Povinnosti po založení s.r.o.

Aké registračné povinnosti čakajú osobu, ktorá začína s podnikaním prostredníctvom s.r.o.? Prehľad povinností voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni a voči daňovému úradu.

Osoba, ktorá sa rozhodla, že začne podnikať, má po založení spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) určité registračné povinnosti voči správcovi dane (t. j. daňovému úradu), prípadne voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni. V niektorých prípadoch však registračné povinnosti preberá za túto osobu do rúk jednotné kontaktné miesto (JKM) na príslušnom okresnom úrade – odbor živnostenského podnikania. V tomto článku sa budeme venovať registračným povinnostiam s.r.o. O tom, aké povinnosti čakajú začínajúceho podnikateľa – živnostníka, si prečítajte v článku Povinnosti po založení živnosti.

Registrácia na daňovom úrade po založení s. r. o. (pridelenie DIČ)

Novovzniknutá s.r.o. má registračnú povinnosť voči daňovému úradu, a to registráciu tejto s. r. o. k dani z príjmov. Ak právnická osoba pri ohlásení živnosti vyplnila aj prihlášku k registrácii daňovníka k dani z príjmov právnickej osoby (v prípade osobného ohlásenia živnosti), tak jednotné kontaktné miesto (JKM) za ňu splní registráciu k dani z príjmov. Rovnako je možné využiť túto možnosť aj pri elektronickom (online) ohlásení živnosti, a to zaškrtnutím príslušného políčka a doplnením potrebných údajov. V prípade, ak túto prihlášku právnická osoba (s.r.o.) nevyplnila, je povinná podať žiadosť o registráciu na daň z príjmov, a to do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Následne správca dane (daňový úrad) pridelí danej s. r. o. daňové identifikačné číslo (DIČ), a to do 30 dní od podania žiadosti a oznámi s. r. o. osobný účet daňovníka.

Ak s. r. o. bude vykonávať podnikateľskú činnosť bez zamestnancov a bude vyplácať odmenu konateľovi/spoločníkovi len po skončení zdaňovacieho obdobia vo forme dividendy (podielov na zisku), má aj ďalšiu povinnosť, a to oznámiť vznik platiteľa dane vyberanej zrážkou. Po výplate dividendy je ďalšou povinnosťou predloženie tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou“. Viac informácií o termíne na predloženie uvedeného oznámenia a splatnosti zrážkovej dane, nájdete v článku Zrážková daň.

V prípade, že s. r. o. bude mať zamestnancov, prípadne bude vyplácať odmenu konateľa, znamená to, že okrem registrácie k dani z príjmov u správcu dane, musí oznámiť správcovi dane, že sa stala platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti, a to v lehote do 30 dní odo dňa v ktorom vznikla povinnosť s. r. o zrážať preddavky na daň, a to prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.“

Je potrebné ešte upozorniť, že samotná s. r. o. je povinná komunikovať so správcom dane výlučne elektronicky. V článku Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom nájdete postup, ako sa zaregistrovať na daňovom úrade a komunikovať so správcom dane elektronicky v prípade konateľa s. r. o., ktorý koná za spoločnosť s ručením obmedzeným.

Článok pokračuje pod reklamou

Registračné povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni po založení s.r.o.

To, aké registračné povinnosti má osoba, ktorá podniká na základe s. r. o., voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni, závisí predovšetkým od toho, či táto s. r. o. vykonáva len podnikateľskú činnosť bez zamestnancov alebo má zamestnancov, prípadne či bude vyplácať odmenu konateľovi.

Prečítajte si tiež

Ak pôjde o s. r. o., ktorá bude vyplácať odmenu spoločníkovi/konateľovi len prostredníctvom dividendy (podielu na zisku), tak s. r. o., nebude mať žiadne registračné povinnosti voči Sociálnej a ani zdravotnej poisťovni.

V prípade, že pôjde o s. r. o., ktorá bude mať aj zamestnancov, prípadne bude vyplácať odmenu konateľovi, musí s. r. o.:

  • vykonať prihlásenie sa do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca a prihlásiť do Sociálnej poisťovne samotného zamestnanca,
  • oznámiť vznik platiteľa poistného v zdravotnej poisťovni každého zamestnanca, a to do 8 pracovných dní odo dňa vzniku platiteľa poistného (t. j. odo dňa, kedy sa stal zamestnávateľom) a za zamestnanca je s. r. o. povinný oznámiť zmenu platiteľa poistného najneskôr do 8 pracovných dní.

Zamestnávateľ, t. j. s. r. o. je povinný prihlásiť sa do registra zamestnávateľov, ako aj prihlásiť samotného zamestnanca do Sociálnej poisťovne výlučne elektronicky. To isté platí aj v prípade zdravotnej poisťovne, a to od 1.1.2021. Viac informácií nájdete v článku Povinná elektronická komunikácia so zdravotnou poisťovňou a menej oznamovania od roku 2021. Pri prihlasovaní zamestnávateľa do registra Sociálnej poisťovne robia zamestnávateľa časté chyby, na ktoré poukazujeme v článku Registračný list zamestnávateľa (RLZ) – vzor a chyby pri vypĺňaní.

Registrácia na DPH pri začatí podnikania a registrácia bankového účtu

Začínajúci podnikateľ sa daňou z pridanej hodnoty (DPH) väčšinou zaoberať nemusí. Povinná registrácia za platiteľa DPH vzniká až po dosiahnutí obratu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (ide o registráciu pre DPH za platiteľa DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Ak však túto hranicu prekročí s.r.o. napríklad už v prvom mesiaci podnikania, za platiteľa DPH sa musí registrovať v mesiaci nasledujúcom po tomto prekročení.

S.r.o. však už na začiatku podnikania môže chcieť byť platiteľom DPH. Má možnosť daňový úrad dobrovoľne požiadať o registráciu pre DPH na formulári „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“.

DPH sa však „eseročky“ môže týkať aj vtedy, ak ešte nie registrovaný pre DPH. Dôvody môžu byť rôzne a najčastejšie súvisia s zahraničnými transakciami. Môže ísť napríklad o situáciu, keď neplatiteľ DPH nakupuje tovar, nakupuje službu alebo poskytuje službu do inej krajiny Európskej únie. Vtedy mu môže vzniknúť povinnosť registrovať sa pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, podávať daňové priznania alebo súhrnné výkazy k DPH. Ide o špecifické druhy registrácie, kedy podnikateľ nebude mať právo na odpočítanie DPH a ani povinnosť odvádzať DPH z tuzemských transakcií ako bežný platiteľ DPH.

Pre platiteľov DPH sa plánuje ešte v roku 2021 zaviesť nová povinnosť týkajúca sa bankových účtov. Tá má spočívať v tom, že platitelia DPH budú povinní oznámiť daňovému úradu každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať na podnikanie. Táto povinnosť bude súvisieť s ručením za DPH. Viac sa dočítate v článku Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť.

Náš tip: Právnické osoby, ktoré si založia firemný účet v Tatra banke do jedného roka od vzniku spoločnosti, získajú automaticky 100 % zľavu z ceny účtu s balíkom služieb na prvých 12 mesiacov. Podnikatelia s účtom v Tatra banke oceňujú najmä kvalitné digitálne služby či možnosť získať predschválený úver cez mobilnú aplikáciu. Mám záujem o účet pre s.r.o. s výhodami.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?

Registrácia na DPH od roku 2023

Kedy vzniká od roku 2023 povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH)? Aké typy registrácií na Slovensku existujú a aká zmena nastala v registrácii na DPH od roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky