Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa vo svojich ustanoveniach okrem iného venuje aj daniam fyzických osôb. Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka – tento rok do 02.04.2024, pretože termín 31.03.2024 pripadá na víkend. Daň z príjmov za rok 2023 je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo najneskôr do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre fyzickú osobu, ak jej toto oznámenie bolo doručené po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Fyzická osoba môže oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 02.04.2024 na štruktúrovanom tlačive (tzv. odklad daňového priznania), a to o

 • najviac tri celé kalendárne mesiace – do 01.07.2024, pretože termín 30.06.2024 pripadá na víkend,
 • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak dosiahla príjmy zo zdrojov v zahraničí – do 30.09.2024.

Fyzická osoba podáva daňové priznanie fyzickej osoby typu A, ak dosiahla len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy či dohôd vykonávaných mimo pracovaného pomeru a nebolo jej vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Podrobné informácie o povinnosti podať daňové priznanie typu A, o spôsobe jeho podania, tlačive, sadzbách dane či prílohách nájdete v článku Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024).

Ak vás zaujíma vyplnenie daňového priznania typu B, informácie nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B.

Praktický postup vyplnenia daňového priznania fyzickej osoby typu A za rok 2023

Klára Milá v roku 2023 dosiahla príjmy zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy na polovičný úväzok a časť roka pracovala na základe dohody o pracovnej činnosti. Okrem toho dosiahla aj aktívny príjem z písania článkov pre portál o záhradách, pričom nebola uzavretá dohoda o nezdaňovaní tohto príjmu zrážkovou daňou. Pani Klára vyživuje v spoločnej domácnosti s manželom Jánom Milým jedno dieťa – Emu Milú, ktorá je žiačkou základnej školy. Ema Milá sa narodila v SR. Ján Milý v roku 2023 dosiahol príjem zo zamestnania na základe dohody o pracovnej činnosti a od 1.9.2023 je zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR bez nároku na dávky v nezamestnanosti (nesplnil podmienku poistenia v nezamestnanosti aspoň 730 dní). Pán Ján požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Milí splácajú hypotéku od roku 2019, pričom z potvrdenia od banky vyplýva, že nedošlo v roku 2023 k nárastu priemernej ročnej splátky oproti roku 2022. Výška príjmu za rok 2018 nepresahuje 1 316,90 eur. Výška zaplatených úrokov zo sumy 50 000 eur je podľa potvrdenia 170 eur a úver je úročený od 15.05.2019. Ku dňu podania žiadosti o úver mala Klára 32 rokov. Pani Klára si počas roka 2023 prispievala do 3. piliera mesačne 5 eur. Klára Milá sa rozhodla, že nepodá žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ale spracuje si daňové priznanie fyzickej osoby typu A.

Na stiahnutie: Vyplnené vzorové daňové priznanie typu A pani Kláry Milej za rok 2023

V nasledujúcej tabuľke uvádzame údaje z potvrdení o zdaniteľných príjmoch za rok 2023, ktoré Klára Milá a Ján Milý obdržali od svojich zamestnávateľov.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Čísla riadkov Text riadkov Klára Milá Ján Milý
Príjem na základe pracovnej zmluvy Príjem na základe dohody Príjem na základe dohody
01 Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou 7 200,00 eur 1 200,00 eur 2 800,00 eur
01a Úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd 1 200,00 eur 2 800,00 eur
01b Úhrn príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí
02 Poistné a príspevky celkom 964,80 eur 160,80 eur 375,20 eur
02a Úhrn poistného na sociálne poistenie 676,80 eur 112,80 eur 263,20 eur
02b Úhrn poistného na zdravotné poistenie 288,00 eur 48,00 eur 112,00 eur
02c Úhrn poistného na sociálne, zdravotné poistenie, ktoré sa viaže k príjmom zo zdrojov v zahraničí
03 Čiastkový základ dane 6 235,20 eur 1 039,20 eur 2 424,80 eur
04 Úhrn zrazených preddavkov na daň 197,44 eur
05 Úhrn príjmov oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. k)
06 Úhrn príjmov oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. l)
07 Úhrn príspevkov na rekreáciu oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b)
07a Príspevok na rekreáciu za predchádzajúci kalendárny rok
08 Úhrn príspevkov na športovú činnosť dieťaťa oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b)
09 Úhrn príjmov oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o)
10 Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 4 922,88 eur 3 281,92 eur
11 Suma zamestnávateľom zrazených príspevkov podľa § 11 ods. 8
12 Zúčtované a vyplatené za mesiace 1 – 12 9 – 12 1 – 8
13 Údaje o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse na dieťa

Ako vyplniť 1. stranu daňového priznania fyzickej osoby typu A za rok 2023

Úvodná strana každého daňového priznania spravidla obsahuje základné identifikačné údaje daňovníka.

 • riadok 01 – Klára uvedie svoje rodné číslo bez lomítka,
 • druh daňového priznania – krížikom označí prvú možnosť „daňové priznanie“, nakoľko ide o jej prvé podané daňové priznanie za rok 2023. Ak by v lehote na podanie daňového priznania podala ďalšie daňové priznanie, označí možnosť „opravné daňové priznanie“. Po lehote na podanie daňového priznania by Klára označila tretiu možnosť „dodatočné daňové priznanie“,
 • za rok – doplní Klára zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t. j. „2023“,
 • I. ODDIEL – v riadkoch 03 až 10 uvedie Klára svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území SR,
 • II. ODDIEL – v II. ODDIELE vyplní Klára len riadky 25 a 26, na ktorých uvedie svoje telefónne číslo a adresu. Ide o nepovinné, ale odporúčané údaje, napr. ak by chcel správca dane kontaktovať pani Kláru.

Ako vyplniť údaje na uplatnenie zníženia základu dane a daňového bonusu v daňovom priznaní fyzickej osoby typu A za rok 2023

Vstupné údaje o uplatnení nezdaniteľných častí základu dane a daňových bonusov, z ktorých sa neskôr vychádza pri výpočtoch v ďalších riadkoch daňového priznania, uvedie Klára na strane 2 a 3 daňového priznania. Vzhľadom na to, že bol manžel Ján Milý v roku 2023 zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR, je splnená jedna z podmienok nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela podľa § 11 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Nárok vzniká len za tie kalendárne mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie NČZD. Okrem toho má Klára nárok aj na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, o ktoré sa spolu s manželom starajú v spoločnej domácnosti. V daňovom priznaní využije aj novinku v podobe zvýšenia svojho základu dane o základ dane manžela, aby maximalizovala výšku daňového bonusu na dieťa, ktorá je obmedzená výškou ustanoveného percentuálneho limitu základu dane v závislosti od počtu vyživovaných detí. Údaje pre vznik nároku na daňový bonus na zaplatené úroky sú obsahom IV. ODDIELU. Milých sa netýka novinka v podobe daňového bonusu zo zvýšenej splátky, a teda v daňovom priznaní si uplatnia daňový bonus podľa „starých“ pravidiel.

Prečítajte si tiež

Podrobnosti o uplatnení daňového bonusu zo zvýšenej splátky nájdete v článku Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023.

V III. ODDIELE daňového priznania (strana 2) uvedie nasledovné:

 • riadok 29 – Klára uvedie priezvisko a meno manžela vrátane jeho rodného čísla,
 • riadok 30 – krížikom označí vyhlásenie „Uplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona“ a v rámci toho istého riadku uvedie výšku vlastných príjmov manžela v sume 2 424,80 eur (hrubý príjem z dohody „očistený“ o poistné na základe potvrdenia o zdaniteľných príjmoch) a počet kalendárnych mesiacov, počas ktorých sú splnené podmienky, tzn. 4 mesiace, počas ktorých bol zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie (september až december 2023). Ak by boli Jánovi priznané dávky v nezamestnanosti, považovali by sa za jeho vlastný príjem,
 • riadok 31 – Klára vyplní priezvisko a meno svojej dcéry a jej rodné číslo. Keďže má nárok na uplatnenie daňového bonusu za všetky kalendárne mesiace roka 2023, krížikom označí políčko „1-12“,
 • Uplatňujem postup podľa § 33 ods. 8 zákona – keďže pani Klára nemá dostatočný základ dane na plný nárok na daňový bonus na dieťa a podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa aj druhá oprávnená osoba – otec dieťaťa, označí pani Klára krížikom toto políčko. Ak by Klára požiadala zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane (namiesto podania daňového priznania), postup podľa § 33 ods. 8 zákona by nemohla uplatniť, tzn. nemohla by svoj základ dane zvýšiť o základ dane svojho manžela/otca dieťaťa,
 • riadok 32 – na riadku uvádza Klára priezvisko a meno svojho manžela (otca dieťaťa) a jeho rodné číslo – ide o tzv. druhú oprávnenú osobu. V zaškrtávacích poliach vyznačí krížikom tie polia, na začiatku ktorých mesiacov druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu – v našom príklade je to celých 12 mesiacov roka, a teda označí políčko „1-12“,
 • polia pod riadkom 32 – ak chce Klára uplatniť postup podľa § 33 ods. 8 zákona, musí krížikom označiť jedno z polí, a to podľa toho, na základe akého dokladu vypĺňa základ dane druhej oprávnenej osoby na riadku 32a. Ako bolo uvedené v príklade, pán Ján požiadal o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Klára teda označí krížikom druhú možnosť, keďže prikladá „kópiu dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa zákona druhej oprávnenej osoby“,
 • riadok 32a – Klára uvedie na tomto riadku celý základ dane svojho manžela z ročného zúčtovania preddavkov na daň, tzn. 2 424,80 eur.
 • V IV. ODDIELE daňového priznania (strana 3) uvedie nasledovné:
 • riadok 33 – Klára spĺňa podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, a teda krížikom označí pole „uplatňujem daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona“. V rovnakom riadku uvádza aj výšku zaplatených úrokov podľa potvrdenia od banky v sume 170 eur a počet mesiacov, v ktorých má nárok na uplatnenie daňového bonusu (keďže sa úver začal úročiť v roku 2019, vzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu za celých 12 kalendárnych mesiacov roku 2023),
 • dátum začatia úročenia úveru – dátum Klára vyplní podľa údajov uvedených v potvrdení od banky – 15.05.2019, pričom musí ísť o zmluvu o úvere uzatvorenú po 31.12.2017.

Súhrn podmienok na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2023 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť V. ODDIEL – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti v daňovom priznaní fyzickej osoby typ A za rok 2023

Na riadkoch v V. ODDIELE vyplní Klára údaje o príjmoch zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktoré dosiahla v roku 2023 u svojich 2 zamestnávateľov podľa potvrdení o zdaniteľných príjmoch. Hoci Klára dosiahla v roku 2023 okrem príjmov zo zamestnania aj aktívne autorské príjmy, ich úhrn v daňovom priznaní neuvádza, nakoľko boli zdanené zrážkou a daňová povinnosť bola týmto vysporiadaná.

 • riadok 34 Klára uvedie úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti v sume 8 400 eur, ktoré dosiahla na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy a dohody. Vypočíta ho ako súčet riadkov 01 z oboch potvrdení o zdaniteľných príjmoch (t. j. 7 200 eur + 1 200 eur),
 • riadok 35 Klára vyplní na riadku úhrn zdaniteľných príjmoch zo zamestnania v sume 1 200 eur, ktoré sú zahrnuté v riadku 34, ale plynuli na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (riadok 01a potvrdenia o zdaniteľných príjmoch z dohody),
 • riadok 36 Klára uvedie sumu povinného poistného, ktoré bolo zamestnávateľom zrazené z jej príjmov v sume 1 125,60 eur. Ide o súčet súm z riadkov 02 potvrdení o zdaniteľných príjmoch (t. j. 964,80 eur + 160,80 eur).
 • riadok 37 bude obsahovať sumu 789,60 eur, ktorá je súčtom poistného na sociálne poistenie z riadkov 02a potvrdení o zdaniteľných príjmoch (t. j. 676,80 eur + 112,80 eur),
 • riadok 38  bude obsahovať sumu 336,00 eur, ktorá je súčtom poistného na zdravotné poistenie z riadkov 02b potvrdení o zdaniteľných príjmoch (t. j. 288,00 eur + 48,00 eur),
 • riadok 39 je súčtovým riadkom (základ dane), ktorý Klára vypočíta ako rozdiel riadku 34 a 36 (úhrn zdaniteľných príjmov – poistné). Na riadku 39 Klára uvedie sumu základu dane 7 274,40 eur (8 400 eur – 1 125,60 eur).

Ako vyplniť VI. ODDIEL – výpočet dane v daňovom priznaní fyzickej osoby typ A za rok 2023

 • riadok 40 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v nekrátenej výške 4 922,82 eur,
 • riadok 41 – vzhľadom na to, že Klára uviedla údaje v III. ODDIELE na riadkoch 29 a 30, uvedie na riadku 41 výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manžela. Keďže základ dane daňovníka je nižší ako 41 445,46 eur a vlastný príjem manžela je nižší ako 4 500,86 eur, výšku nezdaniteľnej časti vypočíta ako 4 500,86 – vlastný príjem manžela 2 424,80 eur. Takto vypočítaná nezdaniteľná časť sa však musí alikvotne znížiť podľa počtu mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie NČZD – výpočet: (2 076,06 eur / 12 mesiacov) * 4 mesiace = 692,04 eur,
 • riadok 42 – Klára si v roku 2023 prispela do 3. piliera sumu 60 eur (12 mesiacov po 5 eur mesačne),
 • riadok 43 – Klára uvedie celkovú výšku nezdaniteľných častí základu dane, ktorú vypočíta ako súčet riadkov 40 + 41 + 42. Na riadku 43 teda vyplní sumu 5 674,86 eur (na daňovníka 4 922,82 eur + na manžela 692,04 eur + na príspevky do DDS 60 eur),
 • riadok 44 – obsahuje sumu 1 599,54 eur, ktorá predstavuje rozdiel základu dane z riadku 39 v sume 7 274,40 eur a uplatnených nezdaniteľných častí z riadku 43 v sume 5 674,86 eur,
 • riadok 45 – slúži na výpočet dane z riadku 44. Pri výpočte sa použije sadzba dane 19 %,  pretože suma základu dane nepresahuje hranicu 41 445,46 eur. Daň sa zaokrúhli na eurocenty a je vo výške 303,91 eur (0,19 x 1 599,54 eur),
 • riadok 56 – keďže pani Klára nedosiahla príjmy zo zahraničia, riadok 56 sa bude zhodovať s riadkom 45,
 • riadok 56a – sa vyplní, ak sú vyplnené riadky 32 a 32a, t. j. v prípade, ak daňovník zvýši svoj základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby pre účely získania vyššieho nároku na daňový bonus na dieťa. Základ dane z riadku 39 sa navýši o základ dane druhej oprávnenej osoby uvedený na riadku 32a v plnej sume, pretože druhá oprávnená osoba (pán Ján) splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu za 12 mesiacov. Na riadku 56a uvedie Klára sumu 9 699,20 eur (základ dane Kláry 7 274,40 eur + základ dane Jána 2 424,80 eur),
 • riadok 57 – obsahuje výšku daňového bonusu na dieťa, pričom sa do úvahy berie počet mesiacov, počas ktorých vznikol nárok na daňový bonus, vek dieťaťa a ustanovený percentuálny limit základu dane. Dcéra Ema je vo veku do 18 rokov a Kláre vzniká nárok na daňový bonus maximálne vo výške 140 eur mesačne. Výška percentuálneho limitu je pri jednom dieťati 20 %, a teda maximálna suma daňového bonusu na dieťa vypočítaná z navýšeného základu dane je 1 939,84 eur (0,20 x 9 699,20 eur). Keďže limit v sume 1 939,84 eur prevyšuje sumu vypočítaného daňového bonusu v sume 1 680 eur (140 eur mesačne x 12 mesiacov), Klára má nárok na jeho plnú výšku. Ak by Klára nenavýšila svoj základ dane o základ dane Jána, nárok na daňový bonus by vyšiel len v sume 1 454,88 eur (0,20 x 7 274,40 eur).
 • riadok 60 – Klára si počas roku 2023 neuplatňovala daňový bonus u svojho zamestnávateľa, a preto sa bude suma na riadku 60 rovnať sume na riadku 57,
 • riadok 61 – obsahuje výšku daňového bonusu, ktorý vyplatí správca dane pani Kláre. Vypočíta sa ako rozdiel medzi nárokom na daňový bonus v sume 1 680 eur a výškou dane v sume 303,91 eur. Na riadku 61 uvedie Klára sumu 1 376,09 eur,
 • riadok 63 – keďže Klára vyplnila IV. ODDIEL, uvádza na riadku 63 sumu 50 % z hodnoty zaplatených úrokov z hypotéky, t. j. výšku daňového bonusu na úroky z hypotéky vypočíta ako 0,50 x 170 eur = 85 eur,
 • riadok 66 – Klára uvedie rovnakú sumu, ako na riadku 63,
 • riadok 67 – vzhľadom na to, že celá výška dane bola započítaná s daňovým bonusom na dieťa, správca dane vráti Kláre okrem zvyšnej sumy daňového bonusu na dieťa aj celý daňový bonus na zaplatené úroky. Na riadku 67 teda uvedie sumu na poukázanie správcom dane – 85 eur,
 • riadok 69 – uvedie sa suma zrazených preddavkov na daň z riadkov 04 potvrdení o zdaniteľných príjmoch.Kláre bol zrazený preddavok len pri príjmoch z dohody, a to vo výške 197,44 eur,
 • riadok 72 – predstavuje sumu daňového preplatku, ktorá sa vypočíta nasledovne:daň z riadku 56 v sume 303,91 eur – daňový bonus na dieťa z riadku 57 v sume 1 680,00 eur  + daňový bonus na dieťa na poukázanie správcom dane z riadku 61 v sume 1 376,09 eur – daňový bonus na zaplatené úroky z riadku 63 v sume 85,00 eur + daňový bonus na zaplatené úroky na poukázanie správcom dane z riadku 67 v sume 85,00 eur – zrazené preddavky na daň z riadku 69 v sume 197,44 eur = -197,44 eur

Aké prílohy uviesť v daňovom priznaní fyzickej osoby typ A za rok 2023

Na riadku 87 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sa prikladajú k daňovému priznaniu typu A. Pani Klára uvedie na riadku 87 číslo 4, pretože prikladá nasledovné prílohy:

 1. kópia potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, kde pracovala na základe pracovnej zmluvy,
 2. kópia potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, kde pracovala na základe dohody o pracovnej činnosti,
 3. kópia prvej strany vykonaného ročného zúčtovania druhej oprávnenej osoby – pána Jána,
 4. kópia potvrdenia o zaplatených úrokoch z hypotéky vydaná veriteľom (bankou).
Prečítajte si tiež

Rodný list dieťaťa predložila správcovi dane pani Klára už v minulosti, a teda opätovne ho neprikladá. Dcéra Ema navštevuje školu na území SR, potvrdenie o návšteve školy nie je v tomto prípade vyžadované. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky do DDS (III. pilier) nedokladuje výpisom z osobného účtu sporiteľa, avšak správca dane môže pani Kláru vyzvať na jeho predloženie.

Pod počtom príloh vyplní dátum a vlastnoručne sa podpíše, čím zároveň vyhlási, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.

Ako vyplniť XI. ODDIEL – žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, daňového preplatku alebo zamestnaneckej prémie v daňovom priznaní fyzickej osoby typ A za rok 2023

Keďže Klára vyplnila III. a IV. ODDIEL daňového priznania a aj riadky 61 (1 376,09 eur) a 67 (85,00 eur), v XI. ODDIELE na strane 6 vyplní žiadosť o vyplatenie daňového bonusu na dieťa a na zaplatené úroky z hypotéky, na základe čoho bude pani Kláre správcom dane vyplatená suma (rozdielu) daňových bonusov. Urobí tak označením políčka „Žiadam o vyplatenie daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu podľa zákona...“.

Pani Kláre navyše vznikol aj preplatok na dani na riadku 72 v sume -197,44 eur, o ktorý požiada označením políčka „Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona...“. Celkovo teda správca dane vráti pani Kláre sumu 1 658,53 eur.

Zároveň uvedie číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý žiada vyplatenie daňového preplatku a daňových bonusov.

V poslednej časti na strane 6 vyplní dátum a vlastnoručne sa podpíše.

Podanie daňového priznania fyzickej osoby typu A za rok 2023

Ak sa pani Klára rozhodne podať daňové priznanie k dani z príjmov typu A osobne na podateľňu daňového úradu, spolu s daňovým priznaním a jeho prílohami si pripraví aj tlačivo potvrdenia o podaní daňového priznania. Potvrdenie jej pri prevzatí daňového priznania potvrdí pečiatkou a podpisom pracovník podateľne daňového úradu. Pani Klára si ešte pred podaním daňového priznania spraví jeho kópiu a spolu s potvrdením o podaní ich archivuje.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2024 (za rok 2023) – tlačivá a postup

Fyzické a právnické osoby, ktoré za rok 2023 zaplatili daň v dostatočnej výške, majú možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybraným prijímateľom. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky