Správca vkladu do základného imania

Kto môže byť pri zakladaní s.r.o. či inej obchodnej spoločnosti správcom vkladu? Aké sú jeho povinnosti?

Vznik inštitútu správcu vkladu sa viaže na zákonnú povinnosť spoločníkov kapitálových obchodných spoločností splatiť do základného imania peňažný vklad (alebo minimálnu časť peňažného vkladu), prípadne vložiť celý nepeňažný vklad (napr. celú nehnuteľnosť), a to ešte pred vznikom spoločnosti. Práve preto, že k splneniu vkladovej povinnosti dochádza v období po založení spoločnosti, avšak ešte pred jej vznikom (pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra), musí existovať subjekt, ktorý zaručí splnenie tejto povinnosti spoločníkov. 

Vkladom spoločníka sa pritom rozumie súhrn peňažných prostriedkov (peňažný vklad) a iných peniazmi oceniteľných hodnôt (nepeňažný vklad), ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti. Súhrn týchto vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti vyjadrený v peniazoch je základným imaním spoločnosti.

Kto je správca vkladu?

Podľa Obchodného zákonníka je správcom vkladu zakladateľ, ktorý je v spoločenskej zmluve poverený spravovaním časti vkladov spoločníkov splateným pred samotným vznikom spoločnosti.  Spoločenská zmluva však môže správou vkladov poveriť aj banku alebo pobočku zahraničnej banky, aj keď nie je zakladateľom spoločnosti.

Spoločenská zmluva teda môže za správca vkladu poveriť:

  • jedného zo zakladateľov (spoločníkov) spoločnosti alebo
  • banku alebo pobočku zahraničnej banky, a to aj v prípade, že nie je zakladateľom spoločnosti.

Upozornenie: Výkonom správy vkladov môže byť poverený ktorýkoľvek zo zakladateľov (spoločníkov), ale vždy iba jeden z nich. Môže to byť aj konateľ (avšak nie konateľ, ktorý nie je súčasne aj zakladateľom).

Správca vkladu je osoba poverená zakladateľmi správou ich vkladov až do vzniku spoločnosti.

Záleží od dohody spoločníkov, ktorí zakladajú spoločnosť, koho poveria spravovaním vkladu. Súhlas s určením správcu vkladu vyjadruje každý spoločník podpísaním spoločenskej zmluvy. V prípade, že bola spoločenskou zmluvou určená za správcu vkladu banka, je nevyhnutný aj súhlas banky s prevzatím takejto funkcie, a to napríklad uzatvorením zmluvy o výkone správy vkladov.    

Aké má správca vkladu povinnosti?

Hlavnou povinnosťou správcu vkladu je zabezpečiť splatenie vkladov, resp. ich častí jednotlivými spoločníkmi pred vznikom spoločnosti, čiže ešte pred jej zápisom do obchodného registra. Vklady musí spravovať až do vzniku spoločnosti, čo ale neznamená, že je ich vlastníkom a že s nimi môže ľubovoľne disponovať (nakladať). Musí sa postarať o zachovanie a udržanie majetku tvoriaceho predmet vkladov.

Správca vkladu je ďalej povinný vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.

Ak vo vyhlásení uvedie vyššiu sumu, než bola reálne splatená, ručí do výšky tohto rozdielu voči spoločnosti za splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad a v rovnakej výške ručí aj voči veriteľom spoločnosti za záväzky spoločnosti (tzv. ručiteľská povinnosť správcu). Správca teda plní akúsi funkciu garanta voči spoločnosti a jej veriteľom. Inak povedané, ak správca vkladu vydá vyhlásenie o splatení vkladu, ktoré nezodpovedá skutočnosti, vznikne mu ručiteľský záväzok za jeho splatenie voči spoločnosti. Takýmto ručením sa má zabrániť napríklad situáciám, aby správca vydaním vyhlásenia nezodpovedajúceho realite pomohol spoločníkovi, aby tento nemusel splatiť svoj vklad kvôli finančným problémom. Ručenie správcu vkladu voči veriteľom spoločnosti zanikne až splatením vkladov, ktorých sa týkalo uvedenie vyššej sumy vo vyhlásení.  

Správca svojím vyhlásením ručí za to, že vklady spoločníkov boli splatené.

Po vzniku spoločnosti (zápise do obchodného registra) je správca vkladu povinný odovzdať splatené vklady bez zbytočného odkladu spoločnosti. Vlastnícke práva ku vkladom alebo k ich častiam splateným pred vznikom spoločnosti prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku. Zápisom do obchodného registra spoločnosť nadobudne právnu subjektivitu, čím je už sama spôsobilá na prevzatie vkladov. Tým pádom správca vkladov viac nie je potrebný. Inštitút správcu vkladu tak po vzniku spoločnosti stráca svoje opodstatnenie.

V prípade, že spoločnosť nevznikla, musí správca vklady vrátiť. Za splnenie tejto povinnosti ručia ostatní zakladatelia spoločne a nerozdielne.

Rada: Pri určení osoby poverenej správou vkladov odporúčame dôkladne zvážiť, ktorému zo zakladateľov sa táto funkcia zverí. Najmä kvôli tomu, aby riziko, spočívajúce v solidárnom ručení zakladateľov za vrátenie splatených vkladov, bolo čo najnižšie.

Správa vkladov sa uplatňuje len pri spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) a pri akciovej spoločnosti (a.s.). Pri komanditnej spoločnosti a verejnej obchodnej spoločnosti zákon neustanovuje povinnosť splatenia vkladov pred ich vznikom.

Článok pokračuje pod reklamou

Správca vkladu pri s.r.o.

Založenie s.r.o., ako jednej z druhov obchodných spoločností, pozostáva z viacerých krokov. Tým je aj určenie, kto bude správcom vkladu, a to priamo v spoločenskej zmluve. Najčastejšie to býva jeden zo spoločníkov s.r.o.

V súvislosti s tým postačuje na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným len podpísanie dokumentu s názvom „Vyhlásenie správcu vkladu“, t. j. písomné vyhlásenie správcu vkladu o tom, že vklady spoločníkov boli zaplatené.  Tento dokument formálne hovorí, že spoločníci odovzdali svoje vklady do základného imania určenému správcovi vkladu.  

Vyhlásenie správcu vkladu je teda dôležitým dokumentom o splatení základného imania spoločnosti. Správca v ňom potvrdí rozsah splatených vkladov jednotlivých spoločníkov. Minimálna hodnota vkladu spoločníka je 750 eur. Súčet vkladov musí vytvoriť základné imanie v minimálnej zákonnej výške 5 000 eur. Spoločníci musia splatiť dohodnutú časť vkladu vo výške 30 % z ich vkladu tak, aby súčet ich vkladov tvorilo aspoň 50 % základného imania spoločnosti. To neplatí, ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, ktorý je povinný splatiť vklad v celosti pred vznikom spoločnosti. Vyhlásenie sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, nie je potrebné ho úradne osvedčiť.

Upozornenie: Od 1. januára 2016 nie je potrebné vkladať základné imanie na účet v banke. Stačí ho vložiť do pokladnice spoločnosti, ktorú pri založení spravuje správca vkladu. Pri dokladovaní základného imania postačuje len písomné vyhlásenie správcu vkladu

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky