Minimálna mzda od 1.1.2020

Minimálna mzda od 1.1.2020 bola schválená v sume 580 eur mesačne. Minimálna hodinová mzda bude od roku 2020 vo výške 3,333 eur.

Druhého októbra 2019 schválila vláda Slovenskej republiky nariadenie, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020. Predmetným nariadením sa stanovila minimálna mesačná mzda a minimálna hodinová mzda na rok 2020.

V súlade s § 119 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákonník práce”) nesmie byť mzda nižšia ako minimálna mzda stanovená nariadením vlády SR. Nárok na minimálnu mzdu majú okrem zamestnancov pracujúcich na pracovný pomer aj fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Vláda SR 26.8.2020 schválila navýšenie minimálnej mzdy pre rok 2021. Aká bude jej výška, nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2021.

Minimálna mzda v roku 2020

V roku 2020 vzrastie mesačná minimálna mzda na 580 eur. Pre rok 2019 je minimálna mzda stanovená na 520 eur mesačne. V porovnaní s rokom 2019 vzrastie minimálna mzda v roku 2020 o 60 eur. Hodinová mzda bude v roku 2020 vo výške 3,333 eur. V roku 2019 je minimálna hodinová mzda v sume 2,989 eur. Nárast hodinovej mzdy v roku 2020 v porovnaní s hodinovou mzdou v roku 2019 predstavuje 0,344 eur.

Minimálna mzda vo výške 580 eur platí pre zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok, ktorí sú odmeňovaní mesačnou mzdou. Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o minimálnej mzde”) patrí zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času.

Príklad na minimálnu mzdu v roku 2020 pri kratšom pracovnom čase:

Týždenný pracovný čas stanovený u zamestnávateľa je 40 hodín týždenne. So zamestnancom uzatvoril zamestnávateľ pracovnú zmluvu na polovičný úväzok. Týždenný pracovný čas zamestnanca je 20 hodín týždenne. Ak by pracoval na plný úväzok, zamestnávateľ by mu v roku 2020 priznal mzdu minimálne vo výške 580 eur. V prípade, že by bol fond pracovného času v kalendárnom mesiaci 160 hodín a zamestnanec by odpracoval 80 hodín, jeho minimálna mesačná mzda by sa vypočítala ako 80/160*580 = 290 eur.

Doplatok do minimálnej mzdy

Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne úroveň minimálnej mzdy, zamestnanec má právo na doplatok do sumy minimálnej mzdy. Do porovnávanej sumy hrubej mzdy zamestnanca sa nemôžu zahrnúť sumy plnení, ktoré sa v zmysle Zákonníka práce nepovažujú za mzdu, napríklad náhrady mzdy, náhrada za pracovnú pohotovosť, daňový bonus či cestovné náhrady.

Prečítajte si tiež

Doplatok predstavuje rozdiel medzi porovnávanou sumou minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok, zodpovedajúcou počtu zamestnancom odpracovaných hodín v príslušnom mesiaci, a zamestnancom dosiahnutou mzdou. Pri výpočte jeho výšky sa zo zamestnancom dosiahnutej mzdy musia vylúčiť vyplatené sumy mzdy za prácu nadčas, príplatky za prácu vo sviatok a víkend, za nočnú prácu, mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a suma mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce.

Týmto sa zabezpečí, že sumy nárokových zložiek mzdy sa musia poskytnúť nad rámec mzdy, dorovnanej do úrovne minimálnej mzdy. Sumy všetkých ostatných zložiek mzdy, napríklad prémií, rôznych odmien, osobného ohodnotenia, nenárokových príplatkov a zvýhodnení, sú súčasťou celkovej mzdy zamestnanca, ktorá sa porovnáva so sumou minimálnej mzdy.

Minimálna hodinová mzda v roku 2020

Pre rok 2020 je hodinová minimálna mzda stanovená vo výške 3,333 eur. V súlade s § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde patrí zamestnancovi minimálna hodinová mzda vo výške 3,333 eur, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas nižší ako 40 hodín (napr. pri viaczmennej prevádzke) suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu sa úmerne zvýši. Upravená suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta.

Prečítajte si tiež

Pri pracovnom čase stanovenom najviac na 38 a ¾ hodiny týždenne sa hodinová mzda vypočíta nasledovným vzorcom 40/38,75*3,333. Hodinová mzda v roku 2020 stanovená pre zamestnancov s týždenným pracovným časom 38 a ¾ hodiny je vo výške 3,4405 eur. Pre zamestnancov s týždenným pracovným časom najviac vo výške 37 a ½ hodiny je hodinová mzda v roku 2020 v sume 3,5552 eur.

Podľa § 85 ods. 6 Zákonníka práce pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu je najviac 33 a ½ hodiny týždenne. Pre týchto zamestnancov bude v roku 2020 hodinová mzda vo výške 3,9797 eur.

Od roku 2010 do roku 2020 sa zvýšila minimálna mzda o 272,30 eur. Ide o 88,5 %-ný nárast minimálnej mzdy za posledných desať rokov. V nasledujúcom grafe nájdete prehľad vývoja minimálnej mzdy od roku 2010 do roku 2020.

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku
Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

O vývoji minimálnej mzdy na Slovensku, ale aj v Česku, Maďarsku a Poľsku sa dočítate v článkoch Vývoj minimálnej mzdy v Česku, Maďarsku a Poľsku alebo Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Aké bude výška hodinovej minimálnej mzdy pre rok 2021, nájdete v článku Hodinová minimálna mzda od 1.1.2021 a vplyv na príplatky

Minimálna mzda od 2020 podľa stupňov náročnosti práce

V závislosti od náročnosti vykonávanej práce sa zvyšuje minimálna mzda (tzv. minimálny mzdový nárok) pre zamestnanca pracujúceho na pracovnú zmluvu, pokiaľ u zamestnávateľa nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve. Znamená to napríklad, že zamestnanec zaradený do 3. stupňa náročnosti práce musí mať najmenej 1,4-násobok minimálnej mzdy stanovenej pre daný rok.

Na základe § 120 ods. 4 Zákonníka práce sa minimálny mzdový nárok pre príslušný stupeň stanoví ako násobok hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac (u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou) a koeficientom minimálnej mzdy. 

Minimálna mzda od 2020 podľa stupňov náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda (v €) Minimálna hodinová mzda (v €)
1 1,0 580 3,3330
2 1,2 696 3,9996
3 1,4 812 4,6662
4 1,6 928 5,3328
5 1,8 1 044 5,9994
6 2,0 1 160 6,6660

Fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru majú nárok na minimálnu mzdu, ale nemajú nárok na minimálne mzdové nároky. Napríklad samostatný účtovník pracujúci na pracovný pomer má nárok na 1,6-násobok minimálnej mzdy, zatiaľ čo samostatný účtovník pracujúci na dohodu má nárok len na minimálnu mzdu. Samozrejme zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť aj vyššiu mzdu, avšak nemôže so zamestnancom dohodnúť nižšiu mzdu, ako mu vyplýva zo Zákonníka práce a zo zákona o minimálnej mzde.

Viac o minimálnej mzde podľa stupňov náročnosti práce sa dozviete v článku Minimálna mzda v roku 2020 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Článok pokračuje pod reklamou

Dane a odvody pri minimálnej mzde 2020

Výška čistej mzdy zamestnanca závisí od daňového a odvodového zaťaženia zamestnanca. Zvýšením minimálnej mzdy v roku 2020 na sumu 580 eur už zamestnanci zamestnaní na plný úväzok nebudú môcť využiť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie mohli využiť “nízkopríjmoví zamestnanci” pracujúci na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, obdobného pracovného pomeru, ktorých hrubá mzda bola do 570 eur. Pri mesačnej hrubej mzde vo výške 570 eur už je odpočítateľná položka na zdravotné poistenie nulová.

Prečítajte si tiež

Nárast hrubej mzdy zo súčasných 520 eur na sumu 580 eur v roku 2020 bude mať za následok zvýšenie odvodového zaťaženia zamestnanca aj zamestnávateľa. Zamestnávateľ zaplatí na sociálnom a zdravotnom poistení o 21,12 eur viac. Zamestnanec zaplatí z hrubej mzdy 580 eur o 8,04 eur viac na zdravotných a sociálnych odvodoch.

Informácie, ako sa zvýšia odvody a daň z príjmov pri minimálnej mzde v roku 2020 nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (daň a odvody).

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) schválenou v septembri 2019 sa výrazne zvýši nezdaniteľná časť základu dane. Novelou zákona o dani z príjmov sa zmení výpočet nezdaniteľnej časti základu dane. Do konca roka 2019 platí, že nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako 19,2 násobok životného minima. Od roku 2020 sa nezdaniteľná časť základu dane bude počítať ako 21 násobok životného minima. Zároveň k zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane prispelo aj to, že životné minimum sa v roku 2020 zvýši zo súčasných 205,07 eur platných do 30.6.2019 na sumu 210,20 eur platnú od 1.7.2019 do 30.6.2020.

Zvýšením minimálnej mzdy na 580 eur v roku 2020 vzrastie cena práce zamestnávateľa o 81,12 eur. Zamestnancom prinesie zvýšenie minimálnej mzdy a zmena výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2020 nárast čistej mzdy o 49,63 eur. Zamestnanci s minimálnou mzdou 520 eur, ktorí si v roku 2019 uplatňovali odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie pocítia v roku 2020 nárast čistej mzdy o 46,39 eur.

Porovnanie dane, odvodov a čistej mzdy pri minimálnej mzde 2020 s minimálnou mzdou 2019

*Poznámka: V roku 2019 si zamestnanec mohol pri minimálnej mzde uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. V tabuľke sú prepočty v roku 2019 počítané s uplatnenou odpočítateľnou položkou na zdravotné poistenie.
Minimálna mzda 2020 (v €) Minimálna mzda 2019 (v €) Rozdiel (v €)
Hrubá mzda 580 520* 60
Zdravotné poistenie 23,20 23,20 6,40
Sociálne poistenie 54,52 48,88 5,64
Preddavok na daň 25,54 23,97 1,57
Čistá mzda 476,74 430,35 46,39

Prečítajte si aj Minimálna mzda v roku 2020 - tabuľka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky