Peňažné dávky pre rodiča v roku 2023

V prehľadných tabuľkách vám prinášame informácie o peňažných dávkach pre rodiča, v ktorých nájdete, kto, za akých podmienok a v akej výške môže v roku 2023 tieto dávky získať.

Prehľad peňažných dávok pre rodiča v roku 2023, ich výšku a stručné podmienky nároku na ich získanie, uvádzame v tomto článku.

Aktualizácia: Dňa 8.11.2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o prídavku na dieťa) a novelu zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). O zmenách, ktoré nastanú prijatím týchto noviel píšeme v článku v časti „Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa“ a „Príspevok na voľnočasové aktivity“.

Dňa 6.12.2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila ďalšiu zmenu, a to novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Touto novelou dochádza od 1.1.2023 k dočasnej zmene daňového bonusu na dieťa. Podmienky, ako aj výšku daňového bonusu platnú v roku 2023 nájdete v časti článku „Daňový bonus na dieťa v roku 2023“.

Tehotenské v roku 2023

Tehotenské je nemocenská dávka, ktorej úlohou je zabezpečiť tehotnej žene príjem, ktorý jej bude slúžiť na kompenzáciu výdavkov v tehotenstve (napr. na stravu, ošatenie). Podrobne o tejto dávke si môžete prečítať v článku Tehotenské – podmienky, ako požiadať a aká je výška.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, kto, za akých podmienok a v akej výške má nárok na dávku tehotenské v roku 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Tehotenské v roku 2023
Kto má nárok tehotná žena – zamestnankyňa, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“) a dobrovoľne nemocensky poistená osoba
Podmienky nároku 1. byť aktívne nemocensky poistená (napr. zamestnankyňa je v pracovnom pomere a zamestnávateľ za ňu platí nemocenské poistenie, alebo SZČO, ktorá platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne) alebo byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia, a to na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t. j. 13. týždeň tehotenstva),
2. nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t. j. pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva),
3. nemať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni, ktoré presahujú sumu 5 eur (platí v prípade SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby)
Vyplácanie dávky nárok trvá za kalendárne dni, vypláca sa mesačne
Obdobie poskytovania dávky - odo dňa začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. 13. týždeň tehotenstva),
- do dňa skončenia tehotenstva pôrodom alebo inak ako pôrodom (napr. spontánnym potratom), do dňa smrti poistenkyne počas obdobia nároku na tehotenské
Výška dávky 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného DVZ, pričom výška nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho DVZ a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu
Minimálna výška dávky v roku 2023 za kalendárny deň: 7,96274 €
- v mesiaci, ktorý má 30 dní: 238,90 €,
- v mesiaci, ktorý má 31 dní: 246,90 €
Maximálna výška dávky v roku 2023 za kalendárny deň: 11,94411 €
- v mesiaci, ktorý má 30 dní: 358,40 €,
- v mesiaci, ktorý má 31 dní: 370,30 €
Ako požiadať o dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o tehotenské
Kto vypláca dávku Sociálna poisťovňa

Tehotenské štipendium v roku 2023

Tehotenské štipendium je dávka, ktorá sa vypláca tehotnej žiačke alebo študentke a jej účelom je predovšetkým pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom žiačky, resp. študentky (napr. výdavky na stravu, ošatenie a pod.). Podrobne sme túto dávku rozobrali v článku Tehotenské štipendium od 1.4.2021.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, kto, za akých podmienok a v akej výške má nárok na dávku tehotenské štipendium v roku 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Tehotenské štipendium v roku 2023
Kto má nárok plnoletá tehotná žiačka strednej školy a tehotná študentka vysokej školy, ktoré nemajú nárok na výplatu tehotenského
Podmienky nároku 1. mať trvalý pobyt v Slovenskej republike,
2. byť v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom
Vyplácanie dávky mesačne (ak boli splnené podmienky len časť mesiaca, žiačka, resp. študentka má nárok aj tak na mesačnú sumu štipendia)
Obdobie poskytovania dávky - odo dňa začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. 13. týždeň tehotenstva),
- do vzniku nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa, resp. do skončenia tehotenstva, či skončenia štúdia na vysokej škole alebo do podmienečného vylúčenia zo strednej školy
Výška dávky 200 € mesačne
Ako požiadať o dávku podať písomnú žiadosť riaditeľovi školy (v prípade strednej školy) alebo rektorovi, resp. dekanovi školy (ak ide o vysokú školu)
Kto vypláca dávku stredná alebo vysoká škola

Materské v roku 2023

Materské je nemocenská dávka, ktorá sa poskytuje poistenke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa alebo inému poistencovi z dôvodu starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku. Podrobné informácie o dávke materské sa dozviete v našej téme Materská a materské.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, kto, za akých podmienok a v akej výške má nárok na dávku materské v roku 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Materské v roku 2023
Kto má nárok matka dieťaťa alebo iný poistenec (otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa, fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ak ide zamestnanca, povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu
Podmienky nároku 1. mať v deň nástupu na materské aktívne nemocenské poistenie alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
2. v období dvoch dokov dozadu mať nemocenské poistenie po dobu najmenej 270 kalendárnych dní,
3. nemať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni, ktoré presahujú sumu 5 eur (platí v prípade SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby),
4. ďalšie podmienky, ktoré musí splniť otec dieťaťa, ak on žiada o materské
Vyplácanie dávky nárok trvá za kalendárne dni, vypláca sa mesačne
Obdobie poskytovania dávky - od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu,
- do uplynutia 34. týždňov od vzniku nároku, resp. 37. týždňov od vzniku nároku (ak ide o osamelú matku) alebo 43. týždňov od vzniku nároku (ak ide o matku, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará),
- do uplynutia 28 týždňov od vzniku nároku – ak o materské požiadal otec, resp. do uplynutia 31. týždňov ak ide o osamelého otca, resp. do uplynutia 37. týždňov ak ide o otca, ktorý sa stará o dve alebo viac detí, maximálne však do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa
Výška dávky 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného DVZ, pričom vypočítaný DVZ nesmie presiahnuť maximálny DVZ, ktorý je platný v danom roku
Minimálna výška dávky v roku 2023 nie je určená, avšak v prípade, ak výška materského nedosahuje ani sumu rodičovského príspevku (v roku 2023 ide o sumu 412,60 €), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí rozdiel medzi výškou materskej a sumou rodičovského príspevku
Maximálna výška dávky v roku 2023 za kalendárny deň: 75 % z 79,6274 €, t. j. 59,72055 €
- v mesiaci, ktorý má 30 dní: 1 791,70 €,
- v mesiaci, ktorý má 31 dní: 1 851,40 €
Ako požiadať o dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o materské
Kto vypláca dávku Sociálna poisťovňa

Otcovská dovolenka v roku 2023

Otcovia na Slovensku si môžu v prvých šiestich týždňoch po narodení dieťaťa vybrať 14-dňovú otcovskú dovolenku. Pozor, nejde o povinnosť, ale o možnosť, teda ak chce otec stráviť prvé dva týždne po narodení svojho dieťaťa spolu s matkou, môže túto možnosť využiť. 

Počas tohto obdobia má otec nárok na novú dávku tzv. „otcovské“, ktorú vyplatí otcovi Sociálna poisťovňa po splnení zákonom stanovených podmienok, ktoré nájdete v článku Otcovská dovolenka od 1.11.2022.

Zároveň platí, že v roku 2023 otec môže za 14 dní otcovskej dovolenky dostať maximálne 836,10 eur. Upozorňujeme, že od novembra 2022 tiež platí nové tlačivo žiadosti pre tzv. iných poistencov (teda najmä otcov), ktorí žiadajú o otcovské či materské.

Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2023

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorej úlohou je pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Aktualizácia k 29.3.2023: Parlament v utorok 28. marca schválil zmenu v príspevkoch pri narodení dieťaťa. Príspevok vo výške 829,86 eur dostanú od 1. mája 2023 rodičia aj pri narodení štvrtého dieťaťa. Nižšiu dávku tak bude štát dávať až pri narodení piateho a ďalších detí.

V  tabuľke uvedenej nižšie si môžete pozrieť, kto, za akých podmienok a v akej výške má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2023
Kto má nárok matka, ktorá dieťa porodila alebo otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu
Podmienky nároku 1. narodenie dieťaťa,
2. trvalý pobyt a bydlisko osoby, ktorá žiada o príspevok na území SR
Vyplácanie dávky jednorazovo
Výška dávky - 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, od 1.5.2023 z prvého až štvrtého pôrodu,
- 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu, od 1.5.2023 z piateho a ďalšieho pôrodu
-ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku sa zvyšuje o 75,69 € na každé dieťa
Ako požiadať o dávku prebieha automaticky, nie je potrebné podávať žiadosť
- v prípade, ak neoznámite spôsob akým chcete vyplatiť príspevok (na účet alebo poštou), príspevok bude poukázaný takým spôsobom ako tehotenské alebo iná dávka poskytovaná úradom
Kto vypláca dávku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Príspevok pri viac súčasne narodených detí v roku 2023

Rodič detí, resp. fyzická osoba, ktorá prezvala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorá sa riadne stará o:

  • súčasne tri narodené deti alebo súčasne narodených viac detí, alebo
  • v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovanie narodených viac detí súčasne,

má nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí.

Tento príspevok sa vypláca raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré súvisia s riadnou starostlivosťou o tieto deti, a to v prípade, ak najmenej tri z troch alebo viac súčasne narodených detí sú vo veku najviac 15 rokov (prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat sú so veku najviac 15 rokov), a to vo výške 110,36 eur ročne.

Nárok sa uplatňuje podaním žiadosti príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta narodenia dieťaťa.

Článok pokračuje pod reklamou

Rodičovský príspevok v roku 2023

Úlohou rodičovského príspevku je zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, resp. do šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Podrobné podmienky o nároku na rodičovský príspevok aj zmeny, ktoré nastali v priebehu roka 2023 týkajúce sa rodičovského príspevku (zmena výšky od 1.8.2023 a poskytovanie príspevku rodičom detí od 3 rokov, ktoré neboli prijaté do spádovej škôlky od 1.9.2023)nájdete v článku Rodičovský príspevok v roku 2023.

V tabuľke uvedenej nižšie si môžete pozrieť, kto, za akých podmienok a v akej výške má nárok na rodičovský príspevok v roku 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rodičovský príspevok v roku 2023
Kto má nárok rodič dieťaťa (otec, matka), fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti
Podmienky nároku 1. zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa,
2. mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR alebo byť osobou podľa osobitného predpisu
Vyplácanie dávky za kalendárny mesiac, a to aj ak sú splnené podmienky nároku na rodičovský príspevok len za časť mesiaca
Obdobie poskytovania dávky - od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa narodilo dieťa, resp. od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom skončil nárok na materské,
- do prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek troch rokov, resp. šesť rokov pri jeho nepriaznivom zdravotnom vývoji
Výška dávky - 301 €, ak rodič nepoberal materské,
- 412,60 €, ak rodič poberal materské,
- v prípade, ak sa súčasne narodili dve a viac detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 %, a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa
Ako požiadať o dávku predložiť žiadosť o rodičovský príspevok písomne na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. e-mailom
Kto vypláca dávku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Príspevok na starostlivosť o dieťa v roku 2023

Príspevok na starostlivosť o dieťa vypláca taktiež Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a ide o „alternatívu“ rodičovského príspevku. Jej úlohou je úhrada výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Prečítajte si tiež

Nárok na tento príspevok majú pracujúci alebo študujúci rodičia (dennou formou na strednej alebo vysokej škole), ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území SR (rovnako ako aj dieťa), ak majú dieťa do troch rokov, resp. do šiestich rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ak sa takémuto dieťaťu poskytuje starostlivosť poskytovateľom na území SR (napr. poskytovanie materskou školou).

Keďže maximálna suma tohto príspevku je 280 eur mesačne (ak je dieťa v starostlivosti zariadenia alebo osoby na živnosť) a suma rodičovského príspevku je v roku 2023 u rodiča bez materskej 301 eur, je uplatňovanie nároku na tento príspevok nevýhodné. Čo je však výhodné u tohto príspevku je, že nárok je možné uplatniť na každé jedno dieťa do troch rokov, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa, pričom rodičovský príspevok je možné poberať len na jedno dieťa.

Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa v roku 2023

Úlohou tejto štátnej sociálnej dávky je prispieť oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Novelou zákona o prídavku na dieťa od 1.1.2023 dôjde k týmto zmenám vo vyplácaní prídavku na dieťa:

1. zmenou je zvýšenie mesačnej sumy prídavku na dieťa, ktorá v roku 2023 bude vyplácaná rodičom vo výške 60 eur mesačne, a to od narodenia dieťaťa, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ktoré je nezaopatrené, t. j. dieťa, ktoré:

  • sa sústavne pripravuje na povolenie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole,
  • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
  • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
  • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
  • je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonáva zárobkovú činnosť, avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto žiaka.

2. zmenou je ponechanie jednorazového zvýšeného prídavku na dieťa, ktoré vyplatí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rodičovi pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Prídavok na dieťa sa v roku 2023 jednorazovo v danom mesiaci zvýši o 110 eur.

Prečítajte si tiež

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca vo výške 30 eur mesačne a má na neho nárok oprávnená osoba, u ktorej nemožno uplatniť daňový bonus na dieťa podľa osobitného predpisu, pričom spätne si môže žiadateľ uplatniť nárok na príplatok najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Obe tieto štátne sociálne dávky oprávnená osoba získa, ak podá žiadosť na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Poznámka: od 1.1.2025 sa mesačná suma prídavku na dieťa má zvýšiť o sumu príspevku na voľnočasové aktivity pre deti vo veku od 5 do 18 rokov veku.

Daňový bonus na dieťa v roku 2023

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti, pričom platí, že daňový bonus na dieťa vo veku od 5 do 18 rokov veku si nemôže uplatniť ten daňovník, ktorému sa poskytuje dotácia na stravu.

Výška daňového bonusu je v roku 2023:

  • 50 eur mesačne, ak ide o dieťa vo veku nad 18 rokov,
  • 140 eur mesačne, ak ide o dieťa vo veku do 18 rokov,

pričom táto plná suma mesačného daňového bonusu je však ohraničená, a to príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane), podľa počtu detí.

Prečítajte si tiež

Sumy daňového bonusu na dieťa, ako aj podmienky na jeho uplatnenie boli zmenené novelou zákona o dani z príjmov dňa 6. decembra 2022. Do prijatia tejto novely zákona platil daňový bonus na rok 2023 vo výške 50 eur mesačne na dieťa vo veku do 15 rokov a 100 eur mesačne na dieťa vo veku nad 15 rokov. Aktuálne zvýšenie by malo platiť počas obdobia dvoch rokov.

Na daňový bonus má daňovník nárok po splnení zákonom stanovených podmienok od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo, až do mesiaca, v ktorom dosiahne 25 rokov veku (iba ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole).

Podrobné informácie aj s príkladmi nájdete v článku Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023.

Príspevok na voľnočasové aktivity v roku 2023

Deti vo veku od 5 do 18 rokov by mali podľa schváleného zákona dostať v roku 2023 príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 60 eur mesačne. Tento príspevok môže byť použitý na úhradu voľnočasových aktivít, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzným predpisom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre voľnočasové aktivity v oblasti športu a Ministerstvo kultúry SR pre voľnočasové aktivity v oblasti kultúry. Minister financií Igor Matovič však na sociálnej sieti skonštatoval, že tento príspevok nebude možné od januára 2023 spustiť. O výsledku vás budeme informovať.

Aktualizácia: Dňa 8.11.2022 bola schválená novela zákona o financovaní voľného času dieťaťa o vyplácaní príspevku na voľnočasové aktivity vo výške 60 eur mesačne pre deti vo veku od 5 do 18 rokov, ale až s účinnosťou od 1.1.2025. Účinnosť tohto zákona sa teda posúva z plánovaného januára 2023 na január 2025.

Rekreačný a športový poukaz v roku 2023

Zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 kalendárnych mesiacov a ktorého zamestnávateľa zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, má nárok na rekreačný poukaz (príspevok na rekreáciu). Žiadať tiež môže na príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Povinnosťou takéhoto zamestnávateľa je poskytnúť príspevok na rekreačný poukaz, resp. príspevok na rekreáciu, avšak poskytnutie športového poukazu je u zamestnávateľa dobrovoľné.

Výška príspevku je v tomto prípade 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu zamestnanca a rodiny, či športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok, maximálne však vo výške 275 eur/ ročne. Viac informácií nájdete v článku Rekreačné poukazy (príspevok) v roku 2023

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky