Zmeny v podnikaní v roku 2019

S novým rokom prišlo množstvo legislatívnych zmien, ktoré zasiahnu živnostníka, ale aj veľkého zamestnávateľa. Prinášame vám komplexný prehľad toho najdôležitejšieho, čo môže ovplyvniť aj vaše podnikanie.

Vyššia minimálna mzda

Kým v minulom roku bola minimálna mzda 480 € mesačne, od 1. 1. 2019 sa zvýšila o 40 € na 520 €. Zamestnávatelia tak od nového roka musia rešpektovať nárast minimálnej mzdy o 8,33 %. Pri hodinovej minimálnej mzde dochádza k nárastu o 0,23 €, t. j. na 2,989 €. Viac v článku Minimálna mzda od 1.1.2019 .

Aké zmeny v legislatíve čakajú na podnikateľov od roku 2020 nájdete v článku Legislatívne zmeny pre podnikateľov v roku 2020.

Opätovné zvyšovanie príplatkov za prácu v noci a cez víkend

Od 1. mája 2019 sa opäť zvyšujú príplatky za prácu. Za prácu v sobotu tak zamestnanec dostane k svojmu bežnému platu aj 50 % minimálnej mzdy za hodinu, v nedeľu 100 % minimálnej mzdy za hodinu. Za nočnú prácu dostane 40 %, resp. 50 % minimálnej mzdy za hodinu, podľa toho, či vykonáva rizikovú prácu. Príplatok za sviatok bude nezmenený. Viac v článku Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci v roku 2019.

Osobitný odvod pre obchodné reťazce

Obchodné reťazce majú po novom odvádzať 2,5 % z čistého obratu za obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Povinnosť sa týka len tých reťazcov, v ktorých aspoň 25 % čistého obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi a majú prevádzky minimálne v 15 % všetkých okresov. Viac v článku Osobitný odvod pre obchodné reťazce.

Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Nový povinný benefit poskytovaný zo strany zamestnávateľa zamestnancom v podobe príspevku na rekreáciu. Týka sa zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov, pričom títo sú povinní prispievať na rekreáciu svojich zamestnancov na území Slovenska v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok . Viac v článku Rekreačné poukazy pre zamestnancov.

eKasa

Od 1.7. budú musieť byť všetkyregistračné pokladnice napojené na centrálnu databázu Finančnej správy SR. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Viac v článku Online prepojenie elektronických registračných pokladníc.

Povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesto

Od roku 2019 je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Môže tak urobiť osobne, telefonicky, elektronicky alebo zaslaním nahlášky. Viac v článku Povinnosť zamestnávateľov oznamovať voľné pracovné miesta.

Povinnosť nahlasovať zamestnancov 2. pracovnej kategórie

Od roku 2019 majú zamestnávatelia povinnosť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu, ktorá je zaradená do druhej kategórie. Zamestnávatelia oznamujú stav k 31. decembru predchádzajúceho roka. Viac v článku Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov.

Zdaňovanie virtuálnych mien

Prečítajte si tiež

Od 1. októbra 2018 je účinná novela zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje aj zdaňovanie kryptomien. Príjem plynúci z predaja virtuálnej meny sa považuje za predmet dane, ktorý nie je od dane oslobodený, čiže je považovaný za zdaniteľný príjem. Viac v článku Zdaňovanie bitcoinov a iných kryptomien.

Zmena odvodov pre SZČO

Ak SZČO/živnostník platil od 1.7.2018 minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 151,16 €, od 1.1.2019 bude povinný platiť minimálne odvody vo výške 158,12 €. Výška minimálneho mesačného preddavku na zdravotné poistenie je od 1.1.2019 v sume 66,78 €. Viac v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Zmeny v živnostenskom zákone

Novelou živnostenského zákona dochádza krozšíreniu definície toho, čo sa považuje za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Zmena nastáva aj v definícii pohostinskej činnosti, či v tom, že zahraničné právnické osoby sú od 1.1.2019 povinné pri ohlásení živnosti pripojiť k ohláseniu aj výpis z registra trestov. Viac v článku Zmeny v živnostenskom zákone.

Daň z neživotného poistenia

Osempercentnou daňou z neživotného poistenia sa nahrádza pôvodný osempercentný odvod. Daň sa zároveň vzťahuje aj na poistné zmluvy uzavreté pred 1. januárom 2017. Daň je splatná štvrťročne, poisťovne už avizujú zvyšovanie cien. Viac v článku o zmenách, ktoré predražia podnikanie.

Zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na DPH

Zloženie zábezpeky na DPH bolo zavedené do zákona o DPH v roku 2012 ako nástroj na zníženie nedoplatkov na DPH, ktoré spôsobovali novoregistrovaní platitelia dane. Ministerstvo financií však potvrdilo, že tento nástroj na zníženie nedoplatkov na DPH bol úspešný, a preto už inštitút zábezpeky na DPH nie je potrebný. Viac v článku Zmeny v zákone o DPH.

Prehľad dôležitých zmien v roku 2020 v oblasti dane z príjmov, DPH, daňového poriadku, používania eKasy, účtovníctva a odvodoch nájdete v článku Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020.

Koniec dvojitému plateniu DPH

Po novom sa tuzemský prenos daňovej povinnosti na odberateľa neuplatňuje pri predaji tovarov z maloobchodných predajní, pri ktorých dodávateľ vyhotovuje zjednodušenú faktúru, t. j. doklad z ERP do 1000 € v hotovosti alebo do 1600 € kartou, alebo inú faktúru, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 €. Kupujúci bude mať právo na odpočet DPH, ak použije tovary na podnikanie. Viac v článku Prenos daňovej povinnosti.

Zníženie sadzby DPH pre hotely

V roku 2019 sa znižuje sadzba DPH na všetky typy ubytovacích služieb z 20 % na 10 %. Cieľom 10-percentnného zníženia je najmä predpoklad zvýšeného dopytu po ubytovacích službách na území SR a s tým súvisiaci rozvoj cestovného ruchu. Viac v článku Znižuje sa sadzba DPH na ubytovacie služby.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmena v zdaňovaní vybraných digitálnych služieb

Podľa starého znenia zákona sa museli osoby poskytujúce vybrané digitálne služby registrovať v každom jednom členskom štáte, kde bol ich zákazník usadený a tam priznať a zaplatiť. Od 1.1.2019 je miestom dodania týchto služieb SR, v prípade ak ich celková hodnota nepresiahne limit 10 000 eur. Viac v článku Čo sa zmení v zdaňovaní vybraných digitálnych služieb od roku 2019?

Zdaňovanie poukazov na tovary a služby (vouchre)

Prečítajte si tiež

V prípade jednoúčelového poukazu vznikne daňová povinnosť v momente jeho vydania, kedy je známe odovzdanie tovaru resp. služby ako aj výška samotnej dane. Naopak v prípade viacúčelového poukazu vznikne daňová povinnosť až v momente jeho výmeny za tovar alebo službu, na ktorú sa vzťahuje. Viac v článku Zmeny v zákone o DPH.

Aktívnejšie duálne vzdelávanie

S cieľom zatraktívniť duálne vzdelávanie sa zavádza príspevok zamestnávateľom na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania. Pre veľký podnik je určený príspevok za každého žiaka vo výške 300 € resp. 700 €, pre malý a stredný podnik až 1000 €za každého žiaka. Výrazným spôsobom sa znižuje aj administratívna záťaž. Viac v článku Ako sa firma môže zapojiť do duálneho vzdelávania.

Nižšia sadzba dane na pohonné látky

Zníženie základnej sadzby dane na pohonné látky t. j. na motorový benzín z pôvodných 554 €/1 000 litrov na 547 €/1 000 litrov a motorovú naftu z pôvodných 394 €/1 000 litrov na 393 €/1 000 litrov bude účinná do konca roka 2019, následne dôjde k zvýšeniu na hodnoty cca. z roka 2018.

Koniec predkladania výpisu z registra trestov

Už v roku 2018 boli podnikatelia oslobodení od duplicitného predkladania výpisu z listu vlastníctva a z obchodného a živnostenského registra. Od roku 2019 zaniká povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpis z registra trestov za účelom preukázania bezúhonnosti.

Väčšia elektronizácia katastra nehnuteľností

V rámci online portálu katastra nehnuteľností sa spustila služba sledovania zmien, ktorá užívateľov automaticky informuje o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Dostupný je aj nový výstup – súpis nehnuteľností. Viac v článku zmien, ktoré podnikatelia ocenia.

Jednoduchšie zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Zjednodušuje sa priebeh konania o pobyte cudzinca z tretej krajiny napr. formou skrátenia lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily alebo ak ide o zamestnancov technologických centier. 

Prečítajte si tiež

Zamestnávanie osôb z tretích krajín sa zároveň uľahčí formou dočasného pridelenia cez agentúry práce. Viac v článku Zmeny pri zamestnávaní cudzincov.

Lepšie podmienky pre taxislužby

Pre taxikárov odpadá povinnosť odbornej spôsobilosti, finančnej spoľahlivosti či psychotesty vodiča vozidla taxislužby, ako aj dodatočná poistka. Už sa neurčuje vek vodiča (pôvodne 21 rokov, po novom je podmienkou len vodičský preukaz) a rovnako ani vek vozidiel, ktoré môže byť vlastné alebo s preukázaním práva na jeho používanie. Taxameter nie je v taxíkoch povinný, ak je cena prepravy dohodnutá vopred. Viac v článku zmien, ktoré podnikatelia ocenia.

Zjednodušenie prevádzky wellness centier a športových zariadení

Od februára 2019 dochádza k zníženiu regulácie a zjednodušeniu procesov administratívnej záťaže podnikateľov, ktorí prevádzkujú zariadenia starostlivosti o ľudské telo (napr. masážne salóny, wellness a pod.) či telovýchovno-športové zariadenia. Viac v článku zmien, ktoré podnikatelia ocenia.

Prístupnejšie verejné obstarávanie

Novela zaviedla osobitný druh zákazky, a to z ákazku s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka. Na takúto zákazku sa po novom zákon o verejnom obstarávaní vôbec nevzťahuje. Z menila sa aj hodnota finančných limitov pre podlimitné civilné zákazky. Zároveň sa však predlžuje lehota uchovávanie dokumentácie z obstarávania na desať rokov. Viac v článku Verejné obstarávanie od 1.1.2019.

Zmeny v daňovom poriadku

Prvá vlna zmien v daňovom poriadku nastala už v septembri 2018, od roku 2019 sú účinné ďalšie zmeny. Napríklad, že rovnopis zápisnice môže príslušný úrad odovzdať daňovému subjektu aj do elektronickej schránky. Viac v článku Zmeny v daňovom poriadku.

Podnikatelia sa v roku 2019 museli zaoberať zmenami v priemere každých 11 dní. Viac sa dočítate v článku Dôležité zákony pre podnikateľov sa v roku 2019 menili takmer trikrát do mesiaca.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.

Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky