Čo je rodinná firma a rodinné podnikanie?

Čo je rodinná firma a rodinné podnikanie?
Zdroj: Rawpixel.com
Daniela Diheneščíková

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá pôsobí ako právnička na analytickom oddelení Slovak Business Agency. Oblasťou záujmu a profesijnej náplne je skúmanie dopadov legislatívy na podmienky podnikania mikro, malých a stredných podnikov (MSP).

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podľa čoho spoznáte rodinnú firmu a v čom sa líši od ostatných? Ktoré známe značky sú rodinnými firmami a ktoré patria do rebríčka TOP rodinných podnikov?

Rodinné podniky sa od ostatných odlišujú tým, že ich hlavnou zložkou je samotná rodina a vzájomné vzťahy medzi jej členmi. Pre osoby podieľajúce sa na rodinnom podnikaní je typické prelínanie pracovného a súkromného života. Členovia rodiny častokrát riešia pracovné témy aj doma a ak sa niečo negatívne udeje v rodine, môže to mať nepriaznivý dopad aj na firmu.

Čo je rodinná firma? Definícií sú desiatky

Napriek tomu, že rodinné podnikanie a rodinné firmy tvoria významnú časť vyspelých ekonomík, neexistuje ich jednotná definícia. Existujúce charakteristiky rodinných podnikov (firiem) vychádzajú z viacerých znakov:

 • zakladateľ/majiteľ podniku považuje svoj podnik za rodinný;
 • cieľom rodinného podnikania je zosúladenie riadiacich, obchodných, vlastníckych a rodinných vzťahov;
 • rodina má hlavný vplyv v oblasti vlastníctva a riadenia podniku;
 • aktívne zapojenie rodinných príslušníkov do každodennej činnosti podniku;
 • v dôsledku prepojenia rodiny a podniku je pre nich typická výraznejšia emočná zložka;
 • zakladatelia majú zvyčajne víziu vybudovať stabilný podnik, ktorý by neskôr dokázali odovzdať svojim potomkom;
 • ciele rodinných podnikov sú zväčša dlhodobé;
 • vývoj podniku sa častokrát prelína s priebehom života rodiny;
 • vytvárajú rodinnú atmosféru vo vnútorných štruktúrach a na pracovisku podniku.

Podľa analýzy Overview of Family Business Relevant Issues bolo do roku 2008 v Európe identifikovaných celkovo až 90 rôznych definícií rodinného podniku. Mandl skúmala 33 krajín, pričom dospela k záveru, že medzi posudzovanými krajinami sa nenachádza jediná krajina, ktorá by široko a výhradne aplikovala jednotnú definíciu rodinného podniku pre viaceré oblasti napr. v oblasti legislatívy, štatistiky, akademického výskumu a podobne.

Jednotlivé definície sa od seba odlišujú najmä v nasledovných charakteristikách:

 • definícia samotnej rodiny ako súčasť definície rodinnej firmy;
 • počet členov rodiny, ktorí by mali tvoriť rodinný podnik;
 • zloženie členov rodiny v podniku – manželia, rodičia a deti, súrodenci či iný vysoký stupeň príbuzenstva;
 • obsadenie funkcií členmi rodiny v rodinnom podniku;
 • účasť člena rodiny v manažmente alebo správe podniku;
 • percentuálne vyjadrenie vlastníctva rodinného podniku v rukách rodiny;
 • priama alebo nepriama schopnosť ovládať rodinný podnik;
 • vo väčšine hlasov pri rozhodovaní o rodinnom podniku.

Niektoré krajiny majú svoju definíciu zakotvenú v záväzných právnych predpisoch. Ako príklad môžeme uviesť definíciu rodinného podniku v talianskom právnom systéme, zavedenú v roku 1975 ustanovením § 230 Občianskeho zákonníka. Ďalšími krajinami s právnou úpravou rodinného podnikania v záväzných právnych predpisoch sú Rakúsko, Malta, Česká republika a iné. Medzi krajiny s nezáväznými definíciami sa radí napr. Slovensko, Poľsko a Maďarsko.

Prvé definície rodinného podniku majú viac ako 40 rokov

Najstarší model systému rodinného podniku, tzv. model troch kruhov je z roku 1978. Jeho autormi sú Renato Tagiuri a John Davis z Harvard Business School. Pozostával z troch prelínajúcich sa kruhov, z ktorých  jeden symbolizoval rodinu, druhý firmu a tretí vlastníkov.

Zdroj: https://johndavis.com
Zdroj: https://johndavis.com

Neskorší model z roku 1982, vytvorený rovnakými autormi, pozostáva z troch kruhov a siedmych prelínajúcich sa oblastí. Z vyobrazenia modelu dokážeme identifikovať postavenie zainteresovaných osôb, ich ciele a funkciu v rodinnom podniku. Je zrejmé, že ciele člena rodiny, ktorý sa na aktivitách podniku nepodieľa (1), sú odlišné od cieľov vlastníka podniku, ktorý nie je súčasťou rodiny a ani nezasahuje do chodu samotného podniku (2) a zároveň zamestnanec, ktorý je zapojený do činnosti podniku, ale nepatrí do rodiny a nie je ani finančne prepojený s podnikom má iné ciele (3).

Osoby v rodinnom podniku (firme) častokrát plnia viaceré úlohy a zastávajú tak pozíciu v prelínajúcich sa kruhoch. Člen rodiny, ktorý v podniku nepracuje, ale má vlastnícky podiel sa nachádza v pozícii 4. Osoba, ktorá má vlastnícky podiel a je v podniku aj zamestnaná, ale nepatrí do rodiny, sa nachádza v pozícii 5. V pozícií 6 sa nachádza rodinný príslušník, ktorý je zamestnancom v podniku, ale nedisponuje vlastníckymi právami k podniku. Prienik všetkých troch oblastí predstavuje pozícia 7 – člen rodiny, zamestnaný v určitej forme pracovného pomeru, s vlastníckym podielom v podniku.

Názov: Model rodinnej firmy. Zdroj: Vlastné spracovanie na základe modelu troch kruhov autorov Tagiuriho a Davisa z roku 1982
Názov: Model rodinnej firmy. Zdroj: Vlastné spracovanie na základe modelu troch kruhov autorov Tagiuriho a Davisa z roku 1982

K modelu troch kruhov sa v súčasnej dobe prikláňa aj Európska komisia, ktorá poukazuje na to, že pri tvorbe jednotnej definície rodinných podnikov je potrebné vychádzať z troch základných zložiek:

 1. rodiny,
 2. podniku,
 3. vlastníctva.

Pri vytváraní optimálnej definície rodinného podniku je potrebné zohľadniť množstvo faktorov. Definícia musí byť predovšetkým jasná, jednoduchá, ľahko aplikovateľná a funkčná. Len málo z existujúcich definícií dokáže zreteľne odlíšiť bežný podnik od rodinného podniku. Okrem iných dôležitých faktorov, by mala definícia rodinného podniku obsahovať aj definíciu rodiny so zreteľným vymedzením osôb patriacich pod pojem rodina.

Článok pokračuje pod reklamou

Druhy rodinných firiem

S definíciou rodinných firiem a rodinného podnikania úzko súvisí aj členenie rodinných podnikov. Zvyčajne sa členia na týchto päť základných druhov:

 1. rodičovský rodinný podnik – do rodinného podniku sa postupne začlení okrem rodičov aj ich potomok. Na druhej strane existujú aj podniky, ktoré sú založené potomkami a práve oni vytvoria pracovnú pozíciu pre svojho rodiča.
 2. manželský rodinný podnik – podnik založený buď oboma manželmi alebo podnik založil jeden z manželov a druhý do podnikania pristúpil neskôr.
 3. súrodenecký rodinný podnik – na Slovensku sa nachádzajú aj podniky, ktoré sú založené práve súrodencami. Postupom času zapájajú do podnikania aj svojich rodičov na dôchodku alebo svoje deti, prípadne manželky alebo ďalších členov rodiny. V niektorých prípadoch, však ostáva podnikanie striktne len v rukách súrodencov.
 4. príbuzenský rodinný podnik – ide o rodinný podnik, ktorý je založený členmi rodiny, ktorí patria do širšieho okruhu. Nie je veľa prípadov takýchto podnikov, nakoľko súdržnosť rodinných príslušníkov nie je tak silná ako pri blízkej rodine, čo spôsobuje aj ich zánik.
 5. viacgeneračný rodinný podnik – ide o podniky s dlhou rodinnou tradíciou, pričom už došlo aj ku generačnej výmene, a teda odovzdaniu rodinného podniku zo zakladateľa na nástupníka.
Prečítajte si tiež

Členovia rodiny sú zvyčajne v postavení spolumajiteľov a konateľov v rodinnom podniku. V nemalej miere je ďalší člen rodiny obsadzovaný do manažérskej funkcie alebo je členom dozornej rady. Len malé percento tvoria príslušníci rodiny, ktorí sú zamestnancami.

Príklady z histórie rodinného podnikania

To, že téma rodinného podnikania nie je žiadnou novinkou potvrdzujú aj príklady rodinných firiem, ktoré siahajú stovky rokov do minulosti. Za najstarší rodinný podnik, ktorý je odovzdávaný z generácie na generáciu, a pritom je naďalej aktívne pôsobiaci na trhu, sa vo viacerých médiách označuje japonský podnik Hoshi Ryokan, založený už v roku 718, pôsobiaci v oblasti hotelierstva.

Prečítajte si tiež

Spomedzi európskych krajín má najsilnejšiu tradíciu rodinného podnikania Taliansko. Talianske rodinné podniky sa vyznačujú dlhovekosťou. V sprievodcovi pre rodinné podniky Family Business, sa v rebríčku 100 najstarších rodinných podnikov sveta (The world’s oldest family companies) nachádza až 15 talianskych rodinných podnikov. Za najstarší taliansky rodinný podnik sa považuje Fonderia Pontificia Marinelli založený v roku 1 000, podnikajúci v oblasti výroby zvonov.

Príklady známych rodinných firiem

Zo súčasných známych značiek je príkladom rodinnej firmy Dell Technologies Inc. Táto americká spoločnosť bola založená v roku 1984. Zakladateľom bol Michael Dell. Napriek veľkosti spoločnosti má rodina vo svojich rukách väčšinový vlastnícky podiel, a to až 75 %.

Rodinným podnikom je aj známa japonská automobilka Toyota Motor Corporation založená v roku 1937 zakladateľom Kiichiro Toyoda.

Prečítajte si tiež

Príklady známych značiek, ktoré sú rodinnými firmami nájdeme aj v Európe. Ide napríklad o BMW Group, ktorá bola založená začiatkom 20. storočia. Jej zakladateľ  Günther Quandt a jeho rodina si udržali 46,8 % podiel na riadení podniku. V roku 1943 Ingvar Kamprad založil svetoznámu sieť predajní nábytku IKEA, ktorú neskôr odovzdal svojim trom synom. Najmladší syn Mathias Kamprad prevzal od otca vedenie spoločnosti v roku 2013.

Rebríčku rodinných firiem dominujú firmy z USA

V marci 2020 bol zverejnený rebríček Top 750 rodinných firiem na svete (The World´s Top 750 Family Businesses Ranking), ktoré na trhu pôsobia minimálne 20 rokov. Tieto firmy dokopy v roku 2018 zamestnávali 30,5 milióna zamestnancov a generovali tržby vo výške 9,1 bilióna amerických dolárov.

V prvej desiatke sa umiestnilo až 5 podnikov z USA (Walmart Inc.; Berkshire Hathaway Inc.; Ford Motor Company; Cargill, Incorporated; Koch Industries, Inc.), tri podniky z Nemecka (Volkswagen AG; Schwarz-Group; Bayerische Motoren Werke AG) a po jednom podniku z Holandska (Exor N.V.) a Indie (Tata Sons Private Ltd).

Z hľadiska početnosti sa v rebríčku rodinných firiem umiestnilo 165 z USA, 108 z Nemecka a 73 z Číny, vrátane rodinných podnikov z Hongkongu. Medzi top 750 rodinných firiem bolo z okolitých krajín zaradených 8 rakúskych podnikov, dva poľské a jeden český rodinný podnik. Zo Slovenska, Maďarska a Ukrajiny nespĺňal kvalifikačné kritériá žiaden rodinný podnik.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Daniela Diheneščíková
Daniela Diheneščíková

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá pôsobí ako právnička na analytickom oddelení Slovak Business Agency. Oblasťou záujmu a profesijnej náplne je skúmanie dopadov legislatívy na podmienky podnikania mikro, malých a stredných podnikov (MSP).


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Dedenie majetku podnikateľa – praktické prípady

Kto dedí majetok podnikateľa a čo, ak sú dedičmi maloleté deti? Príklady situácií, ktoré môžu v súvislosti s dedením nastať po smrti podnikateľa.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky