Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020

Ako postupovať pri výpočte čistej mzdy zamestnanca v roku 2020 a aké veličiny ju ovplyvňujú? V článku nájdete aj praktické príklady na výpočet čistej mzdy v roku 2020.

Jednou z povinných náležitostí uzatvoreného pracovnoprávneho pomeru je aj uvedenie mzdových podmienok. Výška mzdy, ktorá je dohodnutá medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý vykonáva závislú činnosť je uvádzanápracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru ako hrubá mzda, resp. odmena.

Zamestnávateľ však zamestnancovi za jeho prácu v konečnom dôsledku vyplatí v hotovosti alebo zašle na účet čistú mzdu. Ak od hrubej mzdy pred zdanením odpočítame povinné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne, prípadne ďalšie zamestnanecké zrážky, dostaneme čistú mzdu.

V tomto článku sa budeme venovať tomu, ktoré veličiny vplývajú na čistú mzdu zamestnanca v roku 2020, ktorý je zamestnaný na základe trvalého pracovného pomeru, t. j. na základe pracovnej zmluvy, ako aj samotnému výpočtu čistej mzdy v roku 2020.

Ako vypočítať čistú mzdu zamestnanca aj pre rok 2021, nájdete v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2021.

Veličiny, ktoré ovplyvňujú výpočet čistej mzdy v roku 2020

Na výpočet čistej mzdy v roku 2020 vplýva:

 • výška odvodov do Sociálnej poisťovne,
 • výška preddavkov do príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,
 • uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie,
 • uplatnenie daňového bonusu na dieťa,
 • iné zrážky (napr. zrážka za stravu, exekúcia a pod.).

To, akú výšku odvodov, či dane zaplatí zamestnanec v roku 2020, ak zarába minimálnu mzdu si môžete prečítať v článku Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (daň a odvody)

Princíp výpočtu čistej mzdy zamestnanca v roku 2020 a kalkulačka čistej mzdy

Oproti predošlým rokom sa princíp výpočtu čistej mzdy zamestnanca nemení. Čistú mzdu si môžete vypočítať prostredníctvom našej mzdovej kalkulačky, ktorá je platná aj pre rok 2020.

Čistú mzdu v roku 2020 vypočítame nasledovne:

Poznámka: odvody do Sociálnej poisťovne, preddavky na zdravotné poistenie a preddavky na daň z príjmov zaokrúhľujeme na najbližší eurocent nadol
Hrubá mzda
- odvody do Sociálnej poisťovne
- preddavky na zdravotné poistenie
= Čiastkový základ dane
- nezdaniteľná časť základu dane (ak sa uplatňuje)
= Základ dane
x sadzba dane (19 %, 25 %)
= preddavok na daň z príjmov
Čistá mzda = hrubá mzda – odvody do Sociálnej poisťovne – preddavky do zdravotnej poisťovne – preddavok na daň z príjmov + daňový bonus na dieťa

Výška odvodov zamestnanca do Sociálnej poisťovne v roku 2020

Zamestnávateľ pri výpočte čistej mzdy zamestnanca v roku 2020 zráža zamestnancovi z vymeriavacieho základu (t. j. spravidla z hrubej mzdy) odvody do Sociálne poisťovne vo výške 9,4 %, a to na nasledovné poistenie:

 • nemocenské poistenie: 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • starobné poistenie: 4 % z vymeriavacieho základu,
 • invalidné poistenie: 3 % z vymeriavacieho základu,
 • poistenie v nezamestnanosti: 1 % z vymeriavacieho základu.

Nasledovný typ zamestnanca však zaplatí poistenie menšie ako je 9,4 % z vymeriavacieho základu:

 • zamestnanec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % - neplatí poistenie v nezamestnanosti a zamestnávateľ mu preto zrazí z jeho hrubej mzdy len 8,4 %,
 • zamestnanec ktorému bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek - neplatí poistenie v nezamestnanosti a zamestnávateľ mu preto zrazí z jeho hrubej mzdy len 8,4 %,
 • zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku – neplatí invalidné poistenie a zamestnávateľ mu preto zrazí z jeho hrubej mzdy len 6,4 %,
 • zamestnanec, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšil dôchodkový vek– neplatí invalidné poistenie a zamestnávateľ mu preto zrazí z jeho hrubej mzdy len 6,4 %.

V prípade, ak má zamestnanec hrubú mzdu vyššiu ako je maximálny vymeriavací základ, ktorý je platný pre rok 2020 v sume 7 091 €, zamestnanec zaplatí odvody do Sociálnej poisťovne len z tohto vymeriavacieho základu. Minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia nie je stanovený.

Výška preddavkov zamestnanca do zdravotnej poisťovne v roku 2020

Zamestnávateľ pri výpočte čistej mzdy zamestnanca v roku 2020 zráža zamestnancovi z hrubej mzdy nielen odvody do Sociálnej poisťovne, ale aj preddavky na zdravotné poistenie vo výške 4 % (v prípade, ak ide o zamestnanca so zdravotným postihnutím, výška preddavku na zdravotné poistenie sa zráža len v polovičnej výške, t. j. 2 % z hrubej mzdy).

Prečítajte si tiež

Pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie nie je stanovený žiadny minimálny ani maximálny vymeriavací základ, a teda preddavky na zdravotné poistenie zamestnávateľ zrazí zamestnancovi vždy z jeho hrubej mzdy.

Uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2020

Zamestnanec, ktorého mesačný príjem zo zárobkovej činnosti je nižší ako 570 € a vykonáva zárobkovú činnosť na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, resp. obdobného pracovného pomeru si môže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a znížiť si tak vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie.

Táto odpočítateľná položka predstavovala do roku 2020 výhodu práve pre tzv. „nízkopríjmových zamestnancov“ pracujúcich na plný pracovný úväzok. V súvislosti so zvyšovaním minimálnej mzdy od 1.1.2020 na sumu 580 €, si budú môcť uplatniť odpočítateľnú položku len zamestnanci, ktorí nebudú mať plný pracovný úväzok.

Zamestnanec si môže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie mesačne (prostredníctvom svojho zamestnávateľa) alebo ročne (prostredníctvom ročného zúčtovania zdravotného poistenia).

Maximálna mesačná výška odpočítateľnej položky je 380 € a vypočítame ju nasledovne:

OP = (380 – ((príjem pre OP – 380)) * 2 / počet dní mesiaca * počet dní zamestnania.

Informácie o odpočítateľnej položke pre zdravotné poistenie nájdete v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a preddavok na daň z príjmov v roku 2020

To, v akej výške zrazí zamestnávateľ zamestnancovi preddavok na daň z príjmov závisí od toho, či si zamestnanec uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a od výšky základu dane (t. j. hrubá mzda – odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne – nezdaniteľná časť základu dane, ak sa uplatňuje).

Zamestnanec si môže nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť mesačne u svojho zamestnávateľa (pozor, iba u jedného zamestnávateľa v danom mesiaci), a to prostredníctvom „Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na zdaňovacie obdobie roku 2020“ alebo ročne prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Mesačná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platná v roku 2020 je vo výške 367,85 €.

V prípade, ak si zamestnanec nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatní, zníži si tak svoj základ dane a v konečnom dôsledku aj výšku daňovej povinnosti.

Vzor Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane

Výška preddavku na daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane a zdaní sa nasledovnou sadzbou dane z príjmov:

 • 19 %, ak zdaniteľná mzda nepresiahla 1/12 sumy 176,8 – násobku platného životného minima vrátane (3 096,95 €)
 • 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahla 1/12 sumy 176,8 – násobku platného životného minima (3 096,95 €).
Článok pokračuje pod reklamou

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2020

Zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti, a to od mesiaca narodenia dieťaťa až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole). Daňovým bonusom na dieťa si zamestnanec zvyšuje čistú mzdu, nakoľko uplatnením nároku na daňový bonus sa mu znižuje preddavok na daň z príjmov.

Prečítajte si tiež

Daňový bonus na dieťa si môže zamestnanec uplatniť mesačne alebo ročne v podanom daňovom priznaní, resp. v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň. V prípade, ak si chce zamestnanec uplatniť daňový bonus na dieťa mesačne, musí tak urobiť pomocou tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ (vzor nájdete vyššie v článku), mať príjem zo závislej činnosti aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy, t .j. vo výške 290 € a doložiť potrebné doklady (napr. rodný list dieťaťa).

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2020 je:

 • 22,72 € mesačne alebo 272,64 € ročne, v prípade daňového bonusu na dieťa staršie ako 6 rokov,
 • 45,44 € mesačne alebo 545,28 € ročne, v prípade daňového bonusu na dieťa do 6 rokov.

Viac informácií o daňovom bonuse na dieťa si môžete prečítať v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020

Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020

Ján je zamestnaný na pracovnú zmluvu. Jeho hrubá mzda v januári 2020 predstavuje sumu 800 €. U svojho zamestnávateľa si uplatňuje mesačne nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na jeho 3-ročné dieťa.

Postup výpočtu čistej mzdy Jána za január 2020 uvádzame nižšie:

Názov položky Suma v eurách
Hrubá mzda 800 €
poistenie platené zamestnancom (13,4 % z hrubej mzdy) 107,20 €
Čiastkový základ dane (hrubá mzda – poistenie platené zamestnancom) 692,80 €
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 367,85 €
Základ dane (čiastkový základ dane – nezdaniteľná časť základu dane) 324,95 €
preddavok na daň z príjmov (19 % zo základu dane) 61,74 €
daňový bonus na dieťa 45,44 €
Čistá mzda (hrubá mzda – poistenie platené zamestnancom – preddavok na daň z príjmov + daňový bonus) 676,50 €

Príklad na porovnanie čistej mzdy zamestnanca v roku 2020 oproti roku 2019

František je zamestnaný od 1.1.2019. Jeho hrubá mzda predstavuje 900 €. U svojho zamestnávateľa si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane a nárok na daňový bonus na 10-ročné dieťa.

Výpočet čistej mzdy Františka v roku 2020 a jeho porovnanie s rokom 2019 uvádzame nižšie:

Názov položky Suma v eurách (rok 2020) Suma v eurách (rok 2019)
Hrubá mzda 900 € 900 €
poistenie platené zamestnancom (13,4 % z hrubej mzdy) 120,60 € 120,60 €
Čiastkový základ dane (hrubá mzda – poistenie platené zamestnancom) 779,40 € 779,40 €
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 367,85 € 328,12 €
Základ dane (čiastkový základ dane – nezdaniteľná časť základu dane) 411,55 € 451,28 €
preddavok na daň z príjmov (19 % zo základu dane) 78,19 € 85,74 €
daňový bonus na dieťa 22,72 € 22,17 €
Čistá mzda (hrubá mzda – poistenie platené zamestnancom – preddavok na daň z príjmov + daňový bonus) 723,93 € 715,83 €

Nárastom sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa Františkovi zvýšila čistá mzda o 8,10 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky