Ako sa môže firma zapojiť do systému duálneho vzdelávania

Zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania môže pre firmu znamenať zaujímavé finančné i nefinančné benefity. V článku sa dozviete najdôležitejšie informácie o duálnom vzdelávaní.

Čo v praxi znamená systém duálneho vzdelávania?

Duálne vzdelávanie je veľmi rozsiahla téma. Na úvod je vhodné si povedať, čo to duálne vzdelávanie vôbec je. Zjednodušene povedané, duálne vzdelávanie znamená taký systém vzdelávania na stredných odborných školách, v rámci ktorého žiaci takýchto škôl praktickú časť vyučovania vykonávajú priamo u nejakého zamestnávateľa.

V duálnom vzdelávaní žiak praktickú časť vyučovania absolvuje priamo u zamestnávateľa.

V systéme duálneho vzdelávania sa žiak strednej odbornej školy pripravuje na výkon povolania alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. Žiak tak teoretickú časť vzdelávania absolvuje na škole a praktickú časť priamo na pracovisku zamestnávateľa. Zamestnávateľ si zapojením sa do systému duálneho vzdelávania môže „vychovať“ budúcich zamestnancov, ktorí budú plne zodpovedať jeho požiadavkám z hľadiska kvalifikácie. Duálne vzdelávanie prináša viaceré výhody pre zamestnávateľov, školy i samotných žiakov.

Podmienky na zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania je upravený zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o odbornom vzdelávaní a príprave“ v príslušnom slovnom tvare). Zamestnávateľ, ktorý sa chce zapojiť do systému duálneho vzdelávania, musí byť spôsobilý poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave spôsobilosť zamestnávateľa zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania neurčuje žiadnymi konkrétnymi a merateľnými podmienkami (napríklad počet zamestnancov, ročný obrat alebo predmet činnosti).

Na žiadosť zamestnávateľa jeho schopnosť poskytovať praktické vyučovanie v určitom študijnom odbore posudzuje vecne príslušná stavovská alebo profesijná organizácia. Ide o Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru, Slovenskú živnostenskú komoru, Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru, Slovenskú lesnícku komoru, Slovenskú banskú komoru a inú právnickú osobu, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Okrem nich môžu spôsobilosť zamestnávateľa zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania posudzovať aj zástupcovia zamestnávateľov, ktorými sú napríklad Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky alebo Republiková únia zamestnávateľov.

Spôsobilosť firmy na duálne vzdelávanie posudzujú stavovské a profesijné organizácie.

Ak sa chce podnikateľ zapojiť do systému duálneho vzdelávania, musí najskôr príslušnej stavovskej alebo profesijnej organizácii podať písomnú žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Tá má obsahovať okrem údajov o firme aj študijný alebo učebný odbor, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie, počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania či predpokladaný počet majstrov a hlavných inštruktorov (§ 12 ods. 2 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave). Zároveň musí zamestnávateľ priložiť doklad o oprávnení vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá obsahu vzdelávania v danom študijnom odbore, niekoľko čestných vyhlásení a výpis z registra trestov.

Na základe tejto písomnej žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia príslušná organizácia postúpi žiadosť svojej komisii zriadenej na účel posudzovania tejto spôsobilosti. Následne takto zriadená komisia do 45 pracovných dní posúdi spôsobilosť zamestnávateľa na zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania. Dôležitou súčasťou tohto posudzovania bude obhliadka priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technické zabezpečenie.

Ak zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, príslušná stavovská alebo profesijná organizáciu mu vydá osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Jeho platnosť je sedem rokov. Vzhľadom na to, že od podania žiadosti o overenie spôsobilosti až po vydanie osvedčenia môžu uplynúť až dva mesiace, je vhodné, aby sa podnikateľ prípadným zapojením sa do systému duálneho vzdelávania zaoberal v dostatočnom predstihu.

Stredná odborná škola a zmluva o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom

Po tom, ako zamestnávateľ získa osvedčenie o spôsobilosti, môže osloviť na spoluprácu v systéme duálneho vzdelávania niektorú strednú odbornú školu. Akú strednú odbornú školu si zamestnávateľ vyberie, je výhradne na jeho rozhodnutí a ani v tejto súvislosti neexistujú žiadne obmedzenia ustanovené zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave. Výber strednej odbornej školy však prirodzene musí zodpovedať predmetu činnosti zamestnávateľa, aby žiaci zapojení do systému duálneho vzdelávania nadobudli vedomosti zodpovedajúce zameraniu ich študijného odboru. Zamestnávateľ zaoberajúci sa strojárstvom by preto mal osloviť napríklad strednú priemyselnú školu strojnícku a nie obchodnú akadémiu. Nasledovať budú rokovania medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľov, v rámci ktorých si dohodnú podmienky vzájomnej spolupráce pri poskytovaní duálneho vzdelávania. Ak sa dohodnú, uzatvoria medzi sebou zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorá musí podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave obsahovať niekoľko podstatných náležitostí.

Vybrané podstatné náležitosti zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom:

 • študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie,
 • počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie,
 • forma praktického vyučovania (odborný výcvik, odborná prax alebo praktické cvičenie),
 • miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah,
 • počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
 • počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe alebo potrebný počet majstrov odbornej výchovy alebo potrebný počet učiteľov odbornej praxe,
 • počet hlavných inštruktorov a inštruktorov, ak žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
 • časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
 • spôsob účasti hlavného inštruktora a inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,
 • spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania, ak sa časť praktického vyučovania vykonáva v dielni,
 • spôsob finančného zabezpečenia majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
 • spôsob finančného zabezpečenia praktického cvičenia, ak sa praktické cvičenie vykonáva na pracovisku praktického vyučovania,
 • hmotné zabezpečenie žiaka (napríklad posúdenie zdravotnej spôsobilosti, osobné ochranné pracovné prostriedky, stravovanie žiaka),
 • finančné zabezpečenie žiaka (odmena za produktívnu prácu, motivačné štipendium, podnikové štipendium),
 • spôsob účasti zamestnávateľa na záverečnej skúške, odbornej zložke maturitnej skúšky alebo absolventskej skúške.

Zmluva o duálnom vzdelávaní musí mať písomnú formu a uzatvára sa najmenej na dobu, ktorá zodpovedá dĺžke štúdia príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru. Pred uplynutím tejto doby je možné ju vypovedať len vo výnimočných prípadoch definovaných zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave. Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola musia zverejniť na svojich internetových stránkach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore v systéme duálneho vzdelávania. Podnikatelia zapojení do systému duálneho vzdelávania sú potom následne zverejnení na osobitnej internetovej stránke. Dôležité je spomenúť aj to, že zamestnávateľ môže na duálnom vzdelávaní spolupracovať nielen s jednou, ale súčasne aj s viacerými strednými odbornými školami.

Výber žiakov, ktorí budú u zamestnávateľa zapojení do duálneho vzdelávania

Zo zákona o odbornom vzdelávaní a príprave vyplýva, že kritériá pre výber žiakov, ktorí sa budú u zamestnávateľa zúčastňovať na duálnom vzdelávaní, určuje zamestnávateľ. Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní spolu s ďalšími podrobnosťami budú tieto kritéria pre úspešných uchádzačov tiež zverejnené na internetovej stránke strednej odbornej školy a zamestnávateľa. Nasledovať bude rozdelenie úloh pri nábore žiakov medzi školou a zamestnávateľom. Kritériá výberu žiakov určuje zamestnávateľ a môžu zahŕňať rôzne formy výberového procesu, napríklad rôzne testy, skúšky zručností alebo aj osobné rozhovory. Vybranému uchádzačovi zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Toto potvrdenie uchádzač povinne prikladá k prihláške na štúdium na strednej odbornej škole.

Kritériá výberu žiakov do duálneho vzdelávania určuje zamestnávateľ.

Z uvedeného vyplýva, že výber vhodných uchádzačov (budúcich žiakov), ktorí sa budú u zamestnávateľa zúčastňovať na systéme duálneho vzdelávania, by sa mal v ideálnom prípade uskutočniť v dostatočnom predstihu pred termínom podávania prihlášok na strednú odbornú školu. Musí to byť teda najneskôr do 10. apríla, ktorý je podľa § 63 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posledným dňom, kedy je možné podať prihlášku na strednú školu.

Následne zamestnávateľ uzatvorí takzvanú „učebnú zmluvu“ so zákonnými zástupcami (ak uchádzači ešte nie sú plnoletí) úspešne prijatých uchádzačov na štúdium najneskôr do 15. septembra príslušného školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka strednej odbornej školy. Tá upravuje vzájomné práva a povinnosti zamestnávateľa a žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ale napríklad aj rozsah praktického vyučovania u zamestnávateľa (počet hodín praktického vyučovania v jednotlivých ročníkoch).

V prípade, že sa do 15. septembra prvého ročníka nenaplní požadovaná kapacita počtu žiakov plánovaných pre systém duálneho vzdelávania, zákon o odbornom vzdelávaní a príprave umožňuje zamestnávateľovi v spolupráci so školu prijať na duálne vzdelávanie žiakov a uzatvoriť s ich zákonnými zástupcami (ak ešte nie sami nie sú plnoletí) učebnú zmluvu až do 31. januára prvého ročníka. Pre úplnosť uvádzame, že zákon o odbornom vzdelávaní a príprave neumožňuje zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania žiakom vyšších ročníkov strednej odbornej školy (žiakom druhého, tretieho, štvrtého ročníka). Žiak sa môže zapojiť do systému duálneho vzdelávania najneskôr do konca prvého polroka prvého ročníka strednej odbornej školy. Učebná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v zásade na celé obdobie trvania štúdia žiaka na strednej odbornej škole. Možno ju vypovedať len z presne stanovených dôvodov uvedených, napríklad ak žiak prestúpi na inú strednú školu, žiak porušuje vnútorné predpisy zamestnávateľa alebo ak sa bez ospravedlnenia nezúčastňuje na praktickom vyučovaní (§ 19 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave).

Článok pokračuje pod reklamou

Benefity duálneho vzdelávania pre školu, žiaka a firmu

Škola zapojením sa do systému duálneho vzdelávanie buduje svoj dobrý imidž. Takáto škola je zárukou kvality a aktuálnosti odborného vzdelávania. Zapojením sa do duálneho vzdelávania škola potvrdzuje, že vie vychovať vhodných absolventov, ktorí sa vedia uplatniť na trhu práce. Zapojenie sa školy do systému duálneho vzdelávania môže zohrávať významnú úlohu u žiakov základných škôl a ich rodičov pri výbere odboru vzdelávania a výbere strednej školy. Školu zapojenú do duálneho vzdelávania pozitívne nevníma nielen verejnosť, ale aj zamestnávatelia a podnikateľské združenia. Veľmi dôležitým aspektom je aj to, že v škole zapojenej do systému duálneho vzdelávania teória nezaostáva za praxou, keďže aj pedagógovia školy sa môžu aktívne podieľať na systéme duálneho vzdelávania v reálnych podmienkach u zamestnávateľa. Výhodou duálneho vzdelávania je aj to, že zamestnávateľ škole poskytne materiálne, technické a zabezpečenie odbornej výučby (moderné stroje, zariadenia a prístupy).

Žiak, ktorý absolvoval u zamestnávateľa duálne vzdelávanie, získava mnoho benefitov. V prvom rade získava veľkú konkurenčnú výhodu pri uplatňovaní sa na trhu práce. Učebnú zmluvu so súčasným zamestnávateľom, u ktorého absolvuje duálne vzdelávanie, môže v budúcnosti rozšíriť aj o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve s týmto istým zamestnávateľom. Ideálna príprava na povolanie však pre žiaka strednej odbornej školy nemusí byť všetkým, čo mu duálne vzdelávanie prinesie. Žiakovi zúčastňujúcemu sa na duálnom vzdelávaní patrí zo zákona o odbornom vzdelávaní a príprave za každú hodinu vykonanej produktívnej práce odmena vo výške najmenej 50 % z hodinovej minimálnej mzdy (v roku 2019 najmenej 1,49 eura na hodinu). V prípade dobrého prospechu môže tento žiak získať mesačne poskytované motivačné štipendium až do výšky 65 % sumy životného minima (do 30.06.2019 najviac 60,85 eura mesačne). Firma sa zase môže podľa vlastných kritérií rozhodnúť poskytnúť žiakovi podnikové štipendium (mesačne v období školského roka, najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima). Okrem toho povinne zamestnávateľ žiakovi zúčastnenému na duálnom vzdelávaní poskytuje aj príspevok na stravovanie v rovnakej výške a rozsahu ako svojmu bežnému zamestnancovi.

Firma si zapojením sa do duálneho vzdelávania vychováva ideálneho zamestnanca.

Pre zamestnávateľa je zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania výhodné z viacerých dôvodov. V súčasnosti možno azda za najväčšiu výhodu duálneho vzdelávania vnímať to, že zamestnávateľ si takto zabezpečuje vysokokvalifikovanú pracovnú silu, ktorá plne zodpovedá jeho kritériám – pripravuje si svojho budúceho zamestnanca. Nemá tak problém s hľadaním vhodných uchádzačov pri obsadzovaní voľných pracovných miest, čo mu znižuje aj náklady na túto činnosť. Tiež je možné povedať, že zapojenie zamestnávateľa do systému duálneho vzdelávania pre neho znamená aj dobré renomé v očiach ostatných podnikateľov i verejnosti. Zamestnanci, ktorí predtým u zamestnávateľa absolvovali duálne vzdelávanie, už dobre poznajú podmienky práce u svojho zamestnávateľ, preto je menej pravdepodobné, že z tejto práce budú sklamaní a zamestnanie nečakane opustia. Ďalšie výhody pre zamestnávateľa sú spojené s daňou z príjmov, odvodmi a príspevkami, ktoré je možné na duálne vzdelávanie získať.

Daňové a odvodové výhody pre zamestnávateľov v duálnom vzdelávaní

Aby bolo zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov ešte viac motivujúce, štát sa rozhodol ho podporovať aj rôznymi finančnými benefitmi. Pomerne lákavým pre zamestnávateľov môže byť daňový benefit, prostredníctvom ktorého si zamestnávateľ zapojený do systému duálneho vzdelávania môže znižovať základ dane z príjmov o nemalú sumu za každého žiaka, ktorí sa v duálnom vzdelávaní zúčastní na viac ako 200 hodinách praktického vyučovania v zdaňovacom období. Táto položka znižujúca základ dane z príjmov je upravená v § 17 ods. 37 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Základ dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy, sa v zdaňovacom období zníži o:

 • 3 200 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania,
 • 1 600 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania.

Dôležité je pre podnikateľov spomenúť aj tú výhodu, že povinne poskytovaná odmena za produktívnu prácu žiakovi (a prípadne aj dobrovoľne poskytované podnikové štipendium) nepodlieha sociálnemu a ani zdravotnému poisteniu.

Priamy príspevok pre zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania

Zamestnávatelia okrem daňových a odvodových výhod získajú aj priamy finančný príspevok.

Okrem vyššie spomínaných výhod môže každý zamestnávateľ za aktívnu účasť na duálnom vzdelávaní získať aj priamu finančnú platbu vo forme príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Tento finančný príspevok zamestnávateľovi vypláca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nárok na príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania vzniká zamestnávateľovi za každého žiaka, s ktorým má uzatvorenú učebnú zmluvu v školskom roku, v ktorom prvýkrát začal poskytovať tomuto žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. O príspevok je potrebné požiadať do 31. marca príslušného školského roka, v ktorom zamestnávateľ poskytuje žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Príspevok bude zamestnávateľovi poskytnutý za každého žiaka raz ročne k 30. júnu príslušného školského roka, v ktorom zamestnávateľ poskytoval žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania je:

 • v sume 1 000 eur na jedného žiaka v školskom roku pre malý podnik alebo stredný podnik*,
 • v sume 700 eur na jedného žiaka v školskom roku pre zamestnávateľa, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín, alebo
 • v sume 300 eur na jedného žiaka v školskom roku pre zamestnávateľa, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 až 400 hodín.

*malým podnikom je podnik, ktorý zamestnáva 10 až 49 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná suma majetku nepresahuje 10 miliónov eur. Stredným podnikom je podnik, ktorý zamestnáva od 50 do 249 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur a/alebo celková ročná suma majetku nepresahuje 43 miliónov eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky