On-line pripojenie elektronických registračných pokladníc (e-kasa) od 1.7.2019

Národná rada Slovenskej republika schválila novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou dôjde k on-line pripojeniu všetkých elektronických registračných pokladníc na portál finančnej správy. Tzv. systém e-kasa bude povinný od 1.7.2019.

Novela zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorou sa dopĺňajú niektoré zákona (ďalej len „ novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice “) bola schválená Národnou radou SR dňa 4. decembra 2018.

Čoho sa týka novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice?

Schválením novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vznikla povinnosť on-line pripojenia všetkých registračných pokladníc k databáze finančnej správy. To znamená, že finančná správa bude mať informáciu o nákupe, resp. transakcii okamžite, nakoľko vydaný doklad z registračnej pokladnice bude zaevidovaný na centrálnom úložisku e-kasa.

Novela zákona zavádza nový pojem a to „pokladnica e-kasa“, pod týmto pojmom sa rozumie on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica. To znamená, že zavedením pokladnice e-kasa sa rozšíria možnosti pre podnikateľov, a to tak, že pokladnicou nemusí byť len elektronická registračná pokladnica, ale aj mobil či tablet.

Koho sa týka novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice?

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa týka:

  • podnikateľov, ktorí sú v zmysle tohto zákona povinný evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo poskytovania služieb v registračnej pokladnici,
  • dovozcov a distribútorov registračných pokladníc.

Od kedy je povinnosť on-line pripojenia registračnej pokladnice na portál finančnej správy?

V prípade podnikateľa, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môže najskôr od 1. apríla 2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu. Tento podnikateľ je povinný túto on-line registračnú pokladnicu začať používať najneskôr od 1. júla 2019.

Novovzniknuté podnikateľské subjekty budú povinné používať pokladnicu e-kasa od 1. apríla 2019.

Aké povinnosti plynú podnikateľským subjektom v súvislosti so schválenou zmenou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice?

Podmienkou pre on-line prepojenie elektronickej registračnej pokladnice je pre podnikateľa internetové prepojenie, nakoľko prostredníctvom internetového prepojenia bude podnikateľ odosielať informácie na centrálne úložisko finančnej správy.

Na uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky musí podnikateľpožiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Túto žiadosť je povinný podať podnikateľ elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle.

Daňový úrad následne po overení údajov uvedených v žiadosti podnikateľa pridelí kód pokladnice e-kasa klient (v prípade ak je na predajnom mieste viac ako 1 pokladnica e-kasa klient, kód pokladnice sa pridelí každej z nich osobitne), ktorý mu sprístupní v e-kasa zóne podnikateľa. Okrem kódu pokladnice e-kasa klient, sprístupní finančné riaditeľstvo aj autentifikačné údaje on-line registračnej pokladnice a identifikačné údaje o podnikateľovi, ktoré je podnikateľ povinný nahrať pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice do tejto pokladnice.

Čo má robiť podnikateľ v prípade, ak na jeho predajnom mieste nie je dostatočný internetový signál?

Podnikateľ je v prípade nedostatočného internetového signálu povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa. Žiadosť podá podnikateľ prostredníctvom predpísaného elektronického formulára, avšak musí túto skutočnosť preukázať.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa, je podnikateľ povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu po jej prijatí a uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Z dôvodu nedostupnosti internetového signálu, môže zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa podnikateľ najneskôr do 30 dní od jej uloženia.

Ak nastanú problémy s evidenciou údajov do systému e-kasa, lehota na zaslanie dát sa považuje za zachovanú, ak sú údaje z dátovej správy zaevidované v systéme e-kasa do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

Viac o systéme eKasa sa dočítate v článku Systém eKasa – pripravte sa na online registračné pokladnice alebo Aká je cena za eKasu?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Finančná správa kontroluje pokladnice aj rekreačné príspevky

Po kontrole registračných pokladníc vzrástli tržby u kontrolovaných podnikateľov o približne 30 %. Kontrolóri finančnej správy začali tiež kontrolovať využívanie rekreačných poukazov.

eKasa od O2, Orange a Slovak Telekom

Aké riešenia ponúkajú mobilní operátori O2, Orange a Slovak Telekom ohľadom eKasy? Prehľad ponúk mobilných operátorov týkajúcich sa eKasy.

Novela protischránkového zákona - Registra partnerov verejného sektora

Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť novela zákona o registri partnerov verejného sektora. Aké zmeny zaviedla? Prinášame vám prehľad tých najdôležitejších.

Pokladničný doklad z eKasy a jeho náležitosti

Podnikateľ je povinný ihneď po zaevidovaní tržby a vytlačení dokladu z eKasy odovzdať tento doklad kupujúcemu. Čo musí obsahovať a ako vyzerá vzor dokladu z eKasy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky