Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – typ A (vzor)

Boli ste v roku 2021 len zamestnancom a nepožiadali ste zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane? Vyplňte si daňové priznanie k dani z príjmov sami, podľa nášho postupu.

Daň z príjmov, ako aj podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

V tomto článku nájdete okrem povinností a možností fyzickej osoby, ktorá mala v roku 2021 len príjem zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) aj postup, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov – typ A ilustrovaný na príklade v jednotlivých krokoch.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 – typ A?

Podľa zákona o dani z príjmov vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 tej fyzickej osobe, ktorá dosiahla celkové zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 255,72 €, alebo tej fyzickej osobe, ktorá vykáže daňovú stratu (aj keď sú jej zdaniteľné príjmy nižšie ako uvedená suma). Viac sa dozviete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2021?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 podáva fyzická osoba na tlačive typu A v tom prípade, ak v roku 2021 dosiahla príjmy len zo závislej činnosti (t. j. napríklad zo zamestnania alebo z dohody), a to podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Pozor, v prípade, ak fyzická osoba, ktorá v roku 2021 mala príjmy len zo závislej činnosti, požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021 v termíne do 15. februára 2022, nemá povinnosť už podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Fyzická osoba, ktorej nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, môže podať daňové priznania aj dobrovoľne, a to najmä v prípade vzniku daňového preplatku, ak boli platené preddavky na daň. Viac si prečítajte aj v článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021?

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy zamestnanca, teda aj preddavkov na daň, ktoré zamestnávateľ zo mzdy zamestnancovi zráža, využite našu mzdovú kalkulačku.

Aké sú to zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti?

Nakoľko vznik povinnosti na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 sa viaže na výšku zdaniteľných príjmov, je potrebné vysvetliť, ktoré príjmy patria medzi zdaniteľné príjmy.

Zdaniteľnými príjmami sú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Ide teda napr. o príjmy zo súčasného, resp. z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, príjmy v postavení spoločníkov a konateľov s. r. o., odmeny za výkon zapisovateľa alebo člena volebnej komisie, či nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny služobného auta, ktoré využíva zamestnanec aj na súkromné účely, a ďalšie uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov.

Naopak, za zdaniteľné príjmy sa nepovažuje napr. vyplatená cestovná náhrada, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi poskytol v súvislosti výkonom pracovnej cesty (do limitu upraveného zákonom o cestovných náhradách). Príjmy, ktoré nie sú zdaniteľné sa do daňového priznania k dani z príjmov ani neuvádzajú.

Komu sa oplatí dobrovoľne podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021?

Fyzická osoba, ktorej nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, sa spravidla rozhodne pre dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov, najmä z dôvodu vzniku daňového preplatku.

Prečítajte si tiež

Prvým predpokladom vzniku daňového preplatku u fyzickej osoby je to, že jej zamestnávateľ v priebehu roka 2021 zrážal preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti. Tento preddavok je uvedený v riadku č. 04 – úhrn preddavkov na daň na tlačive „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 2 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021“, ktoré vyhotovil zamestnávateľ. Pozor, zrazený preddavok na daň zamestnávateľom však nie je jedinou podmienkou na vznik daňového preplatku, nakoľko ten závisí od viacerých faktorov, napr. na výške dosiahnutých zdaniteľných príjmov, a pod.

Spravidla daňový preplatok môže vzniknúť osobám, ako napr.:

 • študentom, ktorí počas roka pracovali, napr. na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • osobám, ktoré časť roka pracovali a časť roka boli nezamestnaní,
 • matkám, ktoré boli časť roka zamestnané a časť roka na materskej, či rodičovskej dovolenke,
 • a ďalším.

Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov a termín na zaplatenie dane za rok 2021?

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v lehote do 31. marca 2022 (vrátane). V tejto lehote je splatná aj daň z príjmov za rok 2021.

Fyzická osoba môže oznámiť správcovi dane (t. j. daňovému úradu) aj odklad lehoty na podanie daňového priznania, čím sa jej odkladá aj dátum splatnosti dane, a to o:

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A za rok 2021?

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov má na výber z dvoch možností, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov, a to buď:

 • listinne, alebo
 • elektronicky.

Spravidla si tieto osoby vyberajú spôsob podania listinnou formou, pričom majú možnosť vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A spolu s potvrdením o podaní daňového priznania doručiť priamo na podateľňu daňového úradu alebo daňové priznanie môžu doručiť poštovou zásielkou (je vhodné poslať doporučene).

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A má možnosť fyzická osoba získať na pobočke daňového úradu alebo si ho môže vytlačiť z portálu Finančnej správy, pričom:

 • si tlačivo môže vytlačiť a vyplniť ho paličkovým písmom, alebo
 • môže vyplniť na webovej stránke Finančnej správy elektronický formulár, ktorý jej skontroluje prípadné chyby a následne si ho môže fyzická osoba vytlačiť, príp. využiť iný softvér či aplikáciu slúžiacu na vypĺňanie daňových priznaní.

K elektronickému formuláru sa fyzická osoba na webovej stránke Finančnej správy dostane nasledovnou cestou: Formuláre – Elektronické formuláre – v katalógu elektronických formulárov vyberie Daň z príjmov fyzickej osoby – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) – Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2021.

Upozorňujeme, že ak chcete doručiť vyplnené daňové priznanie priamo na podateľňu daňového úradu, nezabudnite aj na potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021.

Vzory aktuálnych tlačív daňových priznaní platných pre zdaňovacie obdobie roka 2021 nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2021 (v roku 2022).

Čo potrebuje fyzická osoba k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov – typ A za rok 2021?

Takmer všetky potrebné údaje, ktoré bude fyzická osoba vypĺňať do daňového priznania k dani z príjmov – typ A čerpá z potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré je aj povinnou prílohou k daňovému priznaniu (teda jeho kópia). Toto potvrdenie vystaví fyzickej osobe jej zamestnávateľ, resp. zamestnávatelia, u ktorých bola táto fyzická osoba v roku 2021 zamestnaná a mala u nich príjem zo závislej činnosti.

Prečítajte si tiež

Ak fyzická osoba požiada zamestnávateľa o vystavenie tohto potvrdenia do 7. februára 2022, zamestnávateľ je povinný vystaviť toto potvrdenie do 10. februára 2022. Ak fyzická osoba požiada zamestnávateľ po tomto termíne, zamestnávateľ je povinný vystaviť toto potvrdenie do 10. marca 2022.

Okrem potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti sú uvedené v poučení na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A aj ďalšie povinné prílohy, ako napr.:

 • rodný list dieťaťa – v prípade, ak fyzická osoba uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa a uplatňuje si ho prvýkrát prostredníctvom daňového priznania (ak nárok na daňový bonus bol uplatnený u zamestnávateľa, rodný list nie je potrebné prikladať),
 • potvrdenie o návšteve školy dieťaťa – ak si fyzická osoba uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré sa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole dennou formou štúdia (nie je potrebné prikladať, ak daňový bonus bol uplatnený u zamestnávateľa),
 • potvrdenie o zaplatených úrokoch z hypotéky – v prípade, ak fyzická osoba uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky,
 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti – v prípade, ak chce fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 3 %.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 (typ A) – príklad

Marián bol v roku 2021 zamestnancom na trvalý pracovný pomer a mal uzatvorenú s iným zamestnávateľom aj dohodu o pracovnej činnosti. Okrem toho bol v roku 2021 raz na pandemickej PN-ke (jej výšku nepotrebujeme poznať, nakoľko sa do daňového priznania neuvádza – je to príjem oslobodený od dane).

Marián nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a preto mu tento postup môže pomôcť pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov – typ A.

Nižšie v tabuľke sú uvedené údaje z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti p. Mariána, ktoré budeme potrebovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A za rok 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Údaje prevzaté z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti fyzickej osoby za rok 2021 podľa jednotlivých riadkov
Názov a číslo riadku z potvrdenia Pracovná zmluva Dohoda o pracovnej činnosti Spolu
Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti – riadok 01 10 800 € 3 600 € 14 400 €
z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – riadok 01a 0 € 3 600 € 3 600 €
Poistné a príspevky – riadok 02 1 447,20 € 482,40 € 1 929,60 €
z toho úhrn poistného na sociálne poistenie – riadok 02a 1 015,20 € 338,40 € 1 353,60 €
z toho úhrn poistného na zdravotné poistenie – riadok 02b 432 € 144 € 576 €
Čiastkový základ dane – riadok 03 9 352,80 € 3 117,60 € 12 470,40 €
Úhrn preddavkov na daň – riadok 04 919,92 € 592,34 € 1 512,26 €

Marián si chce v daňovom priznaní k dani z príjmov uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa – syna Martina, ktorý sa narodil 5.8.2021 (v zamestnaní si ho neuplatnil).

Okrem postupu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A v jednotlivých krokoch, ktoré uvádzame nižšie, si pozrite aj vyplnené vzorové daňové priznanie k dani z príjmov – typ A za rok 2021 p. Mariána:

1. strana daňového priznania fyzickej osoby – typ A za rok 2021: na tejto strane Marián vyplní:

 • riadok č. 01 – kde uvedie svoje rodné číslo,
 • druh daňového priznania – kde zaškrtne možnosť „daňové priznanie“, keďže ide o jeho prvé podanie daňového priznania za rok 2021,
 • za rok – „2021“, keďže ide o podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021,
 • I. oddiel – údaje o daňovníkovi – kde Marián uvedie na riadkoch 03 až 10 svoje meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu,
 • e-mailovú adresu a telefónne číslo na riadkoch 25 a 26 – tieto riadky nie je povinné vypĺňať, avšak je to vhodné, aby sa správca dane s ním v prípade potreby vedel ľahko skontaktovať.

2. strana daňového priznania fyzickej osoby – typ A za rok 2021: na tejto strane Marián vyplní:

 • III. oddiel – riadok 31 na uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa, pričom je tu potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a jeho rodné číslo. Okrem toho je potrebné zaškrtnúť jednotlivé mesiace, v ktorých si Marián uplatňuje daňový bonus na dieťa (ak by išlo o celý kalendárny rok, zaškrtol by možnosť 1-12) a keďže sa dieťa narodilo v auguste, Marián zaškrtol mesiace 8 – 12,
 • V. oddiel – riadok 34: tu Marián vyplní úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov, ktoré zistil súčtom z riadku 01 z potvrdení o zdaniteľných príjmoch a teda sumu 14 400 € a na riadku 35 uvedie Marián len výšku príjmov, ktoré mu plynuli na základe dohody o pracovnej činnosti a teda sumu 3 600 €.

3. strana daňového priznania fyzickej osoby – typ A za rok 2021: na tejto strane Marián pokračuje pri vypĺňaní V. oddielu, a to:

 • riadok 36: úhrn povinného poistného, kde Marián uvedie sumu uvedenú na riadku 02 na potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti a teda sumu 1 929,60 €,
 • riadok 37 a 38: zo sumy uvedenej na riadku 36 je potrebné uviesť úhrn poistného na sociálne poistenie a úhrn poistného na zdravotné poistenie, ktorý je uvedený na riadku 02a a 02b na potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti,
 • riadok 39: základ dane podľa § 5 ods. 8 zákona – ten vypočítame ako rozdiel riadku 34 (14 400 €) a riadku 36 (1 929,60 €) = 12 470,40 €.

Ďalej Marián pokračuje na tejto strane výpočtom dane, ktorému je venovaný VI. oddiel a teda:

 • riadok 40 až 43 – zníženie základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov, ide teda o uplatnenie nároku nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, o uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) a na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Marián si uplatní v roku 2021 len nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (t. j. na seba), a to vo výške 4 511,43 €, nakoľko jeho čiastkový základ dane je nižší ako suma 19 936,22 €. Na výšku tejto nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka má nárok každý daňovník, ktorého čiastkový základ nepresiahol stanovenú sumu. V prípade, ak čiastkový základ dane by bol vyšší, tak sa výška nezdaniteľnej časti základu dane znižuje. Viac o nezdaniteľných častiach základu dane si môžete prečítať v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021.

 • riadok 44 – v tomto riadku Marián zníži základ dane z riadku 39 (12 470,40 €) o súčet nezdaniteľných častí základu dane z riadku 43 (4 511,43 €) a teda vypočíta sumu 7 958,97 € (12 470,40 – 4 511,43),
 • riadok 45 – už samotný názov tohto riadku „daň podľa § 15 zákona“ nám hovorí, že na tomto riadku máme uviesť výšku dane vypočítanú ako 19 % zo základu dane z riadku 44, t. j. 19 % z 7 958,97 € = 1 512,2043 €, zaokrúhlenú matematicky na 2 dve desatinné miesta a teda 1 512,20 €. Sumu tejto dane uvedieme aj na riadku 56 – „daň (daňová povinnosť)“.

Po vyplnení riadku 56 sa Marián dostáva na 4. stranu daňového priznania k dani z príjmov – typ A, kde pokračuje vo výpočte dane a vyplní tieto riadky:

 • riadok 57 – Marián uvedie výšku daňového bonusu na dieťa za rok 2021, nakoľko sa jeho dieťa narodilo v auguste 2021, má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa za 5 mesiacov. Výška mesačného daňového bonusu na dieťa (ak ide o dieťa do 6 rokov) je v roku 2021 je 46,44 €, a preto na tomto riadku uvedie sumu 232,20 € (t. j. 46,44 € x 5). Viac informácií o daňovom bonuse si prečítajte v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2021,
 • riadok 58 – na tomto riadku je potrebné znížiť vypočítanú daň z riadku 56 o nárok na daňový bonus z riadku 57, t. j. 1 512,20 € - 232,20 € = 1 280 €,
 • riadok 59 – Marián na tomto riadku uvedie 0, nakoľko si u zamestnávateľa neuplatnil nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021,
 • riadok 60 – na tomto riadku je potrebné vykonať výpočet riadku 57 -  riadok 59, v našom prípade je to 232,20 € - 0 = 232,20 €,
 • riadok 64 – na tomto riadku je potrebné znížiť vypočítanú daň z riadku 58 o nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z riadku 63, nakoľko si však Marián takýto nárok neuplatňoval, uvedie tu rovnakú sumu ako na riadku 58 = 1 280 €,
 • riadok 69 – úhrn preddavkov na daň zrazených podľa § 35 zákona: na tomto riadku uvádzajú zamestnanci preddavky na daň, ktoré im zrazil v priebehu roka zamestnávateľ a keďže aj Mariánovi zrazili zamestnávatelia v roku 2021 preddavky na daň, uvedie tu sumu 1 512,26 €.

Posledné riadky 71 a 72 sa venujú konečnému výsledku dane z príjmov za rok 2021 a teda, či výsledkom daňového priznania bude daň na úhradu, ktorú bude musieť daňovník zaplatiť daňovému úradu, alebo pôjde o daňový preplatok, ktorý daňový úrad vráti daňovníkovi. V prípade Mariána pôjde o daňový preplatok, nakoľko úhrn zrazených preddavkov na daň z riadku 69 (1 512,26 €) je vyšší ako vypočítaná daň z riadku 64 (1 280 €). Mariánovi vznikne daňový preplatok vo výške 232,26 € (1280 € - 15 12,26 €), čo aj uvedie na riadku 72.

5. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ A sa v VIII. oddiele venuje poukázaniu 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane. Podiel poukázanej dane sa uvádza na riadku 83, kde je potrebné vykonať výpočet 2 %, resp. 3 % z riadku 64 daňového priznania a táto suma musí byť minimálne vo výške 3 eur.  Marián teda vykoná výpočet 2 % z 1 280 € = 25,60 €. Do údajov o prijímateľovi musí ďalej Marián uviesť IČO organizácie, obchodné meno (názov) organizácie a informáciu, či súhlasí so zaslaním údajov prijímateľovi 2 % zo zaplatenej dane.

6. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ A : tu Marián uvedie v kolónke „počet príloh“ číslo 3, nakoľko Marián pripojí k daňovému priznaniu potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od dvoch zamestnávateľov a kópiu rodného listu dieťaťa. Samozrejme nesmieme v tomto prípade zabudnúť uviesť aj dátum vyplnenia daňového priznania a podpis, čím daňovník vyhlási, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.

Na tejto poslednej strane je v prípade daňového preplatku dôležité vyplniť XI. oddiel – žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie. Vieme, že Mariánovi vznikol preplatok na dani na riadku 72 a preto tu zaškrtne časť „Žiadam o vrátenie daňového preplatku“ a zvolí spôsob, akým chce poukázať tento preplatok. Pozor, aj tu je potrebné vyplniť dátum a pripojiť podpis daňovníka.

V prípade, ak Marián doručí daňové priznanie k dani z príjmov – typ A osobne na podateľňu daňového úradu, musí mať pripravené aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky