Životné minimum od 1.7.2019 do 30.6.2020

Od 1. júla 2019 vzrastie suma životného minima o 5,13 €. Vďaka nárastu životného minima sa zvýši daňový bonus aj suma nezdaniteľnej časti základu dane.

Výšku životného minima ustanovuje zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 Z.z. tento rok narástlo životné minimum o 2,5 %.

Životné minimum je ustanovené ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Priebeh úpravy súm životného minima od 1.7.2019

Úprava súm životného minima prebieha vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ak dôjde k úprave súm životného minima, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydá opatrenie, ktorým ustanoví upravené sumy životného minima.

Sumy životného minima sa upravia tak, že platné sumy životného minima (t.j. sumy životného minima do 30.6.2019) sa vynásobia:

  • koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu: v prípade ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom prechádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie, alebo
  • koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností: v prípade ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácnosti za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom prechádzajúceho kalendárneho roka.
  • Údaje pre výpočet poskytuje Štatistický úrad SR, pričom rozhodujúce obdobie pre výpočet rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od apríla prechádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roku.

Suma životného minima platná od 1.7.2019 do 30.6.2020

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Suma platného životného minima od 1.7.2018 do 30.6.2019 bola vo výške 205,07 € (pre jednu plnoletú fyzickú osobu), to znamená, že s účinnosťou od 1.7.2019 sa suma životného minima zvýšila o 2,5 %.

Aká je výška životného minima o 1.7.2020, nájdete v článku Životné minimum od 1.7.2020 do 30.6.2021.

Nárast sumy životného minima k 1.7. v rokoch 2010 až 2019

Suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu od roku 2010 stúpa. Nárast sumy životného minima si môžete pozrieť v nasledujúcom grafe:

Vývoj mesačnej sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu v rokoch 2010-2019
Vývoj mesačnej sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu v rokoch 2010-2019

Práve suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu je veľmi dôležitá, nakoľko sa od nej odvíjajú viaceré veličiny, ktoré si popíšeme nižšie v článku.

Článok pokračuje pod reklamou

Vplyv sumy životného minima k 1.7.2019 na vybrané veličiny

Suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu vplýva na tieto veličiny, ktoré sú platné od 1.1.2020 do 31.12.2020, resp. od 1.7.2019 do 30.6.2020:

*poznámka: v prípade dieťaťa do 6 rokov, je daňový bonus na dieťa v dvojnásobnej výške
Vplyv sumy životného minima k 1.7.2019 na veličiny
Vybraná veličina Suma v € Platnosť od – do Výpočet
Daňový bonus na dieťa (mesačný) 22,72 € (na dieťa nad 6 rokov)* 1.1.2020-31.12.2020
Daňový bonus na dieťa (ročný) 272,64 € (na dieťa nad 6 rokov)* 1.1.2020-31.12.2020
Prídavok na dieťa 24,95 € 1.1.2020-31.12.2020
Príplatok k prídavku na dieťa 11,70 € 1.1.2020-31.12.2020
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) 367,85 € (mesačne) 4.414,20 € (ročne) 1.1.2020-31.12.2020 21 – násobok životného minima (ročná)
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádzku ku kráteniu ročnej NČZD 19 506,56 € 1.1.2020-31.12.2020 92,8 – násobok životného minima
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane 3 096,95 € (mesačne) 37.163,36 € (ročne) 1.1.2020-31.12.2020 176,8 – násobok životného minima
Daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu sumu 2 207,10 € 1.1.2020-31.12.2020 ½ ročnej nezdaniteľnej časti základu dane
Suma minimálneho dôchodku (mesačná) 285,90 € 1.1.2020-31.12.2020 1,36 násobok sumy životného minima
Základná suma pri exekučných zrážkach (nepostihnuteľná) 210,20 € 1.7.2019-30.6.2020 1 násobok sumy životného minima
Suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o nárok na predčasný starobný dôchodok 252,30 € 1.7.2019-30.6.2020 1,2 násobok sumy životného minima

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1. 7. 2024 a dôchodky: ako ich ovplyvní?

Zvýši sa minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať po exekúcii, priznanie predčasných dôchodkov bude mať novú hranicu a zmenia sa sumy minimálnych dôchodkov. Čo treba vedieť?

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky