Založenie živnosti v roku 2021

Jednoduchý postup, s ktorým založenie živnosti zvládnete aj sami.

Druhy a podmienky prevádzkovania živnosti v roku 2021

Živnosť je druhom podnikania, ktoré sa riadi zákonom č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenským zákonom). Ide o podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (tzv. živnostenské podnikanie). Zákon ju definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

V praxi je to spravidla najčastejšie využívaný druh podnikateľského oprávnenia pre fyzickú osobu (živnostník) i právnickú osobu (napr. s.r.o.).

Podľa živnostenského zákona je možné prevádzkovať tri druhy živností:

 1. voľná (napr. fotografické služby, administratívne služby),
 2. remeselná (napr. murárstvo, stolárstvo),
 3. viazaná (napr. prevádzkovanie cestovnej kancelárie, pohrebnej služby).

Kým na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať len všeobecné podmienky (dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť), na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti je už nevyhnutné spĺňať aj osobitné podmienky (odborná alebo iná spôsobilosť – napr. dosiahnuté vzdelanie a prax v odbore).

Zoznam remeselných a viazaných živností sa nachádza v prílohe č. 1 a 2 živnostenského zákona. Voľné živnosti sú tie, ktoré nie sú uvedené v týchto prílohách. To znamená, že na rozdiel od remeselných a viazaných živností, neexistuje žiadny ucelený zoznam všetkých voľných živností. Na stránke Ministerstva vnútra SR je zverejnený iba zoznam odporúčaných voľných živností. Ten však neobsahuje všetky možné voľné živnosti.

Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo „Kilečko 2“ ako balík niekoľkých návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia. Medzi nimi je aj návrh na zavedenie všeobecnej (univerzálnej) voľnej živnosti. Ide o inštitút, ktorý by mal nahradiť všetky voľné živnosti jednou univerzálnou živnosťou. Inak povedané, na základe tejto jednej živnosti by mohol podnikateľ vykonávať akúkoľvek živnosť, na ktorú sa nevyžaduje odborná alebo iná spôsobilosť. Jej zavedením by sa teda živnostníkom umožnilo, aby s takýmto predmetom činnosti mohli vykonávať všetky živnosti, pre ktoré sa nevyžaduje splnenie osobitných podmienok, a aby pri každom rozširovaní svojej podnikateľskej činnosti o nový druh aktivít nemuseli ohlasovať živnostenskému úradu nový predmet podnikania.

Založenie živnosti v roku 2021 v štyroch krokoch

V prípade splnenia všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti bude v roku 2021 budúci podnikateľ musieť na založenie živnosti absolvovať nasledujúce úkony:

 1. určiť predmet podnikania
 2. určiť obchodné meno
 3. určiť miesto podnikania alebo sídlo
 4. ohlásiť živnosť

Predmet podnikania

Prvým krokom je rozhodnutie budúceho živnostníka, v čom chce podnikať, t. j. akú činnosť bude vykonávať. Ako sme už uviedli vyššie, môže si vybrať z troch druhov živností (voľné, remeselné a viazané).

Odporúčanie: Nie vždy je dobré dať do predmetu podnikania čo najviac rôznych druhov činností, pretože to môže v konečnom dôsledku vyzerať nedôveryhodne.

Obchodné meno živnostníka

Pri zakladaní živnosti je ďalším dôležitým krokom správny výber obchodného mena. Ide o názov, pod ktorým sa živnostník alebo firma prezentuje navonok či vykonáva všetky právne úkony v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Obchodné meno živnostníka spravidla pozostáva z jeho mena a priezviska. K tomu si však môže pripojiť dodatok, ktorý odlíši jeho osobu alebo druh jeho podnikania.

Príklad:

Ján Biely

Ján Biely–autoservis.

Obchodné meno firmy sa skladá z dvoch častí: 1. z vymysleného názvu a 2. z dodatku určujúceho právnu formu obchodnej spoločnosti.

Príklad:

AUTOSERVICE, s.r.o.

Upozornenie: Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete jeho podnikania.

Odporúčanie: Pri výbere obchodného mena je potrebné zistiť vyhľadaním v obchodnom a živnostenskom registri, či je ešte voľné, teda či už niekto nepoužíva podobné alebo rovnaké obchodné meno.

Určiť miesto podnikania alebo sídlo

Miesto podnikania je adresa, ktorá je ako miesto podnikania zapísaná v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Obchodný zákonník hovorí o mieste podnikania pri fyzických osobách – podnikateľoch. Naopak pri právnických osobách spomína sídlo.

Budúci živnostníci si spravidla najčastejšie ako miesto podnikania určujú adresu svojho trvalého pobytu.

Ohlásiť živnosť

Po absolvovaní prvých dvoch krokov, sa budúci živnostník môže zamerať na ďalší krok, a to získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Aj v roku 2021 naďalej platí, že založenie živnosti začína jej ohlásením živnostenskému úradu, a to niektorým z dvoch spôsobov:

 • osobne alebo
 • elektronicky (online).

Osobné ohlásenie živnosti v roku 2021

Pokiaľ má budúci živnostník záujem založiť si živnosť klasickým spôsobom, teda osobne, musí navštíviť príslušný živnostenský úrad, t. j. okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (tzv. jednotné kontaktné miesto). Príslušnosť sa posudzuje podľa bydliska fyzickej osoby a podľa sídla právnickej osoby.

Ak si živnosť zakladá fyzická osoba, musí ju ohlásiť sama osobne, prípadne môže na to splnomocniť inú osobu (splnomocnenca), ktorá ohlási živnosť v jej mene. Ak si ale živnosť zakladá právnická osoba, musí ju ohlásiť jej štatutárny orgán (konateľ), avšak aj v tomto prípade prichádza do úvahy splnomocnenie.

Prečítajte si tiež

Základom je vyplnenie formulára na ohlásenie živnosti, ktorý je osobitne určený pre fyzické osoby a osobitne pre právnické osoby. Je možné ho nájsť na stránke Ministerstva vnútra SR a vyplniť doma alebo priamo na živnostenskom úrade, kde sú nápomocní pracovníci (najmä s presnými názvami jednotlivých živností). Do formulára sa uvádzajú identifikačné údaje vrátane miesta podnikania, všetky predmety podnikania, doba prevádzkovania živnosti, údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu a jeho súhlas (pri remeselnej a viazanej činnosti, ak sám ohlasovateľ nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti), údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň obsahuje prihlášku k registrácii daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby a špecificky pri fyzickej osobe aj prihlášku na verejné povinné zdravotné poistenie.

Pri zakladaní remeselnej alebo viazanej živnosti musí podnikateľ preukázať úradu svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu (napr. výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného študijného odboru).

Nakoniec treba zaplatiť správny poplatok vo výške 5 eur za každú voľnú živnosť, 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Platiť sa môže e-kolkami, v hotovosti, platobnou kartou či bankovým prevodom, v závislosti od vybavenia jednotného kontaktného miesta.

Prečítajte si tiež

Po splnení zákonných podmienok vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení s prideleným identifikačným číslom (IČO) do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Osvedčenie úrad zasiela poštou, prípadne ho možno vyzdvihnúť osobne.

V opačnom prípade, ak ohlásenie nespĺňa všetky náležitosti, úrad podnikateľa vyzve na odstránenie vád v primeranej lehote (najmenej pätnásť dní).

Článok pokračuje pod reklamou

Elektronické ohlásenie živnosti v roku 2021

V prípade elektronického ohlásenia živnosti je nutné využitie elektronickej služby dostupnej na portáli verejnej správy www.slovensko.sk. K takémuto spôsobu založenia živnosti treba:

 • občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID karta) aktivovaný na elektronické podpisovanie (musí mať bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu),
 • čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),
 • aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS)- tieto nájdete na portáliwww.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie.
Prečítajte si tiež

Prostredníctvom občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu sa zaháji prihlásenie na portáli www.slovensko.sk . Následne treba v sekcii Podnikateľ, v časti Začatie podnikania pod záložkou Registrácia živnosti nájsť elektronickú službu označenú ako Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto a zvoliť príslušný živnostenský úrad (podľa bydliska alebo sídla). Ďalším krokom je vybrať online formulár - pre fyzickú alebo právnickú osobu a vyplniť ho. Elektronický formulár ohlásenia živnosti obsahuje rovnaké údaje ako papierový formulár pri osobnom ohlásení živnosti.

Ak je potrebné priložiť prílohy (doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti), tieto musia byť v elektronickej forme a podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Ďalej treba zvoliť spôsob doručenia osvedčenia o živnostenskom oprávnení (osobné vyzdvihnutie na úrade alebo doručenie poštou na adresu). Nakoniec sa už iba vyplnený formulár s prílohami podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom a elektronicky odošle.

Prečítajte si tiež

Na základe toho príde správa o platobných podmienkach (pri zakladaní remeselnej alebo viazanej živnosti). Výška poplatku za každú voľnú živnosť je 0 eur a za každú remeselnú či viazanú živnosť je poplatok 7,50 eur. Poplatok sa uhrádza bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Po uhradení poplatku bude do elektronickej schránky doručená správa o prijatí podania a pridelení spisového čísla. V prípade splnenia všetkých zákonných podmienok bude zo strany úradu zaslané osvedčenie o živnostenskom oprávnení v elektronickej podobe, ktoré následne doručí aj v listinnej podobe (zvoleným spôsobom). Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je rovnaká, a to tri pracovné dni.

Začatie prevádzkovania živnosti

Fyzickým osobám, právnickým osobám zapísaným do obchodného registra a právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť už dňom ohlásenia živnosti (či osobným alebo elektronickým), alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom.

Teda, fyzické osoby a existujúce obchodné spoločnosti môžu začať podnikať dňom, keď odovzdali papierový formulár na ohlásenie živnosti príslušnému živnostenskému úradu alebo dňom, keď odoslali elektronický formulár. Pokiaľ si v ohlásení zvolili ako deň začatia podnikania neskorší deň než deň ohlásenia, môžu začať podnikať až v tento zvolený deň.

Prečítajte si tiež

Tie obchodné spoločnosti, ktoré ešte len boli založené (napr. zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou), ale zatiaľ neboli zapísané do obchodného registra, teda ešte nevznikli, môžu začať podnikať až po svojom vzniku, t. j. po zápise do obchodného registra.

Ďalšie úkony súvisiace so založením živnosti

Ako ďalšie úkony súvisiace so založením živnosti (po jej ohlásení živnostenskému úradu) sú napríklad:

 • označiť miesto podnikania – zákonná povinnosť, musí byť označené obchodným menom (napr. na poštovej schránke, na zvončeku),
 • založiť podnikateľský bankový účet - nie je zákonná povinnosť, je to prehľadné riešenie ako spravovať príjmy z podnikania (detailné informácie si prečítajte v článku Živnostník a účet v banke),
 • vyrobiť pečiatku - nie je zákonná povinnosť, vytvára dobré meno podnikateľa.

Zmeny ohľadom živností v roku 2021

Od 1. 7. 2021 by mali v dôsledku novelizácie živnostenského zákona nastať viaceré zmeny v živnostenskom podnikaní. Napríklad by sa mala upraviť minimálna a maximálna doba prerušenia živnosti. Taktiež by malo dôjsť k zrušeniu niektorých remeselných a viazaných živnosti, ktoré sa stanú voľnými živnosťami (napr. prekladateľské a tlmočnícke služby).

Viac o týchto zmenách si prečítajte v článku Zmeny živnostenského zákona od 1.5.2021 (pôvodne bola účinnosť stanovená od 1.5.2021, po schválení novely vládou je stanovený nový dátum účinnosti – od 1.7.2021).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky