Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.

Základnými otázkami, ktoré si pred začatím podnikania je potrebné položiť, sú predovšetkým otázky zodpovednosti a otázky nákladov (v podobe daní a poplatkov), ktoré s podnikaním súvisia. Pri výbere vhodnej právnej formy treba zvážiť viaceré aspekty, ktoré sa pri jednotlivých formách môžu líšiť. Iným spôsobom bude napríklad zodpovedať za následky podnikateľskej činnosti (napríklad za nezaplatenú faktúru v omeškaní) podnikateľ – živnostník a inak obchodná spoločnosť. Inak bude vyplácaný zisk spoločníkovi v obchodnej spoločnosti, inak ním bude disponovať živnostník. V tomto článku sa zameriame na porovnanie živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, v skratke s. r. o. v roku 2022.

Živnosť v roku 2022 – definícia a ručenie

Na úvod je nevyhnutné zdôrazniť, že nielen fyzická osoba, ale aj s. r. o. potrebuje pre výkon svojej činnosti živnostenské oprávnenie. Rozdiel nastupuje v spôsobe výkonu tejto činnosti a s tým súvisiacimi následkami. Živnostník totiž podniká samostatne, osobne a na vlastnú zodpovednosť.

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je živnosťou sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu,
a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Zjednodušene povedané, živnostníkom je spravidla osoba, ktorá sama, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť prevádzkuje určitú činnosť a jej cieľom je dosiahnuť týmto spôsobom pre seba zisk.

Z uvedenej definície je možné vyčleniť základné charakteristické atribúty živnosti, ktoré ju budú výrazným spôsobom líšiť od výkonu podnikania prostredníctvom s. r. o. Ako bolo už vyššie uvedené, živnostník vykonáva podnikateľskú činnosť osobne, samostatne. Skutočnosť, že vykonáva živnosť samostatne a vo vlastnom mene ale nemožno zamieňať s tým, že by nemohol prácu realizovať spoločne s inými osobami, ktoré bude mať napríklad v pracovnom či obdobnom pracovnom pomere, prípadne s inými živnostníkmi na základe uzatvorenej dohody o spolupráci a podobne.

Je potrebné upozorniť, že živnosť nemožno zamieňať s pracovným pomerom. Na základe pracovnej zmluvy totiž zamestnanec prácu vykonáva pre zamestnávateľa, v mene zamestnávateľa a na základe pokynov zamestnávateľa. Uzatváranie dohôd so živnostníkmi namiesto pracovných zmlúv zákon č. 82/2005 Z. z. definuje ako nelegálnu prácu, za čo zamestnávateľom hrozia výrazné pokuty. 

Živnosťou nemožno nahrádzať pracovnú zmluvu, hrozila by pokuta.

Živnostník pracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Z toho vyplýva, že živnostník bude ručiť za vzniknuté dlhy celým svojím majetkom. Teda v prípade, ak je živnostníkom jeden z manželov, napríklad v prípade exekúcie z dôvodu dlhu z podnikania, bude možné siahnuť aj na majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, t. j. nielen na majetok nadobudnutý podnikaním.

Uvedenému je ale možné sa vyhnúť. Druhý manžel (nepodnikateľ) môže podať návrh na súd a požiadať ho, aby bezpodielové spoluvlastníctvo zrušil. Pokiaľ by boli podnikateľmi obaja manželia, môže takýto návrh podať ktorýkoľvek z nich. Zrušením bezpodielového spoluvlastníctva bude každý z manželov nadobúdať majetok výlučne pre seba.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) v roku 2022 – vklady a ručenie

Ako vyplýva už z názvu tejto obchodnej spoločnosti, v jej prípade bude ručenie za záväzky limitované, a to výškou nesplateného vkladu spoločníka. Čo to znamená? Spoločnosť môže založiť jeden alebo viacero, maximálne však 50, spoločníkov. Títo spoločníci sú povinní zložiť základný vklad minimálne vo výške 750 eur. Vytvorí sa tým základné imanie spoločnosti v sume aspoň 5 000 eur. V prípade jedného spoločníka tak jeho vklad bude tvoriť aspoň 5 000 eur.

Prečítajte si tiež

Spoločník je povinný splatiť svoj vklad najneskôr do piatich rokov od vzniku spoločnosti. Pri zápise spoločnosti do obchodného registra však musí byť splatených aspoň 30 % z každého vkladu, spolu najmenej 50 % zo všetkých peňažných a nepeňažných vkladov. Kým spoločník nesplatí celý svoj vklad, rozdiel, ktorý mu zostáva splniť, bude práve tou sumou, do výšky ktorej bude zodpovedať za dlhy spoločnosti. Keďže spravidla spoločníci majú svoje vklady splatené v celej výške už pri vzniku a zriadení spoločnosti, nenesú osobnú zodpovednosť za postup s. r. o. Spoločnosť je tak zodpovedná sama za vlastné dlhy a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom.

Príklad na ručenie za záväzky v s. r. o.

Dvaja spoločníci sa rozhodli založiť si s. r. o. Ako zakladatelia spísali spoločenskú zmluvu a dohodli sa, že výška vkladu každého bude 2500 eur, aby mali rovnaké podiely v s. r. o. Prvý spoločník splnil celý svoj vklad naraz ešte pred zápisom spoločnosti do obchodného registra. Druhý spoločník splnil len polovicu, t. j. 1250 eur. Kým prvý spoločník už osobne nezodpovedá za dlhy spoločnosti, druhý spoločník stále zostáva ručiť do výšky 1250 eur, t. j. do výšky svojho nesplateného vkladu.

Nemožno ale opomenúť, že určitú zodpovednosť nesie aj konateľ spoločnosti, ktorý je jej štatutárnym orgánom. Konateľom s. r. o. môže byť aj externá osoba, t. j. nemusí ísť nevyhnutne o spoločníka spoločnosti. Obchodný zákonník v ust. § 135 upravuje, že konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a spoločníkov. Pokiaľ by konatelia (ak ich je viac) porušili tieto svoje povinnosti, zodpovedali by spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú by takto spoločnosti spôsobili.

S .r. o. je právnickou osobou, určitým subjektom, pod menom ktorého je vykonávaná obchodná činnosť, na ktorú má udelené povolenie. Spoločníci tak nepodnikajú pod svojim menom, ale pod menom obchodnej spoločnosti. S. r. o. môže pritom vykonávať jednu alebo aj viacero živností. Má svoje orgány a na rozdiel od živnosti ako takej spoločníci majú nárok na zisk podľa toho, aký vysoký je ich podiel v spoločnosti. Tento podiel sa určuje vkladom, ktorý bol spomenutý vyššie.

Živnostník
 • zodpovedá celým svojim majetkom

 • nepotrebuje splácať vklad, nevytvára základné imanie
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným – s. r. o.
 • spoločnosť zodpovedá celým svojim majetkom, spoločníci len do výšky nesplatených vkladov

 • spoločníci vnášajú vklad min. vo výške 750 eur

 • s. r. o. tvorí základné imanie aspoň 5 000 eur
 • Založenie živnosti a s. r. o. v roku 2022

  Z hľadiska administratívnej záťaže predstavuje založenie živnosti jednoduchý proces, ktorý je možné realizovať elektronicky. Nie je spojený s časovou ani finančnou náročnosťou, a teda je dostupný každému v závislosti od druhu živnosti, ktorý si určitá fyzická osoba alebo právnická osoba chce zriadiť. Živnostenský zákon totiž rozlišuje medzi troma druhmi živností, a to:

  • voľné živnosti – stačí, aby bola osoba plnoletá, bezúhonná a mala spôsobilosť na právne úkony,
  • viazané živnosti – okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje určitá odborná spôsobilosť (napríklad pre živnosť inštruktora autoškoly sa vyžaduje inštruktorský preukaz a pod.),
  • remeselné živnosti – okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore.
  Prečítajte si tiež

  Získanie živnostenského osvedčenia sa vykonáva prostredníctvom ohlásenia živnosti. V súčasnosti je možné toto ohlásenie realizovať elektronicky prostredníctvom elektronickej služby na ústrednom portáli verejnej správy. V prípade voľných živností občania Slovenskej republiky prikladajú k formuláru spravidla len doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť, a aj to len pokiaľ adresa miesta podnikania bude rozdielna od adresy bydliska.

  Výhodou elektronického ohlásenia živnosti je zníženie administratívneho poplatku, ktorý dokonca pri voľnej živnosti nie je vôbec a v prípade remeselnej či viazanej len 7,50 eur za jednu živnosť. Príslušný odbor živnostenského podnikania vydá osvedčenie do troch pracovných dní od doručenia kompletného ohlásenia. Získanie živnostenského oprávnenia je tak i časovo pomerne efektívne.

  Elektronické ohlásenie voľnej živnosti je bez poplatku.

  Založenie a zápis s. r. o. do obchodného registra predstavuje pomerne dlhší a náročnejší sled krokov. Nielen, že bude potrebné zabezpečiť živnostenské osvedčenie, súčasne bude nevyhnutné zapísať s. r. o. aj do obchodného registra. Podrobné informácie o založení s. r. o. nájdete napríklad v článku Založenie s. r. o. v roku 2021.

  V skratke však možno zdôrazniť najmä nasledovné kroky:

  • Vypracovať zakladateľskú listinu (pokiaľ s. r. o. zakladá jedna osoba) alebo spoločenskú zmluvu, v ktorej bude identifikované aj meno spoločnosti, sídlo, druhy činností, ktoré má vykonávať, osobitosti jednotlivých orgánov spoločnosti, výška vkladov spoločníkov a pod.
  • Ohlásiť živnosti pre s. r. o., pričom spolu s ohlásením je možné podať aj návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa realizuje len elektronicky.

  Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba (fyzická či právnická), ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie. Súd, ktorý bude spoločnosť zapisovať do obchodného registra, si potenciálnu existenciu nedoplatkov preveruje sám. Pokiaľ by určitá osoba mala také nedoplatky a aj tak chcela založiť s. r. o., musela by získať súhlas správcu dane (daňového alebo colného úradu) a tento súhlas priložiť k návrhu na zápis s. r. o. do obchodného registra.

  Článok pokračuje pod reklamou

  K založeniu s. r. o. dochádza príslušnou zakladateľskou listinou resp. spoločenskou zmluvou. Následne podobne ako živnostník, t. j. fyzická osoba, aj s. r. o. ohlási živnosť, ktorá bude tvoriť predmet jej podnikateľskej činnosti. K ohláseniu spravidla predkladá doklad o tom, že bola založená alebo zriadená (napríklad spoločenskú zmluvu), splnomocnenie na zastupovanie a pokiaľ podáva súčasne aj návrh na zápis do obchodného registra, aj ostatné doklady súvisiace s týmto zápisom.

  Založená s. r. o. vzniká až zápisom do obchodného registra. Príslušný registrový súd má zápis realizovať do 2 pracovných dní od doručenia návrhu na zápis, pričom za doručenie takéhoto návrhu sa považuje až deň, keď bol zaplatený poplatok vo výške 150 eur. Pokiaľ pri získavaní osvedčení o živnostenskom oprávnení viacmenej trojdňová lehota dodržiavaná je, zápis do obchodného registra môže trvať aj podstatne dlhšie. Napríklad na Okresnom súde Bratislava I si môžete počkať aj cca 2 týždne – 2 mesiace.

  Dane a odvody pre živnosť a s. r. o. v roku 2022

  Ekonomický aspekt podnikania sa pretavuje aj do výšky odvádzaných daní a odvodov. Preto v rámci rozhodovania o výbere formy podnikateľskej činnosti je vhodné zvážiť aj daňové zaťaženie a iné odvodové povinnosti.

  Určitú dobu po založení živnosti je podnikateľ oslobodený od platenia odvodov na sociálne poistenie. V súčasnosti tak ušetrí mesačne minimálne 187,78 eur. Výmer odvodov dostane živnostník od Sociálnej poisťovne automaticky. Od prvého dňa podnikania však musí byť zdravotne poistený ako SZČO (ak nemá iného platiteľa poistného), pričom v súčasnosti je výška minimálneho mesačného preddavku na zdravotné poistenie v sume 79,31 eur. Viac o výške odvodov sa dočítate v článku Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v roku 2022.

  Prečítajte si tiež

  Spoločník s. r. o. spravidla v menších s. r. o. nepoberá za danú funkciu žiaden príjem, má ale nárok na podiel na zisku s. r. o. podľa výšky svojho podielu v spoločnosti. Môžu teda nastať dve situácie. Pokiaľ by spoločníkovi nebol vyplatený žiaden zisk, neodvádza žiadnu daň ani odvody. V prípade výplaty zisku zaplatí 7 % daň z dividend, ale ani v danom prípade už z uvedeného príjmu nebude odvádzať odvody (resp. zdravotné poistenie musí mať pokryté inak). Takýto scenár sa síce môže javiť ako výhodný, no je potrebné upozorniť, že osoby, ktoré sú spoločníkmi v s. r. o. nemajú napr. nárok na podporu v nezamestnanosti, ani pokiaľ by práve ukončili pracovný pomer. Bez odvodov do Sociálnej poisťovne nevznikne ani nárok na nemocenské, materské a pod.

  Podobne na tom bude aj konateľ spoločnosti, ak nebude poberať za danú funkciu žiaden príjem (s výnimkou preddavku na zdravotné poistenie, ktoré musí mať vyriešené v každom prípade). Je však bežnou praxou, že konatelia majú so spoločnosťou uzatvorenú napr. mandátnu dohodu s pravidelnou mesačnou odmenou, z ktorej potom odvádzajú odvody na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré sú svojimi sadzbami porovnateľné pracovnému pomeru.

  Nie je vylúčené, že medzi konateľom alebo spoločníkom a spoločnosťou bude uzatvorená aj pracovná zmluva. V takom prípade získa konateľ či spoločník rovnaké sociálne zabezpečenie ako akýkoľvek iný zamestnanec, bude však musieť odvádzať aj rovnaké odvody. 

  Zaujímavou informáciou je, že v roku 2022 si živnostníci ako aj s. r. o. v prípade zdaniteľných výnosov do výšky 49 790 eur, za zdaňovacie obdobie, môžu uplatniť zníženú sadbu dane z príjmov, a to vo výške 15%. Inak je sadzba dane z príjmov právnickej osoby vo výške 21 %, u fyzických osôb ide o dve sadzby 19 % a 25 %.

  Ukončenie podnikania (živnosti a s. r. o.) v roku 2022

  Podobne ako pri zakladaní, aj zrušenie živnosti sprevádza zjavná administratívna jednoduchosť. Pokiaľ sa podnikateľ sám rozhodne živnosť ukončiť, stačí mu napr. elektronicky odoslať alebo fyzicky odniesť na príslušný okresný úrad oznámenie ukončenia podnikania prostredníctvom jednoduchého formulára, v ktorom predovšetkým uvedie dátum ukončenia podnikateľskej činnosti. Dňom uvedeným v tomto oznámení mu živnostenské oprávnenie zanikne. Živnosť je tiež možné prerušiť.

  Ak by sa však s. r. o. rozhodla ukončiť podnikateľskú činnosť, pôjde o komplikovanejší postup spojený s výmazom spoločnosti z obchodného registra. O zrušení s. r. o. rozhoduje jej valné zhromaždenie aspoň dvojtretinovou väčšinou. Nasledovať bude spravidla likvidácia spoločnosti, ako postup smerujúci k uspokojeniu nárokov veriteľov s. r. o. či iných osôb. Po dobu výkonu likvidácie bude s. r. o. niesť meno s dodatkom „v likvidácii“. K zrušeniu s. r. o. dôjde až samotným výmazom z obchodného registra, návrh na ktorý predkladá likvidátor spoločnosti.

  Aké ďalšie kritériá zvažovať a zhrnutie

  Pri rozhodovaní sa o tom, v akej forme vykonávať podnikateľskú činnosť bude potrebné zohľadniť rad faktorov od administratívnej záťaže až po finančné otázky spojené napríklad aj s tým, že s. r. o. musia povinne zverejňovať účtovné závierky, zatiaľ čo informácie o ekonomickom statuse živnostníka zostávajú len súčasťou jeho daňového priznania. Hoci sa otázka ručenia či odvodové zaťaženie môžu zdať ako smerodajné, pri rozhodovaní nemožno opomenúť samotný predmet podnikania a zohľadniť tak tú formu, ktorú v konečnom dôsledku uprednostnia koneční odberatelia. Je dôvodné predpokladať, že veľké spoločnosti uprednostnia spoluprácu s obchodnou spoločnosťou, kým napr. spotrebitelia vyhľadávajú často menšie, rodinné firmy a nevyhodnocujú spoluprácu z toho hľadiska, či ide o živnostníka alebo s. r. o.

  Založenie živnosti alebo s.r.o. však nemusí predstavovať konečné rozhodnutie podnikateľa, preto ak by sa napr. živnostník neskôr rozhodol založiť si obchodnú spoločnosť, naša legislatíva mu to umožňuje. Vystúpiť z s. r. o. také jednoduché nebude. Nielen, že Obchodný zákonník vystúpenie ako také neumožňuje, o zrušení účasti v s. r. o. by rozhodoval v takom prípade súd, ale aj prevod obchodného podielu na inú osobu môže byť spoločenskou zmluvou vylúčený

  Živnosť Spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)
  Administratívna záťaž spojená so založením Pomerne jednoduchý proces spojený s ohlásením živnosti elektronicky alebo v papierovej forme Vznik a založenie spoločnosti vyžaduje zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, ohlásenie živnosti a zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý sa realizuje výlučne elektronicky
  Poplatkové zaťaženie spojené so založením V prípade elektronického podania pri voľnej živnosti nie je žiaden poplatok, pri viazanej a remeselnej 7,50 eur za jednu živnosť Poplatok za ohlásenie živnosti + poplatok za zápis do obchodného registra vo výške 150 eur
  Ručenie Živnostník ručí celým svojím majetkom, napr. pri exekúcii možno siahnuť aj na majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Spoločník ručí len do výšky nesplateného vkladu
  Odvodové zaťaženie Odvody do Sociálnej poisťovne až po určitej dobe od začiatku podnikania

  Odvody do zdravotnej poisťovne min. vo výške 79,31 eur mesačne
  Spoločník s. r. o. (bez odmeny, príp. výplata zo zisku po zdanení) neplatí odvody do Sociálnej ani zdravotnej poisťovne z tejto odmeny
  Daňové zaťaženie Daň z príjmov 15 % (pri výnosoch do 49 790 eur), inak 19 % resp. 25 %, avšak majú možnosť uplatniť paušálne výdavky v sume 60 % príjmov (u neplatiteľa DPH) Spoločník z podielu na zisku platí daň z dividend 7 %

  S. r. o. platí daň z príjmov 15, resp. 21 %
  Vstup nového podnikateľského partnera Napr. uzatvorením zmluvy o spolupráci Napr. zlúčením inej spoločnosti s s. r. o.

  Prevodom obchodného podielu

  Zvýšením základného imania s. r. o.

  Zmluvou o tichom spoločenstve
  Zverejňovanie finančných informácií Nezverejňuje údaje o svojich podnikateľských výsledkoch, možno ho však nájsť v databáze dlžníkov napr. Sociálnej poisťovne Povinné zverejňovanie účtovnej závierky
  Administratívna záťaž pri ukončení podnikania Stačí oznámenie ukončenia podnikania (je možné aj pozastavenie) Výmaz spoločnosti z obchodného registra, ktorému predchádza schválenie zrušenia s. r. o. valným zhromaždením a likvidácia spoločnosti

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Paulína Vargicová
  Paulína Vargicová

  Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


  Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

  Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

  Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

  Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

  Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

  Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

  Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

  Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky