Dôležité zákony pre podnikateľov sa v roku 2019 menili takmer trikrát do mesiaca

Zákon o dani z príjmov prešiel v roku 2019 ôsmimi úpravami, zákon vzťahujúci sa na eKasu štyrmi. Zmenami sa museli podnikatelia zaoberať v priemere každých 11 dní.

Podnikajte.sk už siedmykrát zostavuje ročnú štatistiku noviel, ktoré sa týkajú 10-tich najdôležitejších zákonov pre podnikanie. Ide o legislatívu, ktorá priamo ovplyvňuje biznis prostredie na Slovensku.

Zmeny v zákonoch pre podnikateľov v roku 2019

10 nami vybraných zákonov najviac ovplyvňujúcich podnikanie sa ročne mení niekoľkokrát. V roku 2019 prešli až 34-mi úpravami, čo je o dve viac ako v roku 2018. Išlo tak o medziročný nárast 6,25 %. V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšil počet zmien až o 36 %.

Najviac úprav sa v roku 2019 dotklo zákona o dani z príjmov, ďalej zákonov o zdravotnom a sociálnom poistení a aj zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Naopak len po jednej úprave sa ušlo obchodného zákonníku a zákone o účtovníctve.

Ak spriemerujeme počet noviel na jeden mesiac, vychádza nám číslo 2,83. Znamená to, že na jeden mesiac pripadajú necelé tri novely v biznis oblasti. Podnikatelia sa tak museli zaoberať legislatívnymi zmenami každých 11 dní. Treba však podotknúť, že reálne je zmien ešte viac. V našom výpočte totiž nezarátavame novely, ktoré sa týkajú napríklad Zákonníka práce alebo zákona o potravinách.

Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že k najväčšiemu počtu zmien dochádza v rokoch úzko spätými s parlamentnými voľbami. Až 39 noviel začalo byť účinných v predvolebnom roku 2015 a vo volebnom roku 2016 sa 10 najdôležitejších zákonov pre podnikateľov menilo 38-krát. Rovnako v tomto predvolebnom roku 2019 môžeme vidieť určitý nárast oproti predchádzajúcim dvom rokom.

Poznámka: Počet noviel príslušného zákona predstavuje počet dátumov v danom roku, od kedy nadobudol novelizujúci zákon alebo niekoľko novelizujúcich zákonov súčasne účinnosť. Účinnosť mohol, resp. mohli nadobudnúť od 1.1. daného roka do 31.12. daného roka vrátane.
Názov právneho predpisu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Obchodný zákonník 3 1 3 3 2 3 1
Zákon o dani z pridanej hodnoty 3 2 2 5 1 1 3
Zákon o dani z príjmov 3 3 6 3 2 5 8
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 2 2 3 1 1 1 4
Zákon o správe daní (daňový poriadok) 2 4 4 4 1 2 3
Zákon o účtovníctve 0 1 2 3 1 2 1
Zákon o obchodnom registri 2 2 2 3 3 3 2
Zákon o sociálnom poistení 3 5 7 6 7 10 5
Zákon o zdravotnom poistení 5 3 6 7 5 4 5
Zákonník práce 2 3 4 3 2 1 2
Noviel celkom za daný rok 25 26 39 38 25 32 34
Priemerný počet noviel zákonov v jednom mesiaci 2,08 2,17 3,25 3,17 2,08 2,67 2,83
Grafické znázornenie rastu zmien dôležitých zákonov pre podnikateľov od roku 2013
Grafické znázornenie rastu zmien dôležitých zákonov pre podnikateľov od roku 2013

Pri väčšine zmien chýba vyčíslenie nákladov

Frekvencia prijímania noviel nie je jediným problémom, ktorý trápi slovenské podnikateľské prostredie. Veľký nesúlad možno vidieť aj v pomere vyčíslenia nákladov navrhovaných, resp. prijímaných zmien.

Napríklad v roku 2018 podľa údajov Centra lepšej regulácie SBA vláda predstavila 143 legislatívnych materiálov, ktoré mali vplyv na podnikateľské prostredie. Len 15 % z nich mali vyčíslené aj náklady, ktoré zo zmien podnikateľom vyplývajú. Náklady vyčíslené v 22 navrhovaných zmenách boli vo výške 216 miliónov eur. Otázkou tak zostáva, aké by boli celkové náklady, ak by sa k nim pripočítal finančný dopad zvyšných 121 zmien.

V tomto roku vláda položku finančnú dopadov vypĺňala častejšie. V roku 2019 predložila 116 materiálov s vplyvom na slovenský biznis a v 34 z nich vyčíslila náklady. Tie predstavovali celkovú hodnotu 142 miliónov eur.

Prečítajte si tiež

Združenie podnikateľov Slovenska upozorňje ešte na jednu skutočnosť. Ak už si aj predkladateľ dá prácu a vyčísli dopady zmeny, ktorú navrhuje, často má táto kalkulácia pochybnú kvalitu. Napr. pri zavádzaní eKasy Ministerstvo financií odhadovalo náklady na upgrade vo výške 75 eur a kúpu novej na 280 eur. Reálne ceny za eKasu sú však oveľa vyššie.

Článok pokračuje pod reklamou

Podnikatelia volajú po zmene

Z nedávneho prieskumu Združenia podnikateľov Slovenska a Slovak Business Agency vyplynulo, že podnikatelia nestíhajú zmeny sledovať a mnohé úpravy považujú za nejednoznačné. Preto si každý tretí podnikateľ myslí, že sa nedokáže podnikať bez porušenia zákonov.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory preto apelujú na budúcu vládu, aby súčasný stav zmenili. Navrhujú, aby sa zaviedlo pravidlo o účinnosti legislatívy vždy k 1. januáru kalendárneho roka a aby sa zaviedlo aj ex post hodnotenie dopadov regulácií. Požadujú taktiež, aby sa pred každou legislatívnou úpravou viedla odborná diskusia a aby sa zvýšil čas aj na pripomienkovanie pozmeňovacích návrhov, ktoré poslanci navrhujú počas rozpravy zákona v druhom čítaní.

Viac si môžete prečítať v článku Zamestnávatelia chcú od budúcej vlády férovosť a väčšiu flexibilitu v podnikaní. Toto je ich 20 požiadaviek.

Aké zmeny v legislatíve čakajú na podnikateľov od roku 2020 nájdete v článku Legislatívne zmeny pre podnikateľov v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky