Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2021

Aký je postup výpočtu čistej mzdy zamestnanca v roku 2021? Aké všetky položky sa odpočítajú od hrubej mzdy? Prinášame postup spolu s praktickými príkladmi.

Pracovnoprávne vzťahy upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

V tomto článku sa budeme venovať výpočtu čistej mzdy zamestnanca zamestnaného na trvalý pracovný pomer, a teda na základe pracovnej zmluvy. Postup výpočtu čistej mzdy dohodára, ktorý pracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sa môže líšiť a je popísaný v článku Odvody z dohody v roku 2019 a 2020.

Čo ovplyvňuje čistú mzdu zamestnanca v roku 2021?

Čistá mzda zamestnanca sa počíta z jeho hrubej mzdy, ktorá musí byť uvedená v pracovnej zmluve. Minimálne mzdové nároky zamestnanca v roku 2021 sú uvedené v článku Minimálna mzda od 1.1.2021.

Čistá mzda zamestnanca v roku 2021 závisí od:

 • odvodov do Sociálnej poisťovne,
 • preddavkov do zdravotnej poisťovne,
 • uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,
 • uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie,
 • uplatnenia daňového bonusu na dieťa,
 • špecifických zrážok ako sú napríklad stravné alebo exekúcie.

Postup výpočtu čistej mzdy zamestnanca v roku 2021

Postup výpočtu čistej mzdy zamestnanca sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil. Zmenili sa však výšky veličín, ktoré vplývajú na výšku čistej mzdy zamestnanca, ako napríklad výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo výška daňového bonusu na dieťa.

V nasledujúcej tabuľke je zhrnutý základný postup výpočtu čistej mzdy zamestnanca. Čistú mzdu si však nemusíte počítať ručne, môžete využiť našu mzdovú kalkulačku.

Postup výpočtu čistej mzdy je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Hrubá mzda
- poistné do Sociálnej poisťovne
- preddavky na poistné na zdravotné poistenie
= Čiastkový základ dane
- nezdaniteľná časť základu dane (ak si ju zamestnanec uplatňuje)
= Základ dane
x sadzba dane 19 % alebo 25 %
= preddavok na daň z príjmov
Čistá mzda = hrubá mzda – odvody do Sociálnej poisťovne – preddavky na zdravotné poistenie – preddavok na daň z príjmov + daňový bonus na dieťa – iné zrážky

Poistné zamestnanca do Sociálnej poisťovne v roku 2021

Zamestnanec odvádza do Sociálnej poisťovne poistné vo výške 9,40 % z vymeriavacieho základu, ktorý zväčša tvorí jeho hrubá mzda. Toto poistné sa skladá z čiastkových poistení, ktoré sú nasledujúce:

 • nemocenské poistenie 1,4 %,
 • starobné sporenie 4,0 %,
 • invalidné poistenie 3,0 %,
 • poistenie v nezamestnanosti 1 %.

Niektorí zamestnanci však platia odvody do Sociálnej poisťovne nižšie ako je 9,4 % z vymeriavacieho základu.

Tento typ zamestnanca neplatí poistenie v nezamestnanosti, a tak zaplatí odvody len vo výške 8,4 % z vymeriavacieho základu:

 • zamestnanec s priznaným starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom alebo invalidným dôchodkom z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • zamestnanec s priznaným invalidným dôchodkom a dovŕšeným  dôchodkovým vekom.

Tento typ zamestnanca neplatí invalidné poistenie, a tak zaplatí odvody len vo výške 6,4 % z vymeriavacieho základu:

 • zamestnanec dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
 • zamestnanec poberajúci výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a dovŕšeným dôchodkovým vekom.
Prečítajte si tiež

Minimálny vymeriavací základ pre výpočet sociálneho poistenia nie je stanovený. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet sociálneho poistenia pre rok 2021 je 7 644,00 €. Ak by teda zamestnanec dosiahol vyšší vymeriavací základ ako je táto maximálna hranica 7 644,00 €, bude platiť odvody iba z tejto sumy.

Odvody do Sociálnej poisťovne sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Preddavky zamestnanca do zdravotnej poisťovne v roku 2021

Hrubá mzda zamestnanca sa taktiež znižuje o preddavky na zdravotné poistenie. Sadzba preddavku je vo výške 4,0 % z hrubej mzdy zamestnanca. V prípade, ak je zamestnanec zdravotne postihnutý, tak sa toto percento kráti o polovicu na 2,0 %.

Minimálny a ani maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie nie je stanovený.

Preddavky na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2021

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu uplatniť zamestnanci, ktorých mesačný príjem je nižší ako 570 € a vykonávajú zárobkovú činnosť na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného pomeru. Prostredníctvom tejto odpočítateľnej položky si tento typ zamestnanca môže znížiť vymeriavací základ pre výpočet zdravotného poistenia.

Prečítajte si tiež

Keďže minimálna mzda pre rok 2021 začína na 623 €, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa týka iba zamestnancov pracujúcich na skrátený úväzok.

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si možno uplatniť mesačne u svojho zamestnávateľa, resp. ročne prostredníctvom ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Maximálna mesačná výška odpočítateľnej položky je 380 € a vypočíta sa cez vzorec:

OP = (380 – ((príjem pre OP – 380))*2/počet dní mesiaca * počet dní zamestnania

Viac o tejto odpočítateľnej položke sa dočítate v stále aktuálnom článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Preddavok zamestnanca na daň z príjmov v roku 2021

Zamestnanec zo svojej mzdy platí aj preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré sa počítajú zo základu dane zamestnanca. Základ dane sa zistí tak, že sa od hrubej mzdy odpočítajú odvody do Sociálnej poisťovne, preddavky na zdravotné poistenie a aj nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ak si ju zamestnanec uplatňuje).

Prečítajte si tiež

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže zamestnanec uplatňovať mesačne u svojho zamestnávateľa, resp. ročne vo svojom daňovom priznaní (príp. ročnom zúčtovaní). V prípade zamestnancov je však častejšie využívaná na mesačnej báze. Mesačná nezdaniteľná časť základu dane je pre rok 2021 v sume 375,95 €. Jej uplatnením si zamestnanec zníži svoj základ dane, a tak aj výšku daňovej povinnosti.

Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti musí zamestnanec svojmu zamestnávateľovi odovzdať vyplnené Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Nezdaniteľnú časť si však môže zamestnanec uplatniť iba u jedného zamestnávateľa.

Daň z príjmov zo závislej činnosti je progresívnou daňou, t. j. s vyšším príjmom zamestnanca je aj sadzba dane z príjmov vyššia. Základ dane zamestnanca sa zdaní:

 • 19 % daňou z príjmov z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahla 1/12 sumy 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, t. j. 3 165,16 €,
 • 25 % daňou z príjmov z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahla 1/12 sumy 176,8-násobku sumy platného životného minima, t. j. 3 165,16 €.

Príklad na výpočet preddavku na daň z príjmov:

Zamestnanec má základ dane 5 000 €. Keďže je vyšší ako 3 165,16 €, tak suma 3 165,16 € sa zdaní 19 % sadzbou dane a zvyšná suma 1 834,84 €  (5000 - 3 165,16) sa zdaní 25 % sadzbou dane. Zamestnanec tak zaplatí preddavok na daň z príjmov v celkovej sume 1 060,09 €.

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2021

Daňový bonus na dieťa si môže zamestnanec uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti, a to od mesiaca narodenia až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole).

Uplatnením daňového bonusu na dieťa si zamestnanec znižuje preddavok na daň z príjmov, a tak si zvyšuje svoju čistú mzdu. Daňový bonus si možno uplatniť mesačne u svojho zamestnávateľa alebo ročne vo svojom daňovom priznaní. V prípade jeho mesačného uplatnenia je suma daňového bonusu v roku 2021 je v nasledujúcej výške:

 • 46,44 € v prípade vyživovaného dieťaťa do 6 rokov,
 • 23,22 € v prípade vyživovaného dieťaťa nad 6 rokov.

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa nevzniká automaticky, pretože zamestnanec musí splniť nasledujúce podmienky:

 • podpísať u svojho zamestnávateľa Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a oznámil v ňom uplatnenie si daňového bonusu,
 • predložiť zamestnávateľovi doklady potrebné k uplatneniu si nároku na daňový bonus ako napríklad potvrdenie o návšteve školy,
 • dosiahnuť v danom mesiaci zdaniteľný príjem vo výške aspoň polovice minimálnej mzdy, t. j. aspoň vo výške 311,50 €.

Avšak pozor, daňový bonus na dieťa si môže uplatniť iba jeden z rodičov, a nie obaja naraz.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2021

Slávka je zamestnaná na pracovnú zmluvu, v ktorej má uvedenú hrubú mzdu v sume 1 100 €. Na mesačnej báze si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a taktiež aj daňový bonus na jedno dieťa, ktoré má 4 roky. Nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie nemá, keďže jej príjem je vyšší ako 570 €. Postup výpočtu jej čistej mzdy sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Riadok Názov položky Suma v €
A Hrubá mzda zamestnanca 1 100
B Odvody do Sociálnej poisťovne (A x 9,4 %) 103,40
C Preddavky do zdravotnej poisťovne (A x 4,0 %) 44,00
D Poistenie platené zamestnancom spolu (B + C) 147,40
E Čiastkový základ dane (A – D) 952,60
F Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 375,95
G Základ dane (E – F) 576,65
H Preddavok na daň z príjmov (G x 19 %) 109,56
I Daňový bonus na dieťa 46,44
J Čistá mzda zamestnanca (A – D – H + I) 889,48

Porovnanie čistej mzdy zamestnanca v roku 2021 s rokom 2020

František je zamestnaný na pracovný pomer od 1.1.2020. Jeho hrubá mzda bola v roku 2020 v sume 900 € a je rovnaká aj pre rok 2021. František si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a taktiež aj daňový bonus na svoje 11-ročné dieťa.

Výpočet Františkovej čistej mzdy v roku 2021 a jeho porovnanie s rokom 2020 sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Riadok Názov položky Suma v € (rok 2021) Suma v € (rok 2020)
A Hrubá mzda zamestnanca 900 900
B Poistenie platené zamestnancom (A x 13,40 %) 120,60 120,60
C Čiastkový základ dane (A – B) 779,40 779,40
D Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 375,95 367,85
E Základ dane (C –D) 403,45 411,55
F Preddavok na daň z príjmov (E x 19 %) 76,66 78,19
G Daňový bonus na dieťa 23,22 22,72
H Čistá mzda zamestnanca (A – B –F + G) 725,96 723,93

Nárastom nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na dieťa sa Františkovi zvýšila čistá mzda oproti roku 2020 o 2,03 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky