Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022)

Vyšla vám v daňovom priznaní za rok 2021 (v roku 2022) daň na úhradu? V tomto článku sa dozviete, na aké číslo účtu daň zaplatiť a ako platbu dane správne označiť.

Daňovníci, ktorým v roku 2022 (za rok 2021) vznikla povinnosť podať daňové priznanie, tak musia urobiť do 31.3.2022 (prípadne do 30.6.2022, ak si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom tlačiva „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“). Tí daňovníci, ktorí mali v roku 2021 príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, si môžu termín na podanie daňového priznania predĺžiť až do 30.9.2022. Viac o termínoch na podanie daňového priznania a iné dôležité informácie sa dočítate v článku Podanie daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022).

Daňovníci sú na podanie daňového priznania povinní použiť tlačivo vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Prehľad vzorov tlačív platných v roku 2022 (za rok 2021) nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2021 (v roku 2022).

Akými spôsobmi možno daň z príjmov v roku 2022 (za rok 2021) uhradiť?

Daňovníci, ktorým v roku 2022 (za rok 2021) vznikla povinnosť podať daňové priznanie a vyšla im v ňom daň na úhradu, musia štandardne túto daň zaplatiť v rovnakej lehote, aká je na podanie daňového priznania (čiže štandardne do 31.3.2022). Nie je potrebné urobiť to napríklad v jeden deň, dôležité je stihnúť obe tieto povinnosti v lehote.

Zároveň je potrebné upozorniť, že za deň platby sa považuje:

 • pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu,
 • pri platbe v hotovosti deň, keď pošta alebo zamestnanec správcu dane hotovosť prijal alebo prevzal.

Spôsob označovania platby dane a číslo účtu, na ktorý sú daňovníci povinní daň uhrádzať, sú upravené vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej len „vyhláška o spôsobe označovania platby dane“).

Daň možno uhradiť dvoma spôsobmi, a to:

 • poštovým poukazom alebo
 • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet správcu dane.

Pri úhrade dane poštovým poukazom je potrebné uviesť:

 • meno a priezvisko daňového subjektu (v prípade právnických osôb obchodné meno),
 • adresu trvalého pobytu daňového subjektu (v prípade právnických osôb sídlo),
 • sumu v eurách a eurocentoch,
 • variabilný symbol,
 • číslo účtu správcu dane.

Pri úhrade dane bezhotovostným prevodom je potrebné uviesť:

 • bankový účet správcu dane vo formáte IBAN,
 • bankový účet daňového subjektu (teda platcu dane),
 • sumu v eurách a eurocentoch,
 • variabilný symbol.

Číslo účtu správcu dane pre úhradu dane z príjmov v roku 2022 (za rok 2021)

Číslo účtu, na ktoré daňovník uhrádza daň z príjmov sa skladá z troch častí:

 • predčíslie označujúce druh platenej dane,
 • základné číslo účtu (osobný účet daňovníka),
 • kód štátnej pokladnice (8180).

Predčíslie sa skladá zo šiestich číslic a označuje druh dane, ktorú daňovník uhrádza. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad predčíslí, ktoré sa použijú pri platbách dane z príjmov pri podávaní daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022).

DP – daňové priznanie, FO – fyzická osoba, PO- právnická osoba. Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh platenej dane Predčíslie
Daň z príjmov fyzických osôb rezidentov (vrátane úhrady dane na základe daňového priznania fyzických osôb typ A typ B) 500208
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232

Druhou časťou účtu, na ktoré daňovník daň uhrádza, je osobný účet daňovníka (OÚD). Ide o 10-miestne identifikačné číslo priradené každému daňovníkovi. Toto číslo prideľuje daňový úrad fyzickým aj právnickým osobám po registrácii na daň z príjmov. Ak daňovník toto číslo pridelené nemá (napr. mu štandardne robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ a tento rok je povinný z dôvodu predaja nehnuteľnosti podať si daňové priznanie prvýkrát sám), pridelí mu ho daňový úrad po podaní daňového priznania. Daň vyčíslená v daňovom priznaní je potom splatná v lehote do 8 dní od doručenia oznámenia čísla účtu daňovníka.

Prečítajte si tiež

Ak daňovníkovi bol OÚD už pridelený, ale nepamätá si ho alebo si chce overiť jeho správnosť, môže tak urobiť na stránke finančnej správy v sekcii Elektronické služby – Verejné dostupné elektronické služby – Overenie prideleného OÚD.

Poslednou časťou čísla účtu, na ktorý daňovník daň uhrádza, je kód štátnej pokladnice, a to 8180.

Takto vyskladané číslo účtu je následne potrebné previesť do medzinárodného bankového formátu IBAN. Na prevod čísla účtu do formátu IBAN môžu daňovníci použiť napríklad IBAN generátor/ validátor pre účty v štátnej pokladnici.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na vytvorenie čísla účtu na úhradu dane z príjmov v roku 2022 (za rok 2021)

1. Daň z príjmov fyzických osôb na základe podaného daňového priznania FO typu B

Daňovníkovi – slovenskému živnostníkovi v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu B vznikla daňová povinnosť (na úhradu) vo výške 200,50 eur.

 • predčíslie bude v tomto prípade 500208 - daň z príjmov fyzických osôb rezidentov,
 • OÚD je napríklad 8020405060 (každý daňovník má pridelené svoje číslo účtu),
 • kód štátnej pokladnice je 8180.

Číslo účtu bude teda v tvare 500208-8020405060/8180. Nakoniec daňovník takto vytvorené číslo účtu prevedie do formátu IBAN. Formát IBANu, na ktorý daňovník daň z príjmov uhradí, by bol v tomto prípade: SK28 8180 5002 0880 2040 5060.

Zdroj: pokladnica.sk
Zdroj: pokladnica.sk

2. Daň z príjmov právnických osôb na základe podaného daňového priznania PO

Účtovnej jednotke Firma, s.r.o. so sídlom v Bratislave pri podaní daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb vznikla daňová povinnosť (na úhradu) vo výške 811,40 eur.

 • predčíslie bude v tomto prípade 500224 - daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku,
 • OÚD je napríklad 8020405060 (každý daňovník má pridelené svoje číslo účtu),
 • kód štátnej pokladnice je 8180.

Číslo účtu bude teda v tvare 500224-8020405060/8180. Nakoniec daňovník takto vytvorené číslo účtu prevedie do formátu IBAN. Formát IBANu, na ktorý účtovná jednotka daň z príjmov uhradí, by bol v tomto prípade: SK06 8180 5002 2480 2040 5060.

Variabilný symbol na označenie platby dane z príjmov v roku 2022 (za rok 2021)

Daňovníci sú na označenie platby dane povinní okrem správneho čísla účtu platbu označiť aj variabilným symbolom. Variabilný symbol na označenie platby dane sa skladá z dvoch častí:

 • 4-číselné označenie druhu platenej dane - pre platbu dane sa úhradu (okrem DPH) sa používa predčíslie 1700,
 • označenie obdobia, za ktorú je daň uhrádzaná - pre platbu dane z príjmov uhrádzanú za celý kalendárny rok je označenie obdobia v tvare 99RRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje rok, za ktorý je daň uhrádzaná. V prípade dane uhrádzanej za rok 2021 bude označenie obdobia v tvare 992021.
Prečítajte si tiež

Daňovník (fyzická aj právnická osoba), ktorý uhrádza daň z príjmu na základe podaného daňového priznania v roku 2022 (za rok 2021) pre označenie platby teda použije variabilný symbol v tvare 1700992021.

Daňovníci, ktorým bol variabilný symbol pridelený správcom dane, sú povinní pri označovaní platby dane použiť pridelený variabilný symbol.

Viac o variabilných symboloch používaných na označenie daní sa dočítate v článku Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022.

Konštantný a špecifický symbol používaný na označenie platby dane z príjmov v roku 2022 (za rok 2021)

Vyhláška o spôsobe označovania platby dane neustanovuje daňovníkom povinnosť označiť platbu dane aj konštantným alebo špecifickým symbolom. Označenie platby dane správnym variabilným symbolom a číslom účtu je na identifikáciu platby postačujúce. Daňovníci však môžu použiť konštantný symbol 1744 označujúci vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie. Špecifický symbol uvádzať nie je potrebné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Odložili ste si daňové priznanie 2021 k dani z príjmov?

Daňovníkom, ktorí v marci oznámili finančnej správe trojmesačný odklad daňového priznania, sa blíži termín na jeho podanie. Stihnúť by to mali do 30. júna 2022, a rovnako do konca júna je potrebné daň aj zaplatiť.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky