Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (daň a odvody)

Ako sa zvýšia odvody a daň z príjmov pri minimálnej mzde v roku 2020? Aká bude cena práce a čistá mzda pri minimálnej mzde v roku 2020?

Nariadením vlády Slovenskej republiky je stanovená minimálna mesačná mzda pre rok 2020 v sume 580 eur a hodinová minimálna mzda pre rok 2020 vo výške 3,333 eur. Zvýšením minimálnej mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy v roku 2020 sa zvýšia aj odvody zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ako aj daň z príjmov zo závislej činnosti.

Vláda Slovenskej republiky vždy schvaľuje minimálnu mzdu pre 1. stupeň náročnosti práce. Podľa Zákonníka práce však existuje 6 stupňov náročnosti práce. Zamestnanci v pracovnom pomere majú nárok na minimálny mzdový nárok platný pre konkrétny stupeň náročnosti práce. Napríklad zamestnanec zaradený do 4. stupňa náročnosti práce má nárok na 1,6-násobok minimálnej mzdy. Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v článku Minimálna mzda v roku 2020 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Ako sa zvýšia dane a odvody v roku 2021 pri novej výške minimálnej mzdy, nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2021 (daň a odvody )

Aká je hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020?

Hrubá minimálna mzda je od 1.1.2020 vo výške 580 eur. Predstavuje nárok zamestnanca, z ktorého sa platia odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a z ktorého sa odvádza preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti. Čistá mzda je reálny príjem zamestnanca, teda to, čo mu bude vyplatené, na bankový účet alebo v hotovosti. V roku 2020 dostane zamestnanec z hrubej minimálnej mzdy 580 eur čistú mzdu vo výške 476,74 eur (pri uplatnení mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá sa od roku 2020 výraznejšie zvyšuje).

Odvody do zdravotnej poisťovne pri minimálnej mzde od 1.1.2020

Zamestnanec zo svojej mzdy odvádza preddavky na zdravotné poistenie vo výške 4 % z hrubej mzdy, resp. 2 % v prípade zamestnanca so zdravotným postihnutím. Zamestnávateľ odvádza zo miezd zamestnancov preddavky na zdravotné poistenie vo výške 10 % z hrubej mzdy (5 % z hrubej mzdy zdravotne postihnutého zamestnanca).

V roku 2020 bude zamestnanec s minimálnou mzdou 580 eur platiť zdravotné odvody v sume 23,20 eur (11,60 eur - zamestnanec so zdravotným postihnutím). Zamestnávateľ odvedie z minimálnej mzdy zamestnanca v roku 2020 preddavky na zdravotné poistenie v sume 58 eur, resp. 29 eur zo mzdy zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Zvýšením minimálnej mzdy z 520 eur platných v roku 2019 na minimálnu mzdu v sume 580 eur platnú v roku 2020 sa zvýšia zdravotné odvody zamestnanca o 2,40 eur (zamestnancovi so zdravotným postihnutím o 1,20 eur). Zamestnávateľ zaplatí v roku 2020 na zdravotných odvodoch o 6 eur viac (za zamestnanca so zdravotným postihnutím o 3 eurá viac).

V roku 2019 si mohli zamestnanci na plný pracovný úväzok so mzdou do 570 eur uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. V roku 2020 už nebude možné u zamestnancov zamestnaných na plný pracovný úväzok uplatniť odpočítateľnú položku, keďže minimálna mzda bude v roku 2020 presahovať sumu 570 eur. Zamestnancovi, ktorý si z minimálnej mzdy v roku 2019 uplatňoval odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie sa v roku 2020 zvýšia odvody do zdravotnej poisťovne o 6,40 eur. U zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorý si v roku 2019 uplatňoval odpočítateľnú položku sa odvody do zdravotnej poisťovne zvýšia o 3,20 eur.

Prečítajte si tiež

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa počíta vzorcom (380 - (príjem pre odpočítateľnú položku - 380)*2/počet dní mesiaca*počet dní zamestnania). Pri minimálnej mzde 520 eur stanovenej pre rok 2019 si mohol zamestnanec uplatniť odpočítateľnú položku 100 eur v mesiaci, v ktorom odpracoval všetky pracovné dni. Napríklad september má 30 dní. Ak bol zamestnanec so mzdou 520 eur zamestnaný celý september a uplatnil si odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, jeho odpočítateľná položka za september sa vypočítala (380 - (520-380)*2/30*30) = 380 - 140*2/30*30 = 380 - 280 = 100 eur.

Zmena výšky zdravotného poistenia v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019

Minimálna mzda 2019 v € bez uplatnenia odpočítateľnej položky Minimálna mzda 2019 v € s uplatnením odpočítateľnej položky Minimálna mzda 2020 v € Rozdiel v €
Hrubá mzda 520 520 580 60
Odpočítateľná položka 0 100 0 100 - pri uplatnení odpočítateľnej položky
Odvody zamestnanca 20,80 16,80 23,20 2,40 - bez uplatnenia odpočítateľnej položky; 6,40 - pri uplatnení odpočítateľnej položky
Odvody zamestnávateľa 52 52 58 6

Odvody do Sociálnej poisťovne z minimálnej mzdy od 1.1.2020

 Zamestnávateľ strháva zamestnancovi zamestnanému na trvalý pracovný pomer odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 9,4 % z hrubej mzdy. Za zamestnanca na pracovný pomer platí zamestnávateľ 25,2 % z hrubej mzdy do Sociálnej poisťovne. Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa do Sociálnej poisťovne odvádza z hrubej mzdy zamestnanca v pracovnom pomere poistné na:

  • nemocenské poistenie - 1,4 % zamestnanec, 1,4 % zamestnávateľ,
  • starobné poistenie - 4 % zamestnanec, 14 % zamestnávateľ,
  • invalidné poistenie - 3 % zamestnanec, 3 % zamestnávateľ,
  • poistenie v nezamestnanosti - 1 % zamestnanec, 1 % zamestnávateľ.

Zamestnávateľ okrem vyššie uvedeného poistného odvádza z hrubej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere poistné:

  • na garančné poistenie 0,25 %,
  • na úrazové poistenie 0,8 %,
  • do rezervného fondu solidarity 4,75 %.

 Zvýšením minimálnej mzdy v roku 2020 sa zvýši výška odvodov do Sociálnej poisťovne:

  • platenej zamestnancom zo sumy 48,88 eur na sumu 54,52 eur - nárast o 5,64 eur,
  • platenej zamestnávateľom zo miezd zamestnancov zo sumy 131,04 eur na sumu 146,16 eur - nárast o 15,12 eur.

Zmena výšky sociálneho poistenia  u zamestnanca v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019

Položka Odvody zamestnanca v roku 2019 (v €) Odvody zamestnanca v roku 2020 (v €) Rozdiel (v €) u zamestnanca
Hrubá mzda 520 580 60
Nemocenské poistenie 7,28 8,12 0,84
Starobné poistenie 20,80 23,20 2,40
Invalidné poistenie 15,60 17,40 1,80
Poistenie v nezamestnanosti 5,20 5,80 0,60
Sociálne poistenie spolu 48,88 54,52 5,64

Zmena výšky sociálneho poistenia  u zamestnávateľa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019

Položka Odvody zamestnávateľa v roku 2019 (v €) Odvody zamestnávateľa v roku 2020 (v €) Rozdiel (v €) u zamestnávateľa
Hrubá mzda 520 580 60
Nemocenské poistenie 7,28 8,12 0,84
Starobné poistenie 72,80 81,20 8,40
Invalidné poistenie 15,60 17,40 1,80
Poistenie v nezamestnanosti 5,20 5,80 0,60
Garančné poistenie 1,30 1,45 0,15
Úrazové poistenie 4,16 4,64 0,48
Rezervný fond solidarity 24,70 27,55 2,85
Sociálne poistenie spolu 131,04 146,16 15,12

Cena práce pri minimálnej mzde od 1.1.2020

Cena práce zamestnanca sa zjednodušene vypočíta ako hrubá mzda + odvody zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne + odvody zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne. Cena práce u zamestnávateľa pri zamestnancovi odmeňovanom minimálnou mzdou je v roku 2019 vo výške 703,04 eur. Pri minimálnej mzde platnej v roku 2020 bude cena práce za zamestnanca v sume 784,16 eur. V roku 2020 dôjde v porovnaní s rokom 2019 k nárastu ceny práce u zamestnávateľa o 81,12 eur, čo predstavuje 11,54 %-ný nárast ceny práce.

Článok pokračuje pod reklamou

Daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnanca pri minimálnej mzde od 1.1.2020

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dochádza k zmene výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Zmena výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platí od 1.1.2020, tzn. od januárových miezd sa bude odpočítavať nová výška nezdaniteľnej časti základu dane.

V znení zákona platnom do 31.12.2019 sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vypočíta ako 19,2-násobok životného minima. V roku 2019 je mesačná suma nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 328,11 eur. Od 1.1.2020 sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vypočíta ako 21-násobok životného minima. Životné minimum platné od 1.7.2019 do 30.6.2020 je vo výške 210,20 eur. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2020 v sume 4 414,20 eur, tzn. v sume 367,85 eur mesačne.

Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti (zo miezd) je vo výške 19 %. Pri vyššej mzde je sadzba dane 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima. Sadzby dane ostávajú platné aj pre rok 2020.

V roku 2019 sa z minimálnej mzdy platia preddavky na daň v sume 23,21 eur (pri uplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie sú preddavky na daň v sume 23,97 eur). Vďaka nárastu nezdaniteľnej časti základu dane o 39,73 eur sa preddavky na daň zo závislej činnosti zvýšia v roku 2020 len mierne. V roku 2020 sa z minimálnej mzdy budú platiť preddavky na daň vo výške 25,54 eur.

Čistá minimálna mzda od 1.1.2020

Čistá mzda zamestnanca s minimálnou mzdou v roku 2019 je vo výške 427,11 eur (pri uplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je čistá mzda v sume 430,35 eur). V roku 2020 sa pri minimálnej mzde 580 eur zvýši aj čistá mzda zamestnanca na sumu 476,74 eur. Zamestnanci s minimálnou mzdou dostanú v roku 2020 vyššiu čistú mzdu o 49,63 eur. Zamestnanci, ktorí si v roku 2019 uplatňujú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, budú mať v roku 2020 vyššiu čistú mzdu o 46,39 eur. Vo všetkých prípadoch uvažujeme s uplatnením mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019, ak zarába minimálnu mzdu

Položka Minimálna mzda 2019 bez odpočítateľnej položky Minimálna mzda 2019 s odpočítateľnou položkou Minimálna mzda 2020
Hrubá mzda 520 520 580
Zdravotné poistenie 20,80 16,80 23,20
Sociálne poistenie 48,88 48,88 54,52
Základ dane 450,32 454,32 502,28
Nezdaniteľná časť základu dane 328,11 328,11 367,85
Upravený základ dane 122,20 126,20 134,43
Preddavok na daň 23,21 23,97 25,54
Čistá mzda 427,11 430,35 476,74

Prečítajte si aj článok Minimálna mzda v roku 2020 - tabuľka 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky