce z podnikania sú okamžite aj jeho osobnými príjmami. Ak napríklad živnostníkovi niekto zaplatí faktúru, môže si túto sumu z bankového účtu okamžite vybrať a naložiť s ňou akýmkoľvek spôsobom. Na to, aby peniaze získané z podnikania živnostník použil na osobné účely nepotrebuje uzatvárať žiadnu zmluvu a ani vykonávať žiadne iné právne úkony. Je to úplne legálne.

Prečítajte si tiež

Na druhej strane, ak chce majiteľ jednoosobovej s. r. o. použiť prostriedky svojej obchodnej spoločnosti na osobné účely, nie je to vôbec jednoduché. Peniaze, ktoré zarobila obchodná spoločnosť, sú z právneho hľadiska jej majetkom a nie majetkom jej spoločníka. Tomu, aby si majiteľ mohol z vlastnej s. r. o. vybrať nejaké peniaze, musí predchádzať nejaký právny dôvod. Tie môžu byť rozmanité. Spoločník získava peniaze zo svojej s. r. o. najčastejšie vo forme podielu na zisku a odmeny za vykonanú prácu (napríklad odmena za výkon funkcie konateľa alebo mzda z pracovnoprávneho vzťahu).

Vyplatenie odmeny spoločníkovi v takýchto podobách podlieha dani z príjmov a sociálnemu a zdravotnému poisteniu. Nevýhodou podielu na zisku, ktorý je zaťažený len daňou z príjmov, je to, že je možné si ho vyplatiť až po skončení príslušného roka, nikdy nie priebežne počas roka formou preddavkov. Priebežné vyberanie prostriedkov z s. r. o. sa v praxi deje hlavne cez odmeny za vykonanú prácu, čo je už daňovo a odvodovo menej výhodné.

Príklad na vyberanie peňazí z podnikania pri živnosti a pri s. r. o.

Podnikateľovi je každý mesiac uhradených niekoľko faktúr. Ako s týmito peniazmi môže naložiť v prípade, že je živnostníkom, a ako v prípade, že podniká ako s. r. o.?

Ak by podnikateľ podnikal ako živnostník, môže peniaze z každej zaplatenej faktúry použiť akýmkoľvek spôsobom. Môže si ich ponechať na podnikateľské účely alebo len ako rezervu. Môže ich ale aj hneď v deň inkasa z podnikateľského účtu vybrať ako hotovosť alebo si ich previesť na osobný účet a kúpiť si za ne doslova čokoľvek.

Ak by podnikateľ podnikal ako s. r. o., tak peniaze z uhradených faktúr spoločník nemôže použiť na osobné účely. Nemôže peniaze s. r. o. vybrať z jej bankového účtu a kúpiť si za ne niečo na osobnú spotrebu. Ak by to urobil, musel by tieto peniaze svojej obchodnej spoločnosti vrátiť. Ak chce spoločník použiť peniaze zarobené podnikaním svojej s. r. o., musí počkať do skončenia roka a potom si vyplatiť zisk alebo si priebežne počas mesiaca vyplácať mzdu alebo odmenu za výkon funkcie konateľa, s ktorými je už spojené aj platenie daní a odvodov.

Viac informácií nájdete v článku Ako vyberať peniaze z s. r. o.?

Článok pokračuje pod reklamou

Možnosť vstupu partnera alebo investora do podnikania

V budúcnosti môže vo vašom podnikaní nastať situácia, že budete chcieť podnikať aj s niekým iným, prípadne bude mať záujem o vstup do vášho podnikania investor. Vtedy nastane otázka, že akým spôsobom z právneho hľadiska podnikanie jednej osoby rozšíriť. Podnikať spoločne s viacerými osobami môžete tak v prípade, že budete živnostníkom (fyzickou osobou), ako aj v prípade, že budete s. r. o. (právnickou osobou). Tieto právne formy podnikania sú však odlišne prispôsobené na podnikanie viacerých osôb pod záštitou jedného subjektu.

Ak chcú dve fyzické osoby podnikať spoločne pri zachovaní ich právnej formy, tak môžu podnikať na základe zmluvy o združení upravenej § 829 až § 841 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Na základe zmluvy o združení však nevzniká samostatný právny subjekt. Ide o združenie bez právnej subjektivity, ktoré nemôže vo svojom mene uzatvárať zmluvy s obchodnými partnermi, nadobúdať majetok, záväzky, mať zamestnancov. Preto je s takýmto spoločným podnikaním spojených viacero praktických komplikácií, i keď má aj svoje výhody. Vzťahy (práva a povinnosti, nakladanie s majetkom, delenie zisku) v rámci združenia je potrebné veľmi detailne upraviť v zmluve o združení.

Na rozdiel od združenia fyzických osôb je s. r. o. (a aj akákoľvek iná obchodná spoločnosť) ideálnou právnou formou na podnikanie viacerých osôb. S. r. o. je samostatným právnym subjektom, ktorý je spôsobilý na seba preberať práva aj povinnosti. Do s. r. o. môže kedykoľvek jednoduchým spôsobom vstúpiť nový spoločník a rovnako z nej môže aj jednoducho vystúpiť. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obsahuje základný rámec upravujúci vzťahy medzi jednotlivými spoločníkmi, ich práva a povinnosti.

Imidž právnej formy podnikania v očiach obchodných partnerov

Ktoré obchodné meno podľa vás vyzerá lepšie: „Norbert Seneši – Podnikajte.sk“ alebo „Podnikajte.sk, s. r. o.“? Ide síce o vec subjektívneho pohľadu, ale dá sa predpokladať, že pre niektorých ľudí práve obchodné meno prislúchajúce obchodnej spoločnosti viac evokuje profesionalitu, dôveryhodnosť a podobné pozitívne vlastnosti.

Prečítajte si tiež

Jedným z dôvodov môže byť to, že obchodné meno fyzickej osoby si ľudia vždy spoja s konkrétnou fyzickou osobou a voči neznámym ľuďom spočiatku prirodzene cítime istú mieru nedôvery a sme opatrní. Obchodné meno živnostníka bude vždy veľmi osobné, čo napríklad pri rodinnom podnikaní môže byť aj výhodou. Musí totižto povinne obsahovať meno a priezvisko a voliteľne je možné k nemu pripojiť akýkoľvek dodatok. Za obchodnými spoločnosťami si väčšina predstaví niečo, za čím stojí viacero ľudí a čo je organizovanejšie a preto majú tendenciu k nim mať väčšiu dôveru. Obchodné meno s. r. o. môže byť ľubovoľné a preto v praxi väčšinou neobsahuje meno konkrétnej fyzickej osoby.

Aj na tento aspekt je možné prihliadať pri výbere právnej formy podnikania.

Časová, finančná a administratívna náročnosť skončenia podnikania

Výhodou živnosti v porovnaní so s. r. o. je aj možnosť kedykoľvek a s okamžitou účinnosťou pozastaviť živnosť, teda si stopnúť podnikanie (napríklad z dôvodu nedostatku zákaziek). V prípade, ak by ste nechceli ako živnostník už podnikať vôbec, živnosť viete tiež veľmi jednoducho, bezplatne a okamžite ukončiť. Stačí na to jeden formulár, ktorý doručíte jednotnému kontaktnému miestu a ukončenie živnosti nadobudne okamžite účinnosť.

Živnosť môžete okamžite stopnúť aj ukončiť, ale likvidácia s. r. o. je drahý a dlhý proces.

Na rozdiel od živnosti, s. r. o. nemá možnosť pozastaviť svoju činnosť. Jedinou možnosťou je ukončiť podnikanie. Ukončiť podnikanie vykonávané prostredníctvom s. r. o., teda túto spoločnosť zlikvidovať, je výrazne komplikovanejšie a drahšie. Túto skutočnosť treba zapísať do obchodného registra za poplatok 99,50 eura (pri elektronickom podaní za 49,75 eura). Pri procese likvidácie je potrebné vykonať viacero administratívnych a právnych úkonov a vypracovať mnoho dokumentov a bežný človek sa pri tom bez odbornej pomoci nezaobíde. Do notárskej úschovy je pritom potrebné zložiť aj preddavok na likvidáciu vo výške 1 500 eur. Za zmienku určite stojí aj to, že spoločnosť môže byť zlikvidovaná najskôr šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie. Ukončenie činnosti s. r. o. je teda veľmi náročný proces z hľadiska času, administratívy a aj peňazí.

Zmeny od roku 2021, ktoré by pri výbere právnej formy mohli zavážiť

Novinkou od roku 2021 je osobitná kategória daňovníkov – „mikrodaňovníci“. Táto skupina daňovníkov bude môcť využívať viaceré výhody týkajúce sa dane z príjmov. Mikrodaňovníkom môže byť živnostník aj s. r. o., ak ich zdaniteľné príjmy (výnosy) nepresiahnu 49 790 eur ročne. Výhodou mikrodaňovníka je možnosť určiť si daňové odpisy v ľubovoľnej výške alebo odpočítať od základu dane daňovú stratu v ľubovoľnej výške. Všetky výhody mikrodaňovníka nájdete v článku Kto je mikrodaňovník a aké bude mať výhody od roku 2021?.

Pokiaľ ide o živnostníkov, je vhodné spomenúť, že v roku 2021 musia platiť preddavky na zdravotné poistenie vo výške 76,44 eura mesačne a sociálne poistenie vo výške 180,99 eura mesačne, čo je spolu 257,43 eura. Povinnosť platiť sociálne poistenie sa však netýka živnostníkov v prvom roku ich podnikania.

Prečítajte si tiež

V závislosti od výšky príjmov za tento rok im povinnosť platenia sociálneho poistenia môže vzniknúť od 1. júla (resp. 1. októbra) kalendárneho roka nasledujúceho po tom kalendárnom roku, v ktorom začali podnikať. A minimálne zdravotné poistenie sa vzťahuje len na tých, ktorí súčasne nemajú iný príjem, z ktorého sa platí zdravotné poistenie (napríklad zamestnanie).

Na tomto mieste je vhodné spomenúť aj povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Táto povinnosť sa živnostníka nebude týkať nikdy. Ak si vyberiete s. r. o. a splníte kritériá týkajúce sa dosiahnutého obratu, výšky majetku a počtu zamestnancov, môže vám povinnosť overenia účtovnej závierky vzniknúť. Tieto kritériá sa v priebehu rokov 2021 a 2022 zvyšujú a audit sa tak viacerých s.r.o. už nebude týkať. Konkrétne čísla nájdete v článku Povinnosť auditu - zvýšenie kritérií od roku 2021 a 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky