Zmeny pri zamestnávaní cudzincov

Uvažujete nad zamestnaním cudzinca? Byrokratická záťaž a časová náročnosť spojená s týmto krokom sa zníži. Aké pozitívne zmeny môžete očakávať v nasledujúcich mesiacoch a rokoch?

Vláda plánuje zjednodušiť zamestnávanie cudzincov

Vláda Slovenskej republiky sa snaží reagovať na potreby zamestnávateľov v súvislosti s náborom nových pracovných síl. Ako sme podrobne informovali v našom predchádzajúcom článku Ako zamestnať cudzinca, pri zamestnávaní cudzincov musia podnikatelia na Slovensku čeliť množstvu prekážok, obrniť sa trpezlivosťou pre neúmerne dlhé lehoty na úradoch. Aj preto je Slovenská republika aktuálne v porovnaní s okolitými krajinami na tomto poli nekonkurencieschopná, čo predstavuje vážnu hrozbu pre ďalší ekonomický rast.

Riešením má byť Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, prvý komplexný dokument riešiaci problémy expresného a dlhodobého náboru a zamestnania zahraničnej pracovnej sily. Stratégia bola prijatá 10.októbra 2018 vládou SR, obsahuje 23 krátkodobých opatrení, týkajúcich sa najmä skrátenia lehôt a zefektívnenia služieb verejnej správy, a 27 dlhodobých opatrení, ktoré riešia problematiku z komplexnejšieho pohľadu. Opatrenia majú zefektívniť a spružniť vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania, no ich objektívny praktický dosah je žiaľ len limitovaný, aktuálna nelichotivá situácia bude aj pri nepravdepodobnej realizácii všetkých opatrení vylepšená iba čiastočne. V pokračovaní článku sa budeme venovať tým najdôležitejším opatreniam s najväčším významom pre podnikateľov.

Ešte predtým si však uvedomiť niekoľko faktov. Presná špecifikácia niektorých opatrení je zatiaľ otázna. Uvedená stratégia nie je materiálom legislatívneho charakteru, to znamená, že v podstate momentálne ide iba o súbor navrhovaných opatrení, ktoré ešte len musia byť aplikované do praxe, a to buď formou v parlamente schválenej zmeny právnych predpisov Slovenskej republiky alebo formou úpravy metodických usmernení jednotlivých úradov štátnej správy. Legislatívne návrhy týkajúce sa krátkodobých opatrení by mali podľa stratégie príslušné ministerstvá predložiť na rokovanie vlády v priebehu novembra 2018, následne by ich parlament schvaľoval v skrátenom legislatívnom konaní. Účinné by teda mohli byť začiatkom roku 2019, pri dlhodobých opatreniach je horizont realizácie aj za rokom 2019.

V priebehu tohto procesu samozrejme môže dôjsť k časovým odkladom, alebo sa zmena v skutočnosti z rôznych dôvodov ani nemusí zrealizovať. Len budúcnosť ukáže, aká bude úplná realita. Zatiaľ sa zdá, že ministerstvá pristupujú k stratégii s vážnosťou, Ministerstvo práce a sociálnych vecí už po niekoľkých dňoch od schválenia stratégie predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o službách v zamestnanosti, ktorou sa majú od 1.1.2018 zaviesť mnohé z najdôležitejších opatrení.

Netreba zabúdať ani na skutočnosť, že opatrenia sú charakterizované len ako dočasné, mimoriadne vzhľadom k aktuálnej situácii nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na pracovnom trhu. Stratégia sa bude v dvojročných cykloch revidovať, keď sa zváži nutnosť ponechania prijatých krátkodobých opatrení, dlhodobé opatrenia budú takisto aktualizované.

Čo sa zmení v zamestnávaní cudzincov - najvýznamnejšie krátkodobé opatrenia Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike

 1. Zmena periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a okresov, ktoré spĺňajú ustanovenú mieru nezamestnanosti (aktuálne 5 %), z ročnej na štvrťročnú – Pri týchto pozíciách je proces získania povolenia na zamestnanie podstatne rýchlejší, nečaká sa, kým ÚPSVaR ponúkne pracovné miesto občanom SR. Častejšia aktualizácia zoznamu zabezpečí väčšiu flexibilitu a lepšie reakcie na aktuálnu situáciu na trhu práce.
 2. Zavedenie povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Zamestnávatelia budú musieť nahlásiť každé voľné pracovné miesto.
 3. Úprava podmienok pri predkladaní dokladov o dosiahnutom vzdelaní – Povinnosť vydokladovania dosiahnutého vzdelania pred povolením zamestnania bude ponechaná len pre regulované povolania (zdravotnícke, právnické, pedagogické a.i.), ostatné profesie budú môcť vzdelanie doložiť dodatočne. Zníži sa tým administratívna náročnosť na strane cudzinca.
 4. Umožniť agentúram dočasného zamestnávania dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretích krajín na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily. – Cudzinci už budú môcť byť zamestnaní aj cez agentúry, ktoré však musia mať sídlo na území Slovenskej republiky.
 5. Zníženie administratívnej záťaže - Odstránenie duplicít pri informačných povinnostiach na strane zamestnávateľa a zníženie počtu predkladaných podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely zamestnania u cudzinca. Cudzinec zamestnaný v cestnej hromadnej doprave nemusí dokladovať zabezpečenie ubytovania.
 6. Skrátenie lehôt na posudzovanie žiadostí o udelenie prechodného pobytu z 90 na 30 dní pre zamestnancov technologických centier v zmysle § 5 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. – Zákon definuje technologické centrum ako prevádzkareň, v ktorej sa vykonáva vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty.
 7. Skrátenie lehoty nahlásenia voľného pracovného miesta na účel sezónneho zamestnania z 15 pracovných dní na 10 pracovných dní a lehoty na vydanie povolenia na účel sezónneho zamestnania z najviac 20 pracovných dní na najviac 10 pracovných dní.
 8. Skrátenie lehoty pre rozhodovanie o udelení prechodného pobytu na účel zamestnania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z najviac 90 dní na najviac 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.
 9. Vydávanie súhlasného Potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta až na obdobie dvoch rokov – Predĺžila sa platnosť potvrdenia, čiže zamestnávateľ môže obsadiť dané pracovné miesto cudzincom počas dlhšej doby.
 10. Personálne posilnenie vybraných štátnych útvarov – Súbor opatrení, ktorými budú posilnené konzulárne úseky na vybraných zastupiteľských úradoch pomocou tzv. ,,mobilných konzulov“ (15 osôb). Takisto dôjde k presunu systematizovaných miest v Policajnom zbore na exponované útvary venujúce sa problematike cudzincov, personálne stavy budú doplnené aj občianskymi zamestnancami (približne 70 osôb) na vykonávanie základných administratívnych činností. Všetky tieto kroky by mali viesť k zrýchleniu rozhodovania a prinajhoršom k dodržiavaniu zákonom stanovených lehôt.
 11. Úprava Infolinky a zavedenie plošného elektronického objednávacieho systému – V súčasnosti je pre zamestnávateľov náročné dostať sa k informáciám o priebehu procesu získavania povolenia, na druhej strane cudzinci musia predovšetkým na niektorých vyťažených oddeleniach cudzineckej polície čakať na vybavenie aj viac ako pol dňa. Uvedené opatrenie preto zjednoduší život všetkým zúčastneným stranám.
Článok pokračuje pod reklamou

Čo sa zmení v zamestnávaní cudzincov - najvýznamnejšie dlhodobé opatrenia Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike

Dlhodobé opatrenia sú koncipované širšie, niekedy bez konkrétnych detailov a parametrov či podmienok ich realizácie.

 1. Zavedenie Národných D víz – Víza by mali platnosť 1 rok a ich držitelia by mohli začať pracovať ihneď po príchode na územie Slovenskej republiky.
 2. Aktívna propagácia zamestnania na Slovensku v zahraničí – Uvedený krok má byť zabezpečený prostredníctvom ekonomických diplomatov.
 3. Uzatváranie protokolov o spolupráci s tretími krajinami v oblasti pracovnej mobility – Cieľom je zintenzívnenie spolupráce a efektívnejšia výmena informácií.
 4. Aktualizácia integračnej politiky SR – Súbor viacerých opatrení na štátnej, regionálnej aj lokálnej úrovni sa zameriava na zlepšenie integrácie cudzincov, prevenciu potenciálnych konfliktov a zabráneniu segregácie alebo diskriminácie, pričom sa počíta aj s pomocou neziskových organizácií.
 5. Riešenie sociálneho a dôchodkového poistenia cudzincov – Podľa aktuálne platnej legislatívy sú cudzinci s prechodným pobytom na účely zamestnania povinní platiť rovnaké odvody ako občania Slovenskej republiky, avšak niektoré sociálne dávky ako napríklad poistenie v nezamestnanosti nemajú možnosť čerpať, keďže ihneď pro prepustení zo zamestnania sa im zruší povolenie na pobyt a musia opustiť naše územie. Táto situácia je teda nespravodlivá a diskriminačná.

Niektoré z dlhodobých opatrení sa netýkajú priamo cudzích štátnych príslušníkov, ale majú skôr všeobecný charakter.

 1. Efektívnejšia podpora nájomného bývania – Cieľom nie je zavedenie nových dotácií, ale podpora obcí a miest, aby efektívnejšie využívali existujúce finančné nástroje (dotácie a úvery zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti).
 2. Regulácia odborov vzdelávania – Cieľom je regulácia odborov na stredných a vysokých školách tak, aby odzrkadľovali reálne potreby trhu práce.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Jednoduchší proces zamestnávania cudzincov v priemysle

V priemysle je akútny nedostatok zamestnancov z dôvodu nezáujmu domáceho obyvateľstva. Situáciu môže riešiť udelenie národných víz občanom tretích krajín.

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky