Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2020

Od 1.1.2020 sa zvýšia odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V akej výške budú odvody SZČO (živnostníkov) v roku 2020?

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa zvyšujú v závislosti od zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom.

Vymeriavací základ a minimálny základ SZČO (živnostníkov) pre odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020

Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o zdravotnom poistení”) sa ročný vymeriavací základ SZČO vypočíta ako:

  • základ dane z príjmov fyzických osôb z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) dosiahnutý v rozhodujúcom období,
  • ku ktorému sa pripočíta zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby,
  • výsledok sa vydelí koeficientom 1,486.

Minimálnym základom SZČO na zdravotné poistenie sa rozumie 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Priemerná mesačná mzda za rok 2018 bola vo výške 1 013 eur. Minimálny základ SZČO na rok 2020 na zdravotné poistenie je 506,50 eur.

Maximálny základ SZČO na zdravotné poistenie bol zrušený k 1.1.2017. Tzn. neexistuje horná hranica pre platenie preddavkov na poistné do zdravotnej poisťovne.

Ako ovplyvnila odvody SZČO pandémia, či prehľad termínov, najdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2020 - vplyv pandémie.

Odvody SZČO (živnostníkov) do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020

Povinnosť platiť preddavok na zdravotné poistenie vzniká dňom, od ktorého je fyzická osoba samostatne zárobkovo činnou osobou. Začínajúce SZČO si môžu zvoliť výšku preddavkov na zdravotné poistenie, ktorá však nesmie byť nižšia ako minimálny preddavok na zdravotné poistenie stanovený od 1.1.2020.

SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu (napr. študent) môže platiť preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sú nižšie ako minimálne poistné. Začínajúci živnostníci môžu platiť aj nulové preddavky. Musia však rátať s tým, že v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia im vznikne nedoplatok.

SZČO (živnostník) platí od 1.1.2020 odvody do zdravotnej poisťovne v sume preddavku uvedenom v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2018, ktoré zdravotná poisťovňa posiela v priebehu roka 2019.

Sadzba poistného do zdravotnej poisťovne pre SZČO je 14 % z vymeriavacieho základu. V prípade osoby so zdravotným postihnutím je sadzba poistného vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Preddavky do zdravotnej poisťovne sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta nadol.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ SZČO nepodnikala celý rok 2018, preddavok na zdravotné poistenie na 2020 sa vypočíta s prihliadnutím na počet mesiacov, počas ktorých SZČO podnikala. Ak začala podnikať 15.5.2018, tak do výpočtu preddavku na zdravotné poisteni zahrnie 7 mesiacov (jún až december). Mesačný preddavok na zdravotné poistenie na rok 2020 sa vypočíta nasledovne: ročný vymeriavací základ/počet mesiacov podnikania SZČO v roku 2018*sadzba poistného do zdravotnej poisťovne (14 %, resp. 7 %).

Minimálne odvody SZČO (živnostníka) do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020 sú vo výške 70,91 eur (506,50*0,14). Pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím (SZČO) sú minimálne odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020 vo výške 35,45 eur. Prvýkrát sa nová výška preddavkov na zdravotné poistenie zaplatí do 8.2.2020 za mesiac január 2020.

V roku 2019 je minimálna výška preddavkov na zdravotné poistenie stanovená na 66,78 eur. V porovnaní s rokom 2019 narastie výška minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne o 4,13 eur mesačne.

Príklad na výpočet preddavku na zdravotné poistenie od 1.1.2020

Michal Serentov si založil živnosť 15.5.2018. Nie je zároveň zamestnancom, ani poistencom štátu. Zvolil si, že bude platiť minimálne odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 63,84 eur. Prvú platbu uskutočnil do 8.6.2018 (za máj). Sociálne poistenie v roku 2018 neplatil žiadne. Za rok 2018 dosiahol príjem v sume 25 000 eur, rozhodol sa uplatniť paušálne výdavky.

Položka výpočtu Výpočet Suma v eur
Príjmy zo živnosti x 25 000
Paušálne výdavky 25000*0,6 15 000
Preddavky do zdravotnej poisťovne 63,84*7 446,88
Základ dane zo živnosti 25000-15000-446,88 9 553,12
Počet mesiacov podnikania x 7
Ročný vymeriavací základ (9553,12+446,88)/1,486 6 729,47
Mesačný vymeriavací základ 6729,47/7 961,35
Mesačný preddavok na zdravotné poistenie od 1.1.2020 961,35*0,14 134,58

Vznik povinnosti SZČO (živnostníkov) platiť poistné do Sociálnej poisťovne

Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO vzniká od 1.7.2019, resp. od 1.10.2019 (ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov), ak za rok 2018 dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 12-násobok mesačného vymeriavacieho základu vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca zistenej štatistickým úradom za rok 2017. SZČO vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak za rok 2018 dosiahla príjem z podnikania a z inej SZČ vyšší ako 5 724 eur.

Vymeriavací základ, minimálny a maximálny vymeriavací základ SZČO (živnostníkov) pre odvody do Sociálnej poisťovne od 1.1.2020

Výpočet vymeriavacieho základu na sociálne poistenie u konkrétnej SZČO (živnostníka) je rovnaký, ako výpočet vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie. Vypočíta sa ako súčet základu dane z príjmov z podnikania a inej SZČ a povinne zaplateného poistného do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2018. Výsledok sa vydelí koeficientom 1,486. Na rozdiel od zdravotného poistenia sa pri výpočte mesačného vymeriavacieho základu na sociálne poistenie delí ročný vymeriavací základ číslom 12. Ročný vymeriavací základ na sociálne poistenie sa nedelí počtom mesiacov prevádzkovania SZČ, ako je to pri zdravotnom poistení.

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa vypočíta rovnako, ako minimálny základ určený pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie. Od 1.1.2020 je minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálne poisťovne vo výške 506,50 eur.

Na rozdiel od zdravotného poistenia je pre sociálne poistenie stanovený maximálny vymeriavací základ. Maximálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne od 1.1.2020 sa vypočíta ako 7-násobok z jednej dvanástiny 12-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za rok 2018. Suma maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie SZČO (živnostníkov) je od 1.1.2020 v sume 7 091 eur (1013*12 = 12 156*1/12 = 1013*7).

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.1.2020

SZČO povinne platí do Sociálnej poisťovne:

  • nemocenské poistenie vo výške 4,4 % z vymeriavacieho základu,
  • starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu,
  • invalidné poistenie vo výške 6 % z vymeriavacieho základu,
  • poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Spolu platí SZČO povinné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu. Každé poistné do Sociálnej poisťovne sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta nadol.

Prečítajte si tiež

Od 1.1.2020 je minimálna výška odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne vo výške 167,89 eur. Maximálna suma odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne je od 1.1.2020 vo výške 2 350,66 eur. Pre rok 2019 je platné minimálne poistné na sociálne poistenie vo výške 158,11 eur. V porovnaní s rokom 2020 sa minimálne poistné na sociálne poistenie zvýši o 9,78 eur.

SZČO platí od 1.7.2019, resp. 1.10.2019 poistné do Sociálnej poisťovne vo výške určenej Sociálnou poisťovňou. Pokiaľ SZČO platí od 1.7. (resp. 1.10.2019) poistné, ktoré je nižšie ako suma 167,89 eur, od 1.1.2020 bude povinná platiť sumu 167,89 eur. Sociálna poisťovňa väčšinou rozposiela SZČO oznámenia s novou výškou poistného od 1.1.2020. Nie je to jej zákonná povinnosť. SZČO by si mala sama skontrolovať, či sa jej od 1.1.2020 zvýšilo poistné do Sociálnej poisťovne. Prvú platbu poistného v sume 167,89 eur je nutné uskutočniť najneskôr do 8.2.2020 (za mesiac január).

Minimálne a maximálne odvody SZČO (živnostníka) do Sociálnej poisťovne a odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020

Poistenie Sadzba poistného v % Minimálny vymeriavací základ v eur Minimálne odvody (poistné) v eur Maximálny vymeriavací základ v eur Maximálne odvody (poistné) v eur
Nemocenské 4,40 506,50 22,28 7 091 312
Starobné 18 506,50 91,17 7 091 1 276,38
Invalidné 6 506,50 30,39 7 091 425,46
Rezervný fond solidarity 4,75 506,50 24,05 7 091 336,82
Spolu poistenie do Sociálnej poisťovne 33,15 x 167,89 x 2 350,66
Poistenie do zdravotnej poisťovne 14 506,50 70,91 x x
Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 47,15 x 238,80 x x

Poistenie v nezamestnanosti nie je pre SZČO (živnostníka) povinné. SZČO môže do Sociálnej poisťovne dobrovoľne platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Príklad na výpočet poistného na sociálne poistenie od 1.1.2020

Michal Serentov si založil živnosť 15.5.2017. V roku 2018 platil do Sociálnej a do zdravotnej poisťovne minimálne odvody. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne mu vznikla 1.10.2018. Prvú platbu sociálneho poistenia uskutoční začiatkom novembra (za október). Za rok 2018 dosiahol príjem v sume 15 000 eur, rozhodol sa uplatniť paušálne výdavky.

Položka výpočtu Výpočet Suma v eur
Príjmy zo živnosti x 15 000
Paušálne výdavky 15000*0,6 9 000
Preddavky na zdravotné poistenie 61,81+63,84*11 764,05
Odvody do Sociálnej poisťovne 151,16*2 302,32
Základ dane zo živnosti 15000-9000-764,05-302,32 4 933,63
Ročný vymeriavací základ (4933,63+764,05+302,32)/1,486 4 037,68
Mesačný vymeriavací základ 4037,68/12 336,47
Minimálny mesačný vymeriavací základ od 1.7.2019 x 477
Povinné poistné do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019 x 158,11
Povinné poistné do Sociálnej poisťovne od 1.1.2020 x 167,89

Michal mal vymeriavací základ vypočítaný na základe daňového priznania za rok 2018 vo výške 336,47 eur, čo je menej ako minimálny vymeriavací základ platný pre rok 2019, je Michal povinný platiť od 1.7.2019 minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 158,11 eur. Od 1.1.2020 sa zvyšuje výška minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne. Michal Serentov musí platiť novú minimálnu výšku odvodov v sume 167,89 eur od 1.1.2020. Prvú platbu s novou výškou odvodov zaplatí do 8.2.2020 za január 2020.

Porovnanie výšky odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2019 s rokom 2020

Minimálne zdravotné poistenie v eur Minimálne sociálne poistenie v eur Maximálne sociálne poistenie v eur
2019 66,78 158,11 2 213,75
2020 70,91 167,89 2 350,66
Zvýšenie o 4,13 9,78 136,91

TIP: Jednoduché účtovníctvo, faktúry, sklady a prepojenie na e-shop. Zjednodušte si účtovanie živnosti a vyskúšajte program ALFA plus.

Na čo si dávať pozor, aby ste sa zbytočne nestali dlžníkom Sociálnej poisťovne, nájdete v článku Nestaňte sa dlžníkom Sociálnej poisťovne - preplatok nie je možné započítať s ďalšou platbou SZČO

Akú výšku odvodov zaplatia SZČO v roku 2021, nájdete v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky