Živnosť alebo s. r. o. – porovnanie na príklade v roku 2021

Porovnanie živnosti alebo s. r. o. z hľadiska daňového a odvodového zaťaženia v roku 2021 na praktickom príklade. Ktorá forma podnikania je výhodnejšia?

Fyzická osoba, ktorá chce začať podnikať sa spravidla rozhoduje medzi dvomi formami podnikania, a to medzi podnikaním na základe živnosti alebo založením s. r. o. V článku Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov sme sa zaoberali otázkou, kedy je výhodnejšie podnikať na základe živnosti a kedy prostredníctvom s. r. o. z hľadiska daňového a odvodového zaťaženia, nakoľko to fyzickú osobu pri rozhodovaní častokrát zaujíma najviac. Ktorá forma podnikania je však výhodnejšia, nie je možné jednoznačne určiť, nakoľko to závisí od konkrétnych podmienok a preferencií podnikateľa, preto si každá fyzická osoba musí odpovedať sama, ktorá z týchto dvoch foriem podnikania bude pre ňu výhodnejšia.

Je však jasné, že fyzická osoba, ktorá začína podnikať, chce mať čo najnižšie náklady (výdavky) spojené s platením odvodov, ako aj dane z príjmov po skončení kalendárneho roka, preto si spravidla na začiatku volí podnikanie formou živnosti, a to predovšetkým vďaka:

 • nízkym vstupným nákladom (napr. za ohlásenie voľnej živnosti zaplatí fyzická osoba poplatok len 5 eur a zvládne to sama, zatiaľ čo zápis s. r. o. do obchodného registra stojí 150 eur a so založením s. r. o. spravidla fyzická osoba potrebuje pomoc odborníka),
 • a kvôli tomu, že živnostník neplatí odvody do Sociálnej poisťovne hneď od začiatku podnikania, ale až po podaní prvého daňového priznania, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahnu zákonom stanovenú hranicu. Viac informácií o platení odvodov do Sociálnej poisťovne si môžete prečítať v článku Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2021 v roku 2022.

Ak už živnostníkovi vznikne povinnosť platiť odvody aj do Sociálnej poisťovne a odvodové zaťaženie sa mu zdá príliš vysoké, zvažuje častokrát prechod na podnikanie formou s. r. o.. V tomto prípade však musí brať do úvahy, či budú jeho náklady (výdavky) v dostatočnej výške, aby daň z príjmov nebola príliš vysoká, nakoľko v prípade s. r. o. nemôže uplatniť paušálne výdavky, ktoré sú vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov (maximálne 20 000 €) a ani nie je možné znížiť základ dane o nezdaniteľné časti základu dane, či znížiť daň z príjmov o daňový bonus na dieťa a pod. Aké ďalšie kritériá musí fyzická osoba, ktorá začína podnikať brať do úvahy, nájdete v článku Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2021.

Ako postupovať pri výpočte z hľadiska dane a odvodov pri porovnaní živnosti a s.r.o., vám ukážeme na praktickom príklade. Na konkrétnych číslach príjmov a výdavkov zistíme, ktorá forma podnikania bude v tomto prípade v roku 2021 výhodnejšia.

Živnosť alebo s. r. o. – porovnanie z hľadiska dane z príjmov a odvodov v roku 2021 na praktickom príklade

Mária podniká už niekoľko rokov ako živnostníčka. V súčasnej dobe platí minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, avšak zvažuje nad tým, či by prechod zo živnosti na s. r. o. nebol pre ňu z hľadiska mesačných výdavkov, ktoré vynakladá na úhradu odvodov, výhodnejší. Praktickým porovnaním v príklade jej pomôžeme vo výbere, pričom okrem odvodového a daňového zaťaženia budeme porovnávať aj to, aký čistý zisk dosiahne v každej forme podnikania.

Pre porovnanie budeme potrebovať nasledovné údaje:

 • jej predpokladané príjmy (výnosy) v roku 2021: 35 000 €,
 • jej predpokladané preukázateľné výdavky (náklady) v roku 2021: 10 000 €,
 • minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2021: 180,99 € (ročne 2 171,88 €),
 • minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne (preddavky) v roku 2021: 76,44 € (ročne 917,28 €),
 • má 1 dieťa, na ktoré si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa do 6 rokov veku, t. j. 46,44 € mesačne (ročne 557,28 €).

Ak by Mária podnikala formou s. r. o., pre zníženie odvodového zaťaženia v priebehu roka by si zvolila vyplatenie zisku prostredníctvom dividendy, nakoľko z tejto formy výplaty zisku nemusí platiť žiadne odvody do Sociálne a ani zdravotnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme na tú skutočnosť, že pri výpočte dane z príjmov a čistého zisku pri podnikaní na základe živnosti, budeme počítať s paušálnymi výdavkami (nie s reálnymi vo výške 10 000 €), nakoľko uplatnenie paušálnych výdavkov je pre Máriu výhodnejšie, a to z dôvodu že ich výška je 20 000 € (60 % zo zdaniteľných príjmov, t. j. 60 % z 35 000 € = 21 000 €, maximálna možná výška paušálnych výdavkov je však 20 000 €). V s.r.o. nie je možné paušálne výdavky využiť nikdy.

Poďme sa pozrieť na porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2021 na základe vyššie uvedených informácií v nasledovnej tabuľke:

*poznámka: dividenda sa vypláca z čistého zisku po zdanení, najprv však musí právnická osoba vykonať prídely do povinných fondov, či uhradiť prípadnú stratu minulých rokov a následne zo zvyšnej sumy je možné vyplatiť dividendu. V našom príklade sme nezahrnuli povinné prídely do fondov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka Podnikanie formou živnosti Podnikanie formou
s. r. o.
Príjmy (výnosy) 35 000 € 35 000 €
Výdavky (náklady)
pre výpočet dane
20 000 € (paušálne) 10 000 € (reálne)
Výdavky na poistné
(odvody do Sociálnej
a zdravotnej poisťovne)
3 089,16 € 0 €
Výsledok hospodárenia,
resp. základ dane (čiastkový základ dane)
11 910,84 €

(35 000 – 20 000 – 3 089,16)
25 000 €

(35 000 – 10 000)
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 4 511,43 € -
Základ dane 7 399,41 €

(11 910,84 – 4 511,43)
25 000 €
Sadzba dane 15 % 15 %
Daň na úhradu (daňová povinnosť) 1 109,91 € 3 750 €
Nárok na daňový bonus
na dieťa do 6 rokov
557,28 € 0 €
Daň na úhradu znížená
o daňový bonus
552,63 € 3 750 €
Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia 495,91 €

(výpočet nájdete pod tabuľkou)
0 €
Vyplatená dividenda
(podiel na zisku)*
- 19 762,50 €

(25 000 – 3 750) – zrážková daň 7 %
Čistý zisk z podnikania 20 862,30 €

(11 910,84 + 10 000 – 552,63 – 495,91)

vo výpočte je zvýšený zisk o 10 000 eur, nakoľko reálne výdavky boli 10 000 eur, avšak pre účely výpočtu dane sme uplatnili paušálne výdavky,
t. j. 20 000 €
19 762,50 €
(vyplatená dividenda konateľovi – fyzickej osobe)
Rozdiel 1 099,80 € v prospech živnosti

Poznámka: treba brať však aj do úvahy, ak konateľ nie je napr. zamestnancom,
či SZČO, stáva sa samoplatiteľom zdravotného poistenia, t. j. 76,44 € mesačne
na zdravotné odvody = 917,28 € ročne (v takomto prípade je rozdiel v prospech živnosti vyšší o tieto odvody, t. j. 2 017,08 €)
Článok pokračuje pod reklamou

V tejto tabuľke prinášame aj výpočet nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021, ktorý uvádzame aj v príklade vyššie:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov položky Suma v € Výpočet
Vymeriavací základ 10 094,21 € (základ dane z riadku 47 daňového priznania,
t. j. 11 910,84 € + zaplatené odvody,
t. j. 3 089,16 €) / 1,486
Poistné na zdravotné poistenie za rok 2021 1 413,19 € 14 % z vymeriavacieho základu
Zaplatené preddavky
na zdravotné poistenie v roku 2021
917,28 € -
Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia 495,91 €

nedoplatok
1 413,19 € - 917,28 €

Ako sa má Mária rozhodnúť? Pri výbere toho, ktorá forma podnikania bude pre ňu výhodnejšia musí vedieť aj to, že:

 • príjmy, ktoré v roku 2021 dosiahne, môže v prípade živnosti používať kedykoľvek, nakoľko sú jej k dispozícii stále, avšak v prípade s. r. o. sú tieto príjmy už príjmy spoločnosti a Mária musí hľadať spôsoby ako vybrať tieto peniaze z s. r. o. čo najefektívnejšie (napr. uvedenou formou dividendy, príp. formou odmeny konateľa, či mesačnej mzdy, ak by peniaze z s.r.o. potrebovala priebežne),
 • ak nebude mať dostatočne vysoké výdavky (náklady), resp. bude ich mať len minimálne, tak v prípade živnosti (ak bude stále neplatiteľom DPH) si môže uplatniť paušálne výdavky, ktoré sú vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov (maximálne 20 000 €), ale v prípade s. r. o. si ich uplatniť nemôže, čo poukazujeme aj na príklade,
 • ak bude podnikať prostredníctvom s. r. o. a bude si chcieť uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, či daňový bonus na dieťa a zaplatené úroky, môže tak urobiť predovšetkým vtedy, ak si začne z s.r.o. vyplácať príjem zo závislej činnosti (napr. zamestnaním seba v tejto s.r.o.),
 • ak bude podnikať prostredníctvom s. r. o. a bude si vyplácať len dividendy (podiel na zisku) ročne a nebude ani SZČO a ani zamestnancom, musí sa stať samoplatiteľom zdravotného poistenia a bude si platiť mesačné preddavky vo výške 76,44 € mesačne,
 • ak bude podnikať prostredníctvom s. r. o. a bude potrebovať peniaze z podnikania v priebehu roka a rozhodne sa, že sa v s. r. o. zamestnaná, príp. si bude vyplácať odmenu konateľa, výrazne sa jej zvýši daňové aj odvodové zaťaženie,
 • ak bude podnikať prostredníctvom s. r. o. musí viesť podvojné účtovníctvo, zatiaľ čo ako živnostníčka môže viesť len daňovú evidenciu, resp. jednoduché účtovníctvo. Vedenie podvojného účtovníctva externým účtovníkom je spravidla drahšie ako vedenie jednoduchého účtovníctva, či daňovej evidencie.
Prečítajte si tiež

Z uvedeného ilustrovaného príkladu vyplýva, že Márii sa oplatí podnikať naďalej na základe živnosti a prechodom na s. r. o. sa by jej čistý zisk znížil minimálne o 1 099,80 €. Rovnako pripomíname vyššie aj iné výhody podnikania na základe živnosti oproti s. r. o., ako je napríklad nižšia cena za vedenie účtovníctva či daňovej evidencie a aj výrazne nižšie vstupné náklady. Čo môže odradiť Máriu od tohto rozhodnutia však môže byť rozsah ručenia za záväzky, nakoľko ako živnostníčka by za svoje záväzky ručila neobmedzene, t. j. celým svojím majetkom osobným, ako aj obchodným.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky