Kto musí viesť podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. V podvojnom účtovníctve musia účtovať v denníku a hlavnej knihe a zostaviť účtovnú závierku.

Účtovné jednotky, ktoré sú povinné viesť podvojné účtovníctvo sa riadia najmä nasledovnými ustanoveniami zákonov:

 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) – povinnosť účtovania v sústave podvojného účtovníctva upravuje § 36,
 • zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) – povinnosť účtovania v sústave podvojného účtovníctva upravuje § 9 ods. 1,
 • opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „opatrenie o postupoch účtovania“).

Kto musí viesť povinne podvojné účtovníctvo

Podľa Obchodného zákonníka povinne účtujú v sústave podvojného účtovníctva podnikatelia zapísaní v obchodnom registri, t. j.  všetky obchodné spoločnosti (napr. s. r. o., a. s., k. s.) a družstvá.

Ostatní podnikatelia, ktorí do obchodného registra zapísaní nie sú, môžu podľa Obchodného zákonníka účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva (ak to osobitný zákon neustanovuje inak). Povinnosť účtovania v sústave podvojného účtovníctva sa ukladá aj napr. občianskym združeniam, cirkvi a pod. v prípade, ak splnia zákonom stanovené podmienky (napr. ak podnikajú alebo ich príjmy presiahnu zákonom stanovenú hranicu).

Informácie o tom, aké sú základné povinnosti s.r.o. pri vedení účtovníctva nájdete v článku Účtovníctvo s. r. o. – obchodná spoločnosť si spôsob účtovania vybrať nemôže.

Kto nemusí viesť podvojné účtovníctvo

Zákon o účtovníctve však umožňuje nasledovným účtovným jednotkám, resp. podnikateľom sa rozhodnúť, či chcú účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva. Dobrovoľne si môžu vybrať účtovať v sústave podvojného účtovníctva teda tieto účtovné jednotky:

 • fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem z podnikania (podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o dani z príjmov“) – napr. príjmy zo živnosti, z poľnohospodárskej výroby a pod., ak uplatňujú preukázateľné výdavky (okrem fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu),
 • fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov) – napr. príjmy znalcov, tlmočníkov, z vytvorenia diela a pod., ak uplatňujú preukázateľné výdavky (okrem fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu),
 • podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu – pozor, ak nepodnikajú,
 • občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 €, ak nie sú subjektom verejnej správy).

V tomto článku sa budeme venovať účtovaniu v sústave podvojného účtovníctva len podnikateľmi.

Viac informácií o účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva si môžete prečítať v článku Kto musí viesť účtovníctvo a v prípade, ak sa chcete naučiť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctve, pomôže vám náš článok Jednoduché účtovníctvo pre samoukov.

Príklady na prípady, v ktorých účtovná jednotka musí a v ktorých nemusí viesť podvojné účtovníctvo

Príklad na vedenie účtovníctva u živnostníka:

Živnostník Peter má príjmy zo živnosti (podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) a uplatňuje si preukázateľné výdavky (nevedie daňovú evidenciu). Je povinný viesť podvojné účtovníctvo?

Prečítajte si tiež

Nie, nakoľko Peter nie je zapísaný do obchodného registra, nevyplýva mu povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Peter sa však môže dobrovoľne rozhodnúť, že v sústave podvojného účtovníctva účtovať bude. Peter sa však môže rozhodnúť, že bude o týchto výdavkoch účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo bude viesť daňovú evidenciu.

Príklad na vedenie účtovníctva u spoločnosti s ručením obmedzeným:

Spoločnosť ABCX, s. r. o. je zapísaná do obchodného registra. Má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo?

Áno, táto spoločnosť s ručením obmedzeným má povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva, nakoľko je zapísaná do obchodného registra.

Príklad na vedenie účtovníctva u občianskeho združenia:

Občianske združenie s názvom Združenie mladých podnikateľov Slovenska nevykonáva podnikateľskú činnosť a nie je subjektom verejnej správy. Má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo?

Nie, toto občianske združenie nemá povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva, ale môže tak dobrovoľne urobiť.

Podstata účtovania v sústave podvojného účtovníctva

Účtovná jednotka, ktorá je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva alebo sa pre účtovanie v sústave podvojného účtovníctva rozhodne, účtuje o:

 • stave a pohybe majetku a záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov (o vlastnom imaní),
 • výnosoch a nákladoch,
 • príjmoch a výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia.
Prečítajte si tiež

To, že sústava podvojného účtovníctva má v názve „podvojné“, má svoj význam, nakoľko každý účtovný prípad musí byť zaúčtovaný minimálne na dvoch účtoch z účtovej osnovy. Každá účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva používa pri zaúčtovaní účtovného prípadu účtovú osnovu. Účtová osnova obsahuje jednotlivé účty, na ktoré účtovná jednotka zaúčtuje účtovný prípad, pričom každý z týchto účtov má zadefinovaný svoj obsah a využíva sa iba pri niektorých účtovných prípadoch (napr. účet 331 – Zamestnanci: používa sa na zaúčtovanie účtovných prípadov, ktoré súvisia so zúčtovaním so zamestnancami alebo účet 211 – Pokladnica: používa sa na vklady a výbery z pokladnice a pod.) Aktuálnu účtovú osnovu spolu s ďalšími informáciami nájdete v článku Účtová osnova pre rok 2022 na stiahnutie.

Článok pokračuje pod reklamou

Podvojné účtovníctvo sleduje náklady a výnosy (ako výsledok hospodárenia)

Výrazná a hlavná odlišnosť v účtovaní v sústave podvojného účtovníctva oproti účtovaniu v sústave jednoduchého účtovníctva spočíva v zisťovaní výsledku hospodárenia. Kým v sústave podvojného účtovníctva podnikateľ, resp. účtovná jednotka zisťuje výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, v sústave jednoduchého účtovníctva je to rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Je potrebné upozorniť na to, že v podvojnom účtovníctve nie každý výnos znamená príjem a nie každý náklad znamená výdavok.

Ak podnikateľ účtuje v sústave podvojného účtovníctva musí výsledok hospodárenia upraviť na základ dane, a to nasledovnými operáciami:

 • zvýšiť o sumy, ktoré nemožno podľa zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške (tzv. pripočítateľné položky),
 • upraviť o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sú zahrnované do základu dane (tzv. pripočítateľné položky),
 • upraviť o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa nezahrnú do základu dane (tzv. odpočítateľné položky).

Viac informácií o tom, ako upraviť výsledok hospodárenia na základ dane si môžete prečítať v článku Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2018.

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že podnikateľ počas zdaňovacieho obdobia síce pozná svoj výsledok hospodárenia, ale nevie presne vyčísliť základ dane a daň z príjmov, nakoľko transformácia výsledku hospodárenia na základ dane prebieha až po skončení zdaňovacieho obdobia. To môžeme považovať za určitú nevýhodu oproti účtovaniu v sústave jednoduchého účtovníctva, kde rozdielom príjmov a výdavkov vieme obvykle hneď určiť ako výsledok hospodárenia, tak aj základ dane.

Účtovné knihy sústavy podvojného účtovníctva

Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva účtuje najmä v týchto knihách:

 • v denníku,
 • v hlavnej knihe.

Denníkom účtovná jednotka preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období a účtovné zápisy v ňom sa usporadúvajú chronologicky.

V hlavnej kniha účtovná jednotka preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadoch na účtoch majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladoch a výnosoch a účtovné zápisy v hlavnej knihe sa usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky. Uvedené znamená, že v hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých účtovná jednotka účtovala v denníku.

Prečítajte si tiež

Účtovná jednotka je povinná podľa § 16 zákona o účtovníctve účtovné knihy otvoriť napr. ku dňu svojho vzniku alebo začatia podnikania alebo vykonávania inej zárobkovej činnosti alebo k prvému dňu účtovného obdobia a pod. a je povinná účtovné knihy zatvoriť napr. k poslednému dňu účtovného obdobia, či ku dňu zániku alebo skončenia podnikania, či vykonávania inej zárobkovej činnosti.

Povinnosť zostavenia účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve

Podľa zákona o účtovníctve je lehota na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve najneskôr do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje, ale iba v tom prípade, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Nakoľko zákon o dani z príjmov ustanovuje lehotu na podanie daňového priznania a tým aj účtovnej závierky do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju do registra účtovných závierok v tomto termíne.

Spravidla účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku k 31. decembru a teda je povinná uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok (podaním správcovi dane) do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, ak si účtovná jednotka nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania.

Ak účtovná jednotka uloží do registra neschválenú účtovnú závierku, je povinná oznámiť jej schválenie do 15 pracovných dní odo dňa jej schválenia, pričom účtovná jednotka je povinná schváliť účtovnú závierku najneskôr do jedného roka po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Viac informácií o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve, či o jej schválení si môžete prečítať v článkoch Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018) alebo Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2018

Je potrebné ešte upozorniť na to, že spravidla každá účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva sa musí zatriediť do jednej z veľkostných skupín podľa kritérií, ide o:

 • mikro účtovnú jednotku,
 • malú účtovnú jednotku,
 • veľkú účtovnú jednotku.

Ako zatriediť účtovnú jednotku do veľkostnej skupiny si môžete prečítať v článku Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka

TIP: Software pre podvojné účtovníctvo, ktorému dôveruje viac ako 17 000 firiem. Vyskúšajte program OMEGA úplne zadarmo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky