Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020

Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020
Zdroj: Rawpixel.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Prehľad 25 dôležitých zmien od roku 2020 v oblasti dane z príjmov, DPH, daňového poriadku, používania eKasy, účtovníctva a odvodoch.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2020

1. Znížená sadzba dane z príjmov 15 %

Novinkou od roku 2020 je zavedenie 15 % sadzby dane z príjmov pre právnické osoby a fyzické osoby s príjmami z podnikania, ak ich obrat neprekročí 100 000 eur. Pri zníženej sadbe dane z príjmov 15 % sa však nebude uplatňovať rovnaký postup, ako v prípade dvoch odlišných sadzieb dane fyzických osôb, kedy platí, že do určitej hranice sa použije znížená sadzba dane (19 %) a na zvyšnú sumu vyššia sadzba (25 %). V tomto prípade sa po prekročení hranice príjmu 100 000 eur použije na celú sumu sadzba dane vo výške 21 %.

2. Odpočet výdavkov na výskum a vývoj od roku 2020

Novelou zákona o dani z príjmov sa zvyšuje suma výdavkov vynaložených na výskum a vývoj, ktoré je možno opätovne odpočítať od základu dane. Za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo najskôr 1. januára 2019 je možné opätovne odpočítať 150 % výdavkov. Výdavky vynaložené na výskum a vývoj v zdaňovacom období 2020 bude možné opätovne odpočítať až vo výške 200 %. Pri vykázaní daňovej straty alebo nízkeho základu dane bude možné uplatniť odpočet alebo jeho zvyšnú časť v najbližšom zdaňovacom období, po novom v najviac v piatich zdaňovacích obdobiach, ktoré bezprostredne nasledujú po zdaňovacom období, kedy nárok vznikol. Viac v článku Superodpočet nákladov na výskum a vývoj v roku 2019 a zmeny od roku 2020.

3. Vyššia nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od roku 2020

Od roku 2020 sa výška nezdaniteľnej časti základu dane bude počítať ako 21-násobok životného minima oproti doterajšiemu 19,2-násobku. Zvyšuje sa aj výška životného minima na sumu 205,07 eur, čo rovnako spôsobuje vyššiu nezdaniteľnú časť. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2020 vo výške 4 414,20 eur, oproti súčasnej výške 3 937,35 eur platnej v roku 2019. Viac informácií nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020

4. Nová odpisová skupina od roku 2020

Ide o zavedenie novej odpisovej skupiny s najnižším počtom rokov odpisovania 2 roky. Označenie odpisovej skupiny nájdete v zákone o dani z príjmov ako odpisová skupina 0. V nej sa budú odpisovať výlučne batériové elektronické vozidlá alebo plug-in hybridné elektrické vozidlá. Tieto nové ustanovenia sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019.

5. Odpočítavanie daňovej straty po novom

Daňová strata sa počnúc rokom 2020 nebude umorovať 4 roky, ale 5 rokov. Ďalšou zmenou je, že výšku daňovej straty nemusia podnikatelia umorovať rovnomerne, t. j. v každom roku s nárokom na rovnakú sumu, ale výšku umorovanej straty je možné prispôsobovať vykázanému základu dane v konkrétnom zdaňovacom období.

6. Preddavky na daň z príjmov od hranice 5 000 eur

Novelou zákona sa od roku 2020 mení dolná hranica pre platenie preddavkov na daň z príjmov z pôvodných 2 500 eur na 5 000 eur. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorých daň nepresiahne 5 000 eur, nebudú mať žiadnu povinnosť pri platení preddavkov na daň z príjmov.

O ďalších schválených zmenách v oblasti dane z príjmov si prečítajte v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH) od roku 2020

7. Režim „call-off stock"

Novelou zákona o DPH sa od roku 2020 zavádza pojem „call-off stock“. Tento pojem a nové pravidlá sa využívajú v situácií, kedy platiteľ DPH premiestňuje tovar do skladu zriadeného na území iného členského štátu pre vopred určeného zákazníka. Po novom sa takéto premiestnenie tovaru platiteľom za istých podmienok, nebude považovať za dodanie tovaru podliehajúce DPH. Viac o režime call-off stock nájdete v článku Režim call-off stock od roku 2020.

Prečítajte si tiež

8. Základ dane pri bezodplatnom dodaní drobného hmotného majetku

Zákon o DPH od roku 2020 stanovuje, že ak ide o tovar s obstarávacou cenou do 1700 eur, s dobou použiteľnosti viac ako rok (t. j. drobný neodpisovaný majetok) a tento tovar sa dodá na iný účel ako predaj, čiže bezodplatne, základ dane sa určí rovnako ako pri odpisovanom majetku, ktorý bol odpisovaný rovnomerne po dobu 4 rokov. Za účelom stanovenia základu dane sa tak určuje fikcia štvorročného rovnomerného odpisovania tohto majetku. Pozor, nesmie však ísť o zásoby. Nová úprava sa použije aj na tovary zakúpené pred 1.1.2020.  Ak sa takýto tovar predá v priebehu roka, odpis sa neprepočítava za mesiace, ale fikciou sa uplatní celý ročný odpis, rovnako ako v prípade zakúpenia tovaru v priebehu roka, kedy sa odpis rovnako neprepočítava na mesiace.

9. Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku

Od roku 2020, bude platiteľ DPH povinný opraviť odpočítanú DPH zo služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku, pri nadobudnutí ktorého platiteľ neuplatnil nárok na odpočet DPH. Povinnosť opraviť odpočítanú DPH má platiteľ, keď tento majetok dodá na osobnú spotrebu, osobnú spotrebu zamestnancov alebo ho dodá bezodplatne, a teda nie je využívaný na podnikateľské účely. Maximálne obdobie, počas ktorého bude platiteľ povinný opraviť odpočítanú daň, je stanovené od momentu, kedy platiteľ daň odpočítal, na 60 kalendárnych mesiacov (5 rokov) v prípade hnuteľného investičného majetku a 240 kalendárnych mesiacov (20 rokov) v prípade nehnuteľného majetku.

10. Úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom investičnom majetku predanom do 5 rokov od jeho obstarania

Ide o spresnenie zaobchádzania s hnuteľným investičným majetkom, pri kúpe ktorého platiteľ DPH odpočítal DPH v pomernej výške (len v rozsahu zodpovedajúcom použitiu na podnikanie). Ak v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej DPH (t. j. 5 rokov v tomto prípade) platiteľ DPH dodá hnuteľný investičný majetok s uplatnením DPH alebo s oslobodením od DPH s možnosťou odpočítania DPH, posudzuje sa tento majetok až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, akoby bol používaný výlučne na podnikanie.

11. Uplatnenie 10 % DPH na vybrané druhy tlačených periodík a potravín

Rozširuje sa zoznam tovarov so zníženou sadzbou DPH 10 %. V prípade periodík musí ísť o tlačené noviny, časopisy a periodiká, obsah reklamy nesmie prevyšovať 50 % obsahu, noviny, časopisy a periodiká musia vychádzať najmenej štyrikrát týždenne a erotický obsah nesmie prekročiť 10 % obsahu.

Prečítajte si tiež

Medzi zdravé potraviny, na ktoré sa začala uplatňovať 10 % sadzba DPH patria napr. prírodný med, zemiaky, rajčiaky, cibuľa, strukoviny, jablká, hrušky, zeler iný ako zeler buľvový, petržlen, tekvica, olivy, špargľa, baklažán a pod. Pozor, znížená sadzba sa neuplatní napr. na mrkvu, repu, cviklu. V prípade polievkových balíčkov je potrebné posúdiť, ktorá zelenina hmotnostne prevažuje (napr. mrkva alebo zeler). Viac informácií nájdete v článku Sadzby DPH v roku 2020

12. Podmienky oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu

Podmienky oslobodenia sa vzťahujú na dodávateľa tovaru do iného členského štátu. Okrem doteraz platných podmienok sa dopĺňajú aj nové spresnenia. Podľa nich je potrebné, aby odberateľ tovaru, ktorý je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte, oznámil svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte dodávateľovi. Do ustanovenia o oslobodenom dodaní sa doplnila i podmienka deklarovania dodania tovaru v súhrnnom výkaze. Ak súhrnný výkaz nebude podaný alebo bude podaný nesprávne, oslobodenie dodania tovaru nebude uznané, ak chybu alebo nepodanie dodávateľ dostatočne neodôvodní. 

Viac informácií o zmenách v oblasti DPH nájdete v článku Novela (zmeny) zákona o DPH od 1.1.2020

Zmeny v daňovom poriadku od roku 2020

13. Zadržanie vodičského preukazu

Od roku 2020 sa zavádza nový druh daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu bude možné len u toho daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu (teda ak nejde o profesionálnych vodičov).

14. Nové plnomocenstvo nahrádza predošlé

Podnikatelia sa môžu pred daňovým úradom nechať zastupovať prostredníctvom zvoleného zástupcu, ktorým môže byť napríklad účtovník, daňový poradca a právnik. Daňové úrady sa celkom bežne stretávajú so situáciou, kedy jedného podnikateľa zastupuje viacero osôb, pričom podnikateľ každej z nich udelil určitý rozsah plnomocenstva, ktorý sa môže aj prekrývať. V niektorých prípadoch podnikatelia nezasielajú oznámenie o ukončení plnomocenstva s predošlým zástupcom, iba doručia nové plnomocenstvo. Od roku 2020 bude platiť, že ak daňový subjekt predloží nové plnomocenstvo, tak nové plnomocenstvo bude nahrádzať v rozsahu v ňom uvedenom predchádzajúce plnomocenstvá.

15. Podanie nesprávnym spôsobom

V posledných rokoch došlo k viacerým zmenám v povinnosti elektronickej komunikácie s daňovým úradom a okruh osôb, ktoré sú povinné komunikovať elektronicky sa značne rozšíril. Ak subjekt urobil podanie nesprávnym spôsobom, v očiach daňového úradu išlo o situáciu, akoby k podaniu nedošlo vôbec. Po novom však bude platiť, že ak daňový subjekt, ktorý je povinný s daňovým úradom komunikovať elektronicky, uskutoční podanie iným (nesprávnym) spôsobom, bude najskôr daňovým úradom vyzvaný na jeho podanie správnym spôsobom. Až po tom, ako daňový subjekt tejto výzve nevyhovie, bude sa považovať nesprávnym spôsobom uskutočnené podanie za nepodané.

16. Oznamovanie čísla účtu 

Novelou daňového poriadku sa ruší povinnosť  oznamovať čísla účtov vedených u poskytovateľa platobných služieb, keďže samotný poskytovateľ tieto informácie hlási správcovi dane. Odpadá tak povinnosť uvádzania čísla účtov  v registračnom formulári na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia (žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia). Podrobnejšie informácie nájdete v článku Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu od roku 2020

17. Spodná hranica pokuty pre správne delikty

Menšie správne delikty nebudú od roku 2020 sankciované pokutou zo strany daňového úradu začínajúcej na hranici 60 eur, ale 30 eur. Dolná hranica platenia pokút za delikty sa tak znižuje o polovicu.

O ďalších zmenách v daňovom poriadku si prečítajte v článku Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice od roku 2020 (eKasa)

18. Priebežná tlač dokladov z eKasy

Od roku 2020 už nebude platiť, že nie je možné pokladničné doklady tlačiť priebežne. Na zrýchlenie tlače dokladov sa od roku 2020 presúvajú slová „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade do časti pred QR kód (ak bola prekročená hraničná doba odozvy), ktorá umožní podnikateľom využiť priebežnú tlač dokladu.

19. Online registračné pokladnice u taxikárov

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici sa v prípade taxikárov spresňuje ustanovenie, ktoré hovorí, že podnikatelia prevádzkujúci taxi služby môžu v prípade záujmu používať nielen virtuálnu registračnú pokladnicu, ale aj online registračnú pokladnicu a naďalej bude platiť, že nie sú povinní vyhotoviť a odovzdať pokladničný doklad cestujúcemu, ak vyhotovujú a vydávajú alebo posielajú potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa zákona o cestnej doprave.

20. Predĺženie lehoty na odoslanie uloženej dátovej správy

Podnikatelia budú mať od roku 2020 až 96 hodín na odoslanie uloženej dátovej správy do systému e-kasa, ak táto správa nebola zaslaná do systému automaticky. Lehota sa predlžuje zo 48 hodín na 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.

21. Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice

Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice bude môcť vykonať aj samotný podnikateľ alebo ním poverená iná osoba. T ento úkon musí obsahovať vybratie fiskálnej pamäte a uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátové médium spolu so zápisom príslušných záznamov do knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Ďalšie zmeny nájdete v článku Zmeny týkajúce sa eKasy od roku 2020

Zmeny v zákone o účtovníctve od roku 2020

22. Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Od roku 2020 sa menia kritériá pre posudzovanie spoločností, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Menia sa jednak veľkostné kritériá pre túto povinnosť, ale zároveň sa rozširuje okruh obchodných spoločností, pri ktorých je nutné sledovať, či sú kritériá splnené. Za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020 môže vzniknúť povinnosť  overenia účtovnej závierky audítorom už aj verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti. Doteraz sa kritéria sledovali len pre družstvo, akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným.

Pre všetky vyššie uvedené spoločnosti platí, že účtovnú závierku musia mať overenú auditom, ak splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

  • celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Viac o povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom od roku 2020 nájdete v článku Povinnosť auditu od roku 2020 a iné zmeny v zákone o účtovníctve.

23. Povinnosť audítorov pri IFRS

To, či má účtovná jednotka údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS, bude nutné po novom overiť samotnými audítormi. Týka sa to iba účtovných jednotiek zostavujúcich účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

Zmeny v sociálnych a zdravotných odvodoch od roku 2020

24. Minimálne a maximálne odvody pre živnostníkov

Pre rok 2020 budú minimálne odvody živnostníkov do zdravotnej poisťovne vo výške 70,91 eur. Prvýkrát sa nová výška preddavkov na zdravotné poistenie zaplatí do 8.2.2020 za mesiac január 2020. Minimálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne na rok 2020 je vo výške 167,89 eur. Spolu sú tak minimálne odvody živnostníkov v sume 238,80 eur. Maximálna suma odvodov živnostníkov do Sociálnej poisťovne je od 1.1.2020 vo výške 2 350,66 eur. Pre zdravotné odvody limit nie je. Viac informácií nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2020

25. Prísnejšie podmienky za nepodanie mesačného výkazu

Po novom, ak zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok na poistnom. Mesačný výkaz sa musí predkladať do lehoty splatnosti odvádzaného poistného za daný kalendárny mesiac. Ak sa stane, že zamestnávateľ zabudne poslať Sociálnej poisťovni výkaz, budú ho evidovať ako neplatiča.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Pokuty v súvislosti s eKasou

Čo hrozí podnikateľovi, ak nepoužíva eKasu, ale podľa zákona by mal? Aké sankcie sú v prípade, ak nevydá pokladničný doklad z eKasy či v ďalších prípadoch porušenia zákona? Prinášame prehľad.

Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky