Pracovná zmluva – vzor

Pracovná zmluva predstavuje základ vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Čo všetko musí obsahovať pracovná zmluva a čo síce zákonník práce nevyžaduje, ale je dobré do pracovnej zmluvy zahrnúť?

Právna úprava pracovnej zmluvy

Bez pracovnej zmluvy nevzniká právny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Táto zmluva predstavuje právny základ ich vzťahu a na jej základe sa zakladá pracovný pomer. Právna úprava pracovnej zmluvy sa nachádza v ustanoveniach § 42 - 44 Zákonníka práce.

Obsahom pracovnej zmluvy je povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancovi dohodnutú prácu a platiť mu za ňu dohodnutú mzdu. Zároveň má zamestnávateľ právo, aby zamestnanec vykonával pridelenú prácu. Na druhej strane, pracovná zmluva prináša pre zamestnanca povinnosť vykonávať dohodnutú prácu, dodržiavať predpisy, pracovný čas, a prináša mu právo na mzdu za vykonanú prácu.

Pracovný pomer sa zakladá pracovnou zmluvou, ktorá musí byť písomná.

Pracovná zmluva musí byť písomná. Zamestnávateľ sa nemôže so zamestnancom ústne dohodnúť, že bude pre neho vykonávať určitú prácu, za ktorú mu vyplatí mzdu. Ak by sa takto dohodli, nedošlo by k uzatvoreniu pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Išlo by o nelegálnu prácu, za ktorú hrozí pokuta a to až do výšky 200 000 eur. Zamestnávateľ je povinný odovzdať zamestnancovi jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy.

Príklad na neplatnosť pracovnej zmluvy

Andrej, ako konateľ spoločnosti A, s.r.o. sa dohodol so svojou známou Michaelou, že bude pre neho vykonávať prácu účtovníčky. Dohodli sa na rozsahu práce, pracovnom čase, mzde ako aj ďalších záležitostiach, ktoré sa spravidla nachádzajú v pracovnej zmluve. Nepodpísali však pracovnú zmluvu, keďže sa poznali osobne. Nevznikol tak pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom A, s.r.o. a zamestnankyňou Michaelou. V prípade, ak by Michaela vykonávala prácu účtovníčky pre A, s.r.o., išlo by o nelegálne zamestnávanie.

Čo musí obsahovať pracovná zmluva - povinné náležitosti

V pracovnej zmluve musí byť uvedený druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu a mzdové podmienky.

Zákonník práce stanovuje povinné náležitosti, čiže to, čo musí obsahovať každá pracovná zmluva, aby bola platná. V prípade, ak pracovná zmluva tieto povinné náležitosti neobsahuje, je neplatná.

V pracovnej zmluve musí byť uvedené:

 1. označenie zmluvných strán - je potrebné presne identifikovať, kto je zamestnávateľ a kto zamestnanec,
 2. druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika - v pracovnej zmluve je potrebné uviesť, akú prácu bude zamestnanec vykonávať a popísať túto prácu, čo táto práca zahŕňa,
 3. miesto výkonu práce - kde bude zamestnanec vykonávať dohodnutú prácu. Spravidla je to sídlo alebo prevádzka zamestnávateľa.
 4. deň nástupu do práce - je potrebné uviesť, ktorý deň bude prvým dňom, v ktorom zamestnanec bude vykonávať prácu, teda kedy nastupuje do práce.
 5. mzdové podmienky - povinnou náležitosťou je aj mzdové podmienky. Tu patrí forma odmeňovania, výška mzdy, suma základnej zložky mzdy, prípadne aj ďalšie zložky mzdy za prácu (napr. osobný príplatok) a podmienky ich poskytovania.

Okrem týchto náležitostí, ktoré musia byť uvedené v pracovnej zmluve, musí zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť:

 1. výplatné termíny - do akého dňa v kalendárnom mesiaci sa zamestnávateľ zaväzuje vyplatiť zamestnancovi mzdu,
 2. pracovný čas - či je pracovný čas rovnomerne rozvrhnutý, nerovnomerne, prípadne či je zavedené konto pracovného času alebo pružný pracovný čas,
 3. výmera pracovnej dovolenky - Zákonník práce upravuje minimálnu výmeru dovolenky. Nič však nebráni zamestnávateľovi, aby poskytol zamestnancovi aj vyššiu dovolenku, nad rámec zákonníka práce,
 4. dĺžka výpovednej doby - výpoveď je jedným zo spôsobov ukončenia pracovného pomeru. Zákonník práce aj pri dĺžke výpovednej lehoty upravuje minimálnu výpovednú lehotu. Zamestnávateľ sa tak môže so zamestnancom dohodnúť na dlhšej výpovednej lehote.
 5. dĺžka pracovného pomeru - ak chce zamestnávateľ uzatvoriť pracovný pomer na určitý čas (napríklad na zastupovanie iného zamestnanca počas materskej), musí to byť výslovne uvedené v pracovnej zmluve. V opačnom prípade platí, že pracovný pomer bol uzatvorený na dobu neurčitú.

Tieto body nie sú povinné náležitosti pracovnej zmluvy. Ak v pracovnej zmluve chýba údaj o výplatnom termíne, výmere dovolenky, dĺžke výpovednej doby, dĺžke pracovného času alebo ďalšie podmienky, nemá to za následok neplatnosť zmluvy. Zamestnávateľ je však povinný vyhotoviť pre zamestnanca oznámenie, ktoré obsahuje tieto podmienky. Musí tak urobiť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy vznikol pracovný pomer, teda do mesiaca od dňa nástupu do práce. Ak by sa skončil pracovný pomer skôr ako mesiac od nástupu (skončenie v skúšobnej dobe), je zamestnávateľ povinný vyhotoviť pre zamestnanca oznámenie najneskôr do skončenia pracovného pomeru.

Príklad na dohodnutie podmienok, ktoré nie sú povinné náležitosti pracovnej zmluvy, ale musia byť dohodnuté

Andrej, ako konateľ spoločnosti A, s.r.o. sa dohodol so svojou známou Michaelou, že bude pre neho vykonávať prácu účtovníčky. Dňa 1.9.2018 podpísali pracovnú zmluvu s nástupom od 1.10.2018. V pracovnej zmluve však chýba údaj o výmere dovolenky a dĺžke výpovednej doby. Andrej je tak povinný vyhotoviť Michaele oznámenie obsahujúce tieto chýbajúce podmienky, a to najneskôr do mesiaca od nástupu do práce teda do 1.11.2018. V prípade, ak by Michaela nastúpila do práce dňa 1.10.2018 a po týždni (8.10.2018) by s ňou Andrej ukončil pracovný pomer v skúšobnej dobe, je povinný jej vyhotoviť oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do 8.10.2018.

Na čo je dobré v pracovnej zmluve pamätať

Do pracovnej zmluvy možno uviesť ďalej aj ďalšie podmienky, a to napr. benefity, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancom (napr. poskytnutie služobného telefónu alebo notebooku). Ďalej môže byť v pracovnej zmluve uvedená povinnosť mlčanlivosti zamestnanca o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone práce a to za účelom predchádzania vzniku škody spôsobenej zamestnávateľovi tým, že prezradí citlivé informácie. Taktiež je možné upraviť v pracovnej zmluve zákaz konkurencie, teda aby zamestnanec nepracoval aj pre konkurenčnú firmu alebo nevykonával sám rovnakú prácu, čo by mohlo mať tiež za následok vznik škody pre zamestnávateľa. Tento zákaz však nie je potrebný, lebo konkurenčnú činnosť nemôže zamestnanec vykonávať bez súhlasu zamestnávateľa. Aby si však bol zamestnanec vedomý tohto zákazu, môžte ho priamo uviesť do pracovnej zmluvy. Viac k zákazu konkurencie sa dočítate v článku Súhlas zamestnávateľa s podnikaním a inou zárobkovou činnosťou zamestnanca.

Často sa môžeme stretnúť s tým, že veľké podniky, ktoré zamestnávajú viac zamestnancov, majú uzatvorené kolektívne zmluvy. Mzdové podmienky, výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby môžu byť uvedené aj v kolektívnej zmluve, ktorú vyrokovali zástupcovia zamestnancov. V takomto prípade tieto náležitosti nemusia byť napísané priamo v pracovnej zmluve s konkrétnym zamestnancom. Stačí len uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy, alebo odkaz na Zákonník práce. Je to efektívnejšie a menej náročné ako to uvádzať samotatne do každej uzatvorenej pracovnej zmluvy. Na druhej strane, veľa zamestnancov často ani kolektívnu zmluvu nečíta, ale prečíta si pracovnú zmluvu, ktorú podpíše. Keď tieto náležitosti budú uvedené priamo v pracovnej zmluve, zamestnanec si tak bude viac vedomý týchto záležitostí a bude viac dbať na to, aby ich dodržiaval. Má to však viac psychologický efekt ako právny, nakoľko ako je uvedené vyššie, je jedno, či tieto náležitosti sú priamo v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve.

Článok pokračuje pod reklamou

Náležitosti pracovnej zmluvy pri práci v cudzine

Zákonník práce prináša ďalšie povinné náležitosti pracovnej zmluvy v prípade, že zamestnanec bude vykonávať prácu v cudzine. To však platí iba v prípade, ak má zamestnanec vykonávať prácu v cudzine dlhšie ako jeden mesiac.

V takomto prípade je potrebné do pracovnej zmluvy uviesť aj:

 1. doba výkonu práce v cudzine - aké dlhé obdobie bude zamestnanec pracovať v cudzine,
 2. mena, v ktorej sa mu bude vyplácať mzda - zamestnávateľ mu môže vyplácať mzdu v eurách, ale môže napr. aj v mene, ktorá platí v cudzine.
 3. ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách - zamestnávateľ môže zamestnancovi napr. preplácať ubytovanie, dopravu na Slovensko a pod.
 4. prípadne podmienky návratu zamestnanca z cudziny.

Práca v cudzine sa odlišuje od štandardnej pracovnej zmluvy aj tým, že v zamestnávateľ je povinný odovzdať zamestnancovi oznámenie o prijatí do zamestnania pred odchodom zamestnanca do cudziny. Teda ak bola uzatvorená pracovná zmluva dňa 1.9.2018 s nástupom do práce v cudzine dňa 15.9.2018, zamestnávateľ je povinný odovzdať zamestnancovi oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr 15.9.2018.

Možnosti ukončenia pracovnej zmluvy

 1. uplynutím doby, ak bola zmluva uzatvorená na dobu určitú,
 2. dohodou zamestnávateľa a zamestnanca,
 3. výpoveďou zo zákonných dôvodov - zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len zo zákonných dôvodov, ako napr. keď je nadbytočný. Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu.
 4. okamžité skončenie pracovného pomeru - zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom ak spácha trestný čin alebo pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje výkon práce pod vplyvom omamných látok, ničenie majetku zamestnávateľa alebo aj neospravedlnená absencia zamestnanca. Zamestnanec môže okamžite ukončiť pracovný pomer v prípade nevyplatenia mzdy.
 5. skončenie v skúšobnej dobe.

Viac ohľadom skončenia pracovného pomeru sa dočítate v článku Skončenie pracovného pomeru.

Zhrnutie na záver

Pracovná zmluva zakladá právny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jej uzatvorením vzniká pracovný pomer. Bez uzatvorenia pracovnej zmluvy nedochádza k vzniku pracovného pomeru a v prípade vykonávania práce bez pracovnej zmluvy ide o nelegálne zamestnávanie, za čo hrozí pokuta až do výšky 200 000 eur.

Právna úprava pracovnej zmluvy je upravená v ustanoveniach § 42 - 44 Zákonníka práce. Jej uzatvorenie prináša tak ako aj pre zamestnávateľa, ale aj pre zamestnanca nie len práva, ale aj povinnosti. Zamestnávateľ má najmä povinnosť poskytovať zamestnancovi prácu a vyplatiť mzdu. Zamestnanec má naopak povinnosť vykonávať pridelenú prácu a právo na mzdu.

Každá pracovná zmluva musí obsahovať druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky. Tieto náležitosti musia byť obsiahnuté v pracovnej zmluve aby bola platná. V prípade, ak má zamestnávateľ uzatvorenú kolektívnu zmluvu, pri mzdových podmienkach stačí na ňu odkázať. Prinášame vám vzor pracovnej zmluvy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?

Stiahnutie výpovede (vzor odvolania výpovede)

Ak zamestnanec či zamestnávateľ dá výpoveď, stále si to môže rozmyslieť a vziať ju späť. Za akých podmienok? Dôležité informácie a vzor odvolania výpovede.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky