Paušálne výdavky v roku 2023

Paušálne výdavky v roku 2023
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Uplatňovanie paušálnych výdavkov – čo to znamená?

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) má fyzická osoba – podnikateľ pri uplatňovaní výdavkov v daňovom priznaní na výber z týchto dvoch možností:

 • uplatnenie skutočne preukázateľných výdavkov – kedy podnikateľ preukazuje dosiahnuté  výdavky vedením jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, resp. vedením daňovej evidencie,
 • uplatnenie výdavkov percentom z príjmov – t. j. paušálnych výdavkov.

Spôsob uplatňovania výdavkov, ktorý si podnikateľ na začiatku zdaňovacieho obdobia zvolí, je potrebné dodržať počas celého tohto obdobia. Ak by sa podnikateľ rozhodol zmeniť metódu uplatňovania výdavkov, môže tak vykonať iba do lehoty na podanie daňového priznania, ktorá je pre rok 2023 do 2.4.2024 (ak podáva daňové priznanie v riadnom termíne a nemá odklad daňového priznania).

Ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovať paušálne výdavky, znamená to, že sa rozhodne uplatňovať výdavky spojené s podnikaním nie v skutočnej (preukázateľnej) výške, ale tieto výdavky uplatňuje percentom z príjmov, ktoré určuje zákon o dani z príjmov.

Výšku paušálnych výdavkov určuje zákon o dani z príjmov podľa druhu príjmu, ktorý počas roka 2023 podnikateľ dosiahol:

 • v sume 60 % z úhrnu príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona), najviac do výšky 20 000 €,
 • v sume 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona), najviac do výšky 20 000 €.

Z uvedeného vyplýva, že ak by mal podnikateľ v roku 2023 príjmy aj z podnikania aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti, nemôže si uplatniť paušálne výdavky pre každú z týchto činností samostatne, paušálne výdavky uplatní zo súčtu týchto príjmov.

Ak by však podnikateľ dosahoval v roku 2023 príjem z podnikania a zároveň aj príjem z použitia diela či umeleckého výkonu, môže si paušálne výdavky uplatniť z týchto príjmov samostatne (do maxima 20 000 €).

Príklad na výpočet výšky paušálnych výdavkov v roku 2023 (maximálna hranica)

Jana podniká v oblasti vedenia účtovníctva a daňového poradenstva. V roku 2023 dosiahla z týchto činností príjem vo výške 33 500 €. Pani Jana nie je platiteľom DPH. V roku 2023 nemala pani Jana vysoké výdavky, ktoré súviseli s jej činnosťou – nájomné za kanceláriu, výdavky na nákup kancelárskych potrieb, výdavok na nákup softvérovej licencie či výdavky spojené so školeniami celkovo vo výške 6 700 €. Na základe toho sa pani Jana rozhodla uplatňovať v roku 2023 paušálne výdavky. Výšku paušálnych výdavkov vypočíta ako 60 % z 33 500 €, t. j. 20 100 €, avšak nakoľko je zákonom určená maximálna suma paušálnych výdavkov 20 000 €, uplatní si vo svojom daňovom priznaní iba sumu 20 000 €. V prípade, ak by platila aj odvody, túto sumu k sume výdavkov pripočíta.

Kto si (ne)môže uplatniť paušálne výdavky?

Možnosť uplatniť si paušálne výdavky nemajú všetky fyzické osoby – podnikatelia. Nárok na uplatnenie majú iba tí podnikatelia, ktorí:

 • nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty alebo
 • sú platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia,
 • prípadne majú registráciu pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • dosahujú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu.
Prečítajte si tiež

Paušálne výdavky si nemôžu uplatniť fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

Paušálne výdavky a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2023

Paušálne výdavky predstavujú všetky daňové výdavky daňovníka počas zdaňovacieho obdobia (roka), ku ktorým sa pripočítavajú zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v skutočnej výške.

Celkovú sumu paušálnych výdavkov za rok 2023 zistíme ako súčet:

 • 60 % z príjmov, maximálne však vo výške 20 000 €,
 • celkovej sumy odvodov do Sociálnej poisťovne uhradených v roku 2023,
 • celkovej sumy odvodov do príslušnej zdravotnej poisťovne uhradených v roku 2023.

Výšku celkovo uhradených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne musí podnikateľ vedieť preukázať, napr. výpisom z bankového účtu či výpisom z účtu poistenca, ktorý mu na požiadanie vydajú na príslušnej pobočke Sociálnej či zdravotnej poisťovne.

Príklad na výpočet paušálnych výdavkov a zaplatených odvodov v roku 2023

Pán Peter je živnostník a v roku 2023 dosiahol zdaniteľný príjem vo výške 25 000 €. V roku 2023 pán Peter uhradil odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v úhrnnej výške 2 780 €.

Výšku paušálnych výdavkov pán Peter vypočíta ako 60 % zo sumy 25 000 €, t.j. 15 000 €, pričom k tejto sume ešte pripočíta výšku uhradených odvodov, t.j. 15 000 + 2 780 = 17 780 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Vedenie evidencie pri paušálnych výdavkoch v roku 2023

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nemá podnikateľ povinnosť viesť podrobnú evidenciu svojich výdavkov (pri porovnaní s vedením jednoduchého či podvojného účtovníctva, resp. daňovej evidencie). Napriek tomu má podnikateľ podľa zákona o dani z príjmov povinnosť viesť evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede, potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane), vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • o zásobách a 
 • pohľadávkach.
Pozrite si tiež

Zákon o dani z príjmov neurčuje podnikateľovi, v akej forme má túto evidenciu viesť. Najčastejším nástrojom na vedenie evidencie sú rôzne účtovné softvéry, aplikácie či program Excel. Výstupy z týchto evidencii sa prenášajú do daňového priznania, avšak netvoria jeho prílohu.

Ak by bol daňovník časť zdaňovacieho obdobia roku 2023 platiteľom DPH, okrem vyššie uvedených evidencii by mal viesť aj evidenciu potrebnú na účely zákona o DPH.

Porovnanie paušálnych výdavkov a skutočných výdavkov v roku 2023

Skutočnosť, pre ktorú formu uplatňovania výdavkov sa podnikateľ v zdaňovacom období roka 2023 rozhodne, ovplyvňuje najmä záujem dosiahnuť čo najnižšiu daň z príjmov. Následne podnikateľa ovplyvňuje aj náročnosť evidencie – z hľadiska času i financií, t. j. či si evidenciu príjmov a výdavkov vie viesť vo vlastnej réžii alebo k tomu prizve externého účtovníka, s čím sú spojené zvýšené náklady a pod.

Prečítajte si tiež

Pre prepočet paušálnych výdavkov a dane z príjmov odporúčame použiť našu Kalkulačku paušálnych výdavkov za rok 2023.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie uplatnenia paušálnych výdavkov so skutočnými výdavkami (pri súčasnom vedení daňovej evidencie alebo účtovníctva):

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rozhodovací faktor Paušálne výdavky Skutočné výdavky
Daňová evidencia Vedenie účtovníctva
Povinnosť zostavenia daňového priznania áno áno áno
Povinnosť zostavenia účtovnej závierky nie nie áno
Povinnosť preukazovania výdavkov nie áno áno
Rozsah evidencie malá stredná veľká
Náročnosť vedenia evidencie nízka stredná – je vhodnejšie zapojiť účtovníka vysoká – účtovník
Spôsob vedenia evidencie tabuľka, napr. v Exceli tabuľka/jednoduchý účtovný softvér účtovný softvér
Časová náročnosť nízka stredná vysoká
Platiteľ DPH počas celého roka nemôže uplatniť môže viesť môže viesť
Právne predpisy, ktoré je potrebné sledovať zákon o dani z príjmov zákon o dani z príjmov zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, postupy účtovania pre podnikateľov a i.
Finančná náročnosť nízka stredná z uvedených možností obvykle najvyššia

Z tabuľky môžeme vidieť, že výhodou uplatňovania paušálnych výdavkov je najmä menšia časová náročnosť, je potrebné viesť menšiu evidenciu, ktorú spravidla zvládne viesť podnikateľ aj vo vlastnej réžii (nemusí vynakladať ďalšie výdavky súvisiace s vedením účtovníctva).

Kedy sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2023?

Uplatňovanie paušálnych výdavkov vo všeobecnosti znie ako najjednoduchší spôsob uplatnenia výdavkov v daňovom priznaní. Táto možnosť sa oplatí najmä podnikateľom, ktorí počas roka 2023 nemajú žiadne, resp. minimálne skutočné výdavky. Najčastejšie ide o povolania ako sú účtovníci, daňoví poradcovia, finanční poradcovia, programátori, tlmočníci, športovci, umelci, autori a pod.

Paušálne výdavky je vhodné uplatniť u podnikateľa, ktorého:

 • suma skutočne preukázateľných výdavkov je nižšia ako suma paušálnych výdavkov – čo znamená, že výsledná daňová povinnosť pri uplatnení paušálnych výdavkov bude nižšia ako by bola pri uplatnení skutočne preukázateľných výdavkov,
 • suma skutočne preukázateľných výdavkov je vyššia ako suma paušálnych výdavkov a rozdiel medzi skutočnými a paušálnymi výdavkami je zanedbateľný – t. j. výsledná daňová povinnosť pri uplatnení paušálnych výdavkov by bola o málo vyššia alebo nižšia ako pri uplatnení skutočne preukázateľných výdavkov, no ak by si podnikateľ uplatnil paušálne výdavky, znamenalo by to pre neho menšie časové i finančné zaťaženie.
Prečítajte si tiež

Uplatniť paušálne výdavky sa spravidla neoplatí podnikateľovi, ktorého skutočné výdavky sú značne vyššie ako suma vypočítaných paušálnych výdavkov. Ide o podnikateľov, ktorí na svoju činnosť musia vynakladať vysoké vstupy, napr. musia nakupovať veľké množstvo zásob, majú vysoké mzdové náklady a pod.

TIP: Praktické príklady, kedy sa oplatí/neoplatí podnikateľovi uplatniť paušálne výdavky, nájdete v článku Kedy sa oplatia paušálne výdavky (príklady).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky