Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 (v roku 2021)

Ktorí zamestnanci majú nárok na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 a v akom termíne ho musí zamestnávateľ vykonať? Aká novinka sa zaviedla v roku 2021?

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie dane“)  je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Fyzická osoba, ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie presiahli hranicu 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, resp. dosiahla daňovú stratu, má zväčša povinnosť podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov. Táto hranica pre rok 2020 je vo výške 2 207,10 €. Viac informácií nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2020?.

Niektoré fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami, však môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, a tak im odpadá povinnosť podať daňové priznanie. Zároveň im však vznikajú ďalšie povinnosti v súvislosti s ročným zúčtovaním dane.

Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 (v roku 2021)?

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 môže požiadať:

 • zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov,
 • zamestnanec, ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 tohto zákona (t. j. daň z týchto príjmov je už vysporiadaná, a tak sa tieto príjmy už v ročnom zúčtovaní dane neuvádzajú).

Ak by zamestnanec počas roka 2020 dosiahol aj iné príjmy ako sú príjmy zo závislej činnosti, resp. príjmy už vysporiadané zrážkovou daňou, tak nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020, ale musí si podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B za rok 2020. Ide napríklad o príjmy zo živnosti, z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti.

Ak by zamestnanec počas roka 2020 dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, nemusí požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, ale môže si podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ A za rok 2020.

Lehota na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 (v roku 2021)

Zamestnanec, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V prípade ročného zúčtovania dane za rok 2020 ide o termín 15. február 2021.

Zamestnávateľ musí doručiť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami, napríklad e-mailom (so žiadúcim zabezpečením ochrany osobných údajov). Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane musí zamestnanec podať na novom vzore tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2020.

V lehote na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania musí zamestnanec odovzdať zamestnávateľovi aj príslušné doklady potrebné pre vyhotovenie ročného zúčtovania dane za rok 2020. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a nepredloží požadované doklady v tomto termíne, zamestnávateľ mu ročné zúčtovanie nevykoná a zamestnanec si tak bude musieť podať daňové priznanie sám.

Čo si môže zamestnanec uplatniť v ročnom zúčtovaní dane za rok 2020 (v roku 2021)?

Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania je jednoduché. Základom je, aby zamestnanec vedel, na uplatnenie čoho má nárok. Pred vypĺňaním je dobré si prečítať aj poučenie na vyplnenie žiadosti.

V prvej časti zamestnanec vyplní svoje osobné údaje a vyznačí, či je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo je poberateľom dôchodku.

V ďalších častiach žiadosti o ročné zúčtovanie si môže zamestnanec uplatniť:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo,
 • daňový bonus na dieťa,
 • daňový bonus na zaplatené úroky,
 • zamestnaneckú prémiu.

Ak si chce zamestnanec uplatniť niektoré z týchto zvýhodnení, musí k žiadosti priložiť aj príslušné doklady, ktorými sú napríklad rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie, potvrdenie o vlastnom príjme manželky, sobášny list, potvrdenie o zaplatení príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie alebo doklady potvrdzujúce úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Prečítajte si tiež

Viac o daňových zvýhodneniach sa dočítate v článkoch Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020, Daňový bonus na dieťa v roku 2020 alebo Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020. V januári bola schválená aj novinka týkajúca sa daňového bonusu, viac informácií nájdete v článku Daňový bonus a nové posudzovanie výšky príjmov za rok 2020.

Dôležitým dokladom sú aj potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2020 od iných zamestnávateľov, ak mal zamestnanec počas roka 2020 viacerých zamestnávateľov. V takomto prípade musí zamestnanec požiadať o vystavenie „Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020“, a to do 5. februára 2021.

Koho možno požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 (v roku 2021)?

Novelou zákona o dani z príjmov sa prijala aj novinka práve v tom, ktorého zamestnávateľa môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania.

Prečítajte si tiež

Po novom môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020 ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu počas roka 2020. V minulosti platilo, že zamestnanec mohol požiadať o vykonanie ročného zúčtovania iba toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného uplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus, resp. ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ak si tieto výhody neuplatňoval ani u jedného z nich.

Príklad na požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020:

Martin poberal počas celého roka 2020 iba príjmy zo zamestnania, t. j. príjmy zo závislej činnosti a bol zamestnaný u dvoch zamestnávateľov. Od januára do novembra ho zamestnávala firma Námorník, s. r. o. a v decembri ho zamestnala firma Natali XL, s. r. o – u oboch si postupne uplatňoval nezdaniteľnú časť na daňovníka. Martin môže požiadať o ročné zúčtovanie jedného z týchto dvoch zamestnávateľov (podľa starých pravidiel by mohol požiadať iba firmu Natali XL, s .r .o.). Keďže má lepšie vzťahy vo firme Námorník, s. r. o., požiada o vykonanie ročného zúčtovania práve tohto zamestnávateľa.

Článok pokračuje pod reklamou

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľom za rok 2020 (v roku 2021)

Zamestnávateľ vykoná zamestnancovi, ktorý mu odovzdal žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania spolu s potrebnými dokladmi, ročné zúčtovanie dane najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V prípade ročného zúčtovania za rok 2020 ide o termín 31. marec 2021.

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) 2020. Ide tiež o nový vzor tlačiva.

Po vykonaní ročného zúčtovania dane je zamestnávateľ povinný odovzdať zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2020, a to do 30. apríla 2021. Potvrdením je prvá strana tlačiva ročného zúčtovania dane.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak zamestnanec v žiadosti o ročné zúčtovanie začiarkol, že žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov, tak zamestnávateľ musí vystaviť toto potvrdenie najneskôr do 15. apríla 2021.

Ak mal zamestnávateľ počas roka 2020 zamestnancov, ktorí ho nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane, vzniká mu povinnosť vystaviť a doručiť zamestnancovi tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, a to najneskôr do 10. marca 2021.

Vysporiadanie rozdielov z ročného zúčtovania dane za rok 2020 (v roku 2021)

Výsledkom ročného zúčtovania dane za rok 2020 môže byť:

 • 0,00 € - ak sa zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti rovnajú vypočítanej dani zo závislej činnosti,
 • preplatok na dani z príjmov – ak preddavky na daň zo závislej činnosti boli zrazené vo vyššej sume, než vypočítaná daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • nedoplatok na dani z príjmov – ak preddavky na daň zo závislej činnosti boli zrazené v nižšej sume, než vypočítaná daň z príjmov zo závislej činnosti.

Preplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní za rok 2020

Zamestnávateľ zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl roku 2021, vráti preplatok na dani z príjmov vzniknutý v ročnom zúčtovaní a vyplatí zamestnaneckú prémiu, daňový bonus alebo jeho časť a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť do výšky ustanovenej zákonom.

Zamestnávateľ o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2021 alebo požiada správcu dane o vrátenie preplatku na dani, ak bude úhrnná suma preddavkov na daň zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov.

Nedoplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní za rok 2020

Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania za rok 2020 presahujúci sumu 5,00 € zráža zamestnávateľ zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca roka 2021. Zamestnávateľ zrazí aj sumu daňového nedoplatku vo výške 5,00 € alebo menej ako 5,00 €, ak si zamestnanec, ak si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane uplatnil nárok na daňový bonus na dieťa alebo na zaplatené úroky.

Zamestnávateľ odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku daňovému úradu v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Dôležité lehoty zamestnanca a zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2020 (v roku 2021)

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté dôležité lehoty pre zamestnanca a zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane za rok 2020:

Povinnosť Lehota
na splnenie
Požiadať zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi nevykonáva ročné zúčtovanie dane
o vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ak mal zamestnanec v roku 2020
viacerých zamestnávateľov a chce vykonať ročné zúčtovanie dane
5. február 2021
Povinnosť vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancom,
ktorí oň požiadali do 5. februára 2021
10. február 2021
Odovzdať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
spolu s potrebnými dokladmi
15. február 2021
Povinnosť vystaviť zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 10. marec 2021
Vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020 31. marec 2021
Vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účel darovania 2 % či 3 % z dane 15. apríl 2021
Vystavenie a doručenie potvrdenia o podaní ročného zúčtovania dane za rok 2020 30. apríl 2021
Vyplatiť zamestnancovi preplatok z ročného zúčtovania, príp. aj daňové bonusy 31. máj 2021
Zraziť daňový nedoplatok z ročného zúčtovania 31. december 2021

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky