Legislatívne zmeny pre podnikateľov v roku 2020

Od nového roka bude platiť viacero zmien, ktoré výrazne zasiahnu podnikateľské prostredie. Prinášame prehľad tých najdôležitejších.

Legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti od roku 2020

Zvýšenie minimálnej mzdy

V roku 2019 bola minimálna mzda ustanovená na sumu 520 eur mesačne. Od januára 2020 bude mesačná minimálna mzda zvýšená o 60 eur, t. j. na sumu 580 eur. Zamestnávatelia tak budú musieť od nového roka rešpektovať nárast minimálnej mzdy o 11,54 %. Vzrastie aj hodinová minimálna mzda, a to z 2,989 eura na sumu 3,333 eura.

Viac sa dočítate v článku Minimálna mzda od 1.1.2020 a v článku Minimálna mzda v roku 2020 podľa stupňov náročnosti práce (koeficientov).

Dlhšia dovolenka pre zamestnancov (rodičov) do 33 rokov

Podľa účinného znenia Zákonníka práce je základná výmera dovolenky zamestnanca určená na najmenej štyri týždne. U zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku je základná výmera dovolenky najmenej päť týždňov.

V dôsledku novely Zákonníka práce účinnej od roku 2020 sa zvýši základná výmera dovolenky na päť týždňov aj pre tých zamestnancov, ktorí doposiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. Takýto sociálny štandard pre zamestnancov je už aktuálne platný vo viacerých členských štátoch EÚ.

Bližšie informácie nájdete v článku Dovolenka v roku 2020 - 5 týždňov dovolenky aj pre rodičov do 33 rokov.

Príspevok na šport dieťaťa

Novela Zákonníka práce prináša aj ďalšiu novoročnú zmenu, a to možnosť požiadať od 1. 1. 2020 zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť dieťaťa (tzv. športový poukaz). Formou tohto dobrovoľného príspevku sa má podporiť šport detí a mládeže.

Aké sú podmienky na jeho uplatnenie a aká je výška príspevku si prečítajte v článku Športové poukazy – príspevok zamestnávateľa na šport dieťaťa od roku 2020.  

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

1. 1. 2020 nadobúda účinnosť novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá rozširuje možnosti podnikateľov využiť pomoc rodinných príslušníkov pri podnikaní.

Po novom platí, že nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu podnikateľa alebo jednoosobovú s.r.o. (ak je jediným spoločníkom fyzická osoba) vykonáva príbuzný v priamom rade (napr. potomok), súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo spoločníka, avšak za podmienky, že tieto osoby sú dôchodkovo poistené, sú poberateľom dôchodku alebo žiakom či študentom do 26 rokov. Viac informácií nájdete v článku (Nelegálna) práca rodinného príslušníka – zmena od roku 2020.

Legislatívne zmeny v daňovej oblasti od roku 2020

Znížená sadzba DPH pre nové druhy tovarov

Od 1. 1. 2020 sa uplatňuje znížená sadzba DPH vo výške 10 % aj na tieto druhy tovarov:

  • noviny, časopisy a periodiká (okrem novín, časopisov a periodík, v ktorých reklamný materiál jednotlivo alebo spolu tvorí viac ako 50 % celkového obsahu a v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu),
  • potraviny (konkrétne tzv. „zdravé potraviny“ – napr. med, vybrané ovocie a i.).

Viac sa dozviete v článku Sadzby DPH v roku 2020.

Zavedenie režimu tzv. „call – off stock“

Prečítajte si tiež

Jednou z najvýznamnejších zmien v rámci obchodovania s členskými krajinami EÚ je zavedenie režimu tzv. „call – off stock“. Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2020 zavedením tohto režimu prináša zjednodušenie, pri ktorom sa premiestnenie tovaru platiteľom do iného štátu EÚ na účely jeho následného dodania za istých podmienok, nebude považovať za dodanie tovaru podliehajúce DPH.
 
O podstate tohto režimu a jeho podmienkach si prečítajte v článku Režim call – off stock od roku 2020.    

Zrušenie povinnosti oznamovať číslo bankového účtu daňovému úradu

Od nového roku už podnikatelia nebudú povinní pri registrácii uvádzať čísla bankových účtov, na ktorých majú uložené prostriedky z podnikateľskej činnosti. Viac si prečítajte v článku Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu od roku 2020.

Zníženie sadzby dane z príjmov na 15 %

Významnou zmenou, ktorú prináša novela zákona o dani z príjmov od roku 2020, je zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby (pôvodne 21 %) a živnostníkov (pôvodne 19 %) s ročnými príjmami do 100 000 eur.

Viac informácií a ďalšie zmeny nájdete v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020 a neskôr.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane

V roku 2020 sa už výška nezdaniteľnej časti základu dane nebude počítať ako 19,2 násobok životného minima, ale po dlhej dobe sa výrazne zvýši, pretože stúpne až na 21 násobok. To znamená, že suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude od 1. 1. 2020 vo výške 4 414,20 eur, na rozdiel od výšky 3 937,35 eur platnej v starom roku.

Viac informácii o tejto zmene nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020.  

Elektronické zasielanie mzdových dokumentov zamestnancom

Ďalšou pozitívnou zmenou v daňovej oblasti, ktorá začne platiť od 1. 1. 2020, je zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy mzdových dokumentov elektronickou formou.

O ktoré doklady ide sa dozviete v článku Mzdové daňové dokumenty aj elektronicky od roku 2020.

Zmeny ohľadne eKasy

Od januára 2020 musí byť každá pokladnica napojená na systém eKasa. Zmeny sa v dôsledku schválenia novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice dotknú aj virtuálnej registračnej pokladnice alebo tzv. on-line registračnej pokladnice (eKasy). Napríklad sa predĺži lehota na odoslanie uloženej dátovej správy zo 48 hodín na 96 hodín.

Viac zistíte v článku Zmeny týkajúce sa eKasy od roku 2020.

Daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu

Prečítajte si tiež

Od roku 2020 môže daňový úrad vykonať daňovú exekúciu aj ďalším novým spôsobom, a to zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka.

O tomto a ďalších zmenách si prečítajte v článku Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020.

Daň z motorových vozidiel

S účinnosťou od 1 .1. 2020 sa mení aj zákon o dani z motorových vozidiel. Predmetom dane nebudú vozidlá s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim:

  • písmeno M - novovyrobené vozidlá, novokúpené neevidované vozidlá, vozidlá používané na skúšobnú prevádzku,
  • písmeno H - historické vozidlá,
  • písmeno S - športové vozidlá s preukazom FIA alebo FIM, ktoré zároveň nie sú určené na každodenné používanie.

Ktoré vozidlá ostávajú predmetom dane a kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť sa dočítate v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1. 1. 2020.

Všetky zmeny z kategórie účtovníctva a daní nájdete v článku Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020.

Legislatívne zmeny v obchodnoprávnej oblasti od roku 2020

Do obchodného registra už len elektronické podania

Aktuálne platí, že ak podnikateľ robí nejaké podanie do obchodného registra (napr.  návrh na zápis s.r.o. alebo formulár na zmenu údajov v existujúcej s.r.o.), môže ho podať dvojakým spôsobom - v listinnej forme alebo v elektronickej forme. Pri elektronickom podaní sa súdne poplatky znižujú o polovicu, preto už teraz väčšina podnikateľov preferuje podania v elektronickej podobe.

Prečítajte si tiež

Od 1. 10. 2020 nastane zmena v tom, že podania do obchodného registra bude možné realizovať výlučne v elektronickej forme. Novelou Obchodného zákonníka sa tak má dosiahnuť transparentnejší a efektívnejší obchodný register, ktorý bude vedený iba elektronicky. Súdne poplatky naďalej zostanú v polovičnej výške.

Viac o elektronizácii obchodného registra nájdete v článku Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020.

Zapisovanie ďalších údajov do obchodného registra

S účinnosťou od 1. 10. 2020 dôjde aj k ďalšej zmene týkajúcej sa obchodného registra, a to k rozšíreniu údajov, ktoré sa do neho budú zapisovať. Napríklad pri spoločníkovi s.r.o. sa bude zapisovať nielen meno, priezvisko a bydlisko, ale po novom aj jeho dátum narodenia a rodné číslo.

Aké ďalšie údaje sa budú musieť zapisovať a dokedy si prečítajte v článku Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020.

Koniec zápisov fyzických osôb – podnikateľov do obchodného registra

V súčasnosti sa fyzické osoby - podnikatelia (tzv. živnostníci) môžu dobrovoľne zapisovať do obchodného registra. V súvislosti s novelou Obchodného zákonníka účinnou od 1. 10. 2020 táto možnosť zanikne. Tie fyzické osoby, ktoré už sú registrované v obchodnom registri, by mali byť z neho vymazané. Živnostníci teda zostanú registrovaní len v živnostenskom registri.

Podrobnosti o výmaze fyzických osôb z obchodného registra a o výmaze neaktívnych právnických osôb sú v článku Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020.

Likvidácia obchodnej spoločnosti

Novelou Obchodného zákonníka dôjde od 1. 10. 2020 k výraznej úprave procesu likvidácie obchodných spoločností. Napríklad sa zavedie preddavok na likvidáciu a ustanoví sa povinnosť likvidátora oznámiť vstup obchodnej spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom.

Viac v článku Likvidácia spoločnosti od 1. 10. 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Legislatívne zmeny v ďalších oblastiach od roku 2020

Preukazovanie pôvodu mäsa v reštauráciách  

Novela zákona o potravinách účinná od 14. 12. 2019 prináša zmenu, ktorá spočíva v tom, že každé stravovacie a reštauračné zariadenie bude musieť uvádzať pôvod mäsa, z ktorého pripravuje jedlá.

Bližšie informácie o tejto problematike si prečítajte v článku Reštaurácie musia preukazovať pôvod mäsa. Zatiaľ nevedia ako, čakajú na štát.            

Čerpanie štátnej podpory na stavbu podnikových bytov

Novelou zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania dochádza od 1. 1. 2020 k rozšíreniu účelov, na ktoré bude možné čerpať podporu. Novým účelom štátnej podpory je obstaranie ubytovacieho domu, buď jeho výstavbou alebo jeho kúpou. Ubytovacím domom je ostatná budova, ktorá je určená na celoročné ubytovanie súvisiace najmä s výkonom práce a pozostáva z ubytovacích buniek. Ide teda o budovu na celoročné bývanie určenú hlavne pre zamestnancov firiem, ktoré zamestnávajú ľudí zo vzdialenejších miest.

Súhrnný prehľad legislatívnych zmien v roku 2020   

Zmeny v pracovnoprávnej oblasti Zmeny v daňovej oblasti Zmeny v obchodnoprávnej oblasti Zmeny v ďalších oblastiach
nárast minimálnej mzdy zníženie sadzby DPH pre nové tovary doručovanie iba elektronických podaní do obchodného registra preukazovanie pôvodu mäsa v reštauráciách
dlhšia dovolenka pre rodičov do 33 rokov zavedenie režimu call – off stock v oblasti DPH povinnosť zapisovať ďalšie údaje do obchodného registra zavedenie nového účelu, na ktorý bude možné čerpať štátnu podporu (obstaranie ubytovacieho domu pre zamestnancov zo vzdialenejších miest)
dobrovoľný príspevok na športovú činnosť dieťaťa zrušenie oznamovacej povinnosti čísla účtu voči daňovému úradu ukončenie dobrovoľného zápisu fyzických osôb – podnikateľov do obchodného registra
rozšírenie možnosti využiť pomoc (prácu) rodinných príslušníkov pri podnikaní fyzickej osoby a jednoosobovej s.r.o. (ak je jediným spoločníkom fyzická osoba) možnosť elektronického doručovania niektorých mzdových dokladov zamestnancom úprava procesu likvidácie obchodných spoločností
zníženie sadzby dane z príjmov
zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane
zmeny ohľadne eKasy
zmena predmetu dane z motorových vozidiel
zavedenie nového spôsobu vykonania daňovej exekúcie - zadržaním vodičského preukazu

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Práca v zahraničí: zmena v posudzovaní žiadostí o vystavenie PD A1

Sociálna poisťovňa automaticky posudzuje najpočetnejšie typy elektronických žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Ako postupovať a ako sa o výsledku žiadateľ dozvie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky