Živnostník prvý rok neplatí odvody – mýtus alebo pravda?

Živnostník prvý rok podnikania neplatí odvody – túto vetu už počul takmer každý z nás. Je to však pravda alebo mýtus? Je toto obdobie skutočne jeden rok a ako je to s ročným zúčtovaním odvodov?

Odvody živnostníka alebo inej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne upravujú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Platenie odvodov do zdravotnej poisťovne v prvom roku podnikania

Ak ste začali podnikať ako živnostník, formulár na ohlásenie živnosti, ktorý ste vypĺňali, obsahoval aj prihlášku na zdravotné poistenie. Zdravotnú poisťovňu preto nie je potrebné kontaktovať, živnostenský úrad jej sprostredkuje informáciu o novozaloženom živnostenskom oprávnení. Ak ide o iné SZČO, napríklad umelcov či osoby, ktoré sú zapisované do rôznych registrov – daňoví poradcovia, audítori, finanční sprostredkovatelia a pod., títo sú povinní oznámiť začiatok tejto činnosti, a teda vznik platiteľa SZČO, zdravotnej poisťovni do ôsmich dní.

Či musí začínajúca SZČO (živnostník) platiť preddavky na zdravotné poistenie hneď od prvého dňa začatia vykonávania zárobkovej činnosti závisí od toho, či má iba postavenie SZČO alebo ide o kombináciu typov platiteľa poistného.

Ak ide o novú SZČO (napr. živnosť si zakladá po prvýkrát) a ktorá nie je súčasne zamestnancom ani poistencom štátu, musí platiť preddavky hneď, a to tzv. minimálne odvody na zdravotné poistenie. V roku 2019 ide o výšku 66,78 eura, v roku 2020 to bude suma 70,91 eura mesačne (v prípade zdravotne postihnutej osoby je to polovica uvedených súm).

Ak ide o novú SZČO (napr. začínajúceho živnostníka), ktorá má aj iného platiteľa poistného, teda je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (napríklad študentom, invalidným dôchodcom, poberateľom materského či poberateľom rodičovského príspevku), situácia je odlišná. V prípadoch kombinácie platiteľov pri začatí podnikania sa na začínajúcu SZČO nevzťahuje minimálny základ, preto minimálne odvody platiť nemusí. Výšku preddavku je možné si určiť, a to aj v nulovej výške. Treba však rátať s tým, že v ročnom zúčtovaní môže vyjsť takémuto podnikateľovi vysoký nedoplatok, ktorý bude musieť po ročnom zúčtovaní naraz zaplatiť.

Určenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie u začínajúcej SZČO v roku 2019/2020

Akú výšku preddavkov do zdravotnej poisťovne je SZČO povinná platiť v období po začatí podnikania, si uvedieme v prehľadnej tabuľke.

Typ platiteľa poistného, resp. kombinácia Nová SZČO, napr. živnostník (bez ročného zúčtovania zdravotného poistenia)
Len SZČO ● výšku preddavku si určí sám ● minimálne 66,78 € v roku 2019, resp. 70,91 € v roku 2020 ● až do prvého ročného zúčtovania, v ktorom bude vypočítaná výška preddavku, nie menej ako minimálne odvody
SZČO a zároveň zamestnanec ● výšku preddavku si určí sám ● nevzťahuje sa naňho minimálny základ – môže byť aj nulový preddavok ● až do prvého ročného zúčtovania, v ktorom bude vypočítaná výška preddavku, v prípade trvania kombinácie platiteľov aj v sume nižšej ako minimálne odvody
SZČO a zároveň poistenec štátu

Príklady na platenie odvodov do zdravotnej poisťovne v prvých rokoch podnikania

Príklad na platenie preddavkov do zdravotnej poisťovne u začínajúceho živnostníka v prvých rokoch:

Účtovníčka Anna si založí vo februári 2019 živnosť, pričom nie je nikde zamestnaná, ani nie je poistencom štátu – pôsobí len ako SZČO. Nakoľko nemá iného platiteľa poistného, ani v minulosti ako SZČO nepodnikala, z čoho by bolo možné vypočítať výšku preddavku, začína platiť minimálne preddavky od prvého dňa prevádzkovania živnosti, počas roka 2019 vo výške 66,78 € mesačne, v roku 2020 vo výške 70,91 € mesačne. Na základe vykonaného prvého ročného zúčtovania za rok 2019 by jej vyšlo platiť preddavky od 1. januára 2021 v určitej výške v závislosti od dosiahnutého základu dane za rok 2019, nie však nižšie, ako sú minimálne. Túto výšku jej oznámi zdravotná poisťovňa.

Príklad na platenie preddavkov do zdravotnej poisťovne u začínajúceho živnostníka, ktorý má kombináciu platiteľov, v prvých rokoch:

Ak si študent (poistenec štátu), ktorý nikdy nebol SZČO, založí vo februári 2019 živnosť (stane sa SZČO), výšku preddavkov do zdravotnej poisťovne si určí sám. Keďže ide o kombináciu typov platiteľa poistného, nie je potrebné platiť minimálnu mesačnú sumu vo výške 66,78 €. Môže si určiť, že preddavky nebude platiť (budú v nulovej výške), a to až do 31. decembra 2020, čiže takmer 2 roky. Ak by však medzitým ukončil štúdium a už by bol len SZČO, preddavky by musel platiť, a to najmenej vo výške minimálnych odvodov platných pre daný rok. Na základe vykonaného prvého ročného zúčtovania za rok 2019 by mu vyšlo platiť preddavky od 1. januára 2021 v určitej výške v závislosti od dosiahnutého základu dane za rok 2019 (ktoré by mohli byť aj v nižšej výške, ako sú minimálne, ak by mal stále kombináciu platiteľov). Zároveň je však potrebné upozorniť, že ak dosiahol za dané roky základ dane a neplatil žiadne preddavky, určite mu v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného vyjde nedoplatok, ktorý bude povinný uhradiť.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistného – nezaplatené odvody doplatíte

Je dôležité upozorniť, že do zdravotnej poisťovne sa platia preddavky na poistné, ktoré sa vysporiadajú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného (RZZP). Počas roka teda SZČO platí preddavky v určitej výške (minimálne, nulové, resp. podľa výsledkov z ročného zúčtovania spred dvoch rokov), no po skončení roka sa na základe skutočných výsledkov za daný rok vypočíta ročné poistné, od čoho sa odpočítajú už zaplatené preddavky a výsledok je potrebné vysporiadať. Ak živnostník zaplatil na preddavkoch viac, ako mu vyšlo v RZZP, rozdiel mu zdravotná poisťovňa vráti a ak zaplatil menej, vznikne mu nedoplatok, ktorý je povinný zdravotnej poisťovni uhradiť. Ročné zúčtovanie vykonáva zdravotná poisťovňa až po skončení kalendárneho roka najneskôr do septembra, resp. do októbra, ak mala SZČO (živnostník) predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Viac informácií o ročnom zúčtovaní aj o spôsobe výpočtu poistného si prečítajte v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2019

Článok pokračuje pod reklamou

(Ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v prvom roku podnikania - oslobodenie

V oblasti platenia sociálnych odvodov, je mýtus o neplatení odvodov v prvom roku podnikania, najrozšírenejší. A ide skutočne o mýtus, zákon o sociálnom poistení neupravuje žiadne ročné oslobodenie od platenia poistného. Obdobie neplatenia sociálnych odvodov u začínajúcich SZČO (živnostníkov) môže byť kratšie, ale aj dlhšie ako jeden rok. Závisí to od hrubých príjmov, ktoré živnostník dosiahol za uplynulý rok, a to bez ohľadu na to, ako dlho svoju činnosť v tomto období vykonával.

Prečítajte si tiež

Vznik povinného sociálneho poistenia, teda povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO sa posudzuje vždy k 1.7. (resp. 1.10., ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), kedy sa berie do úvahy výška príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním, bez odpočítania výdavkov, za minulý rok. Napríklad, k 1.7.2019 sa posudzujú tieto príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2018, k 1.7.2020 sa posudzujú tieto príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2019 atď.

Hranica zárobku pre neplatenie sociálnych odvodov za rok 2019 (v roku 2020)

Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne bude mať za obdobie od 1. júla 2020 tá SZČO, ktorá dosiahne za rok 2019 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 6 078 eur. Ak SZČO nepresiahne  túto hranicu príjmov, nie je povinná od 1.7.2020 platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to až do 30.6.2021.

Ak ste si založili novú živnosť v roku 2019, odvody do Sociálnej poisťovne nie ste povinní platiť. Či budete musieť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, sa bude posudzovať až k 1.7.2020 (príp. 1.10.2020) v závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2019. SZČO sa však môže prihlásiť na dobrovoľné poistenie.

Pri sociálnych odvodoch je potrebné upozorniť, že ide o poistné, teda nie preddavok, ako v prípade zdravotných odvodov. V sociálnom poistení zatiaľ nefunguje ročné zúčtovanie, avšak jeho zavedenie je plánované na rok 2023 za rok 2022. Viac informácií nájdete v článku Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia od roku 2023

Príklady na neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne v prvých rokoch podnikania

Príklad na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v prvých rokoch podnikania – neplatenie odvodov viac ako rok:

Účtovníčka Anna si založí vo februári 2019 živnosť. Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí. Za rok 2019 dosiahne príjmy z podnikania vo výške 12 000 €. V roku 2020 podá daňové priznanie za rok 2019 v riadnej lehote – do 31.3.2020. Povinnosť platiť sociálne poistenie sa posudzuje prvýkrát k 1.7.2020 (ak by si lehotu na podanie daňového priznania predĺžila, posudzovala by sa táto povinnosť až k 1.10.2020, čo by bolo pre ňu výhodné). Nakoľko presiahla hranicu príjmov 6 078 €, od 1.7.2020 začína platiť povinné odvody na sociálne poistenie. Anna teda neplatila sociálne poistenie ako SZČO viac ako rok, a to presne 17 mesiacov (od februára 2019 do júna 2020). Ak by mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, odvody by neplatila o 3 mesiace dlhšie (až do septembra 2020).

Príklad na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v prvých rokoch podnikania – neplatenie odvodov menej ako rok:

Účtovníčka Anna si založí vo decembri 2019 živnosť. Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí. Za rok (t. j. v decembri) 2019 dosiahne príjmy z podnikania vo výške 7 000 €. V roku 2020 podá daňové priznanie za rok 2019 v riadnej lehote – do 31.3.2020. Povinnosť platiť sociálne poistenie sa posudzuje k 1.7.2020 (ak by si lehotu na podanie daňového priznania predĺžila, posudzovala by sa táto povinnosť až k 1.10.2020, čo by bolo pre ňu výhodné). Nakoľko presiahla hranicu príjmov 6 078 €, od 1.7.2020 začína platiť povinné odvody na sociálne poistenie. Anna teda neplatila sociálne poistenie ako SZČO iba 7 mesiacov (od decembra 2019 do júna 2020). Ak by mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, odvody by neplatila o 3 mesiace dlhšie (až do septembra 2020).

Príklad na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v prvých rokoch podnikania – neplatenie odvodov viac rokov:

Študent Juraj si založí v marci 2019 živnosť. Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí. Za rok 2019 dosiahne príjmy z podnikania vo výške 6 000 €. V roku 2020 podá daňové priznanie za rok 2019 v riadnej lehote – do 31.3.2020. Povinnosť platiť sociálne poistenie sa posudzuje k 1.7.2020 (ak by si lehotu na podanie daňového priznania predĺžil, posudzovala by sa táto povinnosť až k 1.10.2020, čo by ale nemalo vplyv na vznik povinnosti). Nakoľko nepresiahol hranicu príjmov 6 078 €, od 1.7.2020 nemá povinnosť platiť povinné odvody na sociálne poistenie. Odvody teda naďalej neplatí minimálne do 30.6.2021. Juraj teda určite neplatí sociálne poistenie ako SZČO vyše dvoch rokov, a to presne 28 mesiacov (od marca 2019 do júna 2021).

Viac informácií o odvodoch SZČO si prečítajte v našich článkoch:

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2020

Odklad daňového priznania - vplyv na odvody a preddavky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky