Exekúcia

Exekúcia je jedným z nástrojov vymáhania pohľadávok. Kedy sa využíva inštitút exekúcie? Aký je postup v prípade, že sa podnikateľ obráti na exekútora a aký je zoznam exekútorov. Čo je európsky exekučný titul? Ako sa môže dlžník brániť proti exekúcii? Ako efektívne vymôcť pohľadávku s využitím exekúcie?


Exekúcia zamestnanca - akú súčinnosť musí zamestnávateľ poskytnúť

Aké dokumenty doručuje súdny exekútor zamestnávateľovi, aké povinnosti zamestnávateľovi vyplývajú zo zákona pri exekúcii jeho zamestnanca. Akú súčinnosť môže exekútor požadovať od zamestnávateľa pri výkone exekúcie a na čo už exekútor nemá nárok.

Ako vymáhať pohľadávky v exekúcii?

Prečítajte si, ako postupovať v prípadoch, kedy dlžník nezaplatil ani na základe súdneho rozhodnutia.

Ako postupovať pri súdnom vymáhaní pohľadávky

Máte pohľadávku za dlžníkom a nepodarilo sa Vám ju vymôcť mimosúdne? Ani prípadné súdne konanie nemusí byť zdĺhavý proces s neistým výsledkom.

Ako sa brániť proti exekúcii?

Aj pri exekučnom konaní majú dlžníci niekoľko možností obrany - predovšetkým námietky proti exekúcii, návrh na odklad alebo zastavenie exekúcie.

Ako na exekúciu? - Časť I.

Asi každý z nás už má nejakú nepríjemnú skúsenosť s omeškaním alebo úplnou ignoráciou dlžníka pri splácaní peňažných záväzkov. V našich minulých príspevkoch sme sa Vám pokúsili priblížiť dostupné spôsoby mimosúdneho či súdneho vymáhania pohľadávok, avšak v mnohých prípadoch ani tieto prostriedky nepredstavujú konečné riešenie Vašej nepriaznivej situácie. Skutočnosť, že sa dlžník odhodlá spísať notársku zápisnicu so súhlasom k vykonateľnosti alebo že súd rozhodne vo Váš prospech ešte neznamenajú, že dlžník svoju povinnosť tiež skutočne splní. Právny poriadok na takúto alternatívu reaguje posledným možným riešením, ktoré neochotu dlžníka neberie ako prekážku - exekúcia.

Ako na exekúciu v EÚ?

Nemôžete sa domôcť svojich práv napriek tomu, že miestny súd už Vám dal za pravdu alebo dlžník svoj záväzok voči Vám písomne uznal? Mať všetko čierne na bielom nie je vždy zárukou úspechu. V prostredí globálneho obchodu sa podnikatelia často dostávajú do styku s „medzinárodnými neplatičmi“, a sú preto nútení obracať sa na zahraničné orgány za účelom vykonania exekúcie v inom štáte. V súčasnosti je pomerne bežné, že snaha o získanie peňazí od Vášho zahraničného (resp. „európskeho“) obchodného partnera sa rozplynie v spleti rozličných úradných postupov. Európska únia ako spoločenstvo štátov stavajúcich na vzájomnej dôvere vyvíja dlhodobo úsilie k zjednodušeniu a zefektívneniu súdnej spolupráce medzi členskými štátmi. Liberálny režim umožňuje občanom alebo firmám z rôznych štátov Únie prístup k orgánom cudzích štátov, a to bez diskriminácie či zbytočných komplikácií. Môžete sa tak obrátiť na zahraničné súdy a požadovať vydanie rozhodnutia či dokonca viesť exekúciu v inom členskom štáte. Práve problematika vedenia exekúcie na území Únie je predmetom tohto článku.