Obchodné meno živnostníka a inej SZČO

Aké meno firmy si môže zvoliť fyzická osoba, ktorá si založí živnosť alebo bude podnikať ako slobodné povolanie?

Každý podnikateľ má svoje obchodné meno, pod ktorým podniká a ktoré používa v kontakte so svojimi obchodnými partnermi a zákazníkmi. Obchodné meno ho identifikuje a zároveň individualizuje. V tomto článku sa zameriame na obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby, teda živnostníka alebo tzv. slobodných povolaní (advokát, daňový poradca a pod.).

Požiadavky na obchodné meno živnostníkov a iných SZČO

Požiadavky, ktoré kladie legislatíva na obchodné meno sú uvedené v Obchodnom zákonníku v § 8 a nasl. Táto právna úprava sa týka všetkých podnikateľov a platí rovnako pre fyzické osoby (napr. živnostníkov), ako aj pre právnické osoby (napr. s.r.o.), ale požiadavky kladené na obchodné meno sa v závislosti od právnej formy líšia.

Podnikateľ fyzická osoba (živnostník či iná SZČO) môže mať len také obchodné meno, ktoré nebude zameniteľné s iným obchodným menom a nebude vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete jeho podnikania. Nesmie si zvoliť také obchodné meno, ktoré by naznačovalo príbuznosť s iným podnikateľom z hľadiska podobnosti obchodného mena alebo by vyvolávalo klamlivý dojem podnikania v oblasti, ktorú daný živnostník nemá zapísanú v predmete podnikania.

Príklad na meno firmy, ktorá vzbudzuje klamlivý dojem:

Ondrej podniká v oblasti autoservisu. Pri ohlásení živnosti však uviedol ako obchodné meno firmy názov Ondrej Sivý – stolár (v tejto oblasti pracoval predtým). Je zrejmé, že autoservis a stolárstvo sú dve odlišné odvetvia, pričom Ondrej sa nevenuje stolárstvu. Jeho obchodné meno tak vyvoláva klamlivý dojem o podnikateľskej činnosti Ondreja.

Obchodný zákonník stanovuje, že obchodné meno fyzickej osoby tvorí jej meno a priezvisko. Fyzická osoba – podnikateľ tak nemá možnosť vymyslieť si na podnikateľskú činnosť akékoľvek obchodné meno, ako je to u právnických osôb. Nemôže ani použiť skratky alebo zdrobneniny mena.

Obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby teda vždy bude obsahovať jej meno a priezvisko, ku ktorému je možné pridať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Dodatok môže byť osobného charakteru (napr. syn, starší, mladší) alebo vecného charakteru, ktorý sa týka vykonávanej profesie (napr. murár, stolár, vedenie účtovníctva).

Pri tvorbe obchodného mena však treba rozlišovať aj konkrétnu podnikateľskú činnosť, ktorú ide podnikateľ vykonávať. Kým pri činnostiach, ktoré sú živnosťou, môžu byť podnikatelia pri tvorbe obchodného mena pomerne kreatívni (v živnostenskom registri nájdete množstvo názvov firiem, ktoré pobavia), tak rôzne regulované povolania (advokáti, daňoví poradcovia) sa musia riadiť pri tvorbe obchodného mena navyše aj špecifickým zákonom upravujúcim podnikanie v danom odvetví a príp. aj predpismi príslušnej komory. Obchodné mená fyzických osôb sú v týchto povolaniach značne konzervatívnejšie (napr. JUDr. Ján Podnikavý, advokát) a dávajú menej priestoru na marketingové nápady.

Fyzické osoby – podnikatelia s rovnakým menom

Môže sa však stať, že podnikateľskú činnosť budú vykonávať dve osoby s rovnakým menom a priezviskom. V takomto prípade je z pohľadu Obchodného zákonníka na odlíšenie postačujúce, aby mali iné miesto podnikania. Zákon teda pripúšťa situácie uvedené v nasledujúcom príklade, aj keď z marketingového hľadiska by takto podobné mená asi neboli ideálnym riešením.

Príklad na rovnaké obchodné meno živnostníkov, ktorí majú odlišné miesto podnikania

Obchodné meno živnostníka Adresa
Ján Podnikavý Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Ján Podnikavý Cintorínska 1, 811 08 Bratislava

Alebo

Obchodné meno živnostníka Adresa
Ján Podnikavý – stolárstvo a výroba nábytku Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Ján Podnikavý – stolárstvo a výroba nábytku Cintorínska 1, 811 08 Bratislava

Komplikovanejšia je situácia, kedy obe fyzické osoby – podnikatelia (s rovnakým menom a priezviskom) podnikajú v tom istom mieste podnikania. Vtedy by mala každá z týchto osôb doplniť svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť. Ak podnikajú dve fyzické osoby s rovnakým menom v tom istom mieste v rovnakej oblasti, dodatok obchodného mena by mal byť formulovaný tak, aby naplnil znak vzájomnej odlíšiteľnosti tak, ako to požaduje zákon.

Príklad na rovnaké obchodné meno živnostníkov, ktorí majú rovnaké miesto podnikania

Obchodné meno živnostníka Adresa
Ján Podnikavý - st., stolárstvo a výroba nábytku Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Ján Podnikavý – ml., stolárstvo a výroba nábytku Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Môže sa stať taktiež to, že určitá osoba zdedí podnikanie po inej fyzickej osobe. V takomto prípade môže podnikať pod doterajším obchodným menom. Musí však k nemu pripojiť dodatok, označujúci nástupníctvo a meno nástupcu. To isté platí aj v prípade, ak podnikateľ predá podnik druhej osobe.

Príklad na obchodné meno živnostníka, ktorý zdedí podnikanie:

Ján Podnikavý – právny nástupca Heleny Podnikavej

Pri podnikateľkách je taktiež častá situácia, kedy sa vydajú a tým dôjde k zmene priezviska. Vtedy môžu používať ako obchodné meno svoje rodné priezvisko s dodatkom obsahujúcim nové priezvisko.

Príklady na správne označenie obchodného mena živnostníka:

  1. bez dodatku: Ján Malý
  2. s osobným dodatkom: Ján Malý ml.
  3. s vecným dodatkom: Ján Malý – elektrikár
  4. s osobným aj vecným dodatkom: Ján Malý ml. - pohostinstvo
  5. Dve fyzické osoby - podnikatelia s rovnakým menom, miestom a iným predmetom podnikania - 1. Ján Malý – klampiar, 2. Ján Malý – elektrikár
  6. Dve fyzické osoby - podnikatelia s rovnakým menom, miestom a rovnakým predmetom podnikania - 1. Jana Malá – vedenie účtovníctva, 2. Jana Malá st. – vedenie účtovníctva
  7. Dve fyzické osoby - podnikatelia s rovnakým menom, miestom a predmetom podnikania: 1. Ján Malý - starší a 2. Ján Malý – syn (tento dodatok je dostatočne odlišujúci)
  8. Podnikateľ, ktorý zdedil podnikanie: Ján Podnikavý – právny nástupca Heleny Podnikavej

Príklad na obchodné meno podnikateľky, ktorá sa vydala a zmenila si svoje priezvisko

Adriána Malá podniká v oblasti predaja hand-made výrobkov. Vydala sa a zmenila si meno na Adriána Dlhá. Má dve možnosti. Buď bude podnikať pod novým obchodným menom Adriána Dlhá (podľa nového priezviska), alebo si ponechá svoje obchodné meno, ku ktorému pridá dodatok obsahujúci jej nové priezvisko, čiže obchodné meno bude znieť: Adriána Malá – Dlhá.

Príklady na nesprávne obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa:

  1. zdrobnenina mena alebo priezviska: Janko Maličký (osoba sa v skutočnosti vola Ján Malý)
  2. skratka mena: J. Malý.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako postupovať pri zápise/zmene obchodného mena

Obchodné meno zapisuje podnikateľ do príslušného registra už pri svojom vzniku. V prípade fyzických osôb ide najčastejšie o zápis do živnostenského registra. V priebehu podnikateľskej činnosti však môže dôjsť z rôznych príčin k zmene obchodného mena, a to napr. z dôvodu zameniteľnosti, prípadne si podnikateľ môže rozmyslieť svoje obchodné meno, pod ktorým chce podnikať. V takomto prípade je potrebné oznámiť zmenu príslušnému úradu.

Prečítajte si tiež

Ak napr. živnostník bude chcieť k svojmu menu a priezvisku doplniť dodatok označujúci jeho profesiu, prípadne žena živnostníčka sa vydá, a tým dôjde k zmene priezviska, musia oznámiť zmenu obchodného mena príslušnému okresnému úradu, živnostenskému odboru, a to do 15 dní od vzniku tejto zmeny. Pri zmene je potrebné zaplatiť správny poplatok vo výške 3 eur. Pri elektronickom oznámení zmien sa poplatok neplatí. V opačnom prípade môže živnostenský úrad uložiť podnikateľovi pokutu do výšky 663 eur.

Skúmanie nezameniteľnosti obchodného mena živnostníkov a iných SZČO

Živnostenský odbor pred ohlásením živnosti kontroluje, či zapísaný podnikateľ nebude mať rovnaké obchodné meno ako iný podnikateľ. V prípade duplicity nevydá živnostenské oprávnenie. Živnostník bude musieť navrhnúť zápis s odlišným znakom v obchodnom mene, aby sa zabezpečila nezameniteľnosť obchodného mena.

O duplicitu však ide iba v prípade, ak dve fyzické osoby – podnikatelia s rovnakým menom a priezviskom, majú aj rovnakú adresu. V prípade, ak jeden živnostník, napr. Tomáš Bartko, má miesto podnikania Bratislava, a druhý živnostník Tomáš Bartko má miesto podnikania Trnava, nejde o zameniteľnosť. Okresný úrad, živnostenský odbor v takomto prípade vydá živnostenské oprávnenie.

Aj pri regulovaných povolaniach (advokáti, daňoví poradcovia) sa môže stať, že budú existovať dvaja s rovnakým menom. Aj tu platí, že musia spĺňať podmienku nezameniteľnosti, pričom na splnenie tejto podmienky postačuje, ak majú iné miesto podnikania.

Príklad na rovnaké obchodné meno advokátov, ktorí majú odlišné miesto podnikania

Obchodné meno advokáta Adresa
JUDr. Ján Podnikavý, advokát Cukrová 14, 811 08 Bratislava
JUDr. Ján Podnikavý, advokát Cintorínska 1, 811 08 Bratislava

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky