On-line pripojenie elektronických registračných pokladníc (e-kasa) od 1.7.2019

Národná rada Slovenskej republika schválila novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou dôjde k on-line pripojeniu všetkých elektronických registračných pokladníc na portál finančnej správy. Tzv. systém e-kasa bude povinný od 1.7.2019.

Novela zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorou sa dopĺňajú niektoré zákona (ďalej len „ novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice “) bola schválená Národnou radou SR dňa 4. decembra 2018.

Čoho sa týka novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice?

Schválením novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vznikla povinnosť on-line pripojenia všetkých registračných pokladníc k databáze finančnej správy. To znamená, že finančná správa bude mať informáciu o nákupe, resp. transakcii okamžite, nakoľko vydaný doklad z registračnej pokladnice bude zaevidovaný na centrálnom úložisku e-kasa.

Novela zákona zavádza nový pojem a to „pokladnica e-kasa“, pod týmto pojmom sa rozumie on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica. To znamená, že zavedením pokladnice e-kasa sa rozšíria možnosti pre podnikateľov, a to tak, že pokladnicou nemusí byť len elektronická registračná pokladnica, ale aj mobil či tablet.

Koho sa týka novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice?

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa týka:

  • podnikateľov, ktorí sú v zmysle tohto zákona povinný evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo poskytovania služieb v registračnej pokladnici,
  • dovozcov a distribútorov registračných pokladníc.

Od kedy je povinnosť on-line pripojenia registračnej pokladnice na portál finančnej správy?

V prípade podnikateľa, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môže najskôr od 1. apríla 2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu. Tento podnikateľ je povinný túto on-line registračnú pokladnicu začať používať najneskôr od 1. júla 2019.

Novovzniknuté podnikateľské subjekty budú povinné používať pokladnicu e-kasa od 1. apríla 2019.

Aké povinnosti plynú podnikateľským subjektom v súvislosti so schválenou zmenou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice?

Podmienkou pre on-line prepojenie elektronickej registračnej pokladnice je pre podnikateľa internetové prepojenie, nakoľko prostredníctvom internetového prepojenia bude podnikateľ odosielať informácie na centrálne úložisko finančnej správy.

Na uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky musí podnikateľpožiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Túto žiadosť je povinný podať podnikateľ elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle.

Daňový úrad následne po overení údajov uvedených v žiadosti podnikateľa pridelí kód pokladnice e-kasa klient (v prípade ak je na predajnom mieste viac ako 1 pokladnica e-kasa klient, kód pokladnice sa pridelí každej z nich osobitne), ktorý mu sprístupní v e-kasa zóne podnikateľa. Okrem kódu pokladnice e-kasa klient, sprístupní finančné riaditeľstvo aj autentifikačné údaje on-line registračnej pokladnice a identifikačné údaje o podnikateľovi, ktoré je podnikateľ povinný nahrať pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice do tejto pokladnice.

Čo má robiť podnikateľ v prípade, ak na jeho predajnom mieste nie je dostatočný internetový signál?

Podnikateľ je v prípade nedostatočného internetového signálu povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa. Žiadosť podá podnikateľ prostredníctvom predpísaného elektronického formulára, avšak musí túto skutočnosť preukázať.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa, je podnikateľ povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu po jej prijatí a uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Z dôvodu nedostupnosti internetového signálu, môže zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa podnikateľ najneskôr do 30 dní od jej uloženia.

Ak nastanú problémy s evidenciou údajov do systému e-kasa, lehota na zaslanie dát sa považuje za zachovanú, ak sú údaje z dátovej správy zaevidované v systéme e-kasa do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

Viac o systéme eKasa sa dočítate v článku Systém eKasa – pripravte sa na online registračné pokladnice alebo Aká je cena za eKasu?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky