Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2020 – podmienky a vzory

Za akých podmienok je možné v roku 2020 uzatvoriť so zamestnancom dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti? Prinášame aj vzory dohôd.

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi okrem pracovných zmlúv uzatvárať aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Medzi ne sa zaraďujú:

 V článku sa zameriame na podmienky a postup pri uzatváraní dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce. 

Obmedzenia uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2020

Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je obmedzené. V prvom rade, zamestnávateľ môže uzatvárať tieto dohody iba výnimočne. V praxi je obvyklé využívanie dohôd napr. na zabezpečenie mzdovej agendy, stráženie objektov, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výnimočný charakter uzatvárania týchto dohôd znamená, že zamestnávateľ by nemal týmito dohodami nahrádzať zamestnancov na pracovnú zmluvu.

Dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti možno uzatvárať iba výnimočne.

Ďalším obmedzením uzatvárania týchto dohôd je, že s mladistvým zamestnancom (mladším ako 18 rokov) možno tieto dohody uzatvoriť iba v prípade, ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť a mravnosť. V poslednom rade, tieto dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona (napr. vypracovanie diela z oblasti umenia alebo literatúry, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti)

Povinnosti súvisiace s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2020

V súvislosti s týmito dohodami má zamestnávateľ osobitné povinnosti. Predovšetkým je povinný viesť evidenciu uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti a o vykonaní práce. Taktiež je povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe týchto dohôd tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec pracovného času a aby bola zaznamenaná dĺžka časového úseku v jednotlivých dňoch.

Aj pri dohodách je potrebné dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce o pracovnom čase, prestávkach v práci, odpočinku, dňoch pracovného pokoja, nočnej práci a ochrane práce. Zamestnanec na základe dohody nesmie odpracovať za jeden deň viac ako 12 hodín (mladistvý nesmie za deň pracovať viac ako 8 hodín). Zamestnancovi nemožno nariadiť pracovnú pohotovosť ani prácu nadčas. Zamestnanci pracujúci na základe dohôd majú taktiež nárok na minimálnu mzdu a zároveň pre nich neplatia minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce. Aj zamestnanci pracujúci na základe dohôd majú nárok na príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Za prácu vo sviatok im patrí za každú hodinu odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu (možno však dohodnúť aj vyššiu odmenu za prácu vo sviatok).

Príklad na odmenu vo sviatok za vykonanú prácu na základe dohody:

Anton uzatvoril so zamestnávateľom A, s.r.o. dohodu o vykonaní práce, na základe ktorej mal v rozsahu jedného dňa v týždni (10 hodín) strážiť objekty A, s.r.o.. Odmenu si dohodli päť eur za hodinu. Dňa 6.1.2020 pracoval Anton vo sviatok. Za daný deň tak patrí Antonovi odmena zvýšená o sumu minimálnej mzdy za hodinu, a to vo výške 83,33 eur (10 x 5 eur + 10 x 3,333 eur).

Dohoda o vykonaní práce v roku 2020 – podmienky, náležitosti, ukončenie

Dohoda o vykonaní práce je jednou z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Táto dohoda sa používa vtedy, ak má zamestnanec vykonať prácu vymedzenú jej výsledkom. Pod pojmom výsledok práce možno rozumieť určitý záverečný produkt pracovnej aktivity fyzickej osoby, ktorý je buď kvalitatívne alebo kvantitatívne identifikovateľný (napr. zhotovenie určitého počtu produktov).

Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná. Musí obsahovať:

 • vymedzenie pracovnej úlohy, ktorú má zamestnanec pre zamestnávateľa vykonať,
 • odmenu za vykonanú pracovnú úlohu,
 • dobu, počas ktorej sa má pracovná úloha vykonať (dohodu je možné uzatvoriť maximálne na 12 mesiacov, pričom dohodu je potrebné uzatvoriť najneskôr deň pred začatím vykonávania práce),
 • rozsah práce (zákon stanovuje maximálny limit 350 hodín ročne. Do tohto času sa započítava aj čas na základe inej dohody o vykonaní práce, ktorú uzavrel ten istý zamestnanec so zamestnávateľom).

Príklad na neplatnú dohodu o vykonaní práce:

Miriam sa so spoločnosťou A, s.r.o., ktorej konateľom je jej dobrý kamarát Braňo ústne dohodli na tom, že pre A, s.r.o. vykoná pracovnú činnosť – preklad knihy do cudzieho jazyka. Dohodli sa na odmene, dobe, do ktorej má Miriam vykonať prácu ako aj na rozsahu. Avšak keďže dohoda nemá písomnú formu, je neplatná.

Príklad na uzatvorenie dohody v rozpore so zákonom:

Miriam uzatvorila so spoločnosťou A, s.r.o. dohodu o vykonaní práce. Vzhľadom na náročnosť vykonanej práce, dohodli rozsah práce na 400 hodín ročne, pričom dohodu uzatvorili s trvaním 18 mesiacov. Prekročili tak maximálny rozsah ako aj dobu trvania dohody.

Príklad na uzatvorenie dohody v rozpore so zákonom:

Miriam uzatvorila so spoločnosťou A, s.r.o. dve dohody o vykonaní práce, pričom na základe prvej mala vykonať preklad textov do cudzieho jazyka a na základe druhej mala preložiť knihu z cudzieho jazyka do slovenského. Rozsah práce na základe prvej dohody bol dohodnutý na 100 hodín a na základe druhej dohody bol dohodnutý na 300 hodín. Keďže ide o dve dohody s tým istým zamestnávateľom a zamestnancom, rozsah všetkých dohôd sa spočítava. V danom prípade tak došlo k prekročeniu maximálneho rozsahu práce (100 + 300 je viac ako zákonný limit 350 hodín).

Prečítajte si tiež

Zamestnancovi patrí za vykonanú prácu dohodnutá odmena. Zákon stanovuje, že odmena je splatná až po dokončení a odovzdaní práce. Zamestnanec sa však môže dohodnúť so zamestnávateľom, aby mu poskytol časť odmeny už počas vykonania pracovnej úlohy.

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi odstúpiť od dohody, ak pracovná úloha nebude vykonaná v dohodnutej dobe. Naopak, zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže vykonať prácu preto, že mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky.

Príklad na odstúpenie od dohody o vykonaní práce:

Anna uzatvorila so spoločnosťou A, s.r.o. dohodu o vykonaní práce. Na základe dohody mala Anna vyrobiť 1 000 ks dekoratívnych predmetov, pričom A, s.r.o. jej mala dodať materiál a aj postup. K tomu však napriek viacerým urgenciám zo strany Anny nedošlo. Anna je tak oprávnená odstúpiť od dohody, pretože zamestnávateľ jej nevytvoril pracovné podmienky, ktoré si dohodli v dohode.

Článok pokračuje pod reklamou

Dohoda o pracovnej činnosti v roku 2020 – podmienky, náležitosti, ukončenie

Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť aj dohodu o pracovnej činnosti. Tá sa uzatvára, ak má byť vykonaná príležitostná činnosť, ktorá je vymedzená druhom práce (napr. vykonávanie administratívnych prác).

Opätovne, aj dohoda o pracovnej činnosti musí byť rovnako ako dohoda o vykonaní prác uzatvorená písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedená:

 • práca, ktorú má vykonať zamestnanec,
 • odmena za vykonanú prácu,
 • doba trvania dohody (maximálne 12 mesiacov),
 • rozsah pracovného času (maximálne 10 hodín týždenne. V žiadnom týždni počas trvania dohody nie je možné prekročiť rozsah pracovného času 10 hodín).

Príklad na uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti v rozpore so zákonom:

Lucia uzatvorila so spoločnosťou A, s.r.o. dohodu o pracovnej činnosti, na základe ktorej mala vykonávať pre A, s.r.o. administratívne práce, a to v trvaní nasledujúcich 12 mesiacov. Dohodli sa, že Lucia bude pracovať 20 hodín týždenne. Prekročili maximálny rozsah pracovnej činnosti. Dohoda je uzatvorená v rozpore so zákonom.

Prečítajte si tiež

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Dohodu možno okamžite ukončiť, avšak iba z dôvodov a za podmienok, pre ktoré možno okamžite ukončiť pracovný pomer. Zamestnávateľ tak môže okamžite ukončiť dohodu ak bol zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo závažne porušil pracovnú disciplínu. Na druhej strane môže zamestnanec okamžite ukončiť dohodu, ak mu napr. zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní od jej splatnosti alebo ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Taktiež ak sa nedohodne inak, môže zamestnávateľ a aj zamestnanec vypovedať dohodu s 15 dňovou výpovednou dobou, ktorá plynie od doručenia výpovede.                                

Rozdiely medzi dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti v roku 2020

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti majú toho veľa spoločného, ale aj odlišného. Medzi hlavné rozdiely patrí:

 1. charakter práce - dohoda o vykonaní práce sa uzatvára za účelom vykonania určitej pracovnej úlohy (napr. vypracovanie projektu, zhotovenie určitého počtu výrobkov). Na druhej strane, dohoda o pracovnej činnosti za uzatvára za účelom vykonania určitej príležitostnej činnosti vymedzenej druhom práce (napr. vykonávanie administratívnych prác).
 2. limit rozsahu prác – na základe dohody o vykonaní práce môže zamestnanec odpracovať maximálne 350 hodín v kalendárnom roku. Do tohto časového limitu sa započítava aj iná práca vykonávaná na základe ďalšej dohody o vykonaní práce tým istým zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa. Pri dohode o pracovnej činnosti možno vykonávať prácu v rozsahu maximálne 10 hodín týždenne (t. j. 520 hodín ročne). Na základe dohody o pracovnej činnosti tak zamestnanec môže vykonávať prácu vo väčšom rozsahu.
 3. splatnosť odmeny – pri dohode o vykonaní práce je odplata splatná až po dokončení a odovzdaní práce. Možno však dohodnúť, že časť odmeny je splatná už po dokončení časti pracovnej úlohy. Pri dohode o pracovnej činnosti je odmena splatná do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy sa vykonala práca.
 4. skončenie dohody – zákon stanovuje špecifické dôvody, pre ktoré možno ukončiť dohodu o vykonaní práce (nedokončenie práce v stanovenej lehote, nevytvorenie dohodnutých pracovných podmienok). Pri dohode o pracovnej činnosti platí, že ak spôsob ukončenia dohody nebol dohodnutý, možno ju vypovedať z akéhokoľvek dôvodu s 15 dňovou výpovednou lehotou a taktiež je možné ju okamžite ukončiť zo zákonom stanovených dôvodov.

Dohoda a pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce a odvody

Aj z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je spravidla potrebné platiť odvody do Sociálnej a zdravotne poisťovne, a to tak odvody za zamestnávateľa aj odvody za zamestnanca. Tie sú porovnateľné s odvodmi z pracovného pomeru. Dôležité je tiež to, či ide o dohodu s právom na pravidelný príjem (napr. pri dohode o pracovnej činnosti trvajúcej dlhšie ako mesiac) alebo o dohodu s nepravidelným príjmom (ak je napr. odmena splatná až po dokončení práce pri dohode o vykonaní práce). Výnimky pri platení odvodov môžu nastať aj v závislosti od toho, kto je dohodárom, napr. ak ide o poberateľa starobného dôchodku a pod. Viac informácií o odvodoch z dohôd a ich výške sa dočítate v článku aktuálnom pre rok 2021 Odvody z dohody v roku 2021.

Zhrnutie a vzor dohody o pracovnej činnosti a vzor dohody o vykonaní práce v roku 2020

Zamestnávateľ môže okrem pracovných zmlúv uzatvárať aj tzv. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Medzi ne patrí aj dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti. Zákonník práce upravuje náležitosti, ktoré musia obsahovať, ako aj podmienky uzatvárania týchto dohôd. Prinášame vám na stiahnutie:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky