Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov

Porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daní a odvodov. Ktorá právna forma je výhodnejšia a pre koho platí znížená sadzba dane?

U fyzickej osoby na začiatku podnikania častokrát nastáva otázka, akú formu podnikania zvoliť. Má si založiť živnosť? Či podnikať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným? V praxi však nastáva aj taká situácia, že živnostník už ďalej nechce podnikať na základe živnostenského oprávnenia, nakoľko chce platiť nižšie odvody a nižšiu daň z príjmov a myslí si, že založenie s. r. o. mu v tom pomôže, či naopak.

Kedy je výhodnejšie podnikať na základe živnosti a kedy prostredníctvom s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2021? Odpoveď približujeme v článku.

Živnosť vs. s. r. o. – aké sú hlavné rozdiely?

Fyzická osoba, ktorá sa rozhoduje pre jednu z týchto právnych foriem podnikania, by mala brať do úvahy rozdiely medzi nimi aj v iných oblastiach, napr.:

 • vo výške poplatkov za ich vznik,
 • v ručení za vzniknuté záväzky,
 • vo vedení účtovníctva a administratíve,
 • v možnostiach vyberania peňazí z podnikania,
 • a iné.

O rozdieloch podnikania na základe živnosti a s. r. o. v roku 2021 si môžete prečítať v článku Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2021.

Živnosť z hľadiska daní v roku 2021

Príjmy zo živnosti sa zaraďujú medzi príjmy z podnikania, a to podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Na výpočet dane z príjmov zo živnosti potrebujeme poznať:

 1. výšku základu dane (čiastkového základu dane), a
 2. sadzbu dane (ktorá je vo výške 15 %, 19 %, resp. 25 %).

1. Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) zo živnosti postup

Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo živnosti vypočítame, ak od zdaniteľných príjmov zo živnosti (t. j. príjmy, ktoré podliehajú dani) odpočítame daňové výdavky. Takto vypočítaný základ dane si však môže živnostník znížiť aj o:

Živnostník sa môže rozhodnúť, akým spôsobom bude uplatňovať daňové výdavky, a teda či bude uplatňovať:

 • preukázateľné výdavky vedené v daňovej evidencii,
 • preukázateľné výdavky účtované v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva,
 • paušálne výdavky (t. j. percentom z príjmov).
Prečítajte si tiež

Pre paušálne výdavky, ktoré sa počítajú ako 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne však do výšky 20 000 € a ku ktorým sa ešte pripočíta výška zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, sa spravidla rozhodnú tí živnostníci, ktorí pre dosahovanie svojich príjmov nepotrebujú veľa vstupov, napr. finanční poradcovia, či programátori a pod. Výhodou uplatnenia paušálnych výdavkov je, že živnostník nemusí nijako preukazovať ich výšku, pričom naopak ak sa rozhodne pre uplatnenie preukázateľných výdavkov, ich výšku musí pri daňovej kontrole preukázať aj dokladom napr. z eKasy, či faktúrou a pod.. Okrem toho, že preukázateľné výdavky musí živnostník pri daňovej kontrole preukázať, musia byť tieto výdavky aj opodstatnené a súvisieť s dosahovanými príjmami zo živnosti. Viac sa dozviete v článku Paušálne alebo skutočné výdavky živnostníka – čo sa viac oplatí?.

2. Sadzby dane z príjmov fyzickej osoby (živnostníka)

Použitím príslušnej sadzby dane vypočítame zo základu dane (čiastkového základu dane) výšku dane z príjmov, ktorú živnostník musí zaplatiť (t. j. základ dane x sadzba dane = daň z príjmov). Sadzby dane z príjmov fyzickej osoby sú v roku 2021 v nasledujúcej výške:

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania, príp. inej samostatnej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie sú vo výške nepresahujúcej 49 790 €,
 • 19 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie sú vo výške presahujúcej 49 790, pričom táto sadzba dane sa uplatní len z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne v roku 2021 sumu 37 981,94 € (vrátane),
 • 25 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie sú vo výške presahujúcej 49 790, pričom táto sadzba dane sa uplatní len z tej časti základu dane, ktorá presiahne v roku 2021 sumu 37 981,94 € (t. j. 37 981,95 € a viac).

Takto vypočítanú daň z príjmov si môže živnostník priamo znížiť nárokom na daňový bonus na dieťa, či na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, ako aj o zaplatené preddavky na daň z príjmov.

Spoločnosť s ručením obmedzeným z hľadiska daní v roku 2021

Rovnako ako u živnosti, aj v prípade s. r. o. platí, že na výpočet dane z príjmov potrebujeme poznať:

 1. výšku základu dane, a
 2. sadzbu dane (ktorá je 15 %, resp. 21 %).

1. Výpočet základu dane z príjmov s. r. o. (právnickej osoby)postup

Základ dane z príjmov s. r. o. (t. j. právnickej osoby) zistíme úpravou výsledku hospodárenia (t. j. rozdielu medzi výnosmi a nákladmi) o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky, nakoľko nie každý výsledok hospodárenia sa rovná aj základu dane z príjmov. Úpravu výsledku hospodárenia na základ dane je potrebné vykonať napr. z dôvodu, že je možné, že v účtovníctve sú zaúčtované náklady (výdavky), ktoré však nie sú daňovo uznateľné, a preto nie je možné ich považovať za daňové výdavky a pod.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že hlavný rozdiel pri výpočte základu dane z príjmov s. r. o. a živnostníka spočíva nielen v úprave výsledku hospodárenia na základ dane, ale predovšetkým v tom, že kým v živnosti sa základ dane počíta z príjmov a výdavkov v danom zdaňovacom období, v prípade s. r. o. ide o rozdiel výnosov a nákladov (ktoré môžu byť príjmami a výdavkami neskôr). Napríklad, ak by podnikateľ vystavil faktúru za reklamné služby vykonané v decembri 2021 (ešte v decembri alebo na začiatku januára) a táto faktúra by mu bola uhradená v januári 2022, v prípade s. r. o. bude táto faktúra zdaniteľným výnosom v roku 2021, ale v prípade živnosti bude táto faktúra zdaniteľným príjmom v roku 2022. Znamená to, že s. r. o. tento výnos zdaní v starom roku (podľa vecnej a časovej príslušnosti k roku 2021) a živnostník zdaní príjem v novom roku (podľa reálneho inkasa faktúry v roku 2022).

Vypočítaný základ dane z príjmov s. r. o. je možné znížiť len o odpočet daňovej straty z predchádzajúcich období a o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a teda nie je možné ho znížiť o nezdaniteľné časti základu dane, ako je to v prípade živnosti.

V prípade s. r. o. neexistuje možnosť rozhodnúť sa, či bude táto právnická osoba uplatňovať preukázateľné alebo paušálne výdavky (percentom z príjmov), nakoľko v prípade s. r. o. je možné uplatňovať len preukázateľné výdavky. Na druhej strane si však môže s. r. o. uplatniť aj niektoré náklady do daňových výdavkov, aj keď ešte nie sú zaplatené.

2. Sadzby dane z príjmov právnickej osoby (s. r. o.)

Použitím príslušnej sadzby dane vypočítame zo základu dane zníženého o daňovú stratu výšku dane z príjmov, ktorú s. r. o. musí zaplatiť (t. j. základ dane x sadzba dane = daň z príjmov). Sadzby dane z príjmov právnickej osoby sú v roku 2021 v nasledujúcej výške:

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 €,
 • 21 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 49 790 €.

Živnosť vs. s. r. o. z hľadiska daní v roku 2021 – porovnanie

Prinášame vám aj v prehľadnej tabuľke daňové zaťaženie živnosti a s. r. o. príslušnou sadzbou dane:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Živnosť vs. s. r. o. z hľadiska daní v roku 2021 - porovnanie
Výška zdaniteľných príjmov (výnosov) za zdaňovacie obdobie Živnosť Spoločnosť s ručením obmedzeným
suma, ktorá neprevyšuje 49 790 € 15 % 15 %
suma, ktorá prevyšuje 49 790 € 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 37 981,94 € 21%
25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 37 981,94 €

Z prehľadnej tabuľky vyplýva, že ak fyzická osoba dosiahne príjmy z podnikateľskej činnosti do sumy, ktorá neprevyšuje 49 790 €, bude v prípade živnosti, ako aj spoločnosti s ručením obmedzeným rovnaká výška sadzba dane, t. j. 15 %. Je však potrebné sa pozrieť na to, ako sa vyčísľuje základ dane, nakoľko:

 • v prípade živnosti sú súčasťou zdaniteľných príjmov (výnosov) len tie príjmy, ktoré skutočne živnostník prijal, pričom pri s. r. o. sa do zdaniteľných príjmov (výnosov) zahrňujú aj príjmy (výnosy), ktoré skutočne ešte zaplatené neboli,
 • v prípade živnosti je možné pri výpočte základu dane odpočítať od zdaniteľných príjmov len skutočne zaplatené výdavky (náklady), pričom pri s. r. o. je možné odpočítať aj niektoré výdavky (náklady), ktoré ešte neboli skutočne zaplatené,
 • v prípade živnosti je možné uplatniť paušálne výdavky, a teda aj keď fyzická osoba reálne žiadne výdavky v zdaňovacom období nemala, v prípade živnosti bude ich výška 60 % zo zdaniteľných príjmov, avšak v prípade s. r. o. bude výška daňových výdavkov 0 €, nakoľko nie je možné uplatniť paušálne výdavky,
 • v prípade živnosti je možné vypočítaný základ dane znížiť o nezdaniteľné časti základu dane, o odpočet daňovej straty, či o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, avšak v prípade s. r. o. je možné vypočítaný základ dane znížiť len o odpočet daňovej straty a o odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj.

Nakoľko je v porovnaní výhodnosti živnosti vs. s. r. o. z hľadiska daní veľa premenných, nie je možné jednoznačne určiť, ktorý typ právnej formy je pre začínajúceho podnikateľa lepší. Čo sa však týka živnostníka, ktorý chce zmeniť právnu formu na s. r. o., tak ten si už vie lepšie porovnať, či sa mu z hľadiska daní oplatí zmeniť právnu formu alebo nie, nakoľko už pozná, aké príjmy a výdavky môže očakávať a pod.

Článok pokračuje pod reklamou

Živnosť a s.r.o. z hľadiska používania peňazí na osobnú potrebu

Dôležité je spomenúť aj fakt, že všetky príjmy plynúce z podnikania živnostníka sú okamžite aj jeho osobnými príjmami. Ak napríklad živnostníkovi niekto uhradí faktúru, môže si túto sumu z bankového účtu vybrať a môže ju minúť akýmkoľvek spôsobom, aj na súkromné účely. V s.r.o. takto majiteľ s peniazmi „eseročky“ naložiť nemôže, musí mať právny dôvod, aby si tieto peniaze mohol vyplatiť (mzda, odmena, dividenda a pod.).

Prečítajte si tiež

V tomto smere je však vhodné, aby mal živnostník oddelené podnikateľské financie od osobných, a to tak na daňové účely (ušetrí prácu sebe, príp. náklady na účtovníka pri zostavovaní daňového priznania a nebude mať problém ani s daňovou uznateľnosťou bankových poplatkov), ale aj z hľadiska prehľadnosti pre vlastné potreby. Nie vždy je potrebné platiť dva bankové poplatky za vedenie osobného, aj živnostenského účtu. Závisí to od konkrétnej banky. Napríklad, v Tatra banke je živnostenský účet bez poplatku na prvých 12 mesiacov a pokiaľ podnikateľovi príde mesačne na účet aspoň 500 eur, tak má účet bez poplatkov aj naďalej.

Živnosť z hľadiska odvodov v roku 2021

Pre fyzickú osobu, ktorá začne podnikať na základe živnosti je výhodou, že neplatí odvody do Sociálnej poisťovne hneď od začiatku. Ak začne podnikať na základe živnosti v roku 2021 a podá za toto obdobie daňové priznanie do 31.3.2022 alebo v predĺženej lehote, môže ale nemusí jej vzniknúť povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2022, príp. od 1.10.2022 (ak podá daňové priznanie v predĺženej lehote).

To, či živnostníkovi vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne za rok 2021, závisí od výšky dosiahnutých príjmov v roku 2021. Ak živnostník za rok 2021 dosiahne zdaniteľné príjmy vyššie ako 6 798 €, vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu. Ak bude vymeriavací základ nižší alebo rovný ako minimálny vymeriavací základ (566,50 €), bude platiť v roku 2022 minimálne mesačné odvody vo výške 187,78 €.

Odvody do zdravotnej poisťovne (t. j. preddavky) však musí živnostník platiť hneď od začiatku, a to v minimálnej výške, ktorá je platná v roku 2021 v sume 76,44 € (resp. 38,22 €, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím). Pozor, ak je osoba napr. zamestnancom, či poberá materské a pod., znamená to, že už má platiteľa zdravotného poistenia a v tom prípade, začínajúci živnostník nemusí platiť ani odvody do zdravotnej poisťovne.

Upozorňujeme však, že ak živnostník nebude platiť minimálne odvody (z dôvodu súbehu platiteľov zdravotného poistenia) alebo bude platiť minimálne odvody, avšak predpokladá dosahovanie vyšších príjmov, môže byť výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia nedoplatok. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykoná zdravotná poisťovňa každému živnostníkovi, a to po skončení zdaňovacieho obdobia a po podaní daňového priznania, v ktorom porovná zaplatené odvody so sumou poistného, ktorú mal živnostník zaplatiť na základe podaného daňového priznania (základu dane).

Spoločnosť s ručením obmedzeným z hľadiska odvodov v roku 2021

Samotná spoločnosť s ručením obmedzeným nepodlieha povinnosti platiť odvody do Sociálnej, či zdravotnej poisťovne. Skutočnosť, či a v akej výške bude platiť spoločnosť s ručením obmedzeným odvody sa odvíja predovšetkým od toho, či si podnikateľ potrebuje príjmy z podnikania vyplácať na osobné účely aj priebežne počas zdaňovacieho obdobia, alebo nie. Aké sú možnosti vyplácania peňazí zo spoločnosti si môžete prečítať v článku Ako vyberať peniaze z s. r. o.?.

V prípade, ak podnikateľ nepotrebuje vyplácať počas zdaňovacieho obdobia príjmy na osobné účely, po skončení zdaňovacieho obdobia dostane vyplatené dividendy (podiely na zisku) už znížené o zrážkovú daň vo výške 7 %, pričom z tohto príjmu sa odvody do Sociálnej, ani zdravotnej poisťovne neplatia. Táto možnosť je však možná len v prípade, ak výsledkom hospodárenia spoločnosti je zisk po zdanení. Upozorňujeme však, že v tomto prípade musí byť konateľ tzv. samoplatiteľom zdravotného poistenia a platiť si minimálne odvody do zdravotnej poisťovne.

V tabuľke nižšie uvádzame odvodové zaťaženie konateľa, ak je odmeňovaný inými spôsobmi a tým pádom je mu vyplácaný príjem z s. r. o. počas zdaňovacieho obdobia:

Poznámka: fyzická osoba sa môže rozhodnúť, že si bude vyplácať odmeny kombináciou oboch spôsobov výplaty odmeny. Znamená to, že si bude vyplácať mzdu, ale aj odmenu za výkon činnosti konateľa. V tomto prípade však musí rátať s tým,
že odvodové zaťaženie bude dvojnásobné, nakoľko zaplatí odvody zo mzdy, ako aj z odmeny,
podľa toho, ako uvádzame v tabuľke.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvodové zaťaženie spoločnosti s ručením obmedzeným podľa spôsobov výplaty odmeny v roku 2021
Spôsob výplaty odmeny Výška odvodov do Sociálnej poisťovne zamestnanca - konateľa Výška odvodov do Sociálnej poisťovne zamestnávateľa – s. r. o.
Na základe pracovného pomeru 13,4 % z vymeriavacieho základu (spravidla hrubá mzda) 35,2 % z vymeriavacieho základu (spravidla hrubá mzda)
Odmenou za výkon činnosti konateľa 13,4 % z pravidelnej odmeny,
resp. 11 % z nepravidelnej odmeny
34,15 % z pravidelnej odmeny,
resp. 31,75 % z nepravidelnej odmeny

Ak sa fyzická osoba rozhodne, že si bude z s. r. o. vyplácať mzdu alebo odmenu, bude mať teda príjem zo závislej činnosti, a to znamená, že fyzická osoba ako zamestnanec, či konateľ bude mať nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, nárok na daňový bonus a pod., rovnako ako je to v prípade živnostníka.

Tip: V článku Zamestnanie (TPP) vs. s. r. o. – oplatí sa zo zamestnanca stať subdodávateľom? nájdete podrobné porovnanie odvodového a daňového zaťaženia pracovného pomeru (zamestnanca) vs. uzatvorenej spolupráce so s. r. o., kedy sa zo zamestnanca stane subdodávateľ.

Ak ste sa po prečítaní tohto článku rozhodli pre jednu z foriem podnikania, pomôžu vám pre založenie vybranej formy podnikania články:

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Tatra banka, a. s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?

Ako založiť s. r. o. u notára?

Aké zmeny a odkedy bude môcť zapísať do obchodného registra notár, ako bude proces prebiehať a koľko bude stáť? Podrobnosti priblížila členka Prezídia Notárskej komory SR Katarína Valová.

Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Konateľ vs spoločník s. r. o.

Kto je majiteľom s. r. o.-čky a kto spoločnosť zastupuje navonok? V čom sa líši postavenie, povinnosti a zodpovednosť spoločníka a konateľa s. r. o.?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky