10 zmien v roku 2019, ktoré podnikatelia ocenia

10 zmien v roku 2019, ktoré podnikatelia ocenia
Petra Satinová

Pôsobím ako právnička pre Centrum lepšej regulácie, kde posudzujeme vplyvy navrhovaných legislatívnych opatrení na mikro, malé a stredné podniky (MSP). Vykonávame Test MSP, navrhujeme alternatívne riešenia v prospech podnikateľov. Analyzujeme náklady a prínosy už existujúcej legislatívy a hodnotíme gold-plating, t. j. presah európskych smerníc v slovenskom právnom poriadku.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Popri nových legislatívnych zmenách, ktoré podnikateľské prostredie skôr zaťažujú, sa do zákonov pretavili aj opatrenia uľahčujúce podnikanie. Mnohé z nich majú potenciál priniesť aj finančnú úsporu.

1. Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby

V roku 2019 sa znižuje sadzba DPH na všetky typy ubytovacích služieb z 20 % na 10 %. Cieľom 10-percentnného zníženia je najmä predpoklad zvýšeného dopytu po ubytovacích službách na území SR a s tým súvisiaci rozvoj cestovného ruchu. Medzi ubytovacie služby patria a) hotelové a podobné ubytovacie služby, b) turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, c) prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov, d) ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné).

Zmena vychádza z novely č. 323/2018 Z. z. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

2. Zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na DPH

Nielen, že sa ruší povinnosť podnikateľov skladať zábezpeku na daň, ale súčasne sa rušia všetky rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané pred 31. 12. 2018, pri ktorých ešte nedošlo k uplynutiu 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň. Daňový úrad vráti subjektom peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami najneskôr do 28. 2. 2019 za podmienky, že táto zábezpeka nebola použitá na úhradu nedoplatkov na dani a ani takýto nedoplatok nie je.

Zmena vychádza z novely č. 369/2018 Z. z. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

3. Atraktívnejšie duálne vzdelávanie

S cieľom zatraktívniť duálne vzdelávanie sa zavádza príspevok zamestnávateľom na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania. Pre veľký podnik je určený príspevok za každého žiaka vo výške 300 € resp. 700 €, pre malý a stredný podnik až 1000 € za každého žiaka s učebnou zmluvou v roku, kedy prvýkrát začal poskytovať praktické vyučovanie.

V prípade zamestnávateľov sa výrazným spôsobom znižuje administratívna záťaž v podobe odstránenia lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti, nahradenia predloženia dokumentov čestnými vyhláseniami, ako aj odstránenia povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Zároveň sa zvyšuje podiel výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa, čo pomôže najmä malým a stredným podnikom, ktoré nemajú vlastné kapacity na splnenie materiálno-technického a priestorového vybavenia alebo personálneho zabezpečenia výkonu praktického vyučovania.

Dochádza k vypusteniu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov zo zákona a k ich nahradeniu školskými vzdelávacími programami, ktoré budú vypracúvané v spolupráci strednej odbornej školy a zamestnávateľa. Zavádza sa tiež inštitút podnikovej školy, ktorej cieľom je podporiť zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľom strednej odbornej školy a pripravujú si v rámci tejto školy svoje budúce pracovné sily alebo ich pripravujú pre iných zamestnávateľov.

Zmena vychádza z novely č. 209/2018 Z. z. zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní.

4. Nižšia sadzba dane na pohonné látky

Zníženie základnej sadzby dane na pohonné látky t. j. na motorový benzín z pôvodných 554 €/1 000 litrov na 547 €/1 000 litrov a motorovú naftu z pôvodných 394 €/1 000 litrov na 393 €/1 000 litrov bude účinná do konca roka 2019, následne dôjde k zvýšeniu na hodnoty cca. z roka 2018.

Zmena vychádza z novely č. 352/2018 Z. z. zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Ako uplatniť výdavky na pohonné látky bližšie približujeme v článku Pohonné látky ako daňové výdavky v roku 2019    

5. Koniec predkladaniu výpisu z registra trestov

Už v roku 2018 boli podnikatelia oslobodení od duplicitného predkladania výpisu z listu vlastníctva a z obchodného a živnostenského registra. Od roku 2019 zaniká povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpis z registra trestov za účelom preukázania bezúhonnosti. Táto zmena sa opiera o všeobecnú klauzulu v zákone o e-Governmente, v zmysle ktorej je neúčelné, aby sa orgánom verejnej moci preukazovali skutočnosti, ak si tieto orgány môžu dané skutočnosti preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich činnosti.

Zmena vychádza z novely č. 177/2018 Z. z. zákona proti byrokracii.

Článok pokračuje pod reklamou

6. Väčšia elektronizácia katastra nehnuteľností

V rámci online portálu katastra nehnuteľností sa spustila služba sledovania zmien, ktorá užívateľov automaticky informuje o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Portál vás upozorní napríklad na zmeny vyznačenia plomby, na vykonanie vkladu, záznamu, zápisu poznámky.

Dostupný je aj nový výstup – súpis nehnuteľností, vytvorený za účelom poskytnúť vlastníkom alebo iným osobám oprávneným z práv k nehnuteľnostiam prehľad o všetkých nehnuteľnostiach, ktoré daná osoba vlastní alebo má v správe.

Zároveň užívateľov katastra čaká menej byrokracie, nakoľko v prípade, že kataster užívateľ žiada o aktualizáciu osobných údajov vedených v referenčnom registri (napr. register obyvateľov či register organizácii), k žiadosti nemusí prikladať doklad. Kataster si údaje z registra zistí sám.

Zmena vychádza z novely č. 263/2018 Z. z. vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon.

7. Jednoduchšie zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Zamestnávanie osôb z tretích krajín (t. j. z krajín mimo EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska) na slovenskom trhu práce sa uľahčí formou dočasného pridelenia cez agentúry práce, za podmienky, že tieto vykonávajú svoju činnosť najmenej tri roky. Túto možnosť budú môcť zamestnávatelia využiť len pre prípady dočasného pridelenia na výkon zamestnania uvedeného v zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.

K aktualizácii zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v týchto okresoch dochádza na webovom sídle Ústredia práce, soc. vecí a rodiny SR už nielen raz ročne, ale po novom štvrťročne. Pridelení zamestnanci z radu cudzincov z tretích krajín sa započítavajú do celkového počtu zamestnancov, ktorých môže zamestnávateľ prijať tzv. zrýchleným postupom v prípade nedostatkových profesií (najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa).

Zároveň sa zjednodušuje priebeh konania o pobyte cudzinca z tretej krajiny napr. formou skrátenia lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily alebo ak ide o zamestnancov technologických centier.

Zmena vychádza z novely č. 376/2018 Z. z. zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

8. Koniec dvojitému plateniu DPH

Doterajšie dvojnásobné platenie DPH v niektorých prípadoch, na ktoré upozornil aj portál podnikajte.sk pri absurdnom príklade čaju nakúpeného do kancelárie, sa ruší. Platí to na niektoré presne určené tovary v maloobchodných predajniach ako sú poľnohospodárske plodiny a výrobky zo železa a ocele, z ktorých nákupu boli podnikatelia povinní odviesť DPH dvakrát. Spôsobené to bolo tým, že pri nákupe takéhoto tovaru nemali podnikatelia právo na odpočet DPH z dokladu vystaveného elektronickou registračnou pokladnicou (ERP). Osobou povinnou platiť daň štátu bol totiž odberateľ, teda kupujúci.

Po novom sa tuzemský prenos daňovej povinnosti na odberateľa neuplatňuje pri predaji týchto tovarov, pri ktorých dodávateľ vyhotovuje zjednodušenú faktúru, t. j. doklad z ERP do 1000 € v hotovosti alebo do 1600 € kartou, alebo inú faktúru, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 €. Kupujúci bude mať právo na odpočet DPH, ak použije tovary na podnikanie.

Zmena vychádza z novely č. 369/2018 Z. z. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

9. Lepšie podmienky pre taxislužby

Zmeny podnikania v taxislužbe od 1. apríla 2019 sú reakciou na nerovnaké podmienky pre tzv. koncesovaných taxikárov a vodičov, ktorí vozia zákazníkov cez mobilné aplikácie. Preto sa zjednodušujú podmienky pre klasických taxikárov, ale zároveň sa sprísňuje kontrola ich dodržiavania.

Prevádzkovatelia taxislužby naďalej potrebujú koncesiu (podmienkou jej získania na 10 rokov je preukázanie bezúhonnosti) a autá musia byť označené ako taxislužba, aby boli kontrolovateľné. Odpadá však odborná spôsobilosť, finančná spoľahlivosť, ako aj dodatočná poistka. Už sa neurčuje vek vodiča (pôvodne 21 rokov, po novom je podmienkou len vodičský preukaz) a rovnako ani vek vozidiel, ktoré môže byť vlastné alebo s preukázaním práva na jeho používanie. Taxameter nie je v taxíkoch povinný, ak je cena prepravy dohodnutá vopred.

Táto inovácia prospeje najmä taxislužbám, ktoré ponúkajú služby prostredníctvom mobilnej aplikácie. Výmenou za zníženie administratívnej záťaže sú prísnejšie kontroly, nakoľko po novom má aj mestská a štátna polícia možnosť zastaviť taxík a skontrolovať ho, nielen samospráva. Kompetencie v oblasti kontroly môže využiť už aj Slovenská obchodná inšpekcia či inšpektorát práce.

Zmena vychádza z novely zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

10. Zjednodušenie prevádzky wellness centier a športových zariadení

Od februára 2019 dochádza k zníženiu regulácie a zjednodušeniu procesov administratívnej záťaže podnikateľov, ktorí prevádzkujú zariadenia starostlivosti o ľudské telo (napr. masážne salóny, wellness a pod.) či telovýchovno-športové zariadenia.

V prípade prvého typu zariadení starostlivosti o ľudské telo sa znižujú požiadavky na zabezpečenie osvetlenia, oddelenia priestoru na obuv pre zákazníkov, umiestnenia spŕch v saunách, minimálnej frekvencie základnej opravy všetkých náterov a maľovania v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Úplne sa vypúšťa požiadavka na zabezpečenie spŕch v masážnych salónoch, podlahovej plochy pre pracovníkov a čakárne v saunách.

V prípade druhého typu telovýchovno-športových zariadení sa rovnako znižujú požiadavky na zabezpečenie osvetlenia a úplne sa vypúšťa požiadavka na zabezpečenie potrebného počtu miestností s výlevkou pre upratovačku a používanie výslovne len keramických stien v umyvárňach a záchodoch.

Zmena vychádza z novely vyhlášky č. 554/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo a novely vyhlášky č. 525/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

Okrem pozitívnych zmien v zákonoch, podnikateľov, samozrejme, neminú aj tie, ktoré im podnikanie sťažujú. Prehľad zmien, ktoré zvýšia v roku 2019 finančné alebo administratívne náklady nájdete v článku 10 zmien v roku 2019, ktoré predražia podnikanie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Petra Satinová
Petra Satinová

Pôsobím ako právnička pre Centrum lepšej regulácie, kde posudzujeme vplyvy navrhovaných legislatívnych opatrení na mikro, malé a stredné podniky (MSP). Vykonávame Test MSP, navrhujeme alternatívne riešenia v prospech podnikateľov. Analyzujeme náklady a prínosy už existujúcej legislatívy a hodnotíme gold-plating, t. j. presah európskych smerníc v slovenskom právnom poriadku.


Dôležité zákony pre podnikateľov sa v roku 2019 menili takmer trikrát do mesiaca

Zákon o dani z príjmov prešiel v roku 2019 ôsmimi úpravami, zákon vzťahujúci sa na eKasu štyrmi. Zmenami sa museli podnikatelia zaoberať v priemere každých 11 dní.

Novela protischránkového zákona - Registra partnerov verejného sektora

Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť novela zákona o registri partnerov verejného sektora. Aké zmeny zaviedla? Prinášame vám prehľad tých najdôležitejších.

Zaručená elektronická fakturácia a centrálny ekonomický systém od 1.8.2019

Nový zákon prináša zmeny podnikateľom, ktorí budú obchodovať so štátom (verejnou správou). Pribudne im nová povinnosť – vyhotovenie zaručenej elektronickej faktúry.

Zákon proti byrokracii – podnikatelia nemusia úradom predkladať ďalšie výpisy

Princíp jedenkrát a dosť už minulý rok odstránil povinnosť žiadať prílohy výpisov z obchodného a živnostenského registra a katastra nehnuteľností. Ktoré ďalšie papierové výpisy a potvrdenia nebudú môcť úrady žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky