Komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2019?

Ktorým daňovníkom sa oplatí v roku 2019 uplatniť paušálne výdavky? A kedy sa naopak daňovníkom oplatí uplatniť skutočné výdavky?

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2019?

Uplatňovanie paušálnych výdavkov je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Paušálne výdavky si v roku 2019 môže uplatniť daňovník, ktorý:

  • dosiahne príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • neuplatňuje skutočné výdavky, t. j. nevedie daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo,
  • nebol platiteľom dane z pridanej hodnoty* (ďalej len „DPH“), resp. bol platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia, napr. iba tri mesiace.

* Výnimku tvoria osoby registrované pre platenie DPH z rôznych dôvodov, napr. podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Títo „špeciálni“ platitelia DPH si môžu uplatňovať paušálne výdavky.

Výška paušálnych výdavkov v roku 2019

Ak daňovník dosiahol v roku 2019 príjmy z podnikania, ktoré sú upravené v § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov alebo dosiahol príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sú upravené v § 6 ods. 2 zákona, môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu týchto príjmov, a to do výšky 20 000 €. Nevýhodou však je, že paušálne výdavky sa nedajú uplatniť pre každú z týchto činností samostatne, avšak uplatňujú sa zo súčtu príjmov z týchto činností, t. j. daňovník si nemôže samostatne uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov z podnikania do výšky 20 000 € a samostatne uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti do výšky 20 000 €.

Ak daňovník dosiahol v roku 2019 príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktoré sú upravené v § 6 ods. 4 zákona, môže si uplatniť výdavky vo výške 60 % z týchto príjmov najviac od výšky 20 000 €. Pri týchto príjmoch si daňovník môže uplatniť paušálne výdavky na každý z príjmov osobitne, t. j. samostatne môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, maximálne do výšky 20 000 € a samostatne môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov podľa § 6 ods. 4 zákona, maximálne do výšky 20 000 €.

V daňových výdavkoch daňovníka pri uplatňovaní paušálnych výdavkov však nie je zahrnuté zaplatené poistné a príspevky, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Podmienkou je, že toto poistné nemohlo byť zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Viac o paušálnych výdavkoch v roku 2019 sa dočítate v článku Paušálne výdavky v roku 2019.

Komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2019?

Pri výbere spôsobu uplatňovania výdavkov je pre daňovníka väčšinou rozhodujúcim faktorom výška dane z príjmov, ktorú bude povinný po skončení zdaňovacieho obdobia zaplatiť, a teda ju aj vykáže v podanom daňovom priznaní.

Nedá sa jednoznačne zadefinovať, komu sa oplatí paušálne výdavky uplatniť a komu nie, ale vo všeobecnosti by sa malo oplatiť uplatňovanie paušálnych výdavkov daňovníkovi, ktorého:

  • skutočné výdavky sú nižšie ako paušálne výdavky,
  • skutočné výdavky sú mierne vyššie ako paušálne výdavky, avšak z dôvodu nákladov na externého účtovníka sa mu neoplatí uplatňovať skutočné výdavky.

Porovnaním preukázateľných výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (bez zaplateného poistného a príspevkov), napr. výdavky na nákup materiálu, telefónne služby alebo vedenie účtovníctva, s paušálnymi výdavkami (taktiež bez zaplateného poistného a príspevkov), by mal daňovník zistiť, ktorú z týchto možností sa mu oplatí uplatniť.

Väčšinou sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky daňovníkom, ktorí na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti nepotrebujú veľa vstupov, napr. daňovníci vykonávajúci duševnú činnosť ako účtovník, spisovateľ, herec, programátor alebo finančný poradca. Uplatniť paušálne výdavky sa väčšinou neoplatí podnikateľom, ktorí majú pri svojej činnosti vysoké vstupy, napríklad nakupujú veľa materiálu, tovaru alebo zamestnávajú zamestnancov.

Ak by sa daňovník rozhodol neuplatniť paušálne výdavky, bude preukazovať skutočné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich príjmov. Skutočné výdavky môže daňovník preukazovať vedením daňovej evidencie, jednoduchým alebo podvojným účtovníctvom.

Vedenie daňovej evidencie, podvojného alebo jednoduchého účtovníctva je náročnejšie ako uplatňovanie paušálnych výdavkov, pretože daňovník musí viesť rozsiahlejšiu evidenciu a dodržovať viac zákonov. Vedenie účtovníctva je spojené aj s vyššími nákladmi oproti uplatňovaniu paušálnych výdavkov, pretože daňovník si vo veľa prípadoch účtovníctvo, resp. daňovú evidenciu nevedie sám, ale vedie ju prostredníctvom externého účtovníka. Samozrejme, aj pri uplatňovaní paušálnych výdavkov si daňovník môže objednať služby účtovníka, ale v konečnom dôsledku by mal stále zaplatiť menej ako pri vedení podvojného alebo jednoduchého účtovníctva.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako ďalšiu z výhod treba uviesť, že pri uplatňovaní daňových výdavkov nemusí daňovník riešiť otázku daňovej uznateľnosti výdavkov, ktoré mu vznikli počas zdaňovacieho obdobia. Za daňový výdavok sa považuje výdavok, ktorý je preukázateľne vynaložený daňovníkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a ktorý je zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v daňovej evidencii daňovníka. S touto výhodou sa spája aj ľahší priebeh možnej budúcej kontroly u daňovníka, pretože pri paušálnych výdavkoch daňovník nemusí nijako dokazovať ich daňovú uznateľnosť. Ľahší priebeh daňovej kontroly sa taktiež spája s nižšími možnými pokutami zo strany daňového úradu.

Príklad na porovnanie uplatňovania paušálnych a preukázateľných výdavkov, ak sú paušálne výdavky vyššie ako preukázateľné výdavky: Martin má založenú živnosť a v priebehu zdaňovacieho obdobia dosiahol príjmy vo výške 20 500 €. Výška jeho skutočných výdavkov bola vo výške 8 000 €. Zaplatené poistné je vo výške 3 500 €. Výpočet dane z príjmov pri paušálnych a skutočných výdavkoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

  Uplatňovanie paušálnych výdavkov Uplatňovanie skutočných výdavkov
Zdaniteľné príjmy 20 500 € 20 500 €
Výdavky 12 300 € (20 500 x 60 %) 8 000 €
Odvody 3 500 € 3 500 €
Čiastkový základ dane 4 700 € 9 000 €
Nezdaniteľná časť základu dane 3 937,35 € 3 937,35 €
Základ dane 762,65 € 5 062,65 €
Daň 144,90 € (762,65 x 19 %) 961,90 € (5062,65 x 19 %)

Martinovi sa viac oplatí uplatniť paušálne výdavky, pretože výška dane na úhradu pri nich je o 817 € nižšia, ako by bola daň na úhradu pri uplatnení skutočných výdavkov.

Príklad na porovnanie uplatňovania paušálnych a preukázateľných výdavkov, ak sú paušálne výdavky nižšie ako preukázateľné výdavky: Ondrej má založenú živnosť a v priebehu zdaňovacieho obdobia dosiahol príjmy vo výške 15 000 €. Výška jeho skutočných výdavkov bola 10 000 € a zaplatené poistné bolo vo výške 2 000 €. Výpočet dane z príjmov pri paušálnych a skutočných výdavkoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

  Uplatňovanie paušálnych výdavkov Uplatňovanie skutočných výdavkov
Zdaniteľné príjmy 15 000 € 15 000 €
Výdavky 9 000 € (15 000 x 60 %) 10 000 €
Odvody 2 000 € 2 000 €
Čiastkový základ dane 4 000 € 3 000 €
Nezdaniteľná časť základu dane 3 937,35 € 3 937,35 €
Základ dane 62,65 € 0 €
Daň 11,90 € (762,65 x 19 %) 0 €

Ak by sa pre posúdenie uplatnenia paušálnych výdavkov alebo skutočných výdavkov vychádzalo iba z výšky dane na úhradu, v uvedenom príklade by si Ondrej zvolil uplatňovanie skutočných výdavkov, pri ktorých mu vyšla daň na úhradu 0 €. Výška dane na úhradu pri uplatnení paušálnych výdavkov je tiež nízka, a to 12 €. Ak by Ondrej zobral do úvahy náklady na externého účtovníka, daňového poradcu alebo strávený čas vedením účtovníctva alebo daňovej evidencie môžeme posúdiť, že viac sa mu oplatí uplatniť paušálne výdavky aj napriek tomu, že daň na úhradu je o pár eur vyššia ako daň pri skutočných výdavkoch.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňový bonus na dieťa v roku 2020

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2020 a aké podmienky musí splniť daňovník, aby mal naň nárok? Suma daňového bonusu je dvojnásobná pre deti do 6 rokov.

Firemné auto na súkromné účely - poskytnutie auta zamestnancovi

Ako zdaniť nepeňažný príjem súvisiaci s používaním firemného auta na súkromné účely? Prehľad povinností a praktické príklady.

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2019

Ako zdaniť príjem z predaja nehnuteľnosti fyzickej osoby, kedy je príjem oslobodený a aké sú povinnosti pri predaji.

Paušálne výdavky a platiteľ DPH

Ak je podnikateľ platiteľom DPH celý rok, uplatniť paušálne výdavky nemôže. Ak je platiteľom DPH len časť obdobia, uplatniť paušál môže. Ako postupovať v tomto roku z pohľadu DPH a ako z pohľadu dane z príjmov?
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky